Про затвердження Положення про галузевий державний архів Міністерства оборони України
Держкомархів України, Міноборони України; Приказ, Положение от 03.07.2007105/390
Документ z0903-07, первая редакция — Принятие от 03.07.2007
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.07.2007 N 105/390
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2007 р.
за N 903/14170

Про затвердження Положення
про галузевий державний архів
Міністерства оборони України

Відповідно до Законів України "Про Національний архівний фонд
та архівні установи" ( 3814-12 ), "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному
обігу архівних документів" ( 534-16 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 12 квітня 1995 року N 276 ( 276-95-п ) "Про
створення галузевого державного архіву Міністерства оборони"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про галузевий державний архів
Міністерства оборони України, що додається.
2. Відділу формування Національного архівного фонду та
діловодства Державного комітету архівів України (Кузнєцова М.І.)
та галузевому державному архіву Міністерства оборони України
(Турчик В.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ начальника
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та
Міністра оборони України від 1 квітня 1997 року N 11-б/110
( z0173-97 ) "Про затвердження Положення про галузевий державний
архів Міністерства оборони України", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 12.05.97 за N 173/1977.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету архівів України відповідно до
функціональних обов'язків та першого заступника начальника
Генерального штабу Збройних Сил України.
5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Голова Державного комітету
архівів України О.П.Гінзбург
Міністр оборони України А.С.Гриценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
та Міністерства оборони
України
03.07.2007 N 105/390
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 2007 р.
за N 903/14170

ПОЛОЖЕННЯ
про галузевий державний архів
Міністерства оборони України

1. Галузевий державний архів Міністерства оборони України
(далі - Архів) створено відповідно до Закону України "Про
Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ) і
постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 року N 276
( 276-95-п ) "Про створення галузевого державного архіву
Міністерства оборони". Він є державною архівною установою
Міністерства оборони України, здійснює управління,
науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері архівної
справи у Збройних Силах України. Архів ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України.
2. Архів у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністра
оборони України, начальника Генерального штабу -
Головнокомандувача Збройних Сил України та Державного комітету
архівів України (далі - Держкомархів України), а також цим
Положенням.
3. Архів підпорядковується начальнику Генерального
штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України через першого
заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України
відповідно до функціональних обов'язків.
4. Архів провадить свою роботу на основі річного плану
роботи, який затверджує перший заступник начальника Генерального
штабу Збройних Сил України і звітує перед ним про проведену
роботу.
5. Обов'язки працівників Архіву визначається посадовими
інструкціями, які затверджує начальник Архіву.
6. Архів здійснює приймання, облік та постійне зберігання
документів Національного архівного фонду (далі - НАФ), що
утворилися в процесі діяльності Збройних Сил України, та створює
умови для користування ними.
7. Архів зберігає: документи НАФ з різними носіями інформації про діяльність
центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України, органів управління усіх рівнів,
військових частин, навчальних закладів, підприємств, установ і
організацій, військових комісаріатів (далі - військові частини
(установи) Збройних Сил України); мікрофотокопії страхового фонду та фонду користування
документів; службові відомчі видання; документи з особового складу військових частин (установ)
Збройних Сил України; особові архівні фонди; друковані видання, що доповнюють архівні документи і
необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової
роботи.
8. Архів є науково-методичним центром з питань роботи з
документами, що тимчасово зберігаються у військових частинах
(установах) Збройних Сил України, та здійснює
організаційно-методичне керівництво роботою архівних підрозділів
військових частин (установ) Збройних Сил України.
9. Основними завданнями Архіву є: забезпечення умов обліку та зберігання архівних документів,
що знаходяться на зберіганні; проведення заходів щодо забезпечення режиму секретності; ведення державного обліку документів НАФ та подання
відомостей про них Держкомархіву України; створення та організація зберігання страхового фонду
документів і фонду користування; виявлення унікальних і особливо цінних документів; створення й удосконалення довідкового апарата до документів,
що знаходяться на зберіганні в Архіві, забезпечення автоматизації
інформаційно-пошукових процесів; комплектування Архіву документами військових частин (установ)
Збройних Сил України; участь у виявленні профільних документів історико-культурної
спадщини України, що перебувають за кордоном, їх поверненні або
відтворенні в копіях; проведення експертизи цінності документів з метою внесення їх
до НАФ або вилучення з нього; контроль та нормативно-методичне забезпечення ведення
архівної справи у військових частинах (установах) Збройних Сил
України; робота з документами особового походження щодо передавання
цих документів на зберігання до Архіву (за письмовою згодою
власника); організація в установленому порядку користування архівними
документами, видавання архівних довідок, копій з документів
юридичним та фізичним особам; підготовка документів для опублікування та експонування; здійснення поточного комплектування довідково-інформаційного
фонду в межах виділених асигнувань; впровадження сучасних досягнень науки, техніки, передового
досвіду в практику роботи Архіву.
10. Архів відповідно до покладених на нього завдань: організовує та здійснює постійне зберігання, охорону,
реставрацію і консервацію документів; створює систему облікових документів Архіву; веде державний облік документів НАФ та подає відповідні
відомості про них один раз на рік Держкомархіву України, здійснює
контроль за збереженістю, обліком і використанням інформації
зазначених документів; створює страхові копії унікальних і особливо цінних
документів та копії фонду користування документами; створює довідковий апарат до документів, що знаходяться на
зберіганні, та забезпечує автоматизацію інформаційно-пошукових
процесів; складає переліки особливо цінних документів, анотовані
переліки унікальних документів, готує пропозиції про внесення
особливо цінних та унікальних документів до Державного реєстру
національного культурного надбання; складає списки установ - джерел формування НАФ, які передають
документи до Архіву, приймає ці документи на постійне зберігання
після закінчення строків їх тимчасового зберігання в підрозділах
військових частин (установ) Збройних Сил України; проводить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік,
повернення, придбання або відтворення в копіях профільних архівних
документів, що знаходяться за межами Архіву; організовує приймання документів особового походження на
прохання юридичних і фізичних осіб - власників документів НАФ, які
мають відношення до діяльності Збройних Сил України, та забезпечує
їх науково-технічне опрацювання та зберігання; створює та вдосконалює систему довідкового апарата до
документів, здійснює автоматизацію інформаційних процесів; надає користувачам документи і довідковий апарат до них; забезпечує у межах своїх повноважень охорону відомостей та
збереження документів, що становлять державну таємницю; видає архівні довідки, копії документів на запити юридичних
та фізичних осіб, готує до публікації документи, що зберігаються в
Архіві; організовує вивчення, узагальнення і поширення передового
досвіду, впроваджує наукові досягнення, методи роботи в архівній
справі та діловодстві.
11. Архів має право: одержувати в установленому порядку від військових частин
(установ) Збройних Сил України відомості стосовно зберігання і
впорядкування документів НАФ у межах своєї компетенції; надавати у межах своєї компетенції роз'яснення правил та
вимог щодо забезпечення збереженості документів НАФ з метою їх
неухильного виконання; здійснювати контроль за дотриманням правил впорядкування
архівних документів військовими частинами (установами) Збройних
Сил України; повертати на доопрацювання не належним чином підготовлені
описи справ, неправильно сформовані справи; надавати платні послуги юридичним та фізичним особам за
використання відомостей, що містяться в документах Архіву,
пов'язаних з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням
збереженості архівних документів з оплатою відповідно до тарифів,
затверджених згідно із законодавством України; здійснювати господарську діяльність відповідно до
законодавства; розробляти за погодженням з Держкомархівом України методичні
посібники з архівної справи, скликати наради, семінари з питань,
що входять до компетенції Архіву.
12. Архів у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з Держкомархівом України, іншими державними архівними
установами та органами державної влади.
13. Архів очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади Міністром оборони України за погодженням з
Головою Держкомархіву України. Архів у межах своїх повноважень на основі та на виконання
законодавства України видає розпорядження.
14. Начальник Архіву керує діяльністю Архіву, представляє
Архів в усіх державних і громадських установах, персонально
відповідає за виконання покладених на Архів завдань. Визначає
обов'язки співробітників Архіву, затверджує положення (інструкції)
про структурні підрозділи та організаційно-розпорядчі документи
Архіву, забезпечує законне та ефективне витрачання коштів у
суворій відповідності із затвердженим кошторисом, укладає
господарські та трудові договори. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Архіву (не
військовослужбовців). Відповідно до чинного законодавства вирішує у межах своєї
компетенції питання щодо видачі документів Архіву в тимчасове
користування військовим частинам (установам) Збройних Сил України,
доступу дослідників до роботи з ними. Організовує роботу щодо здійснення постійного контролю за
охороною державної таємниці та вживає заходів для забезпечення
режиму секретності.
15. Для розгляду питань науково-методичної роботи, проведення
експертизи цінності документів в Архіві створюється
науково-методична рада та експертно-перевірна комісія.
16. Архів забезпечується відповідними штатами, приміщеннями,
технологічним обладнанням, матеріальними та фінансовими ресурсами
за рахунок кошторису Міністерства оборони України. Архів є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням та відповідні
штампи.
Начальник управління
формування та зберігання
Національного архівного фонду
Державного комітету архівів
України С.В.Сельченкова
ТВО начальника галузевого
державного архіву Міністерства
оборони України
підполковник Ю.Л.Савченковверх