Документ z0869-17, действует, текущая редакция — Принятие от 03.07.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.08.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

HАКАЗ

03.07.2017  № 965/2076/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2017 р.
за № 869/30737

Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 19 грудня 2013 року № 1794/2691/5

Відповідно до статей 125, 126 Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 11 Закону України "Про професійно-технічну освіту", абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції", постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 348 "Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції", з метою врегулювання питань, пов'язаних з організацією професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі, які відбувають покарання у виправних колоніях, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 19 грудня 2013 року № 1794/2691/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2013 року за № 2192/24724, що додаються.

2. Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України (Кучинський М.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Хобзея П.К. та заступника Міністра юстиції України Чернишова Д.В.

Міністр освіти і науки України

Л. Гриневич

Міністр юстиції України

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України,
Міністерства юстиції України
03.07.2017 № 965/2076/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2017 р.
за № 869/30737

ЗМІНИ
до Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу

1. У розділі І:

1) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4. Засновниками Центру є Міністерство освіти і науки України та Міністерство юстиції України (далі - засновники).

Створення, ліквідація, реорганізація, відкриття Центру та його філій здійснюється засновниками.

5. Центр розпочинає діяльність за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної бази, педагогічних кадрів і після одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти, яка видається відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187.";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Центр діє на підставі статуту, що розробляється Центром разом із засновниками відповідно до Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року № 1240, цього Положення, погоджується Міністерством юстиції України та затверджується Міністерством освіти і науки України в установленому законодавством порядку.";

3) у пункті 9 слова "МОН України" замінити словами "Міністерство освіти і науки України";

4) у пункті 11:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі їх стажування на підприємствах, в установах, організаціях;";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"видача документів про освіту встановленого зразка."

2. У розділі ІІ:

1) абзац другий пункту 6 після слова "відповідної" доповнити словом "кваліфікаційної", після слова "категорії" доповнити словами ", педагогічного звання";

2) абзац четвертий пункту 9 після слова "Центру" доповнити такими словами ", представляє його у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України".

3. Пункт 7 розділу V доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

4. У пункті 1 розділу VІІ:

1) в абзаці другому слова "МОН України" замінити словами "Міністерству освіти і науки України";

2) в абзаці третьому слова "ДПтС України" замінити словами "Міністерству юстиції України".

5. У тексті Положення слова "територіальні органи Державної пенітенціарної служби України" в усіх відмінках замінити словами "міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції" у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
професійної освіти


М. Кучинський

Директор Департаменту
публічного права


Л. Кравченковверх