Документ z0832-19, действует, текущая редакция — Принятие от 09.07.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.08.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2019  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2019 р.
за № 832/33803

Про внесення змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів

Відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, Законів України «Про валюту і валютні операції», «Про електронні довірчі послуги», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою забезпечення обміну інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платників податків в електронному вигляді між контролюючими органами та банками, іншими фінансовими установами у зв’язку із запровадженням в Україні формування номера банківського рахунку згідно з міжнародними стандартами НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Установити, що банки України направляють повідомлення до контролюючих органів:

1) з 05 серпня 2019 року - про відкриття нових рахунків платників податків із зазначенням реквізиту «номер рахунку», сформованого відповідно до Національного стандарту України «Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 454 (далі - стандарт IBAN), та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89;

2) протягом періоду з 05 серпня 2019 року до 31 жовтня 2019 року, встановленого в абзаці першому підпункту 2 пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» (далі - перехідний період),- про змінені рахунки платників податків за стандартом IBAN із зазначенням інформації щодо номера банківського рахунку, який було змінено, дати його відкриття й дати зміни рахунку за стандартом IBAN.

У повідомленні про відкриття рахунку платника податків за результатами процедури зміни банківського рахунку за стандартом IBAN зазначаються тип операції «7 - зміна рахунку за стандартом IBAN», дата зміни рахунку за стандартом IBAN, а також реквізити діючого рахунку (номер і дата відкриття банківського рахунку, номер якого було змінено).

3. Протягом перехідного періоду:

1) для уникнення перевантаження роботи інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС, якими здійснюється приймання, реєстрація та обробка електронних документів, банкам та їх відокремленим підрозділам рекомендується направляти не більше ніж 10 000 електронних документів на день (за кожним кодом банку, філії окремо).

Один електронний документ може містити не більше ніж 2 000 повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансовій установі;

2) банки мають подати до контролюючих органів повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих електронних підписів відповідальних за підписання повідомлень про відкриття/закриття рахунків осіб із типом підпису «відповідальна особа за підписання повідомлень про відкриття/закриття рахунків».

4. Банки направляють контролюючим органам у 10-денний строк після закінчення перехідного періоду повідомлення про всі відкриті станом на 31 жовтня 2019 року рахунки клієнтів - платників податків.

Банки у разі надходження повідомлення про відмову у взятті контролюючим органом рахунку на облік з підстав, що можуть бути усунені працівником банку, мають повторно направити повідомлення про відкриття рахунку із коректною інформацією про рахунок та/або клієнта банку.

5. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з 05 серпня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.C.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Директор-розпорядник
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

Голова Національного банку України

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування УкраїниК. Ляпіна

О. Власов


К.М. Ворушилін


Т. Хромаєв


Л.О. Євдоченко

Я. Смолій


О. РиженкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18 серпня 2015 року № 721
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 09 липня 2019 року № 292)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2019 р.
за № 832/33803

ПОРЯДОК
подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою визначення основних організаційно-правових засад обміну інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платників податків в електронному вигляді між ДФС та банками, іншими фінансовими установами (далі - фінансові установи).

Обмін електронними документами здійснюється в електронному вигляді з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності, Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827 (далі - Порядок обміну електронними документами).

2. Цей Порядок визначає послідовність дій банків та інших фінансових установ під час надання повідомлень про відкриття або закриття рахунків (далі - Повідомлення) платників податків - юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) незалежно від організаційно-правової форми, відокремлених підрозділів та представництв юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (далі - платники податків) до контролюючих органів, у яких обліковуються платники податків, та відкриття або закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків на облік.

3. Дія цього Порядку не поширюється на депозитарні установи в разі відкриття ними рахунків у цінних паперах власникам для обліку прав на належні цим власникам дематеріалізовані цінні папери відповідно до договорів з емітентами цих цінних паперів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Зобов’язання, передбачені статтею 69 глави 6 розділу ІІ Кодексу, мають бути виконані депозитарною установою в разі звернення осіб, зазначених у цій статті, у день укладання ними договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

4. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих контролюючими органами, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру (для осіб, взяття на облік яких у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»), чи інформації із цього реєстру, отриманої банком відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків.

5. Банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків до контролюючого органу, у якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунку.

6. У цьому Порядку нижчезазначені терміни вживаються в таких значеннях:

відповідальна особа за підписання повідомлень про відкриття/закриття рахунків - посадова чи уповноважена особа фінансової установи, якій керівником фінансової установи делеговано право підпису електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків. Інформація про кваліфікований сертифікат такої особи направляється до контролюючого органу в повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованих електронних підписів відповідно до вимог Порядку обміну електронними документами;

зміна рахунку за стандартом IBAN - процедура зміни номера діючого банківського рахунку відповідно до правил формування міжнародного номера банківського рахунку IBAN, під час якої діючий банківський рахунок не закривається, а змінюється його номер рахунку;

інформаційний файл - одне або декілька однотипних електронних інформаційних повідомлень про припинення (зняття з обліку) платників податків, сформованих контролюючим органом по одній фінансовій установі;

квитанція про одержання (перша квитанція) - електронне повідомлення, що формується у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу та засвідчує факт і час отримання електронного документа в момент такого отримання;

квитанція про прийняття до оброблення (друга квитанція) - електронне повідомлення, що формується у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу та засвідчує факт і час надання фінансовою установою електронного документа, за умови відсутності помилки під час прийняття цього документа;

пакет файлів - електронний документ у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP), який містить Файл-відповідь та квитанцію про приймання до оброблення Файла повідомлень;

Повідомлення - електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах;

Повідомлення-відповідь - електронне повідомлення про взяття / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у банках та інших фінансових установах;

рахунок за стандартом IBAN - рахунок, номер якого сформовано відповідно до Національного стандарту України «Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 454 (далі - стандарт IBAN), та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89;

самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах цієї підприємницької чи незалежної професійної діяльності;

Файл-відповідь - одне або декілька однотипних електронних повідомлень-відповідей про взяття/ відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у фінансовій установі;

Файл повідомлень - одне або декілька однотипних електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансовій установі.

Термін «нерезиденти» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про валюту і валютні операції».

Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

II. Вимоги до подання Повідомлень

1. Національний банк України, банки та інші фінансові установи у день відкриття/закриття рахунку платника податків подають відомості про це в електронному вигляді з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг, нормативно-правових актів з питань документування управлінської діяльності.

У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки направляють Повідомлення у порядку, встановленому цим Порядком.

У разі відкриття/закриття одного спільного рахунку в цінних паперах для декількох осіб, у спільній власності яких перебувають цінні папери, депозитарні установи направляють Повідомлення щодо кожного платника податків окремо із зазначенням у Повідомленнях спільного рахунку.

Форму та зміст електронних Повідомлень, інформаційного файла та квитанцій наведено в додатку 1 до цього Порядку.

2. У разі неможливості подання з технічних причин Повідомлення в електронному вигляді з використанням телекомунікаційних мереж таке Повідомлення може бути надано або надіслано поштою з повідомленням про вручення в паперовому вигляді (за формами згідно з додатками 2, 3, 4 та 5 до цього Порядку) у день відкриття/закриття рахунку до контролюючого органу, у якому обліковується платник податків. У такому разі Повідомлення надається або надсилається разом із супровідним листом, у якому зазначається причина неможливості подання Повідомлення в електронному вигляді з використанням телекомунікаційних мереж.

3. У разі ліквідації банку повідомлення про закриття рахунків платників податків подає голова ліквідаційної комісії або ліквідатор чи уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку (далі - ліквідатор банку).

Якщо ліквідатор банку не має можливості відправлення/приймання електронних Повідомлень з використанням телекомунікаційних мереж, то повідомлення про закриття рахунків платників податків подається ліквідатором банку в паперовому вигляді (додатки 2, 3 та 4 до цього Порядку) в день закриття рахунку особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного контролюючого органу, у якому обліковується платник податків. Повідомлення про закриття рахунків платників податків засвідчується підписом ліквідатора банку. Використання банком чи ліквідатором банку печатки не є обов’язковим.

4. Контролюючий орган не пізніше ніж на наступний робочий день із дня отримання Повідомлення в електронному вигляді зобов’язаний надіслати до фінансової установи з використанням телекомунікаційних мереж електронне Повідомлення-відповідь щодо взяття рахунку на облік у контролюючому органі, структура якого визначається згідно з додатком 1 до цього Порядку. У разі відмови у взятті рахунку на облік Повідомлення-відповідь має містити підставу для відмови.

Якщо контролюючий орган протягом строку, визначеного абзацом першим цього пункту, не направив повідомлення про відмову у взятті рахунку на облік, такий рахунок вважається взятим на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою - у час та дату отримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення.

5. У разі надходження від фінансової установи повідомлення про відкриття рахунку платника податків у паперовому вигляді контролюючий орган не пізніше ніж на наступний робочий день із дня отримання Повідомлення зобов’язаний надати або надіслати поштою з повідомленням про вручення до фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника податків, корінець повідомлення (додатки 2, 3 та 5 до цього Порядку) з відміткою про взяття рахунку на облік або повідомлення контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунку платника податків за формою № П2, наведеною в додатку 6 до цього Порядку, із зазначенням причини відмови.

6. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій, що відбулася першою: отримання фінансовою установою Повідомлення-відповіді з відміткою про взяття рахунку на облік у контролюючому органі або реєстрації отримання фінансовою установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік у контролюючому органі, або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з пунктом 4 цієї глави.

Норми цього пункту не застосовуються під час зміни рахунків клієнтів - платників податків відповідно до вимог стандарту IBAN, якщо до рахунку, який змінюється, банком раніше було отримано електронне Повідомлення-відповідь (корінець повідомлення у паперовому вигляді) з відміткою про взяття рахунку на облік у контролюючому органі та щодо власника рахунку відсутня інформація про зняття з обліку в контролюючому органі чи державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

7. Фінансові установи надають повідомлення про відкриття/закриття будь-яких рахунків фізичних осіб, які мають статус самозайнятих осіб.

Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, у яких такі особи відкривають рахунки.

8. Підлягають взяттю на облік у контролюючих органах юридичні особи - нерезиденти, які планують відкрити рахунок у банку України. Взяття на облік здійснюється на підставі відповідної заяви та копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Норми цього пункту не поширюються на рахунки іноземних інвесторів (фізичних і юридичних осіб, банків), номінальних утримувачів та кореспондентські рахунки, що відкриваються банкам-нерезидентам у банках України.

9. Якщо після припинення (зняття з обліку) платника податків залишились незакритими його рахунки у банках та інших фінансових установах (крім рахунків, відкритих в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, або відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та дані щодо зняття з обліку таких платників податків у контролюючому органі.

Інформаційний файл про припинення (зняття з обліку) платника податків направляється до фінансової установи на останню адресу електронної пошти, яка наявна в базі даних ДФС. У разі відсутності даних щодо адреси електронної пошти фінансової установи контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків формує інформаційне повідомлення про припинення (зняття з обліку) платника податків у паперовому вигляді за формою № П8, наведеною в додатку 7 до цього Порядку, та надсилає його поштою з повідомленням про вручення до фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника податків. Інформаційні повідомлення про припинення (зняття з обліку) платників податків до банків, які виключено з Державного реєстру банків, не надсилаються.

10. У разі відкриття депозитарною установою рахунку у цінних паперах власнику цінних паперів, який в установленому порядку не закрив свій рахунок у цінних паперах у депозитарній установі, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до законодавства, така депозитарна установа направляє до контролюючого органу повідомлення про відкриття рахунку у цінних паперах у день відкриття такого рахунку.

У повідомленні про відкриття рахунку у цінних паперах зазначаються тип операції «8 - зміна рахунку (відкриття рахунку у зв’язку з відновленням обліку цінних паперів, що обліковувались на незакритому рахунку в іншій депозитарній установі)», реквізити попередньої депозитарної установи, що припинила провадження професійної діяльності, та рахунок у цінних паперах, який було відкрито у цій депозитарній установі.

III. Підстави для відмови у взятті контролюючим органом рахунку на облік

1. Підставами для відмови у взятті контролюючим органом рахунку на облік є:

1) відсутність платника податків на обліку в контролюючому органі;

2) наявність інформації про зняття з обліку в контролюючому органі чи запису в Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) некоректна дата зміни рахунку за стандартом IBAN - дата зміни рахунку є ранішою, ніж дата відкриття рахунку, номер якого було змінено, або дата зміни рахунку є пізнішою, ніж дата завершення перехідного періоду, встановленого для проведення зміни (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN;

4) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції (крім рахунків у цінних паперах);

5) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку.

Надходження до фінансової установи Повідомлення-відповіді з такою причиною відмови свідчить про те, що рахунок уже взято на облік контролюючим органом. У такому разі Повідомлення-відповідь буде містити дату взяття рахунку на облік у контролюючому органі.

Отримання фінансовою установою Повідомлення-відповіді з причиною відмови у зв’язку з наявністю в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку є підставою для початку видаткових операцій за цим рахунком платника податків;

6) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб інформації про направлення до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

7) наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік у контролюючих органах;

8) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України);

9) відсутність у Єдиному державному реєстрі платника податків - фізичної особи - підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, іншої організації, які відповідно до законодавства мають бути включені до Єдиного державного реєстру;

10) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття рахунку, щодо якого в повідомленні від фінансової установи надійшла інформація про зміну рахунку за стандартом IBAN;

11) надходження в повідомленні про зміну рахунку за стандартом IBAN інформації про попередній рахунок (у старому форматі), яка не відповідає відомостям Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб чи Реєстру самозайнятих осіб (рахунок відкритий іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції).

2. Перелік кодів причин відмови у взятті на облік рахунку платника податків наведено в додатку 8 до цього Порядку.

IV. Вимоги до підготовки та подання електронних документів з використанням телекомунікаційних мереж

1. Обмін інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платників податків в електронному вигляді між ДФС та фінансовими установами здійснюється шляхом обміну електронними документами з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.

Один електронний документ може містити інформацію щодо:

одного або декількох однотипних електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансовій установі (Файл повідомлень);

одного або декількох однотипних електронних повідомлень-відповідей про взяття / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у фінансовій установі (Файл-відповідь);

результатів приймання та перевірки зазначених файлів (далі - квитанції);

одного або декількох однотипних електронних інформаційних повідомлень про припинення (зняття з обліку) платників податків, сформованих контролюючим органом по одній фінансовій установі (інформаційний файл).

Файл повідомлень може містити не більше ніж 2 000 повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансовій установі.

Якщо Файл повідомлень містить повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі, яке прийняте ДФС до оброблення, на таке повідомлення надається відповідь у вигляді пакета файлів, що містить Файл-відповідь та квитанцію про приймання до оброблення Файла повідомлень.

2. Файли повідомлень, Файли-відповіді, інформаційні файли та квитанції (далі - Файл) формуються на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML).

Пакети файлів створюються у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP).

3. Контроль Файлів у XML-форматі здійснюється із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema). Схеми контролю XML-документів розробляються для кожного типу Файла й поширюються ДФС шляхом розміщення на офіційному веб-порталі.

4. Розробка електронних форм документів та кодування відповідних полів документів здійснюються у форматі Adobe Portable Document Format (PDF). Електронні форми розробляються для кожного типу Файла окремо.

5. Створення електронного документа та/або пакета файлів завершується накладенням кваліфікованих електронних підписів та печатки (за наявності).

6. Під час обміну електронними документами відповідно до цього Порядку здійснюється перевірка правового статусу кваліфікованого електронного підпису чи печатки (за наявності) шляхом встановлення чинності кваліфікованого сертифіката відкритого ключа підписувача на час підписання електронного документа та відповідності особистого ключа підписувача відкритому ключу, зазначеному у кваліфікованому сертифікаті.

Дата і час накладення кваліфікованого електронного підпису чи печатки (за наявності) встановлюються за даними позначки часу, отриманої підписувачем від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг у момент підпису, а чинність кваліфікованого сертифіката на цей момент встановлюється за даними відповідного онлайн-сервісу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (OCSP).

7. Остання адреса електронної пошти, з якої надіслано Файл повідомлень від фінансової установи, зберігається в базі даних ДФС, використовується для відправлення квитанцій та/або пакетів файлів цій фінансовій установі та у разі її зміни оновлюється в базі даних ДФС.

V. Порядок обміну інформацією в електронному вигляді з використанням телекомунікаційних мереж

1. Обмін електронними документами між фінансовими установами та ДФС здійснюється через телекомунікаційні мережі з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

Для захисту інформації, яка передається та приймається під час обміну електронними документами, ДФС та фінансовими установами впроваджуються організаційно-технічні заходи, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Організація захисту інформації в банках здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

Фінансові установи та ДФС під час обміну інформацією щодо відкриття та закриття рахунків в електронному вигляді мають додержуватися вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності та Порядку обміну електронними документами.

2. Фінансова установа для підписання електронного документа використовує кваліфіковані сертифікати двох відповідальних осіб фінансової установи та кваліфіковану електронну печатку фінансової установи (за наявності). Для подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків використовуються такі типи підпису: керівник та/або бухгалтер, та/або особа, відповідальна за підписання повідомлень про відкриття/закриття рахунків.

За умови здійснення господарської діяльності без застосування печатки банк чи інша фінансова установа мають право не використовувати кваліфікованої електронної печатки.

3. Фінансова установа створює Файл повідомлень відповідно до затвердженого формату за допомогою програмного забезпечення. Формат Файла повідомлень (функціональний підтип файла F, P, K, V або T) наведено в додатку 1 до цього Порядку.

Другий примірник Файла повідомлень у відкритому вигляді з накладеними кваліфікованими електронними підписами та печаткою (за наявності) зберігається у фінансовій установі.

Для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі фінансові установи та ДФС використовують кваліфікований електронний підпис чи печатку (за наявності) з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідно до вимог чинного законодавства.

Особистий ключ, який належить підписувачу чи створювачу електронної печатки, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки з урахуванням вимог Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.

4. Інформаційний файл про припинення (зняття з обліку) платника податків формується програмним забезпеченням ДФС та надсилається до фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника податків.

Формат інформаційного файла (функціональний підтип файла U) наведено в додатку 1 до цього Порядку.

5. Квитанція про одержання (перша квитанція) Файла повідомлень - Файл, що формується програмним забезпеченням ДФС та засвідчує факт і час одержання Файла повідомлень. Формат першої квитанції наведено в додатку 1 до цього Порядку.

Перша квитанція є підтвердженням для фінансової установи передання її Файла повідомлень до ДФС із використанням телекомунікаційних мереж у разі, якщо код помилки згідно з довідником помилок, наведеним у додатку 9 до цього Порядку, за Файлом повідомлень, що квитується, дорівнює нулю.

6. Квитанція про прийняття до оброблення (друга квитанція) Файла повідомлень - Файл, що формується програмним забезпеченням ДФС та засвідчує факт і час проходження Файлом повідомлень форматно-логічного контролю, а також містить відомості щодо приймання інформації Файла повідомлень до оброблення або її відхилення.

У другій квитанції зазначаються реквізити Файла повідомлень, що квитується, інформація про фінансову установу, результати розшифрування, відповідність Файла повідомлень затвердженому формату (код помилки за Файлом повідомлень, що квитується) та код помилки щодо кожного Повідомлення, яке відбраковується. Формат другої квитанції наведено в додатку 1 до цього Порядку.

7. Якщо надісланий Файл повідомлень сформовано з помилкою, яка унеможливлює його оброблення, фінансовій установі надсилається друга квитанція про неприйняття Файла повідомлень до оброблення із зазначенням причини. Уся інформація, яка містилася в такому Файлі повідомлень, вважається неприйнятою ДФС.

Якщо Файл повідомлень, що квитується, має помилки в окремих Повідомленнях, то інформація з таких Повідомлень не приймається ДФС, а друга квитанція містить відповідний код помилки для кожного Повідомлення, яке відбраковується. Решту Повідомлень із Файла повідомлень, що квитується, ДФС приймає до оброблення.

8. Файл-відповідь про результати оброблення Файла повідомлень формується програмним забезпеченням ДФС та містить відомості щодо взяття на облік / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, інформація про відкриття яких надійшла у Файлі повідомлень, на який надається Файл-відповідь, і була прийнята до оброблення в ДФС. Формат Файла-відповіді (функціональний підтип файла R, D або W) наведено в додатку 1 до цього Порядку.

У Файлі-відповіді зазначаються реквізити Файла повідомлень, на який надається відповідь, інформація про фінансову установу та платників податків, які відкривають рахунки у фінансовій установі, реквізити рахунків, а також відомості про дати взяття на облік або причини відмови у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків.

Якщо жодного з повідомлень про відкриття рахунків, які надійшли у Файлі повідомлень, за даними другої квитанції не було прийнято до оброблення, на такий Файл повідомлень не надається Файла-відповіді.

Сформовані друга квитанція та Файл-відповідь після накладання на них кваліфікованих електронних підписів та печатки (за наявності) засобами програмного забезпечення ДФС включаються до пакета файлів (ZIP-архів).

9. Другі примірники квитанцій та Файла-відповіді після розшифрування зберігаються у фінансовій установі в електронному вигляді.

10. ДФС забезпечує цілодобовий прийом Файлів повідомлень.

У разі одержання Файла повідомлень до 16:00 год фінансовій установі протягом 2 год із часу прийняття надсилається перша квитанція, яка засвідчує факт одержання Файла повідомлень, а в іншому разі - протягом перших 2 год наступного робочого дня.

Якщо на електронну адресу фінансової установи протягом зазначеного строку після відправки Файла повідомлень не надійшло першої квитанції, фінансова установа має вважати Файл повідомлень неодержаним і вжити заходів для його повторного відправлення.

Оброблення Файлів повідомлень здійснюється з 9 до 17 год щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів.

Якщо на адресу ДФС протягом одного робочого дня після відправки пакета файлів не надійшло квитанції від фінансової установи про приймання Файла-відповіді, ДФС вважає Файл-відповідь неодержаним і вживає заходів для його повторного відправлення.

ДФС розміщує список телефонів технічної підтримки на офіційному веб-порталі.

11. Фінансова установа у разі неможливості розшифрування та оброблення квитанцій та/або пакетів файлів, які надійшли від ДФС, отримання першої чи другої квитанції з кодом помилки, відмінним від нуля, або неотримання другої квитанції та/або пакета файлів протягом робочого дня з моменту одержання першої квитанції вживає заходів для з’ясування ситуації, після чого фінансовою установою або ДФС відправляється новий файл.

12. Датою та часом надання фінансовою установою Повідомлення в електронному вигляді до ДФС є дата та час, зафіксовані у другій квитанції про прийняття до оброблення Файла повідомлень, який містить таке Повідомлення, за умови відсутності помилки під час прийняття цього Повідомлення.

VI. Організація зберігання та оброблення Повідомлень

1. Контролюючі органи мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність наявній інформації в Єдиному державному реєстрі, Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та базах даних контролюючих органів.

2. Контроль за зберіганням та нерозголошенням інформації про відкриття або закриття рахунків платників податків в інформаційно-телекомунікаційних системах контролюючих органів покладається на контролюючі органи згідно із законодавством.

3. Відомості про всі отримані або відправлені Повідомлення відповідні підрозділи контролюючого органу заносять до електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою № П3, наведеною в додатку 10 до цього Порядку, та до електронного журналу реєстрації повідомлень про зміну рахунків платників податків у національній та іноземній валютах / кореспондентських рахунків за стандартом IBAN за формою № П4, наведеною в додатку 11 до цього Порядку. Корінці Повідомлень зберігаються в реєстраційній частині облікової справи платника податків.

В.о. директора Департаменту
податкової політики


В. Овчаренко


Додаток 1
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 1 розділу II)

ФОРМА ТА ЗМІСТ
електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах

I. Опис електронних повідомлень

1. Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах:

1) функціональний підтип Файла повідомлень - F;

2) файл F формується фінансовою установою, яка веде рахунки клієнтів;

3) файл F містить повідомлення, структуру якого наведено в таблиці 1;

Таблиця 1

Структура повідомлення про відкриття/закриття рахунків
платників податків у національній та іноземній валютах,
яке подається у Файлі повідомлень F

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому ведеться рахунок

BANK_ID

2

Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунок

FIN_ID

3

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4

NUM

4

Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)

RST_TYPE

5

Тип операції:
1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок, 5 - зміна рахунку (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 - зміна рахунку (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта)

OPER_TYPE

6

Дата операції

OPER_DATE

7

Рахунок клієнта

ACCOUNT

8

Валюта рахунку

CURRENCY

9

Резидентність клієнта: 1 - резидент, 2 - нерезидент

RESIDENT

10

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта

CLIENT_NAME

11

Податкова адреса клієнта

CLIENT_ADDR

4) щодо банківських установ та установ Державної казначейської служби України в реквізиті «Код банку, в якому ведеться рахунок» файлів F, R, V та W, банківських установ - депозитарних установ у реквізиті «Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах» файлів P та D (реквізит BANK_ID) зазначається код банку відповідно до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами) (далі - код банку), реквізит FIN_ID до повідомлення не долучається.

Щодо небанківських фінансових установ (крім установ Державної казначейської служби України) в реквізиті «Код небанківської фінансової установи, у якій ведеться рахунок» файлів F, R, V та W (реквізит FIN_ID) зазначається код фінансової установи, вказаний у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи, виданому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України), реквізит BANK_ID до повідомлення не долучається.

Щодо небанківських фінансових установ - депозитарних установ у реквізиті «Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах» файлів P та D (реквізит FIN_ID) зазначається реєстраційний номер фінансової установи, згідно якого вона внесена до Державного реєстру фінансових установ, що надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, формування та ведення якого здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реквізит BANK_ID до повідомлення не долучається;

5) у реквізиті «Тип операції» (OPER_TYPE) файлів F, P та K зазначається код типу операції:

«1» - у разі відкриття банками та іншими фінансовими установами рахунку (кореспондентського рахунку) у національній та іноземних валютах, у цінних паперах на підставі документів, поданих клієнтом;

«3» - у разі закриття рахунку (кореспондентського рахунку) у національній та іноземних валютах, у цінних паперах на підставі заяви клієнта та інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом;

«5» - у разі закриття рахунку у національній та іноземних валютах, у цінних паперах не за ініціативою клієнта під час процедури зміни рахунку, внаслідок якої змінюються всі або окремі банківські реквізити: найменування банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку;

«6» - у разі відкриття рахунку у національній та іноземних валютах, у цінних паперах не за ініціативою клієнта під час процедури зміни рахунку, внаслідок якої змінюються всі або окремі банківські реквізити: найменування банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку;

6) у реквізиті «Рахунок клієнта» файлів F та R зазначається рахунок клієнта в національній та іноземних валютах за стандартом IBAN, сформований відповідно до Національного стандарту України «Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBANRegistry:2009,NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 454 (далі - стандарт IBAN), та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами).

Під час перехідного періоду, встановленого для проведення зміни (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків (кореспондентських рахунків) клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN, у реквізиті «Рахунок клієнта» може зазначатися рахунок у старому форматі у разі закриття рахунку клієнта у старому форматі;

7) у реквізиті «Валюта рахунку» файлів F, R, V, W, K та T зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікацією валют, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 528;

8) реквізити «Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта» та «Податкова адреса клієнта» файлів F, P, R, D, V та W заповнюються згідно з випискою з Єдиного державного реєстру чи інформації з цього реєстру, отриманої банком відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків, або згідно з довідкою про взяття на облік платника податків у контролюючому органі для платників податків, яких відповідно до чинного законодавства не включено до Єдиного державного реєстру.

2. Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах:

1) функціональний підтип Файла повідомлень - P;

2) файл P формується депозитарною установою, яка веде рахунки депонентів у цінних паперах;

3) файл P містить повідомлення, структуру яких наведено в таблиці 2;

Таблиця 2

Структура повідомлення про відкриття/закриття рахунків
платників податків у цінних паперах, яке подається у Файлі повідомлень P

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

BANK_ID

2

Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

FIN_ID

3

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

FIN_EDRPOU

4

Найменування депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

FIN_NAME

5

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 6

NUM

6

Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)

RST_TYPE

7

Тип операції:
1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок, 5 - зміна рахунку (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 - зміна рахунку (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта), 8 - зміна рахунку (відкриття рахунку у зв’язку з відновленням обліку цінних паперів, що обліковувались на незакритому рахунку в іншій депозитарній установі)

OPER_TYPE

8

Дата операції

OPER_DATE

9

Рахунок клієнта в цінних паперах

P_ACCOUNT

10

Резидентність клієнта:
1 - резидент, 2 - нерезидент

RESIDENT

11

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта

CLIENT_NAME

12

Податкова адреса клієнта

CLIENT_ADDR

13

Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)

P_ACCOUNT_OLD

14

Дата відкриття рахунку (у попередній фінансовій установі) (за наявності)

OPEN_DATE _OLD

15

Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах

BANK_ID_OLD

16

Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах

FIN_ID_OLD

17

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах

FIN_EDRPOU_OLD

18

Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах

FIN_NAME_OLD

4) у разі відкриття депозитарною установою рахунку в цінних паперах на ім’я нотаріуса з позначкою «депозит нотаріуса» для інформування контролюючих органів у повідомленні про відкриття такого рахунку в реквізиті «Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта» може бути зазначено після прізвища, імені та по батькові нотаріуса словосполучення «депозит нотаріуса»;

5) у реквізитах «Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах» та «Найменування депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах» файлів P та U зазначаються код за ЄДРПОУ та найменування депозитарної установи відповідно до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, або виписки з Єдиного державного реєстру чи інформації з цього реєстру, отриманої фінансовою установою відповідно до закону;

6) у реквізиті «Тип операції» (OPER_TYPE) файла P, крім кодів типу операції: 1, 3, 5, 6, зазначається також код типу операції «8»:

«8» - у разі зміни (відкриття рахунку у зв’язку з відновленням обліку цінних паперів, що обліковувались на незакритому рахунку в іншій депозитарній установі) рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі, яка припинила діяльність.

Обов’язково долучаються до повідомлення з типом операції «8» реквізити раніше відкритого рахунку та попередньої депозитарної установи: «Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)», «Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах» або «Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах», «Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах», «Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах». Реквізит «Дата відкриття рахунку (у попередній фінансовій установі)» зазначається за наявності. З іншими типами операцій ці реквізити до повідомлення не долучаються;

7) у реквізиті «Рахунок клієнта в цінних паперах» файлів P, D та U зазначається рахунок у цінних паперах;

8) у реквізитах «Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)» та «Дата відкриття рахунку (у попередній фінансовій установі)» файлів P та D із типом операції «8» зазначаються реквізити раніше відкритого рахунку в цінних паперах клієнтів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі, яка припинила діяльність.

У повідомленнях файлів P та D реквізити «Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах» або «Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах», «Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах» та «Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах» заповнюються відповідно до реквізитів депозитарної установи, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку та в якій було відкрито попередній рахунок у цінних паперах. З іншими типами операцій ці реквізити до повідомлення не долучаються.

3. Електронне повідомлення про відкриття/закриття кореспондентських рахунків у банках:

1) функціональний підтип Файла повідомлень - K;

2) файл K формується банком, який відкриває або закриває власний кореспондентський рахунок;

3) файл K містить повідомлення, структуру яких наведено в таблиці 3;

Таблиця 3

Структура повідомлення про відкриття/закриття
кореспондентських рахунків у банках, яке подається у Файлі повідомлень K

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому ведеться рахунок

BANK_CODE

2

Найменування банку, в якому ведеться рахунок

BANK_NAME

3

Тип операції:
1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок

OPER_TYPE

4

Дата операції

OPER_DATE

5

Кореспондентський рахунок

CORR_ACCOUNT

6

Валюта рахунку

CURRENCY

7

Резидентність банку, в якому ведеться кореспондентський рахунок:
1 - резидент, 2 - нерезидент

RESIDENT

8

Код країни банку-нерезидента

COUNTRY_CODE

9

Код за ЄДРПОУ банку - власника кореспондентського рахунку

BANK_EDRPOU

4) у реквізитах «Код банку, в якому ведеться рахунок» та «Найменування банку, в якому ведеться рахунок» файлів K та T зазначаються реквізити банку, в якому відкривається або закривається кореспондентський рахунок. У разі відкриття/закриття кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах зазначені реквізити містять SWIFT код (Reuters код тощо) банку-нерезидента, в якому ведеться кореспондентський рахунок, та найменування банку-нерезидента латинськими літерами чи українською мовою (кирилицею);

5) у реквізиті «Кореспондентський рахунок» зазначається кореспондентський рахунок банку за стандартом IBAN.

Під час перехідного періоду, встановленого для проведення зміни (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків (кореспондентських рахунків) клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN, у реквізиті «Кореспондентський рахунок» може зазначатися також кореспондентський рахунок у старому форматі у разі закриття власного кореспондентського рахунку в старому форматі;

6) у реквізиті «Код країни банку-нерезидента» файлів K та T зазначається цифровий код країни згідно зі Статистичною класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426. До повідомлення про відкриття/закриття кореспондентського рахунку в банку-резиденті реквізит «Код країни банку-нерезидента» не долучається;

7) у реквізиті «Код за ЄДРПОУ банку - власника кореспондентського рахунку» файлів K та T зазначається код за ЄДРПОУ банку, який відкриває або закриває власний кореспондентський рахунок в іншому банку.

4. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах (Файл-відповідь):

1) функціональний підтип Файла-відповіді - R;

2) файл R формується ДФС як результат обробки повідомлень у електронному вигляді про відкриття рахунків, отриманих від фінансової установи файлом F. Файли R надсилаються до фінансових установ з інформацією щодо взяття на облік рахунків платників податків у контролюючих органах;

3) файл R містить повідомлення-відповіді, структуру яких наведено в таблиці 4;

Таблиця 4

Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік
у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих
у національній та іноземній валютах, яке подається у Файлі-відповіді R

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому ведеться рахунок

BANK_ID

2

Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунок

FIN_ID

3

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4

NUM

4

Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)

RST_TYPE

5

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта згідно з повідомленням

CLIENT_NAME

6

Дата операції

OPER_DATE

7

Рахунок клієнта

ACCOUNT

8

Валюта рахунку

CURRENCY

9

Резидентність клієнта:
1 - резидент, 2 - нерезидент

RESIDENT

10

Дата отримання контролюючим органом повідомлення

RECEIVE_DATE

11

Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органі

STS_DATE

12

Код причини відмови у взятті на облік рахунку

REASON

13

Ідентифікатор запису

REC_ID

14

Найменування Файла повідомлень F, у якому було надано інформацію про рахунок

PROC_FILE_NAME

15

Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень F

REC_NUM

4) реквізит «Ідентифікатор запису» відповідає номеру відповідного запису з електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою № П3, наведеною в додатку 10 до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (далі - Порядок);

5) перелік кодів причини відмови у взятті на облік рахунку, які зазначаються в реквізиті «Код причини відмови у взятті на облік рахунку» файлів R, D та W, наведено в додатку 8 до Порядку.

5. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах (Файл-відповідь):

1) функціональний підтип Файла-відповіді - D;

2) файл D формується ДФС як результат обробки повідомлень в електронному вигляді про відкриття рахунків, отриманих від депозитарної установи файлом P. Файли D надсилаються до депозитарних установ з інформацією щодо взяття на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах;

3) файл D містить повідомлення-відповіді, структуру яких наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік
у контролюючому органі рахунків платників податків,
відкритих у цінних паперах, яке подається у Файлі-відповіді D

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

BANK_ID

2

Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах

FIN_ID

3

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4

NUM

4

Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)

RST_TYPE

5

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта згідно з повідомленням

CLIENT_NAME

6

Дата операції

OPER_DATE

7

Рахунок клієнта в цінних паперах

P_ACCOUNT

8

Резидентність клієнта:
1 - резидент, 2 - нерезидент

RESIDENT

9

Дата отримання контролюючим органом повідомлення

RECEIVE_DATE

10

Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органі

STS_DATE

11

Код причини відмови у взятті на облік рахунку

REASON

12

Ідентифікатор запису

REC_ID

13

Найменування Файла повідомлень P, у якому було надано інформацію про рахунок

PROC_FILE_NAME

14

Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень P

REC_NUM

15

Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)

P_ACCOUNT_OLD

16

Дата відкриття рахунку (у попередній фінансовій установі) (за наявності)

OPEN_DATE _OLD

17

Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах

BANK_ID_OLD

18

Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах

FIN_ID_OLD

19

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах

FIN_EDRPOU_OLD

6. Електронне інформаційне повідомлення про припинення (зняття з обліку) платника податків (інформаційний файл):

1) функціональний підтип інформаційного файла - U;

2) файл U формується ДФС у разі припинення (зняття з обліку) платника податків та надсилається до фінансової установи, в якій відкрито рахунок платника податків;

3) файл U містить інформаційні повідомлення, структуру яких наведено в таблиці 6;

Таблиця 6

Структура інформаційного повідомлення про припинення (зняття з обліку)
платника податків, яке подається в інформаційному файлі U

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому відкрито рахунок / кореспондентський рахунок

BANK_ID

2

Найменування банку, в якому відкрито рахунок / кореспондентський рахунок

BANK_NAME

3

Код небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок

FIN_ID

4

Код за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок/ банку - власника кореспондентського рахунку

FIN_EDRPOU

5

Найменування небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок

FIN_NAME

6

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 7

NUM

7

Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)

RST_TYPE

8

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта

CLIENT_NAME

9

Податкова адреса клієнта

CLIENT_ADDR

10

Дата запису про державну реєстрацію припинення в Єдиному державному реєстрі або дата вилучення з ЄДРПОУ

R_DATED

11

Номер запису про державну реєстрацію припинення в Єдиному державному реєстрі

REG_FLD

12

Дата зняття з обліку платника податків у контролюючому органі

D_ZAKR_STI

13

Дата відкриття рахунку

OPER_DATE

14

Рахунок клієнта (у старому форматі)

ACCOUNT

15

Рахунок клієнта (IBAN)

ACCOUNT_IBAN

16

Рахунок клієнта (у цінних паперах)

P_ACCOUNT

17

Кореспондентський рахунок (у старому форматі)

CORR_ACCOUNT

18

Кореспондентський рахунок (IBAN)

CORR_ACCOUNT_IBAN

19

Валюта рахунку

CURRENCY

4) щодо банківських установ та установ Державної казначейської служби України у реквізитах «Код банку, в якому відкрито рахунок / кореспондентський рахунок» та «Найменування банку, в якому відкрито рахунок / кореспондентський рахунок» файла U зазначаються код та найменування банку, в якому відкрито рахунок (кореспондентський рахунок), реквізити FIN_ID та FIN_NAME до повідомлення не долучаються.

Щодо небанківських фінансових установ (крім установ Державної казначейської служби України) у реквізиті «Код небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок» файла U зазначається код фінансової установи, вказаний у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи, виданому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України), реквізити BANK_ID, BANK_NAME та FIN_NAME до повідомлення не долучаються.

Щодо небанківських фінансових установ - депозитарних установ у реквізитах «Код небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок» та «Найменування небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок» файла U зазначаються реєстраційний номер та найменування депозитарної установи, реквізити BANK_ID та BANK_NAME до повідомлення не долучаються;

5) у реквізиті «Код за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи, в якій відкрито рахунок / банку - власника кореспондентського рахунку» файла U зазначається: у разі відкриття кореспондентського рахунку - код за ЄДРПОУ банку - власника кореспондентського рахунку; у разі відкриття рахунку в цінних паперах - код за ЄДРПОУ депозитарної установи; у разі відкриття рахунку в банку чи небанківській фінансовій установі (крім депозитарної установи) - реквізит FIN_EDRPOU до повідомлення не долучається;

6) реквізити «Дата запису про державну реєстрацію припинення в Єдиному державному реєстрі або дата вилучення з ЄДРПОУ» та «Номер запису про державну реєстрацію припинення в Єдиному державному реєстрі» заповнюються контролюючим органом відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру, у яких зазначені дані про дату та номер запису державної реєстрації припинення юридичної особи, іншої організації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Для платників податків, які відповідно до чинного законодавства не вносяться до Єдиного державного реєстру, реквізити R_DATED та REG_FLD до повідомлення не долучаються;

7) реквізит «Дата зняття з обліку платника податків у контролюючому органі» заповнюється контролюючим органом відповідно до відомостей з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб, у яких зазначена дата зняття з обліку платника податків у контролюючому органі. Для платників податків, діяльність яких відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру припинено, але вони не зняті з обліку в контролюючих органах, реквізит D_ZAKR_STI до повідомлення не долучається;

8) у файлі U реквізити «Дата відкриття рахунку» та «Валюта рахунку» щодо кожного рахунку долучаються до повідомлення стільки разів, скільки в одній фінансовій установі відкритих рахунків платника податків, стосовно якого подається повідомлення;

9) із реквізитів «Рахунок клієнта (у старому форматі)», «Рахунок клієнта (IBAN)», «Рахунок клієнта (у цінних паперах)», «Кореспондентський рахунок (у старому форматі)» та «Кореспондентський рахунок (IBAN)» файла U вибирається один реквізит відповідно до типу рахунку, щодо якого надається інформація;

10) у реквізиті «Валюта рахунку» файла U зазначається цифровий код валюти. Для рахунків у цінних паперах реквізит CURRENCY до повідомлення не долучається.

7. Електронне повідомлення про зміну рахунків платників податків у національній та іноземній валютах за стандартом IBAN:

1) функціональний підтип Файла повідомлень - V;

2) файл V формується фінансовою установою, яка здійснює зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN;

3) файл V містить повідомлення, структуру яких наведено в таблиці 7;

Таблиця 7

Структура повідомлення про зміну рахунків платників податків
у національній та іноземній валютах за стандартом IBAN,
яке подається у Файлі повідомлень V

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому ведеться рахунок

BANK_ID

2

Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунок

FIN_ID

3

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4

NUM

4

Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)

RST_TYPE

5

Тип операції: 7 - зміна рахунку за стандартом IBAN

OPER_TYPE

6

Дата операції

OPER_DATE

7

Рахунок клієнта (IBAN)

ACCOUNT_ IBAN

8

Валюта рахунку

CURRENCY

9

Резидентність клієнта:
1 - резидент, 2 - нерезидент

RESIDENT

10

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта

CLIENT_NAME

11

Податкова адреса клієнта

CLIENT_ADDR

12

Рахунок клієнта (у старому форматі)

ACCOUNT_OLD

13

Дата відкриття рахунку (у старому форматі)

OPEN_DATE _OLD

4) у реквізиті «Тип операції» (OPER_TYPE) файлів V та T зазначається код типу операції «7»:

«7» - у разі заміни раніше відкритих рахунків (кореспондентських рахунків) клієнтів на новий формат рахунків у зв’язку з переходом на міжнародний формат банківського рахунку (IBAN) в Україні, за результатами якої змінюється номер рахунку, тоді як найменування банку, код банку, дата відкриття рахунку, валюта рахунку не змінюються. Обов’язково долучаються до повідомлення з типом операції «7» реквізити щодо раніше відкритого рахунку (кореспондентського рахунку): «Рахунок клієнта (у старому форматі)» та «Дата відкриття рахунку (у старому форматі)»;

5) у реквізиті «Дата операції» файлів V, W та T зазначається дата зміни (не за ініціативою клієнта) діючого рахунку (кореспондентського рахунку) відповідно до вимог стандарту IBAN;

6) у реквізиті «Рахунок клієнта (IBAN)» файлів V та W зазначається рахунок клієнта у національній та іноземних валютах за стандартом IBAN;

7) у реквізитах «Рахунок клієнта (у старому форматі)» та «Дата відкриття рахунку (у старому форматі)» файлів V, W та T зазначаються реквізити раніше відкритого рахунку (кореспондентського рахунку), зміненого за стандартом IBAN.

8. Електронне повідомлення про зміну кореспондентських рахунків за стандартом IBAN у банках:

1) функціональний підтип Файла повідомлень - T;

2) файл T формується банком, який здійснює зміну власного кореспондентського рахунку відповідно до вимог стандарту IBAN;

3) файл T містить повідомлення, структуру яких наведено в таблиці 8;

Таблиця 8

Структура повідомлення про зміну кореспондентських рахунків
за стандартом IBAN у банках, яке подається у Файлі повідомлень T

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому ведеться рахунок

BANK_CODE

2

Найменування банку, в якому ведеться рахунок

BANK_NAME

3

Тип операції: 7 - зміна рахунку за стандартом IBAN

OPER_TYPE

4

Дата операції

OPER_DATE

5

Кореспондентський рахунок (IBAN)

CORR_ACCOUNT_IBAN

6

Валюта рахунку

CURRENCY

7

Резидентність банку, в якому ведеться кореспондентський рахунок:
1 - резидент, 2 - нерезидент

RESIDENT

8

Код країни банку-нерезидента

COUNTRY_CODE

9

Код за ЄДРПОУ банку - власника кореспондентського рахунку

BANK_EDRPOU

10

Рахунок клієнта (у старому форматі)

CORR_ACCOUNT_OLD

11

Дата відкриття рахунку (у старому форматі)

OPEN_DATE _OLD

4) у реквізиті «Кореспондентський рахунок (IBAN)» файла T зазначається кореспондентський рахунок банку за стандартом IBAN.

9. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах (змінених за стандартом IBAN) (Файл-відповідь):

1) функціональний підтип Файла-відповіді - W;

2) файл W формується ДФС як результат обробки повідомлень у електронному вигляді про зміну рахунків платників податків у національній та іноземній валютах за стандартом IBAN, отриманих від фінансової установи файлом V. Файли W надсилаються до фінансових установ з інформацією щодо взяття на облік у контролюючих органах діючих рахунків платників податків, які були змінені відповідно до вимог стандарту IBAN;

3) файл W містить повідомлення-відповіді, структуру яких наведено в таблиці 9;

Таблиця 9

Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік у контролюючому органі
рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах
(змінених за стандартом IBAN), яке подається у Файлі-відповіді W

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Код банку, в якому ведеться рахунок

BANK_ID

2

Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунок

FIN_ID

3

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4

NUM

4

Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)

RST_TYPE

5

Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта згідно з повідомленням

CLIENT_NAME

6

Дата операції

OPER_DATE

7

Рахунок клієнта (IBAN)

ACCOUNT_ IBAN

8

Валюта рахунку

CURRENCY

9

Резидентність клієнта:
1 - резидент, 2 - нерезидент

RESIDENT

10

Дата отримання контролюючим органом повідомлення

RECEIVE_DATE

11

Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органі

STS_DATE

12

Код причини відмови у взятті на облік рахунку

REASON

13

Ідентифікатор запису

REC_ID

14

Найменування Файла повідомлень V, у якому було надано інформацію про рахунок

PROC_FILE_NAME

15

Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень V

REC_NUM

16

Рахунок клієнта (у старому форматі)

ACCOUNT_OLD

17

Дата відкриття рахунку (у старому форматі)

OPEN_DATE _OLD

4) у реквізиті «Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органі» файла W зазначається дата взяття на облік у контролюючому органі діючого рахунку платника податків, зміненого відповідно до вимог стандарту IBAN;

5) реквізит «Ідентифікатор запису» відповідає номеру відповідного запису з електронного журналу реєстрації повідомлень про зміну рахунків платників податків у національній та іноземній валютах/ кореспондентських рахунків за стандартом IBAN за формою № П4, наведеною в додатку 11 до Порядку;

10. Формування Файлів з інформацією щодо одержання та прийняття або неприйняття файлів до оброблення:

1) для надання фінансовій установі інформації про одержання Файла повідомлень формується квитанція, яка засвідчує факт і час одержання ДФС Файла повідомлень (далі - перша квитанція);

2) для надання інформації ДФС про одержання інформаційного файла формується квитанція, яка засвідчує факт і час одержання фінансовою установою інформаційного файла (перша квитанція);

3) для надання фінансовій установі інформації про прийняття або неприйняття до оброблення інформації з Файлів повідомлень формуються квитанції для кожного типу файла (далі - друга квитанція);

4) якщо є помилки змісту в окремих Повідомленнях файла, що квитується, то в другій квитанції мають бути інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для кожного повідомлення, що відбраковується;

5) друга квитанція підтверджує успішне прийняття ДФС інформації файла в повному обсязі у тому разі, якщо код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000 та інформаційні рядки в квитанції відсутні.

Якщо код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000 та у квитанції наявні інформаційні рядки, то така квитанція свідчить про неприйняття до оброблення повідомлень, порядкові номери яких у файлі, що квитується, вказані в цій квитанції. Решта повідомлень із файла, що квитується, ДФС приймаються до оброблення;

6) кодування помилок, які можуть виникнути під час оброблення файлів, здійснюється відповідно до довідника помилок, який наведено у додатку 9 до Порядку.

Структуру інформаційного рядка квитанції наведено в таблиці 10;

Таблиця 10

№ з/п

Реквізит

Назва

1

Порядковий номер повідомлення (повідомлення-відповіді), яке відбраковується, у файлі, що квитується

ROWNUM_FILE_ISH

2

Код помилки щодо повідомлення (повідомлення-відповіді), яке відбраковується

ERROR_CODE

II. Правила формування найменування електронних повідомлень

1. Найменування Файлів повідомлень мають таку структуру:

@ATDxCxxxxxRxxxxxxxMDnnn.XML, де:

@ - ознака належності файла до файлів обміну відомостями щодо відкриття/закриття рахунків між ДФС та фінансовими установами;

A - функціональний підтип файла;

T - цифра, що визначає належність файла до Файлів повідомлень, Файлів-відповідей, інформаційних файлів або квитанцій: 0 - Файл повідомлень або Файл-відповідь, 1 - квитанція про одержання (перша квитанція) Файла повідомлень або інформаційного файла, 2 - квитанція про прийняття до оброблення (друга квитанція) Файла повідомлень або Файла-відповіді, 3 - пакет файлів, 4 - інформаційний файл;

Dx - код регіону контролюючого органу за місцем розташування фінансової установи (доповнюється зліва нулями до 2 символів);

Cxxxxx - код фінансової установи, з якої / до якої надсилається файл (доповнюється зліва нулями до 6 символів). Для банківських установ та установ Державної казначейської служби України зазначається код банку, для інших фінансових установ - код небанківської фінансової установи;

Rxxxxxxx - код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якої / до якої надсилається файл (доповнюється зліва нулями до 8 символів);

MD - дата формування файла (місяць, день у 36-знаковій системі числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня. Нумерація в 36-знаковій системі числення.

Наприклад: найменування Файла повідомлень @F026333333123456787C004.XML.

2. Найменування квитанції формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1-2-й, 4-28-й символи збігаються з іменем файла, для якого ця квитанція формується;

3-й символ - цифра, що визначає квитанцію: 1 - квитанція про одержання Файла повідомлень (перша квитанція), 2 - квитанція про прийняття до оброблення Файла повідомлень або Файла-відповіді (друга квитанція).

Наприклад: найменування квитанції фінансової установи на Файл-відповідь @ R226333333123456787C004.XML.

3. Найменування Файла-відповіді формується з імені Файла повідомлень за такими правилами:

1-й, 3-28-й символи збігаються з іменем Файла повідомлень, для якого формується Файл-відповідь;

2-й символ - функціональний підтип Файла-відповіді:

для Файла повідомлень F функціональний підтип Файла-відповіді - R,

для Файла повідомлень P функціональний підтип Файла-відповіді - D,

для Файла повідомлень V функціональний підтип Файла-відповіді - W.

4. Найменування пакета файлів (ZIP-архів), який завжди включає Файл- квитанцію про прийняття до оброблення Файла повідомлень та Файл-відповідь, формується з імені Файла повідомлень за такими правилами:

1-й, 4-28-й символи збігаються з іменем Файла повідомлень, для якого формується пакет файлів;

2-й символ - функціональний підтип Файла-відповіді, який міститься у пакеті файлів:

для Файла повідомлень F функціональний підтип Файла-відповіді - R,

для Файла повідомлень P функціональний підтип Файла-відповіді - D,

для Файла повідомлень V функціональний підтип Файла-відповіді - W;

3-й символ - цифра 3 - ознака пакета файлів.

5. Кожний Файл подається у вигляді XML-структури. Для контролю за цілісністю структури та правильністю заповнення до кожного типу Файла долучається файл, який містить XML-схему. Порядок елементів у XML-документі має точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

Кодування реквізитів визначається шаблоном відображення, що додається до кожного типу Файла. Усі шаблони вільно розповсюджуються ДФС способом розміщення на офіційному веб-порталі ДФС у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і мають аналогічне до XML-схеми ім’я файла з розширенням pdf.Додаток 2
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 2 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунку платника податків у національній та іноземній валютах
(Форма № П1)


Додаток 3
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 2 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунку платника податків у цінних паперах
(Форма № П5)


Додаток 4
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 2 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття кореспондентського рахунку в банку
(Форма № П6)


Додаток 5
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 2 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну рахунку платника податків у національній та іноземній валютах/ кореспондентського рахунку за стандартом IBAN
(Форма № П7)


Додаток 6
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 5 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ
контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунку платника податків
(Форма № П2)


Додаток 7
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 9 розділу II)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення (зняття з обліку) платника податків
(Форма № П8)Додаток 8
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 2 розділу III)

ПЕРЕЛІК
кодів причин відмови у взятті на облік рахунку платника податків

Код причини відмови

Причина відмови

0

Рахунок узято на облік, причини відмови немає

1

Відсутність платника податків на обліку в контролюючому органі

2

Наявність інформації про зняття з обліку в контролюючому органі чи запису в Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

3

Некоректна дата зміни рахунку за стандартом IBAN - дата зміни рахунку є ранішою, ніж дата відкриття рахунку, номер якого було змінено, або дата зміни рахунку є пізнішою, ніж дата завершення перехідного періоду, встановленого для проведення зміни (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN

4

Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції (крім рахунків у цінних паперах)

5

Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку. Файл-відповідь R/D/W міститиме дату взяття рахунку на облік у контролюючому органі

6

Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб інформації про направлення до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи

7

Наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік у контролюючих органах

8

Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України)

9

Відсутність у Єдиному державному реєстрі платника податків - фізичної особи - підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, іншої організації, які відповідно до законодавства мають бути включені до Єдиного державного реєстру

10

Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття рахунку, щодо якого в повідомленні від фінансової установи надійшла інформація про зміну рахунку за стандартом IBAN

11

Надходження в повідомленні про зміну рахунку за стандартом IBAN інформації про попередній рахунок (у старому форматі), яка не відповідає відомостям Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб чи Реєстру самозайнятих осіб (рахунок відкритий іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції)


Додаток 9
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 5 розділу V)

ДОВІДНИК ПОМИЛОК

Код помилки

Зміст

0000

Інформацію прийнято до оброблення

2101

Помилки у змісті повідомлення або повідомлення-відповіді

2102

Повторно надісланий Файл

2103

Порушено загальну структуру Файла

2104

Помилка в ідентифікаторі адресата в найменуванні Файла

2105

Ім’я в заголовку не відповідає найменуванню Файла

2106

Помилка в даті утворення Файла в заголовку

2107

Порушено кількість інформаційних рядків

2108

Порушено порядок нумерації інформаційних рядків

2109

Помилка в ідентифікаторі фінансової установи

2120

Помилка в реквізиті «Дата отримання контролюючим органом повідомлення»

2121

Помилка в реквізиті «Дата взяття рахунку на облік у контролюючому органі»

2122

Помилка в реквізиті «Код причини відмови у взятті на облік рахунку»

2123

Помилка в реквізиті «Ідентифікатор запису»

2124

Помилка в реквізиті «Найменування файла F або Р, у якому було надано інформацію про рахунок»

2125

Помилка в реквізиті «Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень F або Р»

2126

Фінансова установа не відправляла файл F або Р, на який надіслано відповідь

2130

Помилка в коді фінансової установи

2131

Не заповнено поле податкового номера клієнта

2132

Невідомий податковий номер

2133

Помилка в типі реєстру

2134

Помилка в типі операції

2135

Помилка в даті операції

2136

Порушено тип даних поля рахунку клієнта

2138

Помилка в коді валюти рахунку

2139

Помилка в коді резидентності клієнта

2140

Не заповнено поле найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта

2160

Помилка в коді країни

2161

Не заповнено поле податкової адреси клієнта

2162

Не заповнено поле «Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)» у повідомленні з типом операції «8»

2163

Не заповнено поля «Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах» або «Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах» у повідомленні з типом операції «8»

2164

Не заповнено поля «Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах» та/або «Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах» у повідомленні з типом операції «8»

2165

Помилка в типі операції: заповнено поля «Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)», та/або «Дата відкриття рахунку (у попередній фінансовій установі) (за наявності)», та/або «Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах», та/або «Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах», та/або «Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах», та/або «Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах», але тип операції не «8»


Додаток 10
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 3 розділу VI)

Форма № П3

ЖУРНАЛ
реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах

№ з/п

Тип операції

Дата Повідомлення

Дата отримання Повідомлення ДФС

Дата відправки ДФС Повідомлення-відповіді до фінансової установи

Дата отримання Повідомлення контролюючим органом

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*

Код фінансової установи

Код небанківської фінансової установи у разі відкриття/ закриття рахунку в цінних паперах

Код за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи у разі відкриття/ закриття рахунку в цінних паперах

Номер рахунку

Код валюти

Дата операції

Дата взяття рахунку на облік

Код причини відмови в узятті рахунку на облік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
__________
* Для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.Додаток 11
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 3 розділу VI)

Форма № П4

ЖУРНАЛ
реєстрації повідомлень про зміну рахунків платників податків у національній та іноземній валютах/ кореспондентських рахунків за стандартом IBAN

№ з/п

Дата Повідомлення

Дата отримання Повідомлення ДФС

Дата відправки ДФС Повідомлення-відповіді до фінансової установи

Дата отримання Повідомлення контролюючим органом

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*

Код банку -власника кореспондентського рахунку

Код фінансової установи / код банку, в якому відкрито кореспондентський рахунок

Код небанківської фінансової установи

Код країни банку-нерезидента

Номер рахунку за стандартом IBAN

Код валюти

Дата зміни рахунку за стандартом IBAN

Дата взяття рахунку на облік

Код причини відмови в узятті рахунку на облік

Номер рахунку у старому форматі

Дата відкриття рахунку у старому форматі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


__________
* Для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.вверх