Документ z0867-18, действует, текущая редакция — Редакция от 13.09.2019, основание - z0940-19

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2018  № 175


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2018 р.
за № 867/32319

Про затвердження Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
№ 170 від 01.08.2019}

Відповідно до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 141 (зі змінами), та пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом із Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06 липня 2012 року № 337 «Про затвердження Порядку проведення відбору проектів з реалізації заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 липня 2012 року за № 1223/21535.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Виконавчого директора Асоціації міст України

Голова Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Міністр екології та природних ресурсів УкраїниВ.В. СидоренкоГ.В. ОсовийР. Іллічов

О. СемеракЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
17 липня 2018 року № 175


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2018 р.
за № 867/32319

ПОРЯДОК
відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки

1. Цей Порядок визначає процедуру відбору проектів з метою реалізації завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» (далі - Проекти).

2. Проекти, які подаються на конкурс, мають відповідати основним завданням та заходам Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, що фінансуються у відповідному бюджетному році, а також критеріям відбору проектів, визначених у пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 141 (зі змінами) (далі - Критерії).

3. Для участі у відборі Проектів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають лист-звернення із узагальненим переліком Проектів за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, у паперовій та електронній формах (формат Excel) та додають до кожного окремого Проекту такі документи:

1) довідку Міністерства регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань будівництва та житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або їх виконавчих органів щодо суб’єкта господарювання, на об’єктах якого реалізується Проект, із зазначенням повного та скороченого найменувань, місцезнаходження, контактних телефонів керівника та кількості мешканців, для яких буде покращено якість питної води або забезпечено її безперебійне цілодобове постачання;

2) копію затвердженої в установленому порядку проектної документації відповідно до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 (зі змінами);

3) зведений кошторисний розрахунок (копія);

4) письмовий звіт з експертизи проекту будівництва (копія);

5) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єкта, на якому буде реалізовано Проект;

6) копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про невідповідність якості питної води у населеному пункті, де реалізується Проект, вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (зі змінами) (у разі наявності);

7) засвідчену в установленому порядку копію рішення органу місцевого самоврядування щодо подачі питної води за графіком за останні 6 місяців (у разі наявності);

8) інформаційну довідку щодо суб’єкта господарювання, на об’єкті якого реалізується Проект, з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

9) копію схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення населеного пункту, в якому реалізовуватиметься Проект (у разі наявності);

10) інформацію щодо кількісних, соціальних та економічних показників, які будуть досягнуті в результаті реалізації Проекту, відповідно до регіональних програм щодо забезпечення населення якісною питною водою;

11) висновок з оцінки впливу на довкілля (у разі провадження планової діяльності, визначеної частинами другою, третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (з 18 грудня 2017 року)) або висновок державної екологічної експертизи, проведеної відповідно до вимог Закону України «Про екологічну експертизу» (до 17 грудня 2017 року);

12) гарантійний лист, підписаний сільським, селищним, міським головою, головою районної або обласної ради, про співфінансування таких проектів у поточному році з місцевого бюджету та/або інших джерел фінансування у розмірі витрат не менш як 10 відсотків.

{Пункт 3 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 170 від 01.08.2019}

4. Відбір Проектів проводиться комісією, яка утворюється Мінрегіоном (далі - Комісія).

Склад Комісії затверджується наказом Мінрегіону.

Оголошення про проведення відбору Проектів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

Графік засідань Комісії затверджується головою Комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

5. Засідання Комісії є правоможним, якщо в його роботі взяло участь не менше двох третин її членів.

Члени Комісії зобов’язані дотримуватися вимог, передбачених частиною другою статті 35 Закону України «Про запобігання корупції».

6. Комісія проводить оцінку та перевірку відповідності поданих документів вимогам цього Порядку.

Якщо документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цього Порядку, Комісія надає зауваження та повертає їх для усунення виявлених недоліків Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

У разі усунення виявлених Комісією недоліків Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації мають право подати документи повторно у період роботи Комісії, який визначається графіком засідань Комісії.

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 170 від 01.08.2019}

7. Рішення Комісії про відбір проектів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

8. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують члени Комісії та затверджує головуючий на засіданні, про що видається відповідний наказ Мінрегіону. Копія рішення направляється до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для підготовки документів згідно з пунктом 9 цього Порядку.

9. Після прийняття Комісією рішення про відбір Проектів для виділення бюджетних коштів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають Мінрегіону засвідчені в установленому порядку копії рішень відповідних органів місцевого самоврядування про співфінансування таких проектів у поточному році з місцевого бюджету та/або інших джерел фінансування у розмірі витрат не менш як 10 відсотків.

Мінрегіон на підставі рішення Комісії та копій рішень відповідних органів місцевого самоврядування про підтвердження співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших джерел фінансування затверджує наказом перелік проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, та обсяги їх фінансування.

10. Копія переліку Проектів направляється до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

11. Проекти, які не відповідають вимогам цього Порядку та не пройшли відбір Комісією, повертаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

12. Проекти, які перемогли у конкурсному відборі, зберігаються у Мінрегіоні протягом трьох років з дня прийняття Комісією рішення про фінансування проекту.

13. Фінансування відібраних проектів здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 141 (зі змінами).

14. Інформаційно-аналітичне та організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснюються структурними підрозділами Мінрегіону відповідно до компетенції.

Заступник
директора Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики
В. ТокаренкоДодаток
до Порядку відбору проектів,
спрямованих на реалізацію завдань
і заходів з виконання Загальнодержавної
цільової програми «Питна вода України»
на 2011-2020 роки
(пункт 3)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК
проектів з реалізації завдань і заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 рокивверх