Документ z0847-04, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.07.2014, основание - z2161-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
22.06.2004 N 1099
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2004 р.
за N 847/9446
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
Про затвердження Положення про внесення інформації
про кредитні спілки до Державного реєстру
фінансових установ
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 4012 ( z0592-05 ) від 12.05.2005 N 5525 ( z0418-06 ) від 23.03.2006 N 6279 ( z1147-06 ) від 03.10.2006 N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 N 529 ( z0502-08 ) від 17.04.2008 N 529 ( z0723-09 ) від 02.07.2009
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }

Відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" ( 755-15 ) Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Положення про внесення інформації про кредитні
спілки до Державного реєстру фінансових установ (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про
реєстрацію кредитних спілок, затверджене розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
11 листопада 2003 року N 115 ( z1085-03 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 26 листопада 2003 року за
N 1085/8406.
3. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) подати це
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.
4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування
цього розпорядження в засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - директора департаменту нагляду за кредитними установами
Оленчика А.Я.
Голова Комісії В.Суслов
Протокол засідання Комісії
N 69 від 22 червня 2004 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання
ринків фінансових
послуг України
22.06.2004 N 1099
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2004 р.
за N 847/9446

ПОЛОЖЕННЯ
про внесення інформації про кредитні спілки
до Державного реєстру фінансових установ
{ У тексті Положення слово "завірені" замінено на слово
"засвідчені" у відповідних відмінках згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 ) від 23.03.2006 }
{ У тексті Положення, крім підпунктів 8.6-8.8 пункту 8,
підпункту 9.6 пункту 9 розділу II після слова "рішень",
підпункту 10.9, абзацу п'ятого підпункту 10.10,
підпункту 10.11 пункту 10, підпункту 21.4 пункту 21,
підпункту 30.4 пункту 30 розділу IV, абзаців другого-
четвертого пункту 34 розділу V, та у додатку 1 до нього
слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг"
згідно з Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 ), Положення про Державний реєстр фінансових
установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41
( z0797-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.09.2003 за N 797/8118 (далі - Положення про Державний реєстр
фінансових установ), та інших нормативно-правових актів, які
регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг. { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
Розділ I
Загальні положення
1. Це Положення визначає вимоги до кредитної спілки та
об'єднаної кредитної спілки (далі - кредитна спілка) для набуття
нею статусу фінансової установи та порядок унесення Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, відповідної інформації про кредитну спілку до
Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр). У цьому Положенні поняття застосовуються відповідно до вимог
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та Положення про Державний
реєстр фінансових установ ( z0797-03 ). { Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
2. Набуття кредитною спілкою статусу фінансової установи,
переоформлення та видача дубліката свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи (далі - Свідоцтво), виключення інформації про
кредитну спілку з Реєстру та анулювання Свідоцтва, а також
учинення інших реєстраційних дій здійснюються відповідно
до Положення про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 )
з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням. { Пункт 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
3. Свідоцтво оформлюється Нацкомфінпослуг та видається без
зазначення в ньому строку дії і втрачає чинність після прийняття
Нацкомфінпослуг рішення про виключення інформації про кредитну
спілку з Реєстру та анулювання Свідоцтва ( z0797-03 ). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007 }
4. Кредитна спілка має право здійснювати діяльність з надання
фінансових послуг, які зазначені в її статуті, у порядку,
установленому для кредитної спілки законодавством, тільки після
внесення інформації про неї до Реєстру та отримання Свідоцтва
( z0797-03 ). Копія Свідоцтва, засвідчена керівником кредитної
спілки, повинна бути розміщена в місцях, доступних для
ознайомлення клієнтів, як у кредитній спілці, так і в кожному
відокремленому підрозділі.
5. Діяльність кредитної спілки з надання фінансових послуг
після виключення інформації про неї з Реєстру не допускається.
{ Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 } У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення
інформації про кредитну спілку з Реєстру та анулювання Свідоцтва
на підставі виявлення недостовірної інформації в документах,
поданих кредитною спілкою для внесення інформації про неї до
Реєстру, або установлення перевіркою факту відсутності кредитної
спілки за місцезнаходженням, зазначеним у Свідоцтві, та
неповідомлення Нацкомфінпослуг і державного реєстратора у строки,
установлені законодавством, про зміну місцезнаходження, заявник
може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про внесення інформації
до Реєстру не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення
про виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру. { Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 ) від
23.03.2006; в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від
05.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
N 529 ( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
6. Кредитна спілка повинна відповідати вимогам цього
Положення як на дату подання заяви про внесення інформації до
Державного реєстру фінансових установ, так і протягом усього
строку перебування інформації про неї в Реєстрі. Датою подання
зазначеної заяви вважається дата її реєстрації в Нацкомфінпослуг.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007 }
7. Документи, які подаються кредитною спілкою до
Нацкомфінпослуг, повинні відповідати таким вимогам:
7.1. Бути викладені державною мовою.
7.2. Містити достовірну інформацію на дату подання заяви.
{ Підпункт 7.2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
7.3. Подаватися у швидкозшивачі, з внутрішнім описом із
зазначенням кількості аркушів документа. Документи на двох і
більше сторінках повинні бути пронумеровані, прошнуровані та
засвідчені підписом керівника та відбитком печатки кредитної
спілки. { Підпункт 7.3 пункту 7 в редакції Розпоряджень Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від
05.07.2007, N 529 ( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
7.4. Довідки, які подаються кредитною спілкою, повинні
містити дату їх складання.
7.5. Електронна форма даних повинна відповідати паперовій
формі, яка друкується з формату, який встановлюється
Нацкомфінпослуг.
Розділ II
Вимоги до кредитної спілки для набуття статусу
фінансової установи та внесення інформації до
Реєстру про її відокремлені підрозділи
{ Назва розділу II в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0723-09 ) від
02.07.2009 }
8. Кредитна спілка для набуття статусу фінансової установи
повинна відповідати таким вимогам:
8.1. Пройти державну реєстрацію відповідно до Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ) з урахуванням особливостей, установлених
Законом України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ). { Підпункт 8.1 пункту 8 в редакції Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 ) від
23.03.2006 }
8.2. Організаційно-правова форма кредитної спілки повинна
бути визначена як кредитна спілка, що підтверджується довідкою про
включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України. { Підпункт 8.2 пункту 8 в редакції Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 4012 ( z0592-05 ) від
12.05.2005 }
8.3. Статут кредитної спілки зі всіма змінами та доповненнями
до нього повинен відповідати вимогам законодавства, зокрема Закону
України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ).
8.4. Органи управління кредитної спілки повинні бути створені
відповідно до вимог Закону України "Про кредитні спілки"
( 2908-14 ).
8.5. Вступний та обов'язковий пайовий внески повинні бути
внесені всіма засновниками (членами) кредитної спілки.
8.6. Внутрішні положення кредитної спілки згідно з Переліком
внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженим
розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 N 116 ( z1078-03 ) та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за
N 1078/8399, повинні бути затверджені в установленому порядку та
відповідати вимогам законодавства. { Підпункт 8.6 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
8.7. Керівник та головний бухгалтер кредитної спілки повинні
відповідати Професійним вимогам до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554 (із
змінами). { Пункт 8 доповнено підпунктом 8.7 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525
( z0418-06 ) від 23.03.2006 }
8.8. Програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання
кредитних спілок, пов'язане з наданням фінансових послуг, повинні
відповідати Вимогам до програмного забезпечення та спеціального
технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням
фінансових послуг, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від
03.06.2005 N 4122 ( z0707-05 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 04.07.2005 за N 707/10987 (із змінами). { Пункт 8 доповнено підпунктом 8.8 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525
( z0418-06 ) від 23.03.2006 }
8.9. Кредитна спілка зобов'язана мати окреме приміщення з
обмеженим доступом та сейф для зберігання грошей (грошових коштів)
і документів, що унеможливлює їх викрадення (пошкодження). { Пункт 8 доповнено підпунктом 8.9 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525
( z0418-06 ) від 23.03.2006 }
9. Для внесення інформації про відокремлений(і) підрозділ(и)
до Реєстру кредитна спілка повинна дотримуватись таких умов: 9.1. Найменування відокремленого підрозділу кредитної спілки
має відповідати вимогам, установленим законодавством щодо
написання найменування відокремленого підрозділу юридичної особи. Кожному відокремленому підрозділу кредитна спілка присвоює
внутрішній реєстраційний код, який має містити 12 знаків. Перші
8 знаків внутрішнього реєстраційного коду відокремленого
підрозділу мають відповідати ідентифікаційному коду кредитної
спілки за ЄДРПОУ, 9 знак - крапка, 10-12 знаки - порядковий номер
відокремленого підрозділу кредитної спілки*.
_______________
* Приклад присвоєння відокремленому підрозділу кредитної
спілки реєстраційного коду: кредитна спілка має код
за ЄДРПОУ 90000008, тоді реєстраційний номер першого
відокремленого підрозділу такої кредитної спілки має бути:
90000008.001.
9.2. Затвердження для кожного відокремленого підрозділу
внутрішнього положення, що має відповідати вимогам законодавства.
9.3. Наявності у відокремленого підрозділу приміщення, яке
відповідає вимогам підпункту 8.9 пункту 8 цього розділу.
9.4. Наявності у відокремленого підрозділу спеціального
технічного та програмного забезпечення, облікової та реєструючої
системи, необхідних для надання фінансових послуг, що забезпечують
належний та своєчасний облік фінансових послуг, та пов'язаних з
цим фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства
(комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби).
9.5. Наявності у відокремленого підрозділу кредитної спілки
керівника.
9.6. Відсутності у кредитної спілки на дату подання до
Нацкомфінпослуг заяви про внесення до Реєстру інформації про
відокремлені підрозділи невиконаних рішень Держфінпослуг та/або
Нацкомфінпослуг про застосування до неї заходів впливу. { Підпункт 9.6 пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
{ Роділ II доповнено пунктом 9 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0723-09 )
від 02.07.2009 }
Розділ III
Порядок
унесення інформації про кредитну
спілку до Реєстру
10. Для набуття статусу фінансової установи кредитна спілка
подає (надсилає) до Нацкомфінпослуг такі документи: { Абзац перший пункту 10 розділу III в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
10.1. Заяву про внесення інформації до Державного реєстру
фінансових установ (додаток 2 до Положення про Державний реєстр
фінансових установ ( z0797-03 ).
10.2. Реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3 до
Положення про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ) в
паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється
Нацкомфінпослуг.
{ Підпункт пункту виключено на підставі Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525
( z0418-06 ) від 23.03.2006 }
10.3. Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається
заявником за бажанням). { Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571
( z0886-07 ) від 05.07.2007; в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0723-09 )
від 02.07.2009, Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 712
( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
10.4. Копію статуту кредитної спілки з усіма змінами та
доповненнями, засвідчену нотаріально. { Підпункт пункту в редакції Розпоряджень Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 ) від
23.03.2006, N 529 ( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
10.5. Засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної
спілки копії протоколу установчих/загальних зборів, якими
затверджена остання редакція статуту та реєстру осіб, які брали
участь у цих зборах. { Підпункт 10.5 пункту 10 в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0723-09 )
від 02.07.2009 }
10.6. Засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної
спілки довідку про підтвердження сплати всіма засновниками
(учасниками) вступного та обов'язкового пайового внесків.
{ Підпункт пункту в редакції Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від
05.07.2007 }
10.7. Друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з
інформацією про заявника, завізовану керівником (подається
заявником за бажанням) професійної спілки, громадської чи
релігійної організації (подається кредитними спілками, ознакою
членства в яких є належність до зазначених організацій), або
друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про
заявника, завізовану керівником (подається заявником за бажанням)
відповідної юридичної особи, з якою член кредитної спілки
перебував у трудових відносинах при вступі до кредитної спілки чи
навчального закладу, який надає освітні послуги та забезпечує
професійну підготовку фахівців і до якого член кредитної спілки
був зарахований відповідно до законодавства при вступі до
кредитної спілки (подається кредитними спілками, ознакою членства
в яких є спільне місце роботи чи навчання). Об'єднаною кредитною спілкою, ознакою членства якої є
належність до асоціації кредитних спілок, подається друкована
сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізована
керівником (подається заявником за бажанням) відповідної асоціації
кредитних спілок. { Підпункт 10.7 пункту 10 розділу III в редакції Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
10.8. Засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної
спілки довідку про склад органів управління кредитної спілки, у
якій зазначаються щодо кожної особи прізвище, ім'я та по батькові,
дані паспорта або документа, який його замінює (із зазначенням
серії, номера, ким і коли виданий), посада та освіта, відомості
щодо наявності (відсутності) непогашеної судимості. { Підпункт пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 6279 ( z1147-06 ) від 03.10.2006, N 7571 ( z0886-07 ) від
05.07.2007; в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0723-09 ) від
02.07.2009 }
10.9. Копії внутрішніх положень кредитної спілки згідно
з Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної спілки,
затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 N 116
( z1078-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25.11.2003 за N 1078/8399 (із змінами), сторінки яких мають бути
пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника та
печаткою кредитної спілки. { Підпункт пункту в редакції
Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5525 ( z0418-06 ) від 23.03.2006, N 7571 ( z0886-07 ) від
05.07.2007 }
{ Підпункт 10.10 пункту 10 розділу III виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
{ Підпункт 10.11 пункту 10 розділу III виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
{ Підпункт 10.12 пункту 10 розділу III виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
10.10. Довідку за підписами керівника та головного бухгалтера
кредитної спілки про їх відповідність професійним вимогам
установленим Нацкомфінпослуг, засвідчену печаткою кредитної
спілки. Довідка повинна містити:
відомості про освіту (найменування навчального закладу, рік
закінчення, освітньо-кваліфікаційний рівень, серію, номер та дату
видачі диплому); інформацію про стаж роботи (загальний стаж роботи, стаж
роботи на керівних посадах (для керівника кредитної спілки), стаж
роботи на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською
діяльністю (для головного бухгалтера); інформацію про проходження підвищення кваліфікації та
складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за
програмами підвищення кваліфікації керівників та головних
бухгалтерів кредитної спілки (найменування навчального закладу,
номер та дата відповідного свідоцтва); інформацію про відповідність вимогам підпунктів "г" та "ґ"
пунктів 2.1 та 3.1 Професійних вимог до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554; згоду на перевірку наданої інформації у відповідних органах
державної влади. У разі призначення голови правління та/або головного
бухгалтера за сумісництвом кредитна спілка додатково подає
засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної спілки копії
відповідних документів, що підтверджують призначення особи на
посаду за сумісництвом. У разі обрання кредитною спілкою такої форми ведення
бухгалтерського обліку як користування послугами спеціаліста з
бухгалтерського обліку, зареєстрованого як фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності, який здійснює підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи або ведення
бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або
аудиторською фірмою на договірних засадах, кредитна спілка подає
засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної спілки копії
документів, що підтверджують наявність таких договірних відносин.
{ Пункт доповнено підпунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007; в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0723-09 ) від
02.07.2009 }
10.11. Інформацію (довідку) про наявність у кредитній спілці
комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів (телефон, факс, вихід
до мережі Інтернет, електронна пошта), а також програмного
забезпечення (з указівкою про його найменування та розробника) та
спеціального технічного обладнання, пов'язаного з наданням
кредитною спілкою фінансових послуг, згідно з Вимогами до
програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання
кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг,
затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 03.06.2005 N 4122
( z0707-05 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
04.07.2005 за N 707/10987 (із змінами), засвідчену підписом
керівника та печаткою кредитної спілки. { Пункт доповнено підпунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 )
від 23.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571
( z0886-07 ) від 05.07.2007, N 529 ( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
10.12. Інформацію (довідку) про наявність у кредитній спілці
окремого приміщення з обмеженим доступом із зазначенням назви,
номеру та дати документів, що підтверджують право власності або
користування приміщенням за місцезнаходженням кредитної спілки,
сейфа та необхідних засобів безпеки, зокрема, охоронної
сигналізації та/або відповідної охорони, засвідчену підписом
керівника та печаткою кредитної спілки. { Пункт доповнено підпунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 )
від 23.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 529
( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
11. Відповідальність за достовірність інформації, яка
міститься в усіх документах, поданих до Нацкомфінпослуг, несуть
посадові особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та
печатками. Нацкомфінпослуг має право отримувати від заявника
додаткові пояснення та документи для перевірки достовірності
інформації, що подається ним для внесення інформації про кредитну
спілку або її відокремлений підрозділ до Реєстру. { Положення доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 )
від 23.03.2006; в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0723-09 ) від
02.07.2009 }
12. Кредитна спілка зобов'язана протягом п'ятнадцяти робочих
днів після виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка
міститься в документах, поданих для внесення інформації щодо
кредитної спілки та/або її відокремлених підрозділів до Реєстру,
надіслати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення про ці зміни
згідно з додатком 2 до цього Положення і надати відповідні
реєстраційні картки (у паперовому та електронному вигляді) та
документи, засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної
спілки, які підтверджують такі зміни та/або доповнення. Реєстраційна картка подається лише в тому разі, якщо
вносились зміни до інформації, яка зазначається в реєстраційній
картці. { Пункт розділу III доповнено абзацом згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 6279 ( z1147-06 ) від 03.10.2006 } { Розділ III доповнено пунктом згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525
( z0418-06 ) від 23.03.2006; із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
{ Пункт 13 розділу III виключено на підставі Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 529
( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
{ Пункт виключено на підставі Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007 }
13. Заява про внесення інформації до Державного реєстру
фінансових установ залишається без розгляду, якщо:
13.1. Заява підписана особою, яка не має на це повноважень,
або особою, посада та/або розшифрування підпису якої не вказані.
{ Підпункт пункту в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 ) від
23.03.2006 }
13.2. Документи оформлені з порушенням вимог законодавства, у
тому числі вимог цього Положення. { Підпункт пункту в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 5525 ( z0418-06 ) від 23.03.2006, із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
13.3. Документи подані не в повному обсязі.
14. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених
у пункті 13 цього розділу, не пізніше 30 календарних днів з дати
надходження заяви про внесення інформації до Державного реєстру
фінансових установ ( z0797-03 ) Нацкомфінпослуг приймає рішення
про залишення заяви без розгляду, про що протягом п'яти робочих днів з
дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі
заявника із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.
{ Положення доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007 }
15. У разі залишення заяви кредитної спілки про внесення
інформації про кредитну спілку до Реєстру без розгляду,
Нацкомфінпослуг може повернути документи, які додавалися до заяви
про внесення інформації до Реєстру, у разі письмового звернення
заявника про повернення таких документів, якщо він письмово
погодився з підставами, зазначеними в рішенні Нацкомфінпослуг про
залишення заяви без розгляду. Після усунення причин, що були підставою для прийняття
Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду, заявник
може повторно подати нову заяву та документи, що додаються до неї.
Нова заява розглядається в порядку, установленому цим Положенням.
{ Положення доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007; в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0723-09 ) від
02.07.2009 }
16. За відсутності підстав для залишення заяви про внесення
інформації до Державного реєстру фінансових установ без розгляду
Нацкомфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати її
надходження приймає рішення про внесення інформації про заявника
до Реєстру або про відмову в унесенні інформації про заявника до
Реєстру. { Положення доповнено пунктом згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571
( z0886-07 ) від 05.07.2007; в редакції Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
17. Повідомлення про прийняття рішення про внесення
інформації про заявника до Реєстру або про відмову в унесенні
інформації про заявника до Реєстру надсилається (видається)
заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати
внесення інформації про заявника до Реєстру або з дати прийняття
рішення про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру.
У рішенні про відмову в унесенні інформації про заявника до
Реєстру зазначаються підстави такої відмови. { Положення доповнено
пунктом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
18. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо
внесення інформації про кредитну спілку до Реєстру є:
18.1. Невідповідність поданих документів кредитної спілки,
що додаються до заяви, вимогам законодавства. { Підпункт
пункту в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
18.2. Порушення порядку створення кредитної спілки.
18.3. Недостовірність інформації в документах, поданих
кредитною спілкою для внесення інформації про неї до Реєстру.
{ Підпункт пункту в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від
05.07.2007 }
18.4. Невідповідність кредитної спілки згідно з поданими
документами вимогам законодавства, у тому числі цього
Положення. { Підпункт пункту в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 )
від 23.03.2006, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571
( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
Розділ IV
Порядок
унесення інформації про відокремлений підрозділ
кредитної спілки до Реєстру
19. Кредитна спілка може здійснювати діяльність з надання
фінансових послуг через свої відокремлені підрозділи виключно за
умови внесення інформації про кожний з цих підрозділів до Реєстру
та отримання Довідки про внесення інформації про відокремлений
підрозділ кредитної спілки до Реєстру (далі - Довідка) згідно з
додатком 1. Копія Довідки повинна бути розміщена у відокремленому
підрозділі в місцях, доступних для ознайомлення клієнтів. { Пункт
в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 4012 ( z0592-05 ) від 12.05.2005, із змінами
внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 ) від 23.03.2006 } Кредитна спілка, яка створена за територіальною ознакою
членства (проживання в одному селі, селищі, місті, районі,
області), може створювати відокремлені підрозділи тільки на
території, що відповідає ознаці членства кредитної спілки. { Пункт
доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 ) від
23.03.2006 }
20. Інформація про відокремлений підрозділ кредитної спілки
вноситься до Реєстру за наявності хоча б однієї з таких ознак: а) розгляд та прийняття рішення за заявами членів кредитної
спілки про надання фінансових послуг здійснюється уповноваженими
працівниками відокремленого підрозділу кредитної спілки; б) укладення договорів про надання фінансових послуг від
імені кредитної спілки здійснюється уповноваженими працівниками
відокремленого підрозділу кредитної спілки; в) наявність у відокремленому підрозділі кредитної спілки
каси для здійснення розрахунків за договорами з надання фінансових
послуг. { Положення доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007 }
21. У разі наявності в заявника відокремленого підрозділу
або створення нового відокремленого підрозділу, що надаватиме
фінансові послуги, кредитна спілка зобов'язана до початку
діяльності цього відокремленого підрозділу подати до
Нацкомфінпослуг такі документи для внесення інформації про цей
відокремлений підрозділ до Реєстру. { Абзац перший пункту в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 ) від 23.03.2006, із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
21.1. Заяву про внесення інформації про відокремлений
підрозділ юридичної особи до Реєстру (додаток 6 Положення про
Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ).
21.2. Реєстраційну картку з інформацією про відокремлений
підрозділ юридичної особи (додаток 4 Положення про Державний
реєстр фінансових установ ( z0797-03 ) у паперовій та електронній
формах у форматі, який встановлюється Нацкомфінпослуг.
{ Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571
( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
21.3. Копію документа, що засвідчує рішення кредитної спілки
про створення відокремленого підрозділу, засвідчену підписом
керівника кредитної спілки та печаткою кредитної спілки.
21.4. Копію положення про відокремлений підрозділ,
затвердженого в установленому порядку, згідно з Переліком
внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженим
розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 N 116 ( z1078-03 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2003
за N 1078/8399 (із змінами), сторінки якого мають бути
пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника
кредитної спілки та печаткою кредитної спілки. { Підпункт пункту в
редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
21.5. Засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної
спілки інформацію (довідку) про наявність у відокремленому
підрозділі кредитної спілки окремого приміщення з обмеженим
доступом за місцезнаходженням відокремленого підрозділу кредитної
спілки (із зазначенням назви, номера та дати складання документа,
що підтверджує право власності чи користування приміщенням), а
також сейфа та необхідних засобів безпеки, зокрема охоронної
сигналізації та/або відповідної охорони. { Пункт доповнено підпунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4012 ( z0592-05 )
від 12.05.2005; із змінами внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525
( z0418-06 ) від 23.03.2006; в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007; із змінами внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 529
( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
{ Підпункт пункту розділу IV виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 6279 ( z1147-06 ) від 03.10.2006 }
{ Підпункт 21.6 пункту 21 розділу IV виключено на підставі
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
22. У разі наявності підстав, визначених пунктом 13
розділу III цього Положення, Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти
робочих днів з дати надходження заяви про внесення інформації про
відокремлений підрозділ кредитної спілки до Реєстру приймає
рішення про залишення цієї заяви без розгляду, про що протягом
п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє
в письмовій формі заявника із зазначенням підстав залишення заяви
без розгляду. { Розділ IV доповнено пунктом згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 4012 ( z0592-05 ) від 12.05.2005, в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
23. У разі залишення заяви кредитної спілки про внесення
інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до Реєстру
без розгляду, Нацкомфінпослуг може повернути документи, які
додавалися до заяви про внесення інформації до Реєстру, у разі
письмового звернення заявника про повернення таких документів,
якщо він письмово погодився з підставами, зазначеними в рішенні
Нацкомфінпослуг про залишення заяви без розгляду. Після усунення причин, що були підставою для прийняття
Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви про внесення
інформації про внесення інформації про відокремлений підрозділ
кредитної спілки до Реєстру без розгляду, заявник може повторно
подати нову заяву та документи, що додаються до неї. Нова заява
розглядається у порядку, установленому цим Положенням. { Положення доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4012 ( z0592-05 )
від 12.05.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525
( z0418-06 ) від 23.03.2006; в редакції Розпоряджень Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007, N 529 ( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
24. За відсутності підстав для залишення заяви про внесення
інформації про відокремлений підрозділ кредитної спілки до Реєстру
без розгляду Нацкомфінпослуг не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з
дати її надходження приймає рішення про внесення інформації про
відокремлений підрозділ до Реєстру або про відмову в унесенні
інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру. { Положення
доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від
05.07.2007 }
25. Повідомлення про прийняття рішення про відмову в унесенні
інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру надсилається
заявникові в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати
прийняття рішення про відмову в унесенні інформації про
відокремлений підрозділ до Реєстру. У рішенні про відмову в
унесенні інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру
зазначаються підстави такої відмови. { Положення доповнено пунктом
згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
26. Підставами для прийняття рішення про відмову щодо
внесення інформації про відокремлені підрозділи кредитної спілки
до Реєстру є:
26.1. Невідповідність документів відокремленого підрозділу,
що додаються до заяви, вимогам законодавства. { Підпункт
пункту із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007 }
26.2. Недостовірність інформації в документах, поданих
кредитною спілкою для внесення інформації про відокремлений
підрозділ до Реєстру.
26.3. Невідповідність відокремленого підрозділу згідно з
поданими документами вимогам законодавства. { Розділ IV доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4012 ( z0592-05 )
від 12.05.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571
( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
26.4. Створення кредитною спілкою відокремленого підрозділу
на території, що не відповідає ознаці членства кредитної спілки,
яка створена за територіальною ознакою членства (проживання в
одному селі, селищі, місті, районі, області). { Пункт доповнено
підпунктом згідно з Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 ) від
23.03.2006 }
27. У разі прийняття позитивного рішення Нацкомфінпослуг
направляє за місцезнаходженням заявника Довідку згідно з додатком
1 протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення
Нацкомфінпослуг про внесення інформації про відокремлений
підрозділ кредитної спілки до Реєстру. { Розділ IV доповнено
пунктом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 4012 ( z0592-05 ) від 12.05.2005, в
редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 ) від 23.03.2006, N 7571
( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
28. У разі ліквідації відокремленого підрозділу кредитна
спілка протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення зобов'язана подати до Нацкомфінпослуг для
внесення інформації про ліквідацію відокремленого підрозділу до
Реєстру такі документи:
28.1. Заяву довільної форми про виключення інформації про
відокремлений підрозділ кредитної спілки з Реєстру, засвідчену
підписом керівника кредитної спілки та печаткою кредитної спілки;
28.2. Копію документа, що підтверджує рішення кредитної
спілки про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, засвідчену
підписом керівника та печаткою кредитної спілки;
28.3. Оригінал Довідки. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 )
від 23.03.2006, в редакції Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від
05.07.2007 }
29. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати подання
відповідної заяви Нацкомфінпослуг уносить інформацію про
ліквідацію відокремленого підрозділу кредитної спілки до Реєстру,
про що протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення
повідомляє в письмовій формі заявника. { Пункт в редакції
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007 }
30. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження
відокремленого підрозділу кредитна спілка повинна подати до
Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття
кредитною спілкою відповідного рішення такі документи для
переоформлення Довідки:
30.1. Заяву про переоформлення Довідки згідно з додатком 3.
30.2. Реєстраційну картку з інформацією про відокремлений
підрозділ кредитної спілки (згідно з додатком 4 до Положення про
Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ) у паперовому та
електронному вигляді у форматі, установленому Нацкомфінпослуг.
30.3. Копію документа, що засвідчує рішення кредитної спілки
про зміну найменування та/або місцезнаходження відокремленого
підрозділу, засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної
спілки.
30.4. Копію положення про відокремлений підрозділ згідно з
Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної спілки,
затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 N 116
( z1078-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25.11.2003 за N 1078/8399 (із змінами), затвердженого
в установленому порядку, сторінки якого мають бути пронумеровані,
прошнуровані та засвідчені підписом керівника кредитної спілки та
печаткою кредитної спілки. { Підпункт 30.4 пункту 30 розділу IV із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 529 ( z0723-09 ) від 02.07.2009 }
30.5. Засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної
спілки довідку про наявність у кредитної спілки окремого
приміщення з обмеженим доступом за місцезнаходженням
відокремленого підрозділу (із зазначенням назви, номера та дати
складання документа, що підтверджує право власності або
користування приміщенням) (подається у разі зміни місцезнаходження
відокремленого підрозділу).
30.6. Оригінал Довідки, яка підлягає переоформленню. { Розділ IV доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5525 ( z0418-06 )
від 23.03.2006, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6279
( z1147-06 ) від 03.10.2006, в редакції Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007 }
31. Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати
надходження відповідної заяви та документів, що додаються до неї,
приймає рішення про визнання недійсною Довідки, що була
переоформлена, та видає нову Довідку з урахуванням змін,
зазначених заявником, з унесенням відповідних змін до Реєстру не
пізніше п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.
{ Положення доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007 }
32. У разі переоформлення Свідоцтва на підставі зміни
найменування фінансової установи за наявності відокремлених
підрозділів, зазначених у заяві про переоформлення Свідоцтва,
одночасно переоформлюються видані Нацкомфінпослуг Довідки.
{ Положення доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007 }
33. Виявлення недостовірної інформації в документах, поданих
кредитною спілкою для внесення інформації про відокремлений
підрозділ до Реєстру, є підставою для виключення інформації про
цей підрозділ кредитної спілки з Реєстру та анулювання Довідки.
{ Розділ IV доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6279 ( z1147-06 )
від 03.10.2006 }
Розділ V
Порядок
виключення кредитної спілки з Реєстру та
анулювання Свідоцтва
( z0797-03 )
34. Рішення про виключення інформації про кредитну спілку з
Реєстру та анулювання Свідоцтва може бути прийняте Нацкомфінпослуг
за наявності підстав, зазначених у пункті 1 розділу VIII Положення
про Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ). Підставою
для виключення інформації про кредитну спілку з Реєстру також може
бути: систематичне неповідомлення кредитною спілкою Держфінпослуг
та/або Нацкомфінпослуг у встановлені законодавством строки про
зміни в інформації, яка міститься в документах, поданих для
внесення інформації щодо кредитної спілки та/або її відокремлених
підрозділів до Реєстру; систематичне невиконання заходів впливу, застосованих
Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг до кредитної спілки; установлення перевіркою факту відсутності кредитної спілки за
місцезнаходженням, зазначеним у Свідоцтві, та неповідомлення
Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг у строки, установлені
законодавством, про зміну свого місцезнаходження. { Пункт в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007, N 529
( z0723-09 ) від 02.07.2009; із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }
35. У разі виключення інформації про кредитну спілку з
Реєстру у зв'язку з припиненням юридичної особи кредитна спілка
подає заяву довільної форми та друковану сторінку з веб-сайту
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником
(подається заявником за бажанням), з відміткою про державну
реєстрацію припинення юридичної особи. { Положення доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007; в редакції Розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 712 ( z0770-13 ) від 05.03.2013 }
36. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення щодо виключення
інформації про кредитну спілку з Реєстру, інформація про всі
відокремлені підрозділи такої кредитної спілки автоматично
виключається з Реєстру. { Розділ V доповнено пунктом 36 згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0723-09 )
від 02.07.2009 }
Розділ VI
Контроль
за додержанням вимог цього Положення
37. Контроль за додержанням вимог цього Положення
здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571 ( z0886-07 )
від 05.07.2007 }
Член Комісії - директор
Департаменту нагляду
за кредитними установами А.Я.Оленчик
Додаток 1
до Положення про внесення
інформації про кредитні
спілки до Державного
реєстру фінансових установ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ДОВІДКА
про внесення інформації про відокремлений
підрозділ кредитної спілки до Державного
реєстру фінансових установ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, розглянула заяву
------------------------------------------------------------------ (повне найменування кредитної спілки) та повідомляє.
Нацкомфінпослуг прийняла рішення від _____________ N ________
про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації
про відокремлений підрозділ кредитної спілки:
------------------------------------------------------------------ |повне найменування | місцезнаходження відокремленого | |відокремленого | підрозділу кредитної спілки | |підрозділу кредитної спілки| | |---------------------------+------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Голова Нацкомфінпослуг ____________________
(Прізвище, ініціали)
М.П.
{ Положення доповнено Додатком згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4012 ( z0592-05 )
від 12.05.2005, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 7571
( z0886-07 ) від 05.07.2007, Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

Додаток 2
до Положення про внесення
інформації про кредитні
спілки до Державного реєстру
фінансових установ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в інформації, яка надавалася
для внесення інформації щодо кредитної спілки
та/або її відокремлених підрозділів до
Державного реєстру фінансових установ

Кредитна спілка ________________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування кредитної спілки)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження кредитної спілки)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва про
реєстрацію фінансової установи: _________________________________________________________________,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: _________________________________________________________________,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: __________________________________________________________________
повідомляє про зміни в інформації, яка подавалася для
внесення інформації щодо кредитної спілки та/або її відокремлених
підрозділів до Державного реєстру фінансових установ, а саме: __________________________________________________________________
(указати перелік змін,
__________________________________________________________________
які відбулися в діяльності кредитної спілки)
При цьому надає:
Реєстраційну картку в паперовому та електронному вигляді
(подається у разі внесення змін до інформації, яка зазначається в
реєстраційній картці)
та такі документи, що підтверджують вищезазначені зміни: ____________________________________________________ на _____ арк.
(зазначити перелік підтверджувальних документів)
____________________________________________________ на _____ арк.
усього _______ арк. (указати загальну кількість аркушів)
Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх
поданих документів.
У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів
або інших, пов'язаних з унесенням інформації до Державного реєстру
фінансових установ, звертатися до __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
номер телефону, факсу)
"_______" _________________ 200___ року N_______________
Голова правління кредитної спілки _________________ _____________
Підпис (П.І.Б.)
М.П.
{ Положення доповнено додатком 2 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
N 5525 ( z0418-06 ) від 23.03.2006, в редакції Розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
N 6279 ( z1147-06 ) від 03.10.2006; із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 )
від 27.11.2012 }

Додаток 3
до Положення про внесення
інформації про кредитні
спілки до Державного реєстру
фінансових установ

ЗАЯВА
про переоформлення Довідки про внесення
інформації про відокремлений підрозділ
кредитної спілки до Державного реєстру
фінансових установ

Заявник _____________________________________________________
повне найменування кредитної спілки
_________________________________________________________________
місцезнаходження
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________
зареєстрований як фінансова установа відповідно до:
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N______ від _______________________
дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва про
реєстрацію фінансової установи __________________________________
реєстраційний номер _____________________________________________
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи _____ ______________________________
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ________ ______________________________
код фінансової установи _________________________________________
просить переоформити Довідку у зв'язку з ________________________ _________________________________________________________________
(указати підставу: зміна найменування
та/або зміна місцезнаходження)
Внутрішній реєстраційний код відокремленого підрозділу: _________
------------------------------------------------------------------ | Повне | Повне |Місцезнаходження |Місцезнаходження| | найменування | найменування | відокремленого | відокремленого | |відокремленого|відокремленого| підрозділу | підрозділу | | підрозділу | підрозділу | (попереднє) | (нове) | | заявника | заявника | | | | (попереднє) | (нове) | | | |--------------+--------------+-----------------+----------------| | | | | | |--------------+--------------+-----------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Два примірники опису (переліку) документів додаються.
"___" ________________ 20__ року N _____
Голова правління
кредитної спілки __________ _____________________________
Підпис (Прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
{ Положення доповнено додатком 3 згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
N 5525 ( z0418-06 ) від 23.03.2006, із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 6279 ( z1147-06 ) від 03.10.2006, в редакції
Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 7571 ( z0886-07 ) від 05.07.2007, N 529 ( z0723-09 ) від
02.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }вверх