Документ z0786-16, действует, текущая редакция — Принятие от 12.04.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.06.2016. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

12.04.2016  № 76


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2016 р.
за № 786/28916

Про затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 27 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, що додається.

2. Управлінню стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. Ващенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства  України з питань
державної служби
12.04.2016 № 76


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2016 р.
за № 786/28916

ПОРЯДОК
обрання представників громадських об'єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби

1. Цей Порядок установлює процедуру обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії з відбору осіб на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В» на засадах прозорості та відкритості (далі - Конкурсна комісія).

2. Рішення щодо залучення і кількість представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії приймаються керівником державної служби в державному органі.

3. Обрання представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії відбувається на конкурсній основі.

4. Для організації та проведення конкурсного відбору серед представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії не пізніше ніж за 30 календарних днів до його проведення рішенням керівника державної служби в державному органі створюється комітет з відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії (далі - Комітет).

5. Комітет утворюється у кількості не менше трьох осіб. Не менше однієї третини складу Комітету мають становити представники громадських об’єднань.

Формою роботи Комітету є засідання.

На першому засіданні Комітету обираються його голова та секретар.

За результатами засідання складається протокол, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Комітету.

Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу здійснюється аудіофіксація засідань Комітету.

Аудіозаписи є невід’ємною частиною протоколу засідань Комітету.

6. Державний орган у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті розміщує оголошення про його проведення.

В оголошенні зазначаються:

дата та місце проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії;

вимоги до громадських об’єднань, які мають право висувати кандидатів для включення до складу Конкурсної комісії;

вимоги до кандидата від громадського об’єднання для включення до складу Конкурсної комісії;

строк подання громадськими об’єднаннями заяв, який повинен бути не менш як 7 календарних днів з дня оприлюднення оголошення та закінчуватися не пізніше як за 10 календарних днів до дня проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії;

перелік документів громадського об’єднання, а також документів щодо кандидата, які додаються до заяви;

поштова адреса та адреса електронної пошти, на які надсилаються документи громадських об’єднань та їх кандидатів, зазначені у пунктах 8 та 10 цього Порядку;

прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади, адреса електронної пошти та номер телефону відповідальної особи державного органу, яка надає додаткову інформацію з питань проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії.

7. Вимоги до громадських об’єднань, які можуть висувати кандидатів для включення до складу Конкурсної комісії:

наявність державної реєстрації громадського об’єднання не пізніше ніж за 12 місяців до дня оприлюднення повідомлення про проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії;

наявність статусу юридичної особи;

провадження статутної діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви.

8. Документи, що подаються громадським об’єднанням:

підписана керівником громадського об’єднання заява;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, статуту, підписані керівником та скріплені печаткою (у разі наявності) такого громадського об’єднання;

інформація про досвід діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви;

документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи у сфері розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування  протягом не менш як 12 місяців.

Відповідність досвіду роботи громадського об’єднання визначеним цим Порядком вимогам не може доводитися лише свідченнями (лист, довідка тощо) третіх осіб про наявність такого досвіду.

9. Вимоги до кандидата:

1) наявність громадянства України;

2) наявність вищої освіти за освітнім ступенем магістра;

3) наявність загального стажу роботи не менше семи років;

4) наявність досвіду роботи на посадах державної служби та/або в органах місцевого самоврядування та/або досвіду роботи на керівних посадах в організаціях, установах і на підприємствах незалежно від організаційно-правової форми та форми власності не менше трьох років та/або володіння фаховими знаннями у сфері державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами;

5) володіння державною мовою;

6) здатність представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену та професійну роботу Конкурсної комісії.

Не може бути кандидатом особа, яка:

визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

згідно із вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом останнього року до дня подання документів;

є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування;

є членом політичної партії;

є народним депутатом України або депутатом місцевої ради.

10. Документи, які подаються громадським об’єднанням щодо кандидата:

1) рішення керівного органу (для громадського об’єднання) про висування кандидата до складу Конкурсної комісії;

2) заява кандидата про згоду на участь у роботі Конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

3) копія паспорта громадянина України кандидата;

4) автобіографія кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), число, місяць, рік народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, контактний номер телефону та адреса електронної пошти;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) мотиваційний лист кандидата, в якому зазначаються особисті підстави для участі у роботі Конкурсної комісії, а також повідомляється адреса електронної пошти для надсилання повідомлень державним органом.

11. Перевірку повноти та відповідності поданих громадськими об’єднаннями документів встановленим цим Порядком вимогам проводить Комітет не пізніше як за 5 календарних днів до дня проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії.

Результати перевірки оформляються протоколом, який підписується у день проведення засідання присутніми на ньому членами Конкурсної комісії та передається керівнику державної служби в державному органі не пізніше наступного дня після проведення засідання.

На підставі протоколу державний орган на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює перелік громадських об’єднань та їх кандидатів, які подали заяви, та перелік тих, що допускаються до участі у відборі представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії.

Допущеними до участі у відборі представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії вважаються ті громадські об’єднання та їх кандидати, що відповідають встановленим цим Порядком вимогам.

12. Заміна кандидатур для участі у відборі представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії не допускається.

13. У разі якщо за результатами відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії не відібрано жодного представника громадського об’єднання, може проводитись повторний відбір.

Повторний відбір представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії проводиться за рішенням керівника державної служби державного органу.

Повторний відбір представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії проводиться у спосіб та на умовах, передбачених цим Порядком.

14. Відбір представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії проводиться на засіданні Комітету.

На засідання Комітету запрошуються кандидати, які допущені до участі у відборі представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії з дотриманням вимог пункту 11 цього Порядку.

Державний орган надсилає електронною поштою кандидатам, допущеним до участі у відборі представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії, запрошення взяти участь у засіданні Комітету. Зазначене запрошення має бути надіслане не пізніше ніж за 48 годин до початку засідання Комітету, на якому відбуватиметься відбір.

15. Рішення щодо відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів Комітету, присутніх на засіданні, на підставі рейтингового голосування по кожній кандидатурі, яка допущена до участі у відборі представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

16. Якщо за результатами рейтингового голосування кількість представників громадських об’єднань перевищує необхідну кількість осіб, визначену рішенням керівника державної служби в державному органі, проводиться повторне рейтингове голосування серед тих, хто набрав однакову найбільшу кількість голосів.

17. Результати відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії оформляються протоколом, в якому зазначаються: найменування громадського об’єднання, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), місце роботи та посада представника громадського об’єднання.

Протокол підписується всіма присутніми членами Комітету не пізніше наступного робочого дня після дня проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії.

На основі протоколу Комітетом готується пропозиція керівнику державної служби в державному органі щодо включення представника (представників) громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії.

Начальник Управління
стратегічного планування
та інформаційно-аналітичного
забезпечення




Г.І. Балковенко



вверх