Документ z0818-15, действует, текущая редакция — Принятие от 23.06.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.07.2015. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2015  № 231


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 липня 2015 р.
за № 818/27263

Про затвердження Порядку технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті

Відповідно до статті 16-2 Закону України «Про транспорт», частини сьомої статті 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» та частини другої статті 9 Закону України «Про міський електричний транспорт» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шульмейстера В.Ю.

Міністр

А.М. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови,
голова комісії з реорганізації
Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної регуляторної служби України

В.А. Балін

А.Б. Аваков

К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
23.06.2015  № 231


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 липня 2015 р.
за № 818/27263

ПОРЯДОК
технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення технічного розслідування дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, завдання, права та обов’язки посадових осіб, які проводять таке розслідування.

2. Технічному розслідуванню підлягають дорожньо-транспортні пригоди, катастрофи, аварії на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті за участю рухомого складу автомобільних перевізників, автомобільних самозайнятих перевізників та підприємств міського електричного транспорту незалежно від їх форми власності.

3. Технічне розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті (далі – технічне розслідування) проводиться для встановлення обставин та організаційних, кваліфікаційних і технічних причин виникнення дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій та розроблення профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

голова комісії з технічного розслідування – особа, яка має повноваження щодо організації, проведення та здійснення контролю за ходом технічного розслідування;

ДТП, катастрофа, аварія місцевого рівня – подія, в якій загинуло до 3 осіб та/або до 10 осіб отримали травми;

ДТП, катастрофа, аварія регіонального рівня – подія, в якій загинуло від 3 до 5 осіб та/або від 10 до 15 осіб отримали травми;

ДТП, катастрофа, аварія державного рівня з тяжкими наслідками – подія, в якій загинуло від 5 до 10 осіб та/або від 15 до 25 осіб отримали травми;

ДТП, катастрофа, аварія державного рівня з дуже тяжкими наслідками – подія, в якій 10 і більше осіб загинули та/або 25 і більше осіб отримали травми;

причини ДТП, катастрофи, аварії – обставини, умови або їх сукупність, що призвели до ДТП, катастрофи, аварії на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті;

ризик – імовірність виникнення обставин та причин, що обумовлюють виникнення ДТП, катастроф, аварій;

сходження трамвайного вагона з рейок – подія, що призвела до втрати взаємодії хоча б одного колеса трамвайного вагона з рейкою в результаті зміщення колеса від свого нормального положення щодо головки рейки;

технічне розслідування – система заходів із встановлення обставин та причин ДТП, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті шляхом збору та аналізу інформації про організаційні, кваліфікаційні й технічні особливості здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільними перевізниками та підприємствами міського електричного транспорту;

члени комісії з технічного розслідування – особи, які беруть участь у проведенні технічного розслідування, визначені розпорядчим документом.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України, Законах України «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року № 538.

IІ. Організація і проведення технічного розслідування

1. ДТП, катастрофи, аварії на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті підлягають обов’язковому технічному розслідуванню згідно з цим Порядком.

2. Технічне розслідування ДТП, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті державного рівня з дуже тяжкими наслідками проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (Мінінфраструктури України бере участь за згодою), якщо інше не встановлено законодавством або не прийнято відповідне рішення Кабінету Міністрів України.

3. Технічне розслідування ДТП, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті державного рівня з тяжкими наслідками проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, якщо інше не встановлено законодавством.

4. Технічне розслідування ДТП, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті регіонального та місцевого рівнів проводиться територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

5. Технічне розслідування ДТП, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті включає збір та аналіз інформації щодо встановлення причин ДТП, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, а також складання відповідного акта технічного розслідування ДТП, катастрофи, аварії (далі – Акт).

6. Організація та забезпечення проведення технічного розслідування ДТП, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті покладаються на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, або його територіальний орган, на території якого сталась ДТП, катастрофа, аварія на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті.

Технічне розслідування проводиться комісією з технічного розслідування (далі – комісія) у складі голови та членів комісії, яка утворюється наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, або його територіального органу, на території якого сталась ДТП, катастрофа, аварія на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, протягом трьох діб з моменту отримання повідомлення про відповідну подію.

Строк проведення технічного розслідування становить 30 діб з дати створення комісії. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжено керівником органу, який створив комісію.

7. Комісія працює за планом, проект якого розглядається на організаційному засіданні комісії та затверджується її головою. План повинен передбачати основні напрями діяльності комісії, строки виконання завдань та відповідальних виконавців.

8. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії та затверджується головою комісії.

9. Для вирішення питань, що потребують спеціальних знань у відповідних галузях науки і техніки, до роботи комісії можуть залучатися спеціалісти центральних і місцевих органів виконавчої влади, вчені, експерти, фахівці, представники інститутів громадянського суспільства (за згодою).

10. Після завершення проведення технічного розслідування складається Акт.

Акт оформляється згідно з додатком до цього Порядку, підписується головою та всіма членами комісії.

У разі незгоди зі змістом складеного Акта член комісії підписує цей Акт та письмово викладає окрему думку, яка додається до Акта і є його невід’ємною частиною, про що зазначається в Акті.

Кількість примірників Акта визначається в кожному окремому випадку.

Зберігання матеріалів технічного розслідування забезпечує орган, що утворив комісію.

11. Копія Акта надсилається центральним органам виконавчої влади та підприємствам, установам, організаціям, що брали участь у технічному розслідуванні, а також автомобільним перевізникам і підприємствам міського електричного транспорту, за участю транспортних засобів яких сталася ДТП, катастрофа, аварія (на їх письмовий запит та/або за рішенням керівництва органу, що утворив комісію).

Розсилання матеріалів технічного розслідування здійснюється органом, що проводив технічне розслідування.

ІІІ. Права та обов’язки голови і членів комісії

1. Комісія незалежна у проведенні технічного розслідування і користується правами, визначеними цим Порядком та іншими актами законодавства України.

Діяльність комісії не повинна перешкоджати роботі органів досудового розслідування.

2. Голова комісії є відповідальною посадовою особою, доручення якої відносно технічного розслідування підлягають обов’язковому виконанню всіма членами комісії.

3. Голова комісії зобов’язаний:

провести організаційне засідання (за потреби проводиться фіксація засідання технічними засобами), на якому доводиться до відома наказ про призначення членів комісії, заслуховуються обставини події, а також інформація про первинні дії на місці події і виконану роботу;

проводити засідання комісії, на яких члени комісії ознайомлюються з наявною інформацією щодо ДТП, катастрофи, аварії на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті, вносяться пропозиції про залучення спеціалістів відповідної галузі до роботи комісії;

координувати та контролювати дії членів комісії;

забезпечити оформлення та підписання Акта членами комісії;

дотримуватись вимог законодавства України про інформацію щодо захисту персональних даних потерпілих осіб, які зібрані в межах повноважень під час технічного розслідування.

4. Голова комісії має право:

приймати рішення у процесі проведення технічного розслідування з усіх організаційних, методичних і практичних питань технічного розслідування;

розподіляти функції між членами комісії;

давати обов’язкові для виконання доручення членам комісії;

рекомендувати вжиття заходів щодо забезпечення безпеки руху, необхідність у яких виникла в процесі технічного розслідування;

ініціювати проведення необхідних випробувань та досліджень для встановлення причин ДТП, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті;

отримувати від посадових осіб підприємств, установ, організацій усіх форм власності необхідну інформацію і документи з питань, пов’язаних з проведенням технічного розслідування, надсилати необхідні запити;

залучати до роботи комісії (за згодою керівників відповідних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій або їх уповноважених представників) експертів/фахівців для розв’язання конкретних завдань, що потребують знань у відповідних галузях науки і техніки;

одержувати усні та письмові пояснення, опитувати свідків та інших осіб, причетних до ДТП, катастроф, аварій;

установлювати розпорядок роботи комісії відповідно до законодавства України.

5. Голова комісії відповідає за:

належну організацію та повноту проведення технічного розслідування;

проведення технічного розслідування з дотриманням установлених строків;

правильність оформлення документів за результатами проведення технічного розслідування;

прийняття обґрунтованих рішень з питань технічного розслідування і наданих рекомендацій;

нерозголошення інформації, отриманої під час технічного розслідування.

6. Члени комісії зобов’язані:

виконувати доручення голови комісії;

всебічно, повно й об’єктивно проводити технічне розслідування, узгоджуючи всі свої дії з головою комісії;

після закінчення роботи комісії підписати Акт.

7. Члени комісії мають право:

ознайомлюватися з усіма матеріалами, що стосуються технічного розслідування;

одержувати усні та письмові пояснення, опитувати свідків та інших осіб, причетних до ДТП, катастрофи, аварії;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи комісії;

надавати пропозиції під час обговорення питань, пов’язаних з технічним розслідуванням, та викладати окрему думку з усіх спірних питань.

8. Члени комісії відповідають за:

своєчасне та належне виконання доручень голови комісії;

правильність оформлення документів;

нерозголошення інформації, отриманої під час технічного розслідування.

ІV. Оприлюднення інформації, пов’язаної з технічним розслідуванням

1. У процесі технічного розслідування розповсюдження інформації обмежується тільки даними про обставини ДТП, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті.

2. Не підлягають публікації та розголошенню в засобах масової інформації такі відомості:

пояснення осіб, отримані у процесі технічного розслідування;

листування між особами, що стосується експлуатації транспортного засобу;

медичні або конфіденційні відомості, які стосуються учасників ДТП, катастрофи, аварії.

3. Усю інформацію щодо обставин та причин ДТП, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті голова та члени комісії можуть використовувати з метою підготовки та проведення профілактичних заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки перевезень.

4. Інформація про ДТП, катастрофи, аварії на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті та результати технічного розслідування доводиться до відома юридичних осіб і громадян органом, який призначив комісію, після завершення технічного розслідування.

V. Рекомендації щодо профілактичних заходів запобігання ДТП, катастрофам, аваріям на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті

1. Комісія розробляє рекомендації щодо профілактичних заходів з підвищення рівня безпеки руху на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті для недопущення таких ДТП, катастроф, аварій на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті надалі на підставі аналізу інформації, отриманої під час технічного розслідування, та висновків комісії.

2. Під час розробки рекомендацій враховуються виявлені відхилення у функціонуванні дорожньо-транспортної системи та системи управління безпекою руху у автомобільного перевізника та на підприємстві міського електричного транспорту, включаючи ті, що безпосередньо не вплинули на виникнення і розвиток події у цьому випадку, але мали певну загрозу безпеці руху в цілому.

Рекомендації комісії можуть розроблятися за такими напрямами:

визначення фактичних та потенційних ризиків для безпеки руху;

удосконалення системи управління безпекою руху на підприємствах автомобільного та міського електричного (трамвай, тролейбус) транспорту;

удосконалення системи навчання водіїв та персоналу, діяльність яких пов’язана з перевезенням пасажирів або/та вантажів;

удосконалення правил технічної експлуатації автотранспортних засобів, рухомого складу міського електричного (трамвай, тролейбус) транспорту;

удосконалення вимог до конструкцій автотранспортних засобів у частині пасивної і активної безпеки;

удосконалення вимог до конструктивних елементів автомобільної дороги та технічних засобів організації дорожнього руху;

утримання транспортних засобів та інших об’єктів автомобільного транспорту в належному технічному стані, забезпечення проведення в установленому порядку їх державного технічного огляду;

утримання рухомого складу (трамвай, тролейбус) та інших об’єктів міського електричного транспорту в належному технічному стані, забезпечення проведення в установленому порядку їх державного технічного огляду;

удосконалення нормативно-правових актів з питань безпеки руху, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному та міському електричному (трамвай, тролейбус) транспорті;

проведення інших заходів, що випливають з матеріалів технічного розслідування.

VІ. Розгляд результатів технічного розслідування

1. Результати технічних розслідувань ДТП, катастроф, аварій державного рівня з дуже тяжкими та тяжкими наслідками розглядаються на засіданні Комісії Міністерства інфраструктури України з питань безпеки транспорту та на колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

2. Результати технічних розслідувань ДТП, катастроф, аварій регіонального та місцевого рівнів розглядаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, на нарадах з автомобільними перевізниками, самозайнятими автомобільними перевізниками, підприємствами міського електричного транспорту, місцевими органами виконавчої влади та іншими заінтересованими особами.

Директор Департаменту
безпеки на транспорті


М.М. ГорбахаДодаток
до Порядку технічного розслідування
дорожньо-транспортних пригод,
катастроф, аварій на автомобільному
та міському електричному
(трамвай, тролейбус) транспорті
(пункт 10)

АКТ
технічного розслідуваннявверх