Документ z0866-18, действует, текущая редакция — Принятие от 02.07.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.08.2018. Посмотреть в истории? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

02.07.2018  № 1842


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2018 р.
за № 866/32318

Про особливості формування та ведення банками баз даних про вкладників в частині відображення інформації про осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, лінія зіткнення/розмежування, зона безпеки, прилегла до району бойових дій, або район здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою забезпечення формування та ведення банками баз даних про вкладників в частині відображення інформації про осіб, місцем проживання яких у цих базах зазначено тимчасово окуповану територію України, лінію зіткнення/розмежування, зону безпеки, прилеглу до району бойових дій, або район здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що визначені відповідно до Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. При проведенні Фондом гарантування вкладів фізичних осіб перевірки повноти і достовірнос-ті ведення банками баз даних про вкладників інформація про вкладника, місцем проживання якого у цих базах зазначено тимчасово окуповану територію України, лінію зіткнення/розмежування, зону безпеки, прилеглу до району бойових дій, або район здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, не є значущою при формуванні і веденні баз даних про вкладників, а її відсутність, неповнота або некоректність не вважаються помилкою.

2. Дія пункту 1 цього рішення поширюється на інформацію щодо вкладників, які уклали, або на користь яких укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку, або яким видано іменний депозитний сертифікат до 20 лютого 2014 року, за умови відсутності руху коштів на таких рахунках вкладників з їх ініціативи.

3. Директору департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків (Дещеня О.Л.) забезпечити при проведенні перевірки повноти і достовірності ведення банками баз даних про вкладників відображення у довідці про перевірку виявлених фактів відсутності, неповноти або некоректності інформації, зазначеної у пункті 1 цього рішення, як інформації до відома.

4. Банки зобов’язані у шестимісячний строк після офіційної втрати правового статусу тимчасово окупованих територій України, а також правового режиму на зазначених територіях, визначених відповідно до Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», інших законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, принципів та норм міжнародного права (далі - тимчасово окуповані території України) забезпечити усунення виявлених помилок, у тому числі шляхом порівняння інформації, що зазначена у базах даних, для визначення її повної відповідності даним з копій отриманих документів вкладників.

5. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної ре-єстрації.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до часу офіційної втрати тимчасово окупованими територіями України свого правового статусу.

7. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилінвверх