Документ z0820-11, действует, текущая редакция — Принятие от 14.02.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.07.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.02.2011 N 103
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 липня 2011 р.
за N 820/19558

Про затвердження Положення про умови
та порядок проведення тендера (конкурсу)
з визначення спеціалізованих
підприємств - організаторів
митних аукціонів

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
від 26.04.2003 N 607 ( 607-2003-п ) "Про затвердження Порядку
організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних
засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через
підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами
товарів, що не підлягають реалізації" (зі змінами) та від 25.08.98
N 1340 ( 1340-98-п ) "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави,
і розпорядження ним" (зі змінами), з метою встановлення єдиного
порядку визначення спеціалізованих підприємств - організаторів
митних аукціонів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про умови та порядок проведення
тендера (конкурсу) з визначення спеціалізованих підприємств -
організаторів митних аукціонів (далі - Положення), що додається.
2. Департаменту фінансів, бухгалтерського обліку та звітності
(Околіта М.В.) та Управлінню правового забезпечення (Чорна Г.М.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Начальникам митних органів проінформувати фізичних і
юридичних осіб про вимоги цього наказу шляхом розміщення його на
інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниці й
у пунктах пропуску через митний кордон України.
4. Прес-службі (Судак С.Д.) після офіційного опублікування
цього наказу забезпечити розміщення його на офіційному сайті
Державної митної служби України в мережі Інтернет.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України
Дороховського О.М.
Т.в.о. Голови Державної
митної служби України О.М.Дороховський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Свищева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
14.02.2011 N 103
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 липня 2011 р.
за N 820/19558

ПОЛОЖЕННЯ
про умови та порядок проведення тендера
(конкурсу) з визначення спеціалізованих
підприємств - організаторів митних аукціонів

I. Загальні положення
1. Це Положення визначає умови та порядок проведення тендера
(конкурсу) з визначення спеціалізованих підприємств, які можуть
здійснювати організацію митних аукціонів.
2. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях: конкурсна комісія - комісія з організації та проведення
конкурсу, що утворюється за наказом митного органу; митний аукціон - спосіб продажу товарів, коли власником
товарів стає покупець, який під час торгів запропонував за них
найвищу ціну; митний орган - регіональна митниця або митниця, яка
організовує конкурс з метою здійснення реалізації товарів, які
були вилучені чи зберігаються нею; організатор митного аукціону - спеціалізоване підприємство
незалежно від форми власності, з яким митним органом, що здійснив
вилучення товарів чи зберігав їх, укладено договір про реалізацію
товарів; переможець конкурсу - учасник конкурсу, конкурсну пропозицію
якого визнано найкращою та акцептовано; спеціалізоване підприємство - суб'єкт господарювання
незалежно від форми власності, який має намір взяти участь у
конкурсі; тендер (конкурс) - конкурентний спосіб визначення
організаторів митних аукціонів (далі - конкурс); учасник конкурсу - спеціалізоване підприємство, що відповідає
вимогам, передбаченим цим Положенням, конкурсна пропозиція якого
зареєстрована митним органом.
3. Метою проведення митним органом конкурсу є забезпечення
реалізації товарів, розпорядження якими відповідно до чинного
законодавства покладено на митні органи, а саме: товарів, строк зберігання яких під митним контролем
закінчився, а власник не звернувся за ними в установлений Митним
кодексом України ( 92-15 ) строк, крім товарів, не пропущених на
митну територію України внаслідок заборон і обмежень на їх
увезення в Україну або транзит через територію України та не
вивезених з території України; товарів, що швидко псуються або мають обмежений строк
зберігання, у тому числі товарів - предметів порушення митних
правил; товарів, від яких власник відмовився на користь держави, крім
товарів, що підлягають безоплатній передачі у володіння і
користування або знищенню у строки, установлені законом.
4. Конкурс проводиться в першому кварталі року, за
результатами якого визначаються переможці. Дозволяється додаткове
проведення конкурсів протягом року в порядку, передбаченому цим
Положенням, у разі: якщо переможець (переможці) конкурсу відмовляється
(відмовляються) від укладання договору про реалізацію товарів на
митних аукціонах; якщо організатор митного аукціону на поточний рік не може
забезпечити реалізацію товарів через значну кількість товарів, що
підлягають реалізації на митних аукціонах; якщо в поточному році розірвано всі договори про реалізацію
товарів на митних аукціонах.
5. До визначення організатора митного аукціону на поточний
рік організація митних аукціонів здійснюється переможцями
конкурсу, які були визначені станом на 31 грудня минулого року.
II. Комісія з проведення конкурсу
1. Для організації і проведення конкурсу утворюється
конкурсна комісія (далі - комісія) у складі голови комісії -
заступника начальника митного органу за відповідним напрямом
діяльності, заступника голови комісії - головного бухгалтера
митного органу, секретаря комісії - посадової особи митного органу
з питань контролю за майном, що перейшло у власність держави, та
чотирьох членів комісії - керівників юридичного та
господарсько-експлуатаційного відділів митного органу,
представника органу державної податкової служби (за згодою) та
представника місцевого фінансового органу (за згодою).
2. Склад комісії затверджується наказом митного органу. Зміни
та доповнення до складу комісії вносяться наказом митного органу
за поданням голови комісії.
3. Комісія у своїй діяльності керується законодавством, у
тому числі цим Положенням.
4. Основними завданнями та функціями комісії є: визначення строку проведення конкурсу; опублікування оголошення про проведення конкурсу; розгляд конкурсних пропозицій; визначення переможців конкурсу; складання протоколу про результати проведення конкурсу; розгляд скарг учасників конкурсу.
5. Керує комісією й організовує її роботу голова комісії,
який у межах своєї компетенції: скликає засідання комісії; головує на засіданнях; організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених
цим Положенням.
6. Комісія не пізніше ніж за місяць до дати проведення
конкурсу забезпечує опублікування в одному з друкованих засобів
масової інформації з місцевою сферою розповсюдження оголошення,
яке повинно містити відомості про: адресу, за якою подаються конкурсні пропозиції; кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій; дату, час і місце проведення конкурсу; контактні телефони для довідок з питань конкурсу.
III. Подання конкурсних пропозицій
1. До участі в конкурсі допускаються спеціалізовані
підприємства, що відповідають таким вимогам: мають статутне право реалізації майна шляхом проведення
прилюдних торгів (аукціонів) у порядку, передбаченому
законодавством, і досвід роботи яких у цій сфері діяльності
становить не менше одного року; мають власне або орендоване приміщення з відповідними умовами
для зберігання, передпродажної підготовки та демонстрації товарів
(або зразків, відібраних з партії товарів), а також приміщення для
проведення аукціону; не допускали порушень при організації та проведенні митних
аукціонів протягом минулого року (вимога, що стосується
спеціалізованих підприємств - організаторів митних аукціонів у
минулому році), якими є: відсутність понад 30 календарних днів розрахунку за
реалізовані на митному аукціоні товари; відмова від прийняття товарів на реалізацію; виявлення нестачі товарів, переданих на реалізацію
організатору митного аукціону; порушення встановленого законодавством порядку уцінки
товарів.
2. Для участі в конкурсі спеціалізоване підприємство подає до
митного органу на розгляд комісії конкурсну пропозицію у формі
заяви із зазначенням найменування, місцезнаходження, телефону,
факсу, складу керівництва (прізвища, ім'я, по батькові, посади),
форми власності та організаційно-правової форми. До заяви додаються: копії установчих документів, засвідчені в установленому
порядку; копії балансу за попередній рік і звіту про фінансові
результати; інформація щодо фінансової спроможності загального (власного
та позичкового) капіталу, засвідчена керівником спеціалізованого
підприємства; розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості з
визначенням дати утворення та дати конкретного погашення; засвідчена в установленому порядку копія аудиторського
висновку; довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта
господарювання справи про банкрутство чи визнання його в
установленому порядку банкрутом (датована не раніше ніж за
20 календарних днів до дня подання конкурсної пропозиції); інформація щодо технічних можливостей для забезпечення
організації реалізації товарів на митних аукціонах; інформація щодо результатів здійснення діяльності з
реалізації товарів на митних аукціонах протягом попереднього року
(подається спеціалізованими підприємствами - організаторами митних
аукціонів у минулому році).
3. Конкурсна пропозиція подається безпосередньо секретарю
комісії, який в той же день передає її на реєстрацію до загального
відділу митного органу. Реєстрація здійснюється в присутності
представника спеціалізованого підприємства, про що представник
ставить свій підпис у журналі (картці) реєстрації.
4. Після реєстрації конкурсної пропозиції секретар комісії в
присутності представника спеціалізованого підприємства перевіряє
наявність всіх необхідних документів і правильність їх оформлення.
У разі подання неповного комплекту документів секретар комісії
повідомляє представника спеціалізованого підприємства про
необхідність доповнення конкурсної пропозиції відсутніми
документами до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
5. Конкурсні пропозиції, отримані митним органом після
настання встановленого кінцевого терміну їх подання, не
розглядаються і повертаються спеціалізованим підприємствам, що їх
подали, рекомендованим листом з повідомленням про його вручення.
IV. Засідання комісії
1. Конкурс проводиться комісією за наявності двох і більше
учасників конкурсу.
2. Засідання комісії відбувається наступного робочого дня
після закінчення строку подання конкурсних пропозицій у час та в
місці, зазначених в оголошенні про проведення конкурсу.
3. Засідання комісії є відкритими. На засіданнях комісії
можуть бути присутні учасники конкурсу.
4. Вивчення та оцінювання конкурсних пропозицій учасників
конкурсу здійснюються комісією згідно з такими критеріями: технічні можливості та досвід роботи із забезпечення
організації реалізації товарів; відповідність приміщень для здійснення передпродажної
підготовки, демонстрації товарів та проведення аукціону
торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним
нормам; оперативне прийняття товарів та здійснення їх реалізації
незалежно від стану ліквідності; пропозиція щодо розміру відсотка комісійної винагороди; результати аудиторської перевірки; зареєстрований і фактично сплачений статутний капітал; прибуток з діяльності протягом останніх двох років; наявність застрахованого власного майна та фінансових ризиків
за цивільно-правовими угодами; відсутність непогашеного кредиту, наявність боргових
зобов'язань; результати проведення митних аукціонів протягом минулих років
та відсутність порушень, передбачених абзацами п'ятим - восьмим
пункту 1 розділу III цього Положення, при їх проведенні (за цим
критерієм оцінюються спеціалізовані підприємства, що здійснювали
організацію митних аукціонів у минулих роках).
5. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не
менше двох третин усіх членів комісії.
6. Для участі в роботі комісії за рішенням її голови можуть
залучатись на добровільних засадах фахівці експертних організацій.
Рекомендації таких фахівців не мають обов'язкового характеру при
визначенні переможця (переможців) конкурсу.
V. Визначення переможця
(переможців) конкурсу
1. Переможцями конкурсу можуть бути визначені як один, так і
декілька учасників конкурсу.
2. Комісія визначає переможця (переможців) конкурсу за
результатами розгляду та обговорення отриманих конкурсних
пропозицій. Переможцем (переможцями) конкурсу визначаються
учасники конкурсу, які мають найкращі показники за критеріями
оцінки, передбаченими в пункті 4 розділу IV цього Положення.
3. Рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу
приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів комісії. Якщо під час прийняття рішення про визначення
переможців конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну,
голова комісії має ухвальний голос.
4. Після закінчення засідання комісією складається протокол
про результати проведення конкурсу, в якому зазначаються: присутні члени комісії; відомості про учасників конкурсу; результати голосування; обґрунтування визначення переможця (переможців) конкурсу.
5. Протокол про результати проведення конкурсу підписується
всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні, та
подається на затвердження керівнику митного органу.
6. Копія протоколу про результати проведення конкурсу після
затвердження керівником митного органу надсилається до Державної
митної служби України.
VI. Укладення договору з переможцем
(переможцями) конкурсу
1. Протягом трьох календарних днів з дня затвердження
керівником митного органу протоколу про результати проведення
конкурсу комісія інформує переможця (переможців) конкурсу
рекомендованим листом з повідомленням про його вручення з
пропозицією укласти договір про реалізацію товарів на митних
аукціонах. Іншим учасникам конкурсу комісія надсилає повідомлення
про результати конкурсу із зазначенням найменування та
місцезнаходження переможця (переможців) конкурсу.
2. З переможцем (переможцями) конкурсу митний орган укладає
договір про реалізацію товарів на митних аукціонах у строк не
раніше ніж через десять робочих днів з дня отримання письмового
повідомлення іншими учасниками конкурсу про його результати за
умови відсутності скарг від учасників конкурсу на дії комісії при
визначенні переможців конкурсу. За наявності таких скарг строк
укладання договорів починається з дати винесення рішення за
скаргою.
3. Якщо переможець (усі переможці) конкурсу відмовляється
(відмовляються) від укладання договору, то процедура проведення
конкурсу, передбачена цим Положенням, здійснюється повторно.
4. Розірвання договору здійснюється у порядку, встановленому
законодавством. Про розірвання договору митний орган письмово інформує
організатора митного аукціону рекомендованим листом з
повідомленням про його вручення протягом п'яти днів з дати
настання та/або підтвердження обставин, визначених умовами
договору. Товари, які не було реалізовано до дати розірвання договору,
протягом десяти календарних днів повертаються спеціалізованим
підприємством митному органу.
VII. Розгляд спорів
1. Учасник конкурсу не пізніше ніж через десять робочих днів
з дня отримання ним письмового повідомлення щодо переможців
конкурсу може подати до комісії скаргу на її дії при визначенні
переможців конкурсу, яка розглядається на засіданні комісії.
2. Засідання комісії проводиться в десятиденний строк з дня
закінчення строку оскарження, передбаченого пунктом 1 цього
розділу, про що учасник конкурсу, який подав скаргу, письмово
повідомляється за три робочі дні до її засідання. Учасник конкурсу вважається належним чином повідомленим про
день і час засідання комісії, на якому розглядатиметься його
скарга, якщо повідомлення надіслано йому рекомендованим листом із
повідомленням про його вручення, або через кур'єра за
місцезнаходженням, вказаним ним у поданій конкурсній пропозиції,
або безпосередньо вручено під розписку.
3. Засідання комісії є відкритим. У засіданні комісії має
право брати участь учасник конкурсу, який подав скаргу на дії
комісії при визначенні переможців конкурсу. У разі необхідності
отримання додаткової інформації від учасника конкурсу щодо
оскарження комісія має право заслухати його на засіданні комісії.
4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не
менше двох третин усіх членів комісії.
5. Рішення про задоволення скарги чи її відхилення
приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів комісії. Якщо під час прийняття рішення голоси членів
комісії розділилися порівну, голова комісії має ухвальний голос.
6. Після засідання комісії складається протокол про
результати розгляду скарги, в якому зазначаються: присутні члени комісії; відомості про учасника конкурсу, який подав скаргу; результати голосування; обґрунтування задоволення скарги чи її відхилення.
7. Протокол про результати розгляду скарги підписується всіма
членами комісії, які брали участь у голосуванні, учасником, який
подав скаргу, за умови його присутності, та подається на
затвердження керівнику митного органу.
8. У разі відмови учасника конкурсу від підписання протоколу
про результати розгляду поданої ним скарги до протоколу вноситься
відповідний запис. Учаснику конкурсу, який відмовився підписати
протокол, повинна бути надана можливість викласти мотиви відмови
від підписання, які вносяться до протоколу або додаються до нього
у вигляді окремого пояснення.
9. Інформація про результати розгляду скарги в триденний
строк з дня затвердження протоколу надсилається рекомендованим
листом з повідомленням про його вручення учаснику конкурсу, який
подав скаргу.
10. У разі відмови комісії у задоволенні скарги її рішення
може бути оскаржено в судовому порядку.
Директор
Департаменту фінансів,
бухгалтерського обліку
та звітності М.В.Околітавверх