Документ z0849-03, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 04.12.2005, основание - z1412-05

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
05.09.2003 N 15-4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2003 р.
за N 849/8170
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Пенсійного фонду
N 21-1 ( z1412-05 ) від 15.11.2005 )
Про затвердження Порядку проведення
органами Пенсійного фонду України
списання та розстрочення податкового
боргу, пов'язаного з виплатою заробітної
плати негрошовою формою розрахунків

У зв'язку з прийняттям Закону України від 11 липня 2003 року
N 1127-IV ( 1127-15 ) "Про внесення змін до статті 18 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" правління
Пенсійного фонду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок проведення органами Пенсійного фонду
України списання та розстрочення податкового боргу, пов'язаного з
виплатою заробітної плати негрошовою формою розрахунків
(додається).
2. Управлінням надходження доходів та правового забезпечення
подати зазначений Порядок до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
забезпечити виконання зазначеного Порядку управліннями у районах,
містах і районах у містах.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника голови правління В.М. Короневського.
Голова правління Б.Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
05.09.2003 N 15-4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2003 р.
за N 849/8170

ПОРЯДОК
проведення органами Пенсійного фонду
України списання та розстрочення податкового
боргу, пов'язаного з виплатою заробітної
плати негрошовою формою розрахунків

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України від
11 липня 2003 року N 1127-IV ( 1127-15 ) "Про внесення змін до
статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" (далі - Закон), регулює питання списання та розстрочення
податкового боргу (недоїмки) зі збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування (далі - борг), пов'язаного з виплатою
заробітної плати негрошовою формою розрахунків шляхом взаємозаліку
заборгованості за позиками та/або товарним кредитом. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи,
організації, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи та
фізичних осіб (крім громадян, що працюють за наймом), які згідно
із Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ) є платниками збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування (далі - платники збору).
2. Визначення сум боргу (недоїмки), що підлягає списанню
та/або розстроченню, здійснюється за даними бухгалтерського обліку
платників (копія Балансу за станом на 31 грудня 1999 року, сума за
кодом рядка 570 "Поточні зобов'язання за розрахунками зі
страхування" в частині розрахунків з Пенсійним фондом,
підтверджена відомістю аналітичного обліку розрахунків зі
страхування в частині розрахунків з Пенсійним фондом. Копія
Балансу обов'язково повинна мати відмітку органу статистики) та
даними карток особових рахунків платників (що ведуться органами
Пенсійного фонду України згідно з Порядком ведення органами
Пенсійного фонду України обліку надходження платежів зі збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування та інших платежів,
затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від
19.01.2002 N 2-4 ( z0212-02 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 01.03.2002 за N 212/6500). При визначенні сум боргу, що підлягає списанню та/або
розстроченню, складаються акти звірки даних обліку органу
Пенсійного фонду та даних бухгалтерського обліку платника.
Списанню з платників податків підлягає податковий борг (включаючи
пеню і штрафні санкції), який рахується станом на 31 грудня 2001
року і не сплачений на день набрання чинності пунктом 18.3 статті
18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ). При цьому списанню підлягає виключно податковий борг,
що виник у зв'язку з погашенням (виплатою) кредиторської
заборгованості по заробітній платі, яка рахувалася за даними
бухгалтерського обліку платників податків станом на 31 грудня 1999
року, шляхом взаємозаліку дебіторської заборгованості по позиках
або товарному кредиту, згідно з бухгалтерським обліком, за
працівниками платників податків.
3. Якщо у зв'язку із списанням податкового боргу відповідно
до цього Порядку в платників виникає переплата перед бюджетом
Пенсійного фонду, то такі суми переплати згідно з чинним
законодавством можуть направлятися в рахунок майбутніх платежів зі
збору. Сума заборгованості з заробітної плати за даними
бухгалтерського обліку платника за станом на 31 грудня 1999 року
підтверджується даними Балансу на 31 грудня 1999 року за кодом
рядка 580 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці",
які звіряються з залишком за рахунком 66 оборотно-сальдового
балансу за 1999 рік та розрахунковими відомостями на заробітну
плату. Дані про проведення взаємозаліку кредиторської заборгованості
з заробітної плати та дебіторської заборгованості за позиками
та/або товарним кредитом підтверджуються даними аналітичного
обліку розрахунків з покупцями та замовниками (рахунок 36), даними
аналітичного обліку рахунків 50 "Довгострокові позики" та 60
"Короткострокові позики". Якщо платники збору самостійно виявляють податкові
зобов'язання, які виникли виключно у зв'язку з погашенням
(виплатою) кредиторської заборгованості з заробітної плати
взаємозаліком дебіторської заборгованості за позиками і товарним
кредитом на умовах вимог абзацу другого підпункту 18.3.1 і
підпункту 18.3.2 пункту 18.3 статті 18 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), а час і умови їх
виникнення підтверджуються аудиторським висновком, і здійснюють їх
декларування протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності
Законом ( 1127-15 ), то податкові зобов'язання (включаючи пеню)
підлягають списанню або розстроченню згідно з цим Порядком залежно
від часу їх виникнення. Остаточні суми податкових зобов'язань підтверджуються актом
перевірки органу Пенсійного фонду України.
4. Про суми списаного боргу органи Пенсійного фонду України
направляють платникам повідомлення за формою згідно з додатком 1
до цього Порядку. Визначені до списання суми боргу списуються в картках
особових рахунків платників збору у відповідних графах, а саме за
зобов'язаннями зі збору у графі "Належить до сплати згідно з
Розрахунком", за пенею "Нараховано пені", за штрафними санкціями
"Нараховано штрафних санкцій" із знаком "мінус" датою направлення
повідомлення про списання, відповідно до Порядку ведення органами
Пенсійного фонду України обліку надходження платежів зі збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування, затвердженого
постановою правління Пенсійного фонду України від 19.01.2002 N 2-4
( z0212-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.03.2002 за N 212/6500.
5. Розстрочення здійснюється за рішенням органів Пенсійного
фонду України за поданням платників збору, яке надсилається
управлінню Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у
місті за місцем реєстрації платника протягом 60 календарних днів з
дня набрання чинності Законом за формою, установленою додатком 2
до цього Порядку. Після одержання подання від платників збору управління
Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті
здійснює в 10-денний термін перевірку правильності розрахунку сум,
зазначених у поданні та належних до розстрочення, і направляє
платникам збору рішення про розстрочення за формою згідно з
додатком 3 до цього Порядку.
6. Розстроченню підлягають суми боргу, що сформувався за
станом на 31 грудня 2001 року у зв'язку з погашенням (виплатою)
кредиторської заборгованості з заробітної плати, яка виникла у
період з 1 січня 2000 року по 31 грудня 2000 року за даними
бухгалтерського обліку платників збору, шляхом закриття її
взаємозаліком дебіторської заборгованості за позиками і товарним
кредитом, що рахувалася згідно з бухгалтерським обліком за
працівниками платників збору, і не сплачений на день набрання
чинності Законом ( 1127-15 ). На підставі прийнятого рішення про розстрочення управління
Пенсійного фонду України у районі (місті) або районі у місті у
десятиденний термін укладає з платником збору договір про
розстрочення за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
7. Норми цього Порядку не поширюються на борг (недоїмку), а
також нараховані на нього суми пені, якщо до дня набрання чинності
Законом ( 1127-15 ) вони були розстрочені відповідно до норм
пункту 18.1.2 пункту 18.1 статті 18 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ). Також норми цього Порядку не поширюються на податковий борг,
а також нараховані на нього суми пені, якщо такий борг виник у
зв'язку з виплатою заробітної плати у натуральній формі.
8. Розстрочення надається на 60 календарних місяців від
місяця виникнення боргу, включаючи такий місяць. Сплата розстрочених сум здійснюється рівними частками у
строки, установлені Законом України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) для квартального податкового
періоду, з відстроченням першого платежу на строк, який
визначається платником збору, але не може бути більшим від двох
квартальних податкових періодів, наступних за квартальним
періодом, у якому був укладений договір про розстрочення. Розстрочення боргу надається під проценти, розраховані за
період, що починається від місяця укладення договору про
розстрочення та закінчується місяцем погашення розстроченого
боргу, виходячи з облікової ставки Національного банку України,
чинної на момент сплати чергового квартального платежу. Зазначені проценти нараховуються платником збору, але не
сплачуються, крім випадків, якщо юридична особа, яка має борг,
визнається фіктивною відповідно до Закону ( 1127-15 ).
9. Узгоджена сума боргу заноситься у відповідну графу
особового рахунку платника (додаток 5 до цього Порядку) і
вилучається із картки особового рахунку платника збору шляхом
відображення у відповідних графах сум боргу зі знаком мінус датою
укладення договору про розстрочення.
10. Керівник управління Пенсійного фонду України в районі,
місті або районі у місті зобов'язаний прийняти рішення про
дострокове розірвання договору про розстрочення та пред'явити до
сплати нараховані на розстрочені суми боргу проценти, якщо платник
збору: накопичує новий борг (не сплачує поточні платежі) або не
сплачує чергову частку розстроченого боргу протягом двох
податкових періодів, наступних за податковим періодом виникнення
такого нового боргу або податковим періодом, за який сплачується
чергова частка розстроченого боргу; ліквідується; виїжджає за кордон на постійне місце проживання (якщо платник
збору є фізичною особою); визнається неплатоспроможним за будь-якими іншими
зобов'язаннями, крім податкових. З дня дострокового розірвання договору про розстрочення
платник збору зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого
боргу й суму нарахованих на неї процентів та суму процентів, яка
була нарахована на фактично сплачену розстрочену суму. З дня, наступного за днем розірвання договору про
розстрочення, на розстрочені суми збору, що залишилися
несплаченими, нараховується пеня у розмірах, передбачених чинним
законодавством.
11. Борг, який на день набрання чинності Законом ( 1127-15 )
є предметом судового розгляду, підлягає списанню та/або
розстроченню відповідно до цього Порядку. При цьому обов'язково
направляється повідомлення до суду (господарського суду) про
списані та/або розстроченні суми.
12. Зобов'язання платників збору за векселями, якими в
установленому порядку оформлено борг, виконуються відповідно до
законодавства з питань вексельного обігу.
13. Норми цього Порядку не поширюються на борг, а також на
нараховану на його суму пеню, якщо до дня набрання чинності
статтею 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) було розпочате кримінальне провадження щодо
умисного ухилення осіб від сплати такого боргу. Якщо в майбутньому
обвинувачення особи знімається або не підтримується судом, то
вищезазначені суми можуть бути списані або розстрочені протягом 60
календарних днів з моменту зняття (непідтримання) такого
обвинувачення.
Начальник управління
надходження доходів В.В.Литвиненко

Додаток 1
до Порядку проведення
органами Пенсійного фонду
України списання та
розстрочення податкового
боргу, пов'язаного з
виплатою заробітної плати
негрошовою формою
розрахунків
Управління Пенсійного фонду
України у __________________
(районі, місті,
районі у місті) ____________________________
(АРК, області, м.Києві,
м.Севастополі) ____________________________ ____________________________
(платник)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про списання
від "___" ________________ 2003 р.

Відповідно до Закону України від 11 липня 2003 року N 1127
"Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами": списано боргу (недоїмки) зі збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування в сумі ______________________________________
(цифрами) __________________________________________________________________
(літерами) пені в сумі _________________________________________________
(цифрами) __________________________________________________________________
(літерами) штрафних санкцій в сумі______________________________________
(цифрами) __________________________________________________________________
(літерами)
Начальник управління
Пенсійного фонду України
у_________________________________
(районі, місті, районі у місті) ________________________________________ ______________________
(АРК, області, м.Києві, м.Севастополі)

Додаток 2
до Порядку проведення
органами Пенсійного фонду
України списання та
розстрочення податкового
боргу, пов'язаного з
виплатою заробітної плати
негрошовою формою
розрахунків
Управління Пенсійного фонду
України у __________________
(районі, місті,
районі у місті) ____________________________
(АРК, області, м.Києві,
м.Севастополі)

ПОДАННЯ
від "___" _______________ 2003 р.
__________________________________________________________________
(назва підприємства)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання))
Ідентифікаційний код (номер)_______________Код галузі за КВЕД_____
Реєстраційний номер в органах Пенсійного фонду України____________
Основний поточний рахунок N_________________ _____________________
(установа банку)
Код банку_________________________________________________________
Просимо відповідно до Закону України від 11 липня 2003 року
N 1127 "Про внесення змін до статті 18 Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" розстрочити борг
(недоїмку), що сформувався за станом на 31.12.2001 (у зв'язку з
погашенням (виплатою) кредиторської заборгованості з заробітної
плати, яка виникла у період з 01.01.2000 по 31.12.2000 за даними
бухгалтерського обліку, шляхом закриття її взаємозаліком
дебіторської заборгованості за позиками і товарним кредитом, що
рахувалася згідно з бухгалтерським обліком за працівниками), та не
сплачений за станом на 06.08.2003, в сумі ________________________
(сума цифрами __________________________________________________________________
і літерами)
Керівник підприємства ___________________________
Головний бухгалтер ____________________________ М.П.

Додаток 3
до Порядку проведення
органами Пенсійного фонду
України списання та
розстрочення податкового
боргу, пов'язаного з
виплатою заробітної плати
негрошовою формою
розрахунків
Управління Пенсійного фонду
України у __________________
(районі, місті,
районі у місті) ____________________________
(АРК, області, м.Києві,
м.Севастополі) ____________________________ ____________________________
(платник)

РІШЕННЯ
про розстрочення
від "___" ________________ 2003 р.

Відповідно до Закону України від 11 липня 2003 року N 1127-IV
"Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" Пенсійний фонд України прийняв
рішення розстрочити борг (недоїмку) в сумі________________________
(цифрами) __________________________________________________________________
(літерами)
Борг, що підлягає розстроченню, виник _______________ _______
(місяць) (рік)
Начальник управління
Пенсійного фонду України
у_________________________________
(районі, місті, районі у місті) ________________________________________ ______________________
(АРК, області, м.Києві, м.Севастополі)

Додаток 4
до Порядку проведення
органами Пенсійного фонду
України списання та
розстрочення податкового
боргу, пов'язаного з
виплатою заробітної плати
негрошовою формою
розрахунків

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР
про розстрочення N___
_________________ "___" ____________ 2003р.
(місце складання) __________________________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду України в районі (місті)
____________________ (далі - Управління) в особі начальника
або районі у місті)
управління ______________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року
N 121/2001 , та __________________________________________________
(повна назва підприємства-боржника
_________________________________________________ (далі - Платник)
або прізвище, ім'я, по батькові)
в особі _______________________________, що діє на підставі_______
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________, далі - сторони, керуючись
Законом України від 11 липня 2003 року N 1127-IV "Про
внесення змін до статті 18 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" та Порядком проведення органами Пенсійного
фонду України списання та розстрочення податкового боргу,
пов'язаного з виплатою заробітної плати негрошовою формою
розрахунків, шляхом взаємозаліку заборгованості за позиками та/або
товарним кредитом списання та/або розстрочення боргу (недоїмки) зі
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, уклали цей
договір про нижченаведене.
1. Предмет договору
Управління надає Платнику розстрочення сплати боргу
(недоїмки) на суму _______________________________________________ __________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)
_______________ з ____________ до ____________ під проценти,
розраховані за період, що починається від дати укладення цього
договору та закінчується останньою датою погашення розстроченого
боргу, виходячи з облікової ставки Національного банку України, що
діє на момент чергової сплати розстроченого платежу, а Платник
погашає зазначений борг у такі строки та в таких сумах:
----------------------------------------------------------------- |Усього, | У тому числі за терміном сплати | |грн. |------------------------------------------------------| | |2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | |------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |III|IV|I|II|III|IV|I|II|III|IV|I|II|III|IV|I|II|III|IV| |--------+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--+-+--+---+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
2. Права та обов'язки сторін
2.1. Управління зобов'язується: зробити відповідні записи в картках особових рахунків
Платника, що ведуться Управлінням; у разі дострокового погашення розстрочених сум провести
перерахунок процентів за фактичний термін користування
розстроченням.
2.2. Управління має право: 2.2.1. Прийняти рішення про дострокове розірвання договору
про розстрочення та рішення про розстрочення, і пред'явити до
сплати нараховані на розстрочений борг проценти, якщо Платник: накопичує новий борг (не сплачує поточні платежі) або не
сплачує чергову частку розстроченого боргу протягом двох
податкових періодів, наступних за податковим періодом виникнення
нового боргу або податковим періодом, за який сплачується чергова
частка розстроченого боргу; ліквідується; виїжджає за кордон на постійне місце проживання (якщо Платник
збору є фізичною особою); визнається неплатоспроможним за будь-якими зобов'язаннями,
крім податкових. 2.2.2. З дня, наступного за днем розірвання договору про
розстрочення, на розстрочені суми, що залишились несплаченими,
нараховувати пеню у розмірах, передбачених чинним законодавством. 2.2.3. Надіслати відповідному податковому органу подання про
здійснення заходів з погашення розстрочених сум боргу, що
залишилися не сплаченими на день скасування рішення разом із сумою
несплачених процентів за користування розстроченням за період до
дня скасування рішення включно.
2.3. Платник зобов'язується: забезпечити своєчасну сплату розстрочених сум боргу, згідно з
умовами, визначеними пунктом 1 цього договору; нараховувати, але не сплачувати проценти за користування
розстроченням і списати їх у момент остаточного погашення
розстроченого боргу; з дня дострокового розірвання договору про розстрочення
платник зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого боргу,
суму нарахованих на неї процентів та суму процентів, яка була
нарахована на фактично сплачену розстрочену суму.
2.4. Платник має право: достроково сплатити розстрочену суму боргу або його частину; достроково розірвати договір, повністю сплативши розстрочений
борг.
3. Інші умови
3.1. Спірні питання за цим договором вирішуються відповідно
до чинного законодавства.
3.2. Платник зобов'язується у триденний строк повідомити
Пенсійний фонд України про зміну місцезнаходження чи місця
проживання, номера телефону.
3.3. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та
діє до повного погашення розстроченого боргу, за винятком випадків
дострокового розірвання такого договору. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному кожній із сторін.
4. Місцезнаходження (місце проживання)
та підписи сторін
4.1. Управління Пенсійного фонду України у __________________ __________________________________________________________________
(районі, місті, районі у місті) __________________________________________________________________
(АРК, області, м. Києва, м. Севастополя)
4.2. Платник_________________________________________________
Підпис начальника управління Підпис Платника (керівника) Пенсійного фонду України у ________________________________ ___________________________ (районі, місті, районі у місті) (прізвище) ________________________________
(АРК, області, м. Києва,
м. Севастополя) ________________________________
(прізвище)
М.П. Підпис головного бухгалтера "___" ____________2003р. Платника ___________________________
(прізвище)
М.П.
"___" ______________2003р.
Паспортні дані:
Платника _________________________ __________________________________
головного бухгалтера _____________

Додаток 5
до Порядку проведення
органами Пенсійного фонду
України списання та
розстрочення податкового
боргу, пов'язаного з
виплатою заробітної плати
негрошовою формою
розрахунків

ОСОБОВИЙ РАХУНОК
сплати розстрочених сум боргу зі збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування
Підприємство_________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |Ідентифікаційний|Код галузі за | Реєстраційний |Розстрочена сума| | код (номер) | ЗКГНГ | номер | | |----------------+--------------+---------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Поточний рахунок | Установа банку | Код банку | |--------------------+---------------------+---------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | 200_р. | 200_р. | |------------------------------+---------------------------------| |Належить|Строк |Фактично |Належить|Строк | Фактично | | до |сплати |сплачено | до |сплати | сплачено | |сплати |платежу |---------|сплати |платежу |------------| | | |сума|дата| | |сума |дата | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__січня | | | |__січня | | | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__лютого | | | |__лютого | | | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__березня | | | |__березня | | | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__квітня | | | |__квітня | | | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__травня | | | |__травня | | | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__червня | | | |__червня | | | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__липня | | | |__липня | | | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__серпня | | | |__серпня | | | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__вересня | | | |__вересня | | | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__жовтня | | | |__жовтня | | | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__листопада| | | |__листопада| | | |--------+-----------+----+----+--------+-----------+------+-----| | |__грудня | | | |__грудня | | | ------------------------------------------------------------------вверх