Документ z0799-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 05.04.2012, основание - z0361-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.06.2007 N 520
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2007 р.
за N 799/14066
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1762 ( z0361-12 ) від 28.12.2011 }
Про затвердження Порядку надання застави
або еквівалентної гарантії з відшкодування витрат,
пов'язаних з діями митних органів України
щодо сприяння захисту прав інтелектуальної
власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби
N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }

На виконання положень статей 257, 257-1 Митного кодексу
України ( 92-15 ) та з метою забезпечення відшкодування витрат,
пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту
прав інтелектуальної власності, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання застави або еквівалентної
гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів
України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, що
додається.
2. Департаменту заходів торговельної політики (Пашинний О.І.)
та Юридичному департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Установити, що цей наказ набирає чинності через 5 днів
після його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держмитслужби України Черкасського Р.А.
Голова Державної митної
служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО:    
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  Г.М.Білоус
Міністр економіки України  А.К.Кінах
Перший заступник Міністра
фінансів України  В.А.Копилов
Заступник Голови Державного
казначейства України  О.О.Чечуліна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
20.06.2007 N 520
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2007 р.
за N 799/14066

ПОРЯДОК
надання застави або еквівалентної гарантії
з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних
органів України щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності

Розділ I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає види, розмір і механізм надання
застави або еквівалентної гарантії особами, яким відповідно до
законодавства України належать майнові права на об'єкти права
інтелектуальної власності (далі - правовласник), або їх
представниками для відшкодування митним органам, власникам складів
тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне
оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків у
випадках, передбачених статтями 257 та 257-1 Митного кодексу
України ( 92-15 ), а також механізм повернення застави. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: гарантії - грошова застава або гарантія банку; гарантійна сума - грошова сума, на яку видається гарантія; грошова застава - кошти правовласників або їх представників,
унесені ними для забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань
щодо відшкодування митним органам, власникам складів тимчасового
зберігання витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких
призупинено, декларантам та іншим особам збитків у
випадках, передбачених статтями 257 та 257-1 Митного кодексу
України ( 92-15 ); митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності
(далі - митний реєстр) - інформаційний ресурс, який є складовою
частиною центральної інформаційної бази Держмитслужби та
складається Держмитслужбою для сприяння захисту прав власників на
об'єкти права інтелектуальної власності під час митного контролю
та митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на
підставі заяв правовласників або їх представників, і містить
інформацію, яка дає можливість запобігати переміщенню через митний
кордон України товарів з порушенням прав інтелектуальної
власності; гарантія банку - спосіб грошового забезпечення виконання
зобов'язань правовласників або їх представників щодо відшкодування
митним органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на
зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам
та іншим особам збитків у випадках, передбачених статтями 257 та
257-1 Митного кодексу України ( 92-15 ).
1.2. Надання гарантій правовласником або його представником
здійснюється під час реєстрації об'єкта права інтелектуальної
власності в митному реєстрі або протягом трьох днів після
отримання повідомлення про призупинення митного оформлення
товарів, здійснене митним органом з власної ініціативи. У разі
призупинення з власної ініціативи митного органу митного
оформлення товару, що містить об'єкт права інтелектуальної
власності, який внесений до митного реєстру, але відомості про
такий товар у зазначеному реєстрі відсутні, повторно надавати
гарантії не потрібно.
1.3. Відшкодування правовласником або його представником
митним органам, власникам складів тимчасового зберігання,
декларантам та іншим особам витрат і збитків у випадках,
передбачених статтями 257 та 257-1 Митного кодексу України
( 92-15 ), здійснюється відповідно до законодавства України.
Розділ II. Види гарантій
2.1. Правовласник або його представник на свій розсуд обирає
один з таких видів гарантій: грошова застава; гарантія банку.
2.2. Сума грошової застави вноситься правовласником або його
представником у порядку, визначеному пунктом 4.2 цього Порядку.
2.3. Надання гарантії банку для цілей, пов'язаних з діями
митних органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної
власності, здійснюється виключно банками, які мають ліцензію на
право здійснення банківської діяльності, видану Національним
банком України.
Розділ III. Розмір гарантійної суми
3.1. Розмір гарантійної суми є величиною фіксованою та
складає еквівалент 1000 євро. { Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }

{ Пункт 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }

3.2. Держмитслужба надає правовласнику або його представнику
відомості щодо фактичних витрат на зберігання товарів, митне
оформлення яких призупинено, які виникли в митного органу під час
виконання дій, пов'язаних із сприянням захисту прав
інтелектуальної власності.
3.3. Якщо фактичний розмір витрат, пов'язаних з діями митних
органів України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної
власності, перевищує гарантійну суму, надану для зазначених цілей,
або частина гарантійної суми використана на погашення таких
витрат, то Держмитслужба протягом доби інформує про це
правовласника або його представника. У триденний строк після отримання повідомлення Держмитслужби
правовласник або його представник забезпечує відшкодування витрат
і вносить гарантійну суму в повному обсязі або поновлює гарантійну
суму, якщо її частка була використана для погашення зазначених
витрат. Поновлення гарантійної суми здійснюється з урахуванням
валютного (обмінного) курсу євро, що діє на дату виконання такої
операції. { Абзац другий пункту 3.3 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 304
( z0785-11 ) від 12.04.2011 } У разі невнесення у визначений строк гарантійної суми в
повному обсязі або непоновлення частки гарантійної суми, яка була
використана для погашення зазначених витрат, гарантія вважається
відкликаною. { Абзац третій пункту 3.3 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 304
( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
3.4. За бажанням правовласника або його представника
відшкодування витрат, пов'язаних із діями митних органів України
щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, може бути
забезпечене за рахунок власних обігових коштів без використання
гарантійної суми, внесеної на депозитний рахунок Держмитслужби
України, відкритий у Державній казначейській службі України. { Розділ III доповнено новим пунктом 3.4 згідно з Наказом
Державної митної служби N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
Розділ IV. Порядок унесення грошової застави
4.1. Унесення грошової застави правовласником або його
представником здійснюється під час реєстрації об'єкта права
інтелектуальної власності в митному реєстрі або протягом трьох
днів після отримання повідомлення про призупинення митного
оформлення товарів, здійснене митним органом з власної ініціативи. Унесення грошової застави правовласником або його
представником здійснюється у безготівковій формі.
4.2. Унесення грошової застави та/або поновлення гарантійної
суми здійснюється у такому порядку: унесення коштів у національній валюті України здійснюється
правовласником або його представником через банківські установи на
депозитний рахунок Держмитслужби, відкритий в Державному
казначействі України за балансовим рахунком 3731 "Депозитні
рахунки розпорядників коштів державного бюджету". Розпорядження
коштами, що обліковуються на депозитному рахунку 3731
Держмитслужби, здійснюється виключно на підставі платіжних
доручень, що оформлені Держмитслужбою в установленому порядку; унесення коштів у іноземній валюті здійснюється в
установленому порядку на відповідний банківський рахунок,
відкритий на ім'я Держмитслужби згідно з вимогами спільного наказу
Міністерства фінансів України та Держмитслужби від 24.01.2006
N 25/44 ( z0064-06 ) "Про затвердження Порядку
розрахунково-касового обслуговування через органи Державного
казначейства України митних та інших платежів, які вносяться
до/або під час митного оформлення", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.01.2006 за N 64/11938.
4.3. Грошова застава вноситься у національній валюті України
за офіційним курсом Національного банку України на день надання
гарантії або у вільноконвертованій іноземній валюті згідно з
Класифікатором іноземних валют та банківських металів,
затвердженим постановою Правління Національного банку України
від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови Правління
Національного банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ).
4.4. Розмір грошової застави, що вноситься для цілей,
пов'язаних з діями митних органів України щодо сприяння захисту
прав інтелектуальної власності, не повинен бути менше розміру
гарантійної суми, визначеної цим Порядком.
4.5. Сума грошової застави зберігається на відповідному
рахунку Держмитслужби протягом строку дії реєстрації об'єкта права
інтелектуальної власності в митному реєстрі до настання дати
розпорядження нею.
4.6. Після надходження грошової застави правовласнику або
його представнику надається Повідомлення про внесення грошової
застави, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку.
4.7. У випадку дій митного органу з власної ініціативи
Повідомлення про внесення грошової застави направляється
Департаментом класифікації товарів та заходів регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Держмитслужби засобами
електронного зв'язку зазначеному митному органу протягом доби за
умови надходження цих коштів на рахунок Держмитслужби. { Пункт 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
Розділ V. Порядок повернення грошової застави
5.1. По закінченні строку дії реєстрації об'єкта права
інтелектуальної власності або у випадку відкликання правовласником
або його представником наданої застави до закінчення строку дії
реєстрації повернення грошової застави (або її невикористаної
частини), що вносилася при реєстрації об'єкта права
інтелектуальної власності, здійснюється на підставі письмової
заяви правовласника або його представника посадовою особою
структурного підрозділу Держмитслужби, до функціональних
обов'язків якого належить ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності, на рахунок банку відповідно до
реквізитів, зазначених у заяві правовласника.
5.2. Повернення грошової застави (або її невикористаної
частини), що вносилась у разі призупинення митного оформлення
товарів, здійснене митним органом з власної ініціативи,
відбувається за заявою правовласника або його представника в
порядку, передбаченому пунктом 5.1 цього Порядку, за умови: 5.2.1. Надання правовласником або його представником
письмової згоди власнику товару, щодо якого виникла підозра в
порушенні прав інтелектуальної власності, на переміщення цього
товару через митний кордон України. 5.2.2. Митного оформлення в установленому порядку, якщо
протягом строків, зазначених у частині другій статті 257 Митного
кодексу України ( 92-15 ), порушення прав інтелектуальної
власності при переміщенні товарів, щодо яких прийнято рішення про
призупинення митного оформлення за ініціативою митного органу, не
буде підтверджене. 5.2.3. Прийняття судового рішення.
5.3. Повернення грошової застави здійснюється у тій валюті та
в тій сумі, в яких вона вносилась, з відрахуванням витрат,
понесених митними органами і власниками складів тимчасового
зберігання за зберігання цих товарів на час призупинення їх
митного оформлення під час розгляду справи про порушення прав
інтелектуальної власності, а також відшкодування декларанту та
іншим особам збитків, спричинених таким призупиненням, якщо
порушення прав інтелектуальної власності правовласником чи його
представником не буде доведене. { Пункт 5.3 розділу V в редакції Наказу Державної митної служби
N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
5.4. За заявою правовласника або його представника грошова
застава може залишатися на рахунку Держмитслужби для забезпечення
виконання майбутніх зобов'язань. Якщо для забезпечення виконання майбутніх зобов'язань
залишається невикористана частина грошової застави, то різниця між
установленою гарантійною сумою та залишком грошової застави
вноситься правовласником або його представником, з урахуванням
валютного (обмінного) курсу євро, що діє на дату виконання
операції, на зазначений посадовою особою підрозділу Держмитслужби,
до функцій якого належать питання сприяння захисту прав
інтелектуальної власності, рахунок Держмитслужби в установленому
порядку для забезпечення заходів щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності. { Абзац другий пункту 5.4 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 304
( z0785-11 ) від 12.04.2011 } Для забезпечення виконання майбутніх зобов'язань під час
продовження строку реєстрації об'єкта права інтелектуальної
власності у митному реєстрі сума грошової застави, внесена під час
реєстрації цього об'єкта права, не потребує перерахування за
валютним (обмінним) курсом євро на дату, з якої продовжується
реєстрація, якщо протягом реєстрації рух коштів грошової застави
для відшкодування витрат та збитків не відбувався. { Пункт 5.4
розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної
митної служби N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
5.5. Розпорядження невикористаною грошовою заставою або її
частиною, за якою правовласник або його представник не звернувся
протягом строку позовної давності після завершення строку дії
реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному
реєстрі або після вчинення митним органом дій з власної
ініціативи, здійснюється відповідно до законодавства.
Розділ VI. Відшкодування митним органам, власникам
складів тимчасового зберігання витрат на
зберігання товарів, іншим особам - збитків
{ Назва розділу VI в редакції Наказу Державної митної служби N 304
( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
6.1. Сума витрат на зберігання, що підлягає відшкодуванню,
визначається на підставі даних бухгалтерського обліку. Обсяг та
спосіб відшкодування збитків визначаються в судовому порядку. { Розділ VI доповнено новим пунктом 6.1 згідно з Наказом Державної
митної служби N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
6.2. Відшкодування митним органам за рахунок частини грошової
застави витрат, понесених на зберігання товарів на складах митних
органів під час перебування товарів під митним контролем і
визначених у порядку, передбаченому пунктом 5.3 цього Порядку,
здійснюється Держмитслужбою на їх реєстраційні рахунки за
загальним фондом державного бюджету.
6.3. Відшкодування власникам складів тимчасового зберігання
витрат на зберігання товарів, митне оформлення яких було
призупинено, визначених у порядку, передбаченому пунктом 5.3 цього
Порядку, здійснюється шляхом перерахування Держмитслужбою частини
грошової застави на банківські рахунки, відкриті за балансовим
рахунком 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарської
діяльності" на ім'я митних органів в уповноваженому банку, для
проведення митними органами розрахунків з власниками таких
складів.
{ Розділ VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
Розділ VII. Облік грошової застави
7.1. Облік руху сум грошової застави ведеться посадовою
особою відповідного структурного підрозділу Держмитслужби, до
функцій якого належить ведення такого обліку.
7.2. Облік ведеться в журналі обліку сум грошової застави в
електронному та паперовому вигляді. Форма журналу наведена в
додатку 2 до цього Порядку.
7.3. Журнал обліку сум грошової застави в паперовому вигляді
зберігається не менше 3 років.
Розділ VIII. Порядок надання гарантії банку
8.1. Якщо правовласник або його представник подає до
Держмитслужби заяву про внесення об'єкта права інтелектуальної
власності до митного реєстру та при цьому як спосіб грошового
забезпечення виконання зобов'язань щодо відшкодування митним
органам, власникам складів тимчасового зберігання витрат на
зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, декларантам
та іншим особам збитків у випадках, передбачених статтями 257 та
257-1 Митного кодексу України ( 92-15 ), обирає гарантію банку,
який виявив намір виступити гарантом, то йому слід разом із
гарантійним зобов'язанням подати на розгляд до Держмитслужби такі
копії документів банку, засвідчені в установленому законодавством
порядку: { Пункт 8.1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
8.1.1. Свідоцтва про державну реєстрацію. 8.1.2. Ліцензії на здійснення банківської діяльності, виданої
Національним банком України.
8.2. Якщо гарантія банку обирається правовласником або його
представником як спосіб грошового забезпечення виконання
зобов'язань щодо відшкодування митним органам, власникам складів
тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, митне
оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам збитків,
пов'язаних із вчиненням дій з призупинення митного оформлення
товарів з власної ініціативи митного органу, то така гарантія
подається правовласником або його представником Держмитслужбі в
строк, визначений частиною третьою статті 257-1 Митного кодексу
України ( 92-15 ).
8.3. У випадку дій митного органу з власної ініціативи
Повідомлення про надання гарантії банку направляється
Департаментом класифікації товарів та заходів регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Держмитслужби засобами
електронного зв'язку зазначеному митному органу протягом доби.
Форма Повідомлення про надання гарантії банку наведена в додатку 3
до цього Порядку. { Пункт 8.3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
8.4. Надання гарантії передбачає безумовне виконання банком
(гарантом) зобов'язання відшкодувати митним органам, власникам
складів тимчасового зберігання витрати на зберігання товарів,
митне оформлення яких призупинено, декларантам та іншим особам
збитки у випадках, передбачених статтями 257 та 257-1 Митного
кодексу України ( 92-15 ).
8.5. Розмір гарантійної суми, що зазначається в гарантії
банку, повинен бути не менше розміру гарантійної суми, визначеної
цим Порядком.
8.6. Гарантія вважається чинною з дати її видачі, якщо в ній
не зазначено інше.
8.7. Якщо строк дії гарантії закінчується раніше прийняття
судом кінцевого рішення у справі про порушення прав
інтелектуальної власності, то строк дії гарантії повинен бути
продовжений.
Директор Департаменту заходів
торговельної політики О.І.Пашинний

Додаток 1
до Порядку надання застави
або еквівалентної гарантії
з відшкодування витрат,
пов'язаних з діями митних
органів України
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності

Форма

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення грошової застави
-------------------------------- |від| |200| |р.| --------------------------------

Надійшла на рахунок
Держмитслужби від ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи)
________________________________________
(найменування юридичної особи)
сума грошової застави ________________________________________
(сума цифрами та словами)
за квитанцією ______ N __________ від ________________
(дата)
__________________________________________________________________
Директор Департаменту класифікації
товарів та заходів регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
(підпис) (ініціали, прізвище)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
Директор Департаменту заходів
торговельної політики О.І.Пашинний

Додаток 2
до Порядку надання застави
або еквівалентної гарантії
з відшкодування витрат,
пов'язаних з діями митних
органів України
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності

Форма

ЖУРНАЛ
обліку сум грошової застави

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Надійшло |Прізвище,|Наймену-| Вид | Рух коштів грошової застави |Зали- | |з/п| коштів |ініціали | вання |валюти|-----------------------------------------------------| шок | | |------------|фізичної |юридич- |(грн, | повернуто | залишок | перераховано |коштів| | |номер,|сума,| особи | ної |долари| фізичній/юридичній | грошової | | на | | | дата | грн | | особи |США, | особі | застави на | |кінець| | |доку- | | | |інше) |--------------------| рахунку |-------------------|місяця| | |мента | | | | |номер |сума,|підста-| Держмит- | до | на | | | | | | | | |доку- | грн |ва для | служби для |Державного|рахунок | | | | | | | | |мента,| |повер- |забезпечення| бюджету |Держмит-| | | | | | | | |дата | |нення | виконання | України | служби | | | | | | | | | | | | майбутніх | | | | | | | | | | | | | |зобов'язань,| | | | | | | | | | | | | | грн | | | | |---+------+-----+---------+--------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+------+-----+---------+--------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-----+---------+--------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-----+---------+--------+------+------+-----+-------+------------+----------+--------+------| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту заходів
торговельної політики О.І.Пашинний

Додаток 3
до Порядку надання застави
або еквівалентної гарантії
з відшкодування витрат,
пов'язаних з діями митних
органів України
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності

Форма

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надання гарантії банку
-------------------------------- |від| |200| |р.| --------------------------------

Надано гарантію
банку _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи)
_________________________________________________
(найменування юридичної особи)
_________________________________________________
(найменування установи банку)
Суму гарантії _________________________________________________
(сума цифрами та словами)
Лист установи банку ____________ N __________ від ________________
(дата)
Директор Департаменту класифікації
товарів та заходів регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (підпис) (ініціали, прізвище)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 304 ( z0785-11 ) від 12.04.2011 }
Директор Департаменту заходів
торговельної політики О.І.Пашиннийвверх