Документ z0812-06, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.03.2007, основание - z0119-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Н А К А З
16.06.2006 N 285
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2006 р.
за N 812/12686
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 548 ( z0119-07 ) від 19.12.2006 }
Про затвердження Положення
про Державне управління охорони
навколишнього природного середовища
в областях, містах Києві та Севастополі

Відповідно до Положення про Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України, затвердженого
Указом Президента України від 27.12.2005 N 1842 ( 1842/2005 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державне управління охорони
навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та
Севастополі, що додається.
2. Юридичному управлінню (Роменський Д.В.) у встановленому
порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про
державне управління екології та природних ресурсів в областях,
містах Києві та Севастополі, затверджене наказом Міністерства
екології та природних ресурсів України від 11.08.2000 N 108
( z0602-00 ) і зареєстроване в Міністерстві юстиції України
13.09.2000 за N 602/4823 (із змінами та доповненнями).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Карпюка В.В.
Міністр П.М.Ігнатенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
16.06.2006 N 285
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2006 р.
за N 812/12686

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне управління охорони навколишнього
природного середовища в областях,
містах Києві та Севастополі

1. Державне управління охорони навколишнього природного
середовища в областях, містах Києві та Севастополі (далі -
Управління) є територіальним органом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України і входить до сфери
його управління. Управління в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію
державної політики в галузі охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання природних ресурсів,
поводження з відходами, забезпечення екологічної та у межах своєї
компетенції радіаційної безпеки на відповідній території.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів
України, наказами Мінприроди України, іншими актами законодавства
у галузі охорони навколишнього природного середовища, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Управління є: забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра,
поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і
рослинний світ, природні ресурси територіальних вод,
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними
відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та
агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції
радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та
використання екологічної мережі, геологічного вивчення надр,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності; здійснення управління та регулювання у сферах охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення
екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, у
сфері поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними
відходами), пестицидами та агрохімікатами, організації, охорони і
використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду
України, формування, збереження та використання екологічної
мережі; державний контроль за додержанням вимог природоохоронного
законодавства підприємствами, установами, організаціями незалежно
від форм власності та громадянами України і особами без
громадянства, іноземними юридичними й фізичними особами на
відповідній території, додержанням екологічних вимог у пунктах
пропуску через державний кордон та в зоні діяльності митниць
призначення та відправлення; інформування населення через засоби масової інформації про
стан навколишнього природного середовища на відповідній території,
оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних
ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Здійснює у межах своїх повноважень комплексне управління
та регулювання, координує діяльність місцевих органів виконавчої
влади, територіальних органів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення
екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки.
4.2. Здійснює державний контроль за додержанням норм і правил
у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання і відтворення природних ресурсів, у тому числі землі,
її надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів,
інших об'єктів рослинного і тваринного світу, природних ресурсів
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони,
в межах наданих повноважень, територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України, вимог екологічної та в межах
своєї компетенції радіаційної безпеки, у тому числі у пунктах
пропуску через державний кордон, у зоні діяльності митниць
призначення та відправлення, у сфері поводження з відходами (крім
поводження з радіоактивними відходами), застосування пестицидів та
агрохімікатів, геологічного вивчення надр (державного геологічного
контролю), топографо-геодезичної та картографічної діяльності
(державний геодезичний нагляд).
4.3. Організовує та проводить державну екологічну експертизу
у рамках комплексної державної експертизи та у відокремленому
порядку відповідно до вимог Закону України "Про екологічну
експертизу" ( 45/95-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України
від 11.04.2002 N 483 ( 483-2002-п ) "Про порядок затвердження
інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх
комплексної державної експертизи".
4.4. Бере участь у роботі державних комісій з приймання в
експлуатацію об'єктів виробничого, житлово-комунального
призначення та житлових масивів.
4.5. Подає проекти лімітів: використання природних ресурсів
місцевого значення, нормативів викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, установлених у дозволах на викиди, утворення
та розміщення відходів у навколишньому середовищі; уносить
пропозиції щодо їх затвердження відповідними обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
4.6. Затверджує нормативи граничнодопустимого скидання
забруднюючих речовин до водних об'єктів.
4.7. Видає та анулює в установленому порядку дозволи на
спеціальне використання природних ресурсів, дозволи на спеціальне
водокористування в разі використання води з водних об'єктів
загальнодержавного значення, дозволи на викиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище, на розміщення та
здійснення інших операцій у сфері поводження з відходами.
4.8. Узгоджує матеріали підприємств, організацій, установ на
отримання ліцензій на пошук (розвідку) корисних копалин,
спеціальних дозволів на користування надрами, дозволів на
проведення на землях водного фонду робіт з будівництва об'єктів
гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення,
днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладання
кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім будівельних
робіт та робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на
землях, зайнятих морями), дозволів на розробку проектів нормативів
граничнодопустимих скидів у водні об'єкти.
4.9. Забезпечує в межах своїх повноважень погодження проектів
відведення земельних ділянок.
4.10. Організовує регіональний моніторинг навколишнього
природного середовища, забезпечує діяльність національної
екологічної інформаційної системи, здійснює
інструментально-лабораторний контроль за забрудненням
навколишнього природного середовища в межах галузі атестації.
4.11. Забезпечує здійснення заходів щодо збереження
біологічного та ландшафтного різноманіття, розвитку заповідної
справи, охорони і використання територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, ведення Червоної книги України та
Зеленої книги України.
4.12. Бере участь у розробці, реалізації та контролі за
виконанням державних та місцевих програм охорони навколишнього
природного середовища.
4.13. Готує щорічно спільно з відповідними органами
виконавчої влади та подає до Мінприроди України, обласної ради
доповідь про стан навколишнього природного середовища області,
міста Києва чи Севастополя.
4.14. Сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню
громадян, діяльності екологічних об'єднань громадян, рухів тощо.
4.15. Вживає заходів щодо добору й розстановки кадрів,
підготовки та підвищення їх кваліфікації.
4.16. Подає обласній, Київській, Севастопольській міській
раді, міським та районним радам пропозиції щодо розподілу зборів
за забруднення навколишнього природного середовища, що надходять
до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.
4.17. Забезпечує використання бюджетних асигнувань за
цільовим призначенням, складає й подає в установленому порядку
фінансову звітність.
4.18. Здійснює у межах, визначених законодавством України,
функції з оперативного управління майном, що належить до об'єктів
державної та комунальної власності.
4.19. Здійснює інші функції відповідно до покладених на
Управління завдань та чинного законодавства.
5. Управління має право:
5.1. Одержувати в установленому порядку від органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання покладених на нього завдань.
5.2. Залучати в установленому порядку спеціалістів органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
(за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать
до компетенції Управління.
5.3. Вести редакційно-видавничу діяльність з питань охорони
навколишнього природного середовища, використання і відтворення
природних ресурсів, поводження з відходами, забезпечення
екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки.
5.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
5.5. Приймати в межах своєї компетенції рішення про обмеження
чи тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств і
об'єктів усіх форм власності, якщо їх експлуатація (будівництво,
реконструкція, розширення) здійснюється з порушенням норм і правил
екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки,
законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
вимог дозволів (ліцензій) на використання природних ресурсів
відповідно до Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення)
чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і
об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, затвердженого Постановою
Верховної Ради України від 29.10.92 N 2751-XII ( 2751-12 ).
5.6. Подавати пропозиції про притягнення до дисциплінарної
відповідальності посадових осіб, винних у порушенні норм та вимог
екологічної безпеки, у тому числі радіаційної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища та використання природних
ресурсів.
5.7. Застосовувати у випадках, передбачених законодавством,
економічні санкції до підприємств, установ та організацій за
порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування
збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення, складати
протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення.
5.8. Передавати правоохоронним органам матеріали про виявлені
правопорушення.
5.9. Брати участь у міжнародному співробітництві з питань
охорони навколишнього природного середовища, використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної та в межах своєї
компетенції радіаційної безпеки, виконання зобов'язань міжнародних
документів та угод у межах компетенції Управління.
5.10. Надавати в установленому порядку платні послуги
екологічного характеру відповідно до переліку, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1430
( 1430-2001-п ).
5.11. Призначати в установленому порядку громадських
інспекторів з охорони довкілля.
6. У структурі Управління діють екологічні інспекції (у тому
числі міські, міжрайонні), які здійснюють державний контроль у
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів, екологічної та в межах своєї
компетенції радіаційної безпеки, поводження з відходами. Екологічні інспекції мають право: 1) обстежувати в установленому порядку підприємства, установи
та організації незалежно від форми власності і господарювання,
військові та оборонні об'єкти, об'єкти органів внутрішніх справ,
Державного департаменту з питань виконання покарань і СБУ та
прикордонних військ у місцях їх постійної дислокації, проведення
військових навчань, маневрів, а також під час передислокації
військ та військової техніки автомобільними, повітряними,
залізничними і плавучими транспортними засобами з метою перевірки
додержання ними вимог щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної
безпеки; 2) опломбовувати приміщення, устаткування та апаратуру
підприємств, установ, організацій та об'єктів, стосовно яких було
прийняте в установленому порядку рішення про обмеження, зупинення
(тимчасове) їх діяльності; 3) проводити в межах своєї компетенції на підприємствах, в
установах і організаціях, які використовують джерела іонізуючого
випромінювання та радіаційні технології, перевірку дотримання
вимог радіаційної безпеки; 4) перевіряти документи на право спеціального використання
природних ресурсів (ліцензії, дозволи, лісорубні квитки тощо); 5) складати акти перевірок і протоколи про адміністративні
правопорушення та розглядати справи про адміністративні
правопорушення в сфері охорони навколишнього природного
середовища, використання природних ресурсів, екологічної та в
межах своєї компетенції радіаційної безпеки; 6) давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що
належать до їх повноважень; 7) доставляти осіб, які порушили вимоги законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, до органів місцевого
самоврядування, органів внутрішніх справ і державного кордону в
разі неможливості встановлення особи порушника на місці вчинення
правопорушення; 8) готувати для передачі до органів прокуратури, органів
досудового слідства чи дізнання матеріали про виявлені факти
правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність; 9) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності і господарювання довідкові та
інформаційні матеріали про стан екологічної та в межах своєї
компетенції радіаційної безпеки, повідомлення про аварії і їх
причини, технічну та іншу документацію, а також інформацію,
необхідну для виконання покладених на них завдань; 10) залучати спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських
(за погодженням з їх керівниками), до вирішення питань щодо участі
в проведенні перевірок виконання заходів з охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання природних
ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної
безпеки; 11) зупиняти або забороняти проведення робіт на територіях
заповідників, національних природних парків, інших територіях та
об'єктах природно-заповідного фонду, не передбачених відповідним
режимом; 12) зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та
проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих)
засобів, знарядь добування об'єктів рослинного та тваринного світу
на місцях їх добування, зберігання, перероблення і реалізації; 13) вилучати в установленому порядку в осіб, які порушили
законодавство про охорону навколишнього природного середовища,
знаряддя добування об'єктів рослинного та тваринного світу,
транспортні (у тому числі плавучі) засоби, обладнання і предмети,
що були знаряддям незаконного добування об'єктів рослинного та
тваринного світу, незаконно добуті природні ресурси і продукцію,
що з них вироблена, а також відповідні документи (ліцензії,
дозволи, лісорубні квитки тощо); 14) викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для
одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з
порушенням ними вимог законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, раціональне використання природних
ресурсів, екологічну і радіаційну (у межах своєї компетенції)
безпеку; 15) проводити фотографування, здійснювати звукозапис, кіно- і
відеозйомку як допоміжний засіб для попередження та розкриття
екологічних правопорушень; 16) носити під час виконання службових обов'язків формений
одяг установленого зразка, а також мати та використовувати
вогнепальну зброю і спеціальні засоби самооборони; 17) контролювати наявність та правильність укладення
договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів, експортерів та осіб, які
відповідають за утилізацію (видалення) небезпечних відходів,
цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка
може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної
небезпеки. Екологічні інспекції Державних управлінь охорони
навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та
Севастополі є структурними підрозділами Управлінь та спеціальними
підрозділами Мінприроди України і підзвітні в частині здійснення
державного контролю Державній екологічній інспекції.
7. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування, територіальними органами центральних
органів виконавчої влади, організаціями, установами,
підприємствами та об'єднаннями громадян.
8. Управління очолює начальник, який призначається Міністром
охорони навколишнього природного середовища України в
установленому законодавством порядку. Начальник Управління одночасно за посадою є Головним
державним інспектором з охорони навколишнього природного
середовища відповідної території. Начальник Управління має не більше чотирьох заступників, у
тому числі одного першого, які призначаються Міністром охорони
навколишнього природного середовища України. Перший заступник та заступники начальника одночасно за
посадою є першим заступником та заступниками Головного державного
інспектора з охорони навколишнього природного середовища
відповідної території. Перший заступник Головного державного інспектора з охорони
навколишнього природного середовища очолює екологічну інспекцію
відповідного територіального органу Мінприроди України. Розподіл обов'язків між заступниками начальника проводить
начальник Управління. Посадові особи інспекторського складу - керівники структурних
підрозділів інспекцій, їх заступники, начальники міських,
міжрайонних інспекцій та їх заступники одночасно за посадами є
старшими державними інспекторами з охорони навколишнього
природного середовища відповідної території, а головні та провідні
спеціалісти вказаних структурних підрозділів одночасно за
посадами - державними інспекторами з охорони навколишнього
природного середовища.
9. Начальник Управління:
9.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, є
відповідальним за виконання покладених на Управління завдань,
визначає компетенцію першого заступника та заступників начальника
Управління, керівників його структурних підрозділів.
9.2. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує й
контролює їх виконання. Накази начальника Управління, які
зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в обласних,
Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції.
9.3. Затверджує та узгоджує з Міністром структуру й штатний
розпис Управління в межах установлених Мінприроди України
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.
9.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
на утримання Управління.
9.5. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників
Управління.
9.6. Здійснює спрямування і координацію діяльності
територіальних органів Державного комітету України по водному
господарству, Державного комітету лісового господарства України,
Державного комітету України по земельних ресурсах шляхом: здійснення контролю за реалізацією державної політики у
відповідних сферах зазначеними органами; погодження проектів нормативно-правових актів зазначених
органів; визначення порядку обміну інформацією між Управлінням та
зазначеними органами; погоджує структури цих органів.
9.7. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
10. Накази начальника Управління у разі порушення прав
громадян, підприємств, організацій та установ можуть бути
оскаржені в установленому законодавством порядку.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Управління, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності в Управлінні створюється колегія у складі начальника
Управління (голова колегії) та заступників начальника за посадою,
а також інших працівників Управління. До складу колегії можуть входити керівники відповідних
підрозділів обласної (міської) державної адміністрації,
підприємств, установ, організацій державної гідрометеорологічної
служби, підприємств, установ, організацій у сфері лісового та
водного господарства, земельних ресурсів, представники органів
прокуратури. Склад колегії затверджує Міністр охорони навколишнього
природного середовища України за поданням начальника Управління. Рішення колегії провадяться в життя наказами Управління.
12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів і забезпечення екологічної та в
межах своєї компетенції радіаційної безпеки та вирішення інших
питань в Управлінні можуть створюватися наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник Управління.
13. Управління утримується за рахунок коштів Державного
бюджету України.
14. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
Начальник
Юридичного управління Д.В.Роменськийвверх