Документ z0883-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 21.11.2017, основание - z1310-17

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
19.06.2007 N 7494
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2007 р.
за N 883/14150
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 3385 ( z1310-17 ) від 08.08.2017 }
Про внесення змін до розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 24.06.2004 N 1225 "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження діяльності
із залучення коштів фізичних осіб - установників
управління майном для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення операцій
з нерухомістю"

Відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ) та Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292
( 292/2003 ), Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. У заголовку та у пункті 1 розпорядження від 24.06.2004
N 1225 ( z0927-04 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників
управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або
здійснення операцій з нерухомістю", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.07.2004 за N 927/9526, слова "фізичних осіб -
установників управління майном" замінити словами "установників
управління майном".
2. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження
діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників
управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або
здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 24.06.2004 N 1225 ( z0927-04 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 27.07.2004 за N 927/9526 (додаються).
3. Фінансовим компаніям до 01.10.2007 привести свою
діяльність у відповідність до цього розпорядження та повідомити
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України
про виконання вимог цього пункту до 01.11.2007.
4. Департаменту нагляду за фінансовими компаніями
(Отченаш К.Г.) разом з Юридичним департаментом (Ткаченко Г.П.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього
розпорядження у засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора Департаменту нагляду за фінансовими
компаніями Отченаш К.Г.
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії
від 19.06.2007 N 333
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання
ринків фінансових послуг
України
19.06.2007 N 7494
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2007 р.
за N 883/14150

ЗМІНИ
до Ліцензійних умов провадження діяльності
із залучення коштів фізичних осіб - установників
управління майном для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення операцій
з нерухомістю
( z0927-04 )

1. У розділі 1:
1.1. У пункті 1.1: 1.1.1. Абзаци п'ятий - сьомий викласти в такій редакції: "коефіцієнт платоспроможності - відношення загальної суми
власного капіталу та суми резервного і страхового фондів
ліцензіата до загальної суми активів ліцензіата та майна, що
перебуває в його управлінні та обліковується на окремому балансі,
зважених за ступенем ризику; ліцензіат - небанківська фінансова установа, яка отримала
ліцензію в установленому цими Ліцензійними умовами порядку на
здійснення діяльності із залучення коштів установників управління
майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення
операцій з нерухомістю і від свого імені діє в їх інтересах,
здійснюючи управління майном згідно із законодавством, Правилами
фонду та договору управління майном; ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата провадити діяльність із залучення коштів установників
управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або
здійснення операцій з нерухомістю протягом визначеного строку за
умови виконання цих Ліцензійних умов". 1.1.2. Абзац десятий виключити. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий-тринадцятий уважати
відповідно абзацами десятим-дванадцятим. 1.1.3. Після абзацу одинадцятого додати чотири нові абзаци
такого змісту: "високоліквідні активи - готівкові та безготівкові кошти в
касі фінансової установи, на поточних та/або депозитних рахунках
(строком до одного року) у банку(ах) та фінансові інструменти,
передача прав за якими здійснюється виключно на організаторах
торгівлі; дата створення фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ) -
це остання з таких дат: дата затвердження Правил ФФБ у
встановленому статутом ліцензіата порядку, дата укладання договору
за цим ФФБ із забудовником та дата відкриття управителем у банку
рахунку ФФБ; новостворена фінансова установа - фінансова установа, у якої
строк з моменту отримання свідоцтва про державну реєстрацію до
моменту подання заяви про видачу ліцензії не перевищує шести
місяців; приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена
будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка
використовується ліцензіатом при здійсненні діяльності із
залучення коштів установників та здійснення управління майном
згідно із законодавством, Правилами фонду та договору управління
майном". У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати відповідно абзацом
шістнадцятим. 1.1.4. Абзац шістнадцятий викласти в такій редакції: "Інші поняття вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно
до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях
із нерухомістю" ( 978-15 ), "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), Положення про реєстр ( z0797-03 ), Положення про
фінансові компанії ( z1252-03 ) та інших нормативно-правових
актів, які регулюють діяльність фінансових установ - управителів".
1.2. Пункти 1.3-1.7 викласти в такій редакції: "1.3. Заявник може отримати ліцензію на провадження
діяльності із залучення коштів установників для фінансування
об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а
також провадити зазначену діяльність за таких умов: а) наявності в нього свідоцтва про реєстрацію фінансової
установи, отриманого в установленому Положенням про фінансові
компанії ( z1252-03 ) порядку; б) відповідності ліцензіата вимогам, установленим пунктами
3.7 та 3.8 розділу 3 цих Ліцензійних умов, Положенню про фінансові
компанії ( z1252-03 ) та іншим нормативно-правовим актам щодо
діяльності фінансових установ; в) відсутності невиконаних рішень Держфінпослуг щодо
застосованих до заявника заходів впливу; г) проведення беззбиткової діяльності протягом останніх двох
кварталів, що передують поданню заяви про видачу ліцензії (крім
новостворених фінансових установ).
1.4. Органом ліцензування діяльності небанківських фінансових
установ із здійснення залучення коштів установників для
фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з
нерухомістю є Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України (далі - Держфінпослуг).
1.5. Строк дії ліцензії - п'ять років.
1.6. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії або
анулювання.
1.7. Без отримання ліцензії, з дати закінчення строку дії
ліцензії, тимчасового зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії
не допускається провадження небанківськими фінансовими установами
діяльності із залучення коштів установників для фінансування
об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю і
управління майном згідно із законодавством, Правилами фонду та
договором управління майном. Ліцензіат не проводить залучення коштів установників до ФФБ
та/або фондів операцій з нерухомістю (далі - ФОН) у разі прийняття
ним рішення щодо заміни забудовника, який здійснює будівництво
об'єктів будівництва за цим фондом, до укладання договорів
відповідно до вимог статей 9, 10 та 25 Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" ( 978-15 ) з новим забудовником".
1.3. Пункт 1.11 виключити.
1.4. Додати нові пункти 1.11-1.14 такого змісту: "1.11. Відокремлені підрозділи ліцензіата мають право
відповідно до цих Ліцензійних умов здійснювати залучення коштів
установників на підставі ліцензії, виданої ліцензіату, після
отримання цими відокремленими підрозділами засвідчених
Держфінпослуг копій ліцензії.
1.12. Ліцензіат та його відокремлені підрозділи повинні
розмістити отриману ліцензію або копію ліцензії в доступному для
огляду місці за своїм місцезнаходженням.
1.13. Ліцензія (копія ліцензії), видана Держфінпослуг
ліцензіату (відокремленому підрозділу ліцензіата), не підлягає
передачі третім особам.
1.14. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні
виконуватись ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом
строку дії ліцензії".
2. У розділі 2:
2.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Для отримання ліцензії на провадження діяльності із
залучення коштів установників для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю заявник
особисто або через уповноважений ним орган, або особу звертається
до Держфінпослуг із заявою про видачу ліцензії згідно із додатком
1, до якої додаються: 2.1.1. копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
господарської діяльності або копія довідки про внесення заявника
до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
посвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа; 2.1.2. копії сертифікатів або свідоцтв керівника та головного
бухгалтера заявника про навчання, перепідготовку, підвищення
кваліфікації та складання іспитів за відповідною програмою,
погодженою з Держфінпослуг; 2.1.3. фінансова звітність, визначена Законом України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ),
за станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви,
підтверджену аудитором, інформація про якого внесена до реєстру
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ (крім новостворених фінансових установ); 2.1.4. засвідчені відбитком печатки та підписом керівника
заявника довідки про наявність: а) спеціального технічного обладнання (комп'ютерної техніки -
не менше двох комп'ютерів та пристрою безперебійного
електроживлення); б) комунікаційних засобів (телефону, факсу, електронної пошти
Інтернет); в) спеціалізованого програмного забезпечення, яке має
забезпечувати: ведення належного та своєчасного обліку
фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства
України, у тому числі ведення журналу обліку укладених та
виконаних договорів ліцензіата з установниками та карток обліку
виконаних договорів відповідно до вимог розділу 5 Положення про
фінансові компанії ( z1252-03 ); облік надходження та списання коштів у розрізі установників
та забудовників за кожним об'єктом будівництва; чітке розмежування обліку власних та залучених коштів; можливість оперативного відображення кредиту та дебету
рахунків заявника; здійснення формування електронних файлів звітності до
Держфінпослуг відповідно до вимог Порядку надання звітності
фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами
господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими
установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими
актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових
послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004
N 27 ( z0431-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.04.2004 за N 431/9030; 2.1.5. типові правила ФФБ та/або ФОН та зразки договорів з
установниками, які мають відповідати вимогам законодавства та бути
затверджені в порядку, визначеному установчими документами
заявника; 2.1.6. копії документів, що підтверджують право власності на
приміщення або право користування ним за місцезнаходженням
заявника; 2.1.7. копія свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску
цінних паперів (у разі здійснення випуску цінних паперів
заявником)".
2.2. Пункт 2.3 викласти в такій редакції: "2.3. Усі документи, що подаються для отримання ліцензії,
належать у Держфінпослуг до категорії документів довгострокового
зберігання. Документи мають подаватися в паперовій формі у
швидкозшивачі. Заява про видачу ліцензії та документи, що
додаються до неї, приймаються за описом. Опис подається у двох
примірниках, один з яких повертається заявнику з відміткою про
дату прийняття документів та підписом відповідальної особи
Держфінпослуг, яка їх прийняла. Документи на двох і більше
сторінках мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені відбитком
печатки та підписом керівника заявника".
2.3. Пункт 2.5 викласти в такій редакції: "2.5. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,
якщо: а) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або
особою, посада якої не вказана; б) відсутній хоча б один з документів, які мають додаватись
до заяви; в) документи оформлені з порушенням вимог цих Ліцензійних
умов або не містять інформації, визначеної цими Ліцензійними
умовами".
2.4. Пункт 2.10 викласти в такій редакції: "2.10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у документах, поданих заявником для отримання
ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до Держфінпослуг нову
заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії та за умови
проведення Держфінпослуг перевірки заявника".
2.5. Пункт 2.13 викласти в такій редакції: "2.13. У разі прийняття позитивного рішення про видачу
ліцензії Держфінпослуг повинна оформити ліцензію не пізніше ніж за
п'ять робочих днів з дати надходження до Держфінпослуг документа,
який підтверджує внесення плати за видачу ліцензії та зарахування
її до державного бюджету".
2.6. Додати новий пункт 2.17 такого змісту: "2.17. У разі зазначення у заяві про видачу ліцензії
відокремлених підрозділів, які здійснюватимуть залучення коштів
установників на підставі отриманої ліцензії, Держфінпослуг видає
копії ліцензії, засвідчені печаткою Держфінпослуг, із зазначенням
на звороті копії ліцензії назви та місцезнаходження відокремленого
підрозділу, якому вона видана".
3. У розділі 3:
3.1. Пункти 3.1-3.3 викласти в такій редакції: "3.1. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний
дотримуватись вимог законодавства, яким регулюється діяльність
небанківських фінансових установ, та цих Ліцензійних умов. Здійснення ліцензіатом діяльності на підставі отриманої
ліцензії проводиться за місцезнаходженням ліцензіата або за
місцезнаходженням його відокремленого підрозділу, який в
установленому цими Ліцензійними умовами порядку отримав засвідчену
Держфінпослуг копію ліцензії. У разі залучення ліцензіатом готівкових коштів установників у
касу ліцензіата або його відокремленого підрозділу приміщення, у
якому надаються фінансові послуги, має бути обладнане необхідними
засобами безпеки (охоронною сигналізацією та відповідною охороною,
сейфами для зберігання грошових коштів), а ліцензіат має
дотримуватись вимог законодавства щодо готівкових розрахунків,
установлених Національним банком України.
3.2. Ліцензіат у своїй діяльності зобов'язаний керуватись
Правилами фондів, затвердженими та оприлюдненими відповідно до
вимог законодавства, які мають відповідати типовим Правилам ФФБ
та/або ФОН, що подавались до Держфінпослуг разом із заявою на
отримання ліцензії, внутрішніми положеннями, перелік та вимоги до
яких визначено законодавством України з надання фінансових послуг.
Внутрішні положення ліцензіата розробляються та затверджуються
відповідно до вимог законодавства.
3.3. Ліцензіат зобов'язаний надати Держфінпослуг разом із
супровідним листом протягом п'яти робочих днів з дати: 3.3.1. створення ФФБ: довідку банку в довільній формі про відкриття ліцензіатом
поточного рахунку (із зазначенням повного найменування, коду за
ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування, коду за ЄДРПОУ
управителя; номера поточного рахунку) для здійснення обліку грошей
(грошових коштів) ФФБ виду А або Б; реєстраційну картку про створення ФФБ згідно з додатком 2 у
паперовому та електронному вигляді у форматі, встановленому
Держфінпослуг; 3.3.2. отримання свідоцтва про реєстрацію випуску
сертифікатів ФОН у Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку: копію свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН, реєстраційну картку ФОН згідно з додатком 3 у паперовому та
електронному вигляді у форматі, установленому Держфінпослуг; довідку банку в довільній формі про відкриття ліцензіатом
поточного рахунку (із зазначенням повного найменування, коду за
ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування, коду за ЄДРПОУ
ліцензіата; номера поточного рахунку) для здійснення обліку коштів
ФОН; 3.3.3. підписання останнього з договорів із забудовником
відповідно до вимог статей 9, 10, 25 Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ) - інформацію про
забудовника згідно із додатком 4 у паперовому та електронному
вигляді у форматі, установленому Держфінпослуг; 3.3.4. прийняття уповноваженим органом ліцензіата рішення про
заміну забудовника - інформацію про прийняте ліцензіатом рішення
щодо заміни забудовника в довільній формі; 3.3.5. уведення об'єкта будівництва в експлуатацію -
інформацію про кількість довірителів, які мають заборгованість
щодо внесення коштів до ФФБ на дату одержання від забудовника
повідомлення про введення об'єкта будівництва в експлуатацію в
довільній формі; 3.3.6 прийняття ліцензіатом рішення про припинення ФФБ та/або
ФОН - інформацію про прийняте рішення та виконані зобов'язання
перед установниками майна в довільній формі".
3.2. У пункті 3.4: 3.2.1. В абзаці першому слова "фізичних осіб - установників"
замінити словом "установників". 3.2.2. Підпункт "є" викласти в такій редакції: "є) повернення установникам або їх правонаступникам залишків
коштів оперативного резерву ліцензіата (за наявності) після
введення об'єкта будівництва в експлуатацію, якщо інше не
передбачено договором із забудовником або договорами з
установниками".
3.3. Абзац перший та підпункт "а" пункту 3.5 викласти в такій
редакції: "3.5. Ліцензіат має здійснювати залучення коштів установників
ФОН відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" ( 978-15 ) на підставі проспекту емісії сертифікатів
ФОН та договору, який відповідає вимогам Глави 70 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ), статті 28 Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю", статті 6 Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ) та містити положення щодо: а) визнання установником Правил ФОН, ознайомлення з
інвестиційною декларацією та проспектом емісії сертифікатів ФОН".
3.4. Пункт 3.6 викласти в такій редакції: "3.6. Договори ліцензіата з установниками, забудовниками,
затверджені ліцензіатом Правила ФФБ та/або ФОН не повинні містити
умов, які суперечать одна одній, та положень з неоднозначним
трактуванням".
3.5. Пункти 3.10-3.15 викласти в такій редакції: "3.10. У процесі діяльності ліцензіата поточне співвідношення
суми залучених від установників коштів до власного капіталу
ліцензіата не може становити більше ніж п'ятдесят. За умови
порушення ліцензіатом поточного співвідношення суми залучених від
установників коштів до власного капіталу ліцензіата, установленого
цим пунктом, Держфінпослуг застосовує заходи впливу у вигляді
тимчасового зупинення дії ліцензії.
3.11. Ліцензіат зобов'язаний постійно підтримувати в процесі
здійснення діяльності коефіцієнт платоспроможності не меншим, ніж
0,08, коефіцієнт абсолютної ліквідності не меншим, ніж 0,1 та
коефіцієнт забезпечення повернення грошових коштів установників не
меншим, ніж 0,1. При розрахунку зазначених коефіцієнтів ліцензіат
має враховувати таке: 3.11.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується
ліцензіатом без урахування активів та зобов'язань ФФБ та ФОН. 3.11.2. Для розрахунку коефіцієнта платоспроможності активи
ліцензіата та майно, що перебуває в його управлінні та
обліковується на окремому балансі, поділяються на групи за
ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних
коефіцієнтів зваження. Активи ліцензіата та майно, що перебуває в
його управлінні та обліковується на окремому балансі, поділяються
на групи за ступенем ризику: 1 група - з коефіцієнтом зваження 0 відсотків: грошові кошти у касі та у дорозі, гроші на рахунках у банках, гроші на депозитних рахунках фінансових установ, банківські метали, державні цінні папери, активи, забезпечені державними гарантіями; 2 група - з коефіцієнтом зваження 20 відсотків: іпотечні облігації Державної іпотечної установи, активи, у тому числі права вимоги до юридичних осіб,
забезпечені гарантіями фінансових установ, активи, які є правами вимоги до інших фінансових установ, зі
строком погашення один рік або менше; 3 група - з коефіцієнтом зваження 30 відсотків: нерухомість та майнові права на нерухомість, забезпечені
іпотекою відповідно до законодавства України, іпотечні облігації; 4 група із коефіцієнтом зваження 50 відсотків: фінансові інструменти, залишкова вартість основних засобів нематеріальних активів та
інших необоротних активів, права вимоги до юридичних та фізичних осіб; 5 група із коефіцієнтом зваження 100 відсотків - для інших
видів активів та майна. Коефіцієнти платоспроможності та забезпечення повернення
грошових коштів установників мають розраховуватись ліцензіатом за
станом на кожний останній день місяця, про що ліцензіат робить
запис у спеціальному журналі розрахунків, який ведеться у
паперовому та електронному вигляді. У разі виявлення у процесі
розрахунку порушень нормативів, установлених цими Ліцензійними
умовами, ліцензіат має зробити про це запис у журналі розрахунків
та вжити заходів щодо усунення встановленого порушення.
3.12. Власні активи ліцензіата мають забезпечувати постійне
отримання ліцензіатом чистого прибутку в такому розмірі, щоб
сформувати резервний фонд у розмірі 25 відсотків від розміру
статутного капіталу ліцензіата протягом п'яти років з моменту
початку діяльності із залучення коштів установників. Резервний
фонд ліцензіат має постійно тримати у високоліквідних активах.
Невиконання ліцензіатом вимог цього пункту тягне за собою
тимчасове зупинення дії ліцензії до моменту виконання ліцензіатом
усіх вимог законодавства.
3.13. Ліцензіат зобов'язаний вести облік укладених з
установниками договорів відповідно до вимог законодавства про
фінансові послуги. Усі договори з установниками та додатки до них
ліцензіат зобов'язаний зберігати не менше п'яти років після
виконання всіх зобов'язань за договором, якщо інше не встановлено
законодавством.
3.14. Майно, передане установниками в управління, має
обліковуватись ліцензіатом на окремому рахунку. Облік майна, що
перебуває в управлінні, ліцензіат веде за об'єктами будівництва та
складає щодо цього майна окремий баланс.
3.15. Ліцензіат зобов'язаний подавати до Держфінпослуг
фінансову звітність та іншу інформацію в обсягах, формах та в
строки, установлені Держфінпослуг, при цьому форми звітності, які
ліцензіат подає до Держфінпослуг кожного місяця, складаються за
кожним об'єктом будівництва окремо".
3.6. Додати нові пункти 3.16-3.18 такого змісту: "3.16. Ліцензіат здійснює від свого імені та в інтересах
установників управління залученими коштами згідно із Цивільним
кодексом України ( 435-15 ), Законом України "Про
фінансово-кредитні механізми при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" ( 978-15 ), Правилами фонду та договорами з
установниками. Ліцензіат зобов'язаний здійснювати управління
майном особисто та не може доручити управління майном іншим
особам, крім випадків, прямо передбачених законом.
3.17. З метою належного виконання ліцензіатом вимог статей 13
та 32 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми при
будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( 978-15 ) щодо
контролю за цільовим використанням забудовником спрямованих на
будівництво коштів та контролю за виконанням забудовником умов та
обов'язків забудовника за договором ліцензіат повинен постійно
здійснювати контроль за виконанням забудовником графіку
будівництва об'єкта будівництва та не рідше одного разу на місяць
складати акт контролю. Акт контролю складається керівником ліцензіата або комісією з
уповноважених співробітників ліцензіата в довільній формі, але має
обов'язково розкривати питання: щодо цільового використання коштів, переданих ліцензіатом
забудовнику відповідно до його заявок та графіка будівництва; можливих ризиків у роботі забудовника, виявлених у процесі
здійснення контролю; недоліків (за наявності) у роботі забудовника з виконання
умов та обов'язків забудовника за договором, а також пропозиції
щодо усунення виявлених недоліків; щодо висновку за результатами здійснення контролю стосовно
можливості подальшого фінансування об'єкта будівництва за заявкою
забудовника.
3.18. Якщо в процесі здійснення ліцензіатом контролю за
виконанням забудовником умов та обов'язків за договором було
виявлено ризики в роботі забудовника, які можуть призвести до
невиконання ним своїх обов'язків за договором, ліцензіат має
здійснити всі визначені законодавством заходи щодо захисту
інтересів установників, а також у п'ятиденний строк з моменту
складання акта контролю повідомити Держфінпослуг про виявлені
ризики та вжити заходів". У зв'язку з цим пункти 3.16-3.20 вважати відповідно пунктами
3.19-3.23.
4. Доповнити Ліцензійні умови ( z0927-04 ) новим розділом 4
такого змісту:
"Розділ 4. Вимоги до провадження діяльності
із залучення коштів установників для фінансування
об'єктів будівництва та/або здійснення операцій
з нерухомістю через відокремлені підрозділи
ліцензіата
4.1. Здійснення ліцензіатом діяльності проводиться через
відокремлені підрозділи на підставі отриманої ліцензії проводиться
за місцезнаходженням відокремленого підрозділу за умови виконання
таких вимог: 1) інформацію про відокремлений підрозділ унесено до Реєстру
та є копія ліцензії, засвідчена печаткою Держфінпослуг, із
зазначенням на копії ліцензії назви та місцезнаходження
відокремленого підрозділу, для якого вона видана; 2) повноваження щодо здійснення залучення коштів та
управління майном передбачені у внутрішньому положенні про
відповідний відокремлений підрозділ ліцензіата; 3) відокремлений підрозділ ліцензіата проводить діяльність,
передбачену його внутрішніми положеннями, з дотриманням вимог цих
Ліцензійних умов; 4) наявність у відокремленого підрозділу приміщення для
здійснення діяльності відповідно до його внутрішнього положення,
на яке в ліцензіата є право власності або право користування та
яке відповідає вимогам цих Ліцензійних умов.
4.2. Ліцензіат до початку здійснення залучення коштів через
новостворені відокремлені підрозділи зобов'язаний подати до
Держфінпослуг заяву про видачу копії ліцензії згідно з додатком 5.
До заяви про видачу копії ліцензії додаються: копія довідки про внесення інформації про відокремлений
підрозділ до Реєстру; засвідчені в установленому законодавством порядку копії
документів, що підтверджують право власності на приміщення або
право користування ним за місцезнаходженням відокремленого
підрозділу ліцензіата.
4.3. Для кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, який
провадитиме діяльність на підставі отриманої ліцензіатом ліцензії,
Держфінпослуг у строк не більше 15 днів після отримання заяви та
документів до неї видає засвідчену копію ліцензії із зазначенням
на ній назви та місцезнаходження відокремленого підрозділу, якому
вона видана. Держфінпослуг реєструє видані копії ліцензії у
журналі обліку заяв та виданих ліцензій.
4.4. У разі ліквідації відокремленого підрозділу, який
провадив діяльність із залучення коштів установників для
фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з
нерухомістю, або в разі припинення здійснення відокремленим
підрозділом діяльності із залучення коштів установників для
фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з
нерухомістю ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з
дати прийняття рішення про ліквідацію такого відокремленого
підрозділу або з дати припинення здійснення діяльності таким
відокремленим підрозділом подати до Держфінпослуг відповідне
повідомлення в письмовій формі згідно із додатком 6". У зв'язку з цим розділи 4-7 вважати відповідно розділами 5-8
з відповідною зміною нумерації пунктів, а також посилання на них у
тексті Ліцензійних умов ( z0927-04 ).
5. У підпункті "а" пункту 6.2 розділу 6 цифру "5" замінити
цифрою "8".
6. У розділі 7:
6.1. Пункт 7.1 доповнити підпунктом "д" такого змісту: "д) відсутність ліцензіата за зазначеним у ліцензії
місцезнаходженням".
6.2. Пункт 7.3 доповнити словами "та відсутності в ліцензіата
порушень вимог цих Ліцензійних умов на момент подання клопотання
про поновлення дії ліцензії".
6.3. У підпункті "а" пункту 7.6 розділу 7 цифру "6" замінити
цифрою "9".
7. У пунктах 1.8, 1.9 розділу 1, пункті 2.16 розділу 2,
пунктах 7.2, 7.4 розділу 7 слово "управитель" у всіх відмінках
замінити словом "ліцензіат" у відповідних відмінках. { Текст пункту 7 виправлено згідно з ДІ ОВУ N 63, 2007 р.,
стор. 135 }
8. У заголовку, тексті Ліцензійних умов ( z0927-04 ) та у
відмітках до додатків слова "фізичні особи - установники
управління майном" у всіх відмінках замінити словами "установники
управління майном" у відповідних відмінках.
9. Додатки 2 та 3 викласти в новій редакції (додаються).
10. Доповнити Ліцензійні умови ( z0927-04 ) новими додатками
4-6 (додаються). У зв'язку з цим вважати додатки 4-6 відповідно додатками 7-9.
Директор департаменту
нагляду за фінансовими
компаніями К.Отченаш

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження діяльності
із залучення коштів
установників управління
майном для фінансування
об'єктів будівництва
та/або здійснення
операцій з нерухомістю

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про створення ФФБ
N ________

---------------------------------------- Інформацію підтверджую. | Посада | | Відомості, зазначені |---------------+----------------------| в електронній формі, що |Прізвище, ім'я,| | додається, відповідають даним | по батькові | | паперової форми реєстраційної |---------------+----------------------| картки | Підпис | | |---------------+----------------------| | Дата |"___" _______ 20___ р.| ----------------------------------------
----------------------------------------------- |Складено на дату|"____" _____________ 20__ р.| -----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування ліцензіата | | |-------------------------------+-----------------------------------------------------| |Ідентифікаційний код ліцензіата| | |за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------------------------------------------------| |Серія та номер Свідоцтва про | ФК | N | | |реєстрацію фінансової установи | | | | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Реквізити Правил ФФБ |(дата затвердження) |Орган управителя, що | | |виду, які затверджені | |затвердив Правила | | |----------------------+-----------------------+---------------------+----------------| |Реквізити банку, у | б/р |Найменування банку та| | |якому ліцензіату | |його місцезнаходження| | |відкрито банківський | |---------------------+----------------| |рахунок для ФФБ виду | |МФО банку | | |__________ | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування забудовника, з яким ліцензіат | | |уклав договір про замовлення будівництва по | | |ФФБ виду ____ | | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Ідентифікаційний код забудовника за ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Найменування банку та його код за ЄДРПОУ, де | (найменування) | (код за ЄДРПОУ)| |відкриті поточні рахунки забудовника, | | | |підрядника, субпідрядника | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------------| |Найменування страховика та його код за ЄДРПОУ,| (найменування) |(код за|Рекві- | |з яким забудовник або його підрядник уклав | |ЄДРПОУ)|зити | |договір обов'язкового страхування будівельно- | | |договору| |монтажних робіт, реквізити договору | | |(номер, | | | | |дата, | | | | |сума, | | | | |строк | | | | |дії) | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Місцезнаходження об'єкта будівництва (область,| | |місто, вулиця, будинок, будівля, споруда або | | |комплекс споруд), дата введення об'єкта в | | |експлуатацію | | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Реквізити рішення, яким забудовнику видано | | |дозвіл на виконання будівельних робіт, орган | | |який видав дозвіл | | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Реквізити документа щодо отримання | | |забудовником права власності або користування | | |земельною ділянкою під об'єкт будівництва, | | |орган який надав документ | | ---------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження діяльності
із залучення коштів
установників управління
майном для фінансування
об'єктів будівництва
та/або здійснення
операцій з нерухомістю

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про створення ФОН
N _________

---------------------------------------- Інформацію підтверджую. | Посада | | Відомості, зазначені |---------------+----------------------| в електронній формі, що |Прізвище, ім'я,| | додається, відповідають даним | по батькові | | паперової форми реєстраційної |---------------+----------------------| картки | Підпис | | |---------------+----------------------| | Дата |"___" _______ 20___ р.| ----------------------------------------
----------------------------------------------- |Складено на дату|"____" _____________ 20__ р.| -----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування ліцензіата | | |-------------------------------+-----------------------------------------------------| |Ідентифікаційний код ліцензіата| | |за ЄДРПОУ | | |-------------------------------------------------------------------------------------| |Серія та номер Свідоцтва про | ФК | N |N свідоцтва та дата державної | |реєстрацію фінансової установи | | |реєстрації сертифікатів ФОН, | | | | |сума емісії сертифікатів | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Реквізити Правил ФОН, |(дата затвердження) |Орган управителя, що | | |які затверджені | |затвердив Правила | | |----------------------+-----------------------+---------------------+----------------| |Реквізити банку, в | б/р |Найменування банку та| | |якому ліцензіату | |його місцезнаходження| | |відкрито банківський | |---------------------+----------------| |рахунок для ФОН | |МФО банку | | ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- |Скорочене найменування забудовника, з яким | | |ліцензіат уклав договір про замовлення | | |будівництва по ФОН | | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Ідентифікаційний код забудовника за ЄДРПОУ | | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Найменування банку та його код за ЄДРПОУ, де | (найменування) | (код за ЄДРПОУ)| |відкриті поточні рахунки забудовника, | | | |підрядника, субпідрядника | | | |----------------------------------------------+---------------------+----------------| |Найменування страховика та його код за ЄДРПОУ,| (найменування) | (код за ЄДРПОУ)| |з яким забудовник або його підрядник уклав | | | |договір обов'язкового страхування будівельно- | | | |монтажних робіт, реквізити договору | | | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Місцезнаходження об'єкта будівництва (область,| | |місто, вулиця, будинок, будівля, споруда або | | |комплекс споруд), дата введення об'єкта в | | |експлуатацію | | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Реквізити рішення, яким забудовнику видано | | |дозвіл на виконання будівельних робіт, орган | | |який видав дозвіл | | |----------------------------------------------+--------------------------------------| |Реквізити документа щодо отримання | | |забудовником права власності або користування | | |земельною ділянкою під об'єкт будівництва, | | |орган який надав документ | | ---------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження діяльності
із залучення коштів
установників управління
майном для фінансування
об'єктів будівництва
та/або здійснення
операцій з нерухомістю

ІНФОРМАЦІЯ
про забудовника

---------------------------------------- Інформацію підтверджую. | Посада | | Відомості, зазначені |---------------+----------------------| в електронній формі, що |Прізвище, ім'я,| | додається, відповідають даним | по батькові | | паперової форми реєстраційної |---------------+----------------------| картки | Підпис | | |---------------+----------------------| | Дата |"___" _______ 20___ р.| ----------------------------------------
----------------------------------------------- |Складено на дату|"____" _____________ 20__ р.| -----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- |Найменування | | |ліцензіата | | |---------------------+-----------------------------------------------------| |Ідентифікаційний | | |код ліцензіата | | |за ЄДРПОУ | | |---------------------+------------------------------------------------------ |Серія та номер | ФК | N | |Свідоцтва про | | | |реєстрацію | | | |фінансової установи | | | |---------------------+---------------------+----------------------------------------------- |Реквізити Правил ФФБ/| (дата затвердження)|Місцезнаходження об'єкта | Дата | |ФОН, за якими | |будівництва (область, місто, | введення | | |ліцензіат буде | |вулиця, будинок,будівля, споруда| об'єкта | | |фінансувати | |або комплекс споруд), дата |будівництва в| | |забудовника за | |введення об'єкта в експлуатацію |експлуатацію | | |об'єктом будівництва | | | | |---------------------+---------------------+--------------------------------+-------------| |Реквізити договору | Дата укладання |Уповноважені особи, що підписали|П.І.Б., | |ліцензіата із |договору та строк, на|договір від забудовника |посада | |забудовником |який укладено договір|--------------------------------+-------------| | | |Уповноважені особи, що підписали|П.І.Б., | | | |договір від ліцензіата |посада | --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування забудовника, з яким ліцензіат уклав |(найменування) |(код за ЄДРПОУ) | |договір про замовлення будівництва по ФОН/ФФБ, та | | | |ідентифікаційний код забудовника за ЄДРПОУ | | | |---------------------------------------------------+------------------+-------------------| |Реквізити договору уступки майнових прав на |Дата підписання та|Уповноважені особи,| |нерухомість між ліцензіатом (управителем) і | строк, на який |що підписали | |забудовником з відкладальними умовами |укладено договір |договір (П.І.Б.) | |---------------------------------------------------+------------------+-------------------| |Реквізити договору доручення з відкладальними |Дата підписання та|Уповноважені особи,| |умовами між ліцензіатом та забудовником |строк, на який |що підписали | | |укладено договір |договір (П.І.Б.) | |---------------------------------------------------+--------------------------------------| |Реквізити безвідкличної довіреності ліцензіату на |Дата складання та підписання, номер, | |право делегування третім особам функцій забудовника|ПІБ особи, яка підписала довіреність | --------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження діяльності
із залучення коштів
установників управління
майном для фінансування
об'єктів будівництва
та/або здійснення
операцій з нерухомістю

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії відокремленому
підрозділу ліцензіата на право провадження
діяльності із залучення коштів установників
управління майном для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення операцій
з нерухомістю

Ліцензіат _______________________________________________________,
(повне найменування) місцезнаходження ________________________________________________,
телефон _________________, факс ___________________,
ідентифікаційний код юридичної особи _______________________,
банківські реквізити:
найменування банку ______________________________________________,
місцезнаходження банку __________________________________________,
код банку, поточний рахунок _____________________________________,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи _________________________________________________________________,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи _________________________________________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,
серія та номер ліцензії _________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
строк дії ліцензії з ______________ до __________________________,
просить видати копію(ї) ліцензії(й) на здійснення діяльності із
залучення коштів установників управління майном для фінансування
об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.
Відокремлені підрозділи, які здійснюватимуть вищезазначену
діяльність, на підставі виданої копії ліцензії:
------------------------------------------------------------------ |Найменування |Місцезнаходження|N |Прізвище, ім'я | |відокремленого |відокремленого |відокремленого |та по батькові | |підрозділу |підрозділу, |підрозділу * |керівника | |ліцензіата |номер телефону, | |відокремленого | | |e-mail | |підрозділу | |---------------+----------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
* Номер складається таким чином: фінансова компанія, що має
серію та номер свідоцтва ФК N 100 та має намір отримати копію
ліцензії на перший відокремлений підрозділ, присвоює
відокремленому підрозділу N ФК1000001.
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
Керівник ліцензіата (посада) __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження діяльності
із залучення коштів
установників управління
майном для фінансування
об'єктів будівництва
та/або здійснення
операцій з нерухомістю

ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення відокремленого підрозділу ліцензіата

Ліцензіат _______________________________________________________,
(повне найменування)
місцезнаходження ___________________________________________,

серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи _________________________________________________________________,
(дата видачі свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи)
________________________________________________________________,
(дата прийняття та номер рішення про видачу копії ліцензії
відокремленому підрозділу)
повідомляє про припинення відокремленого пірозділу за вказаним у
копії ліцензії місцезнаходженням.
Додаток: копія ліцензії на відокремлений підрозділ; відповідне рішення ліцензіата.
Керівник ліцензіата (посада) __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.Пвверх