Документ z0785-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 05.04.2012, основание - z0361-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.04.2011 N 304
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2011 р.
за N 785/19523
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1762 ( z0361-12 ) від 28.12.2011 }
Про внесення змін до Порядку
надання застави або еквівалентної гарантії
з відшкодування витрат, пов'язаних
з діями митних органів України
щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності

Відповідно до положень статей 257, 257-1 Митного кодексу
України ( 92-15 ) та з метою забезпечення спрощення процедури
реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному
реєстрі Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку надання застави або еквівалентної
гарантії з відшкодування витрат, пов'язаних з діями митних органів
України щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності
(далі - Порядок), затвердженого наказом Державної митної служби
України від 20.06.2007 N 520 ( z0799-07 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 12.07.2007 за N 799/14066, такі
зміни:
1.1. У розділі III: 1.1.1. У пункті 3.1 цифри "5000" замінити цифрами "1000". 1.1.2. Пункт 3.2 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.3, 3.4 вважати відповідно пунктами
3.2, 3.3. 1.1.3. У пункті 3.3: абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Поновлення
гарантійної суми здійснюється з урахуванням валютного (обмінного)
курсу євро, що діє на дату виконання такої операції"; в абзаці третьому слово "правовласником" виключити. 1.1.4. Доповнити розділ новим пунктом 3.4 такого змісту: "3.4. За бажанням правовласника або його представника
відшкодування витрат, пов'язаних із діями митних органів України
щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, може бути
забезпечене за рахунок власних обігових коштів без використання
гарантійної суми, внесеної на депозитний рахунок Держмитслужби
України, відкритий у Державній казначейській службі України".
1.2. У пункті 4.7 розділу IV слова "Департаментом заходів
торговельної політики" замінити словами "Департаментом
класифікації товарів та заходів регулювання зовнішньоекономічної
діяльності".
1.3. У розділі V: 1.3.1. Пункт 5.3 викласти в такій редакції: "5.3. Повернення грошової застави здійснюється у тій валюті
та в тій сумі, в яких вона вносилась, з відрахуванням витрат,
понесених митними органами і власниками складів тимчасового
зберігання за зберігання цих товарів на час призупинення їх
митного оформлення під час розгляду справи про порушення прав
інтелектуальної власності, а також відшкодування декларанту та
іншим особам збитків, спричинених таким призупиненням, якщо
порушення прав інтелектуальної власності правовласником чи його
представником не буде доведене". 1.3.2. У пункті 5.4: абзац другий після слів "правовласником або його
представником" доповнити словами "з урахуванням валютного
(обмінного) курсу євро, що діє на дату виконання операції"; доповнити пункт після другого абзацу новим абзацом такого
змісту: "Для забезпечення виконання майбутніх зобов'язань під час
продовження строку реєстрації об'єкта права інтелектуальної
власності у митному реєстрі сума грошової застави, внесена під час
реєстрації цього об'єкта права, не потребує перерахування за
валютним (обмінним) курсом євро на дату, з якої продовжується
реєстрація, якщо протягом реєстрації рух коштів грошової застави
для відшкодування витрат та збитків не відбувався".
1.4. У розділі VI: 1.4.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "Розділ VI. Відшкодування митним органам, власникам складів
тимчасового зберігання витрат на зберігання товарів, іншим
особам - збитків". 1.4.2. Доповнити розділ новим пунктом 6.1 такого змісту: "6.1. Сума витрат на зберігання, що підлягає відшкодуванню,
визначається на підставі даних бухгалтерського обліку. Обсяг та
спосіб відшкодування збитків визначаються в судовому порядку". У зв'язку з цим пункти 6.1, 6.2 вважати відповідно
пунктами 6.2, 6.3. 1.4.3. У тексті розділу слова та цифри "абзацом другим
пункту 5.3" замінити словом та цифрами "пунктом 5.3".
1.5. У розділі VIII: 1.5.1. У пункті 8.1 слова "перед митними органами" виключити. 1.5.2. У пункті 8.3 слова "Департамент заходів торговельної
політики" замінити словами "Департамент класифікації товарів та
заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності".
1.6. У додатках 1, 3 до Порядку слова "Директор Департаменту
заходів торговельної політики" замінити словами "Директор
Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання
зовнішньоекономічної діяльності".
2. До закінчення строку реєстрації грошову заставу, унесену
під час реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності,
обліковувати на депозитному рахунку Держмитслужби України,
відкритому в Державній казначейській службі України, у розмірі, що
діяв до набрання чинності цим наказом.
3. Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (Гутник А.Є.) та Управлінню
правового забезпечення (Чорна Г.М.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з
дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Держмитслужби Дороховського О.М.
Голова Державної
митної служби України І.Г.Калєтнік
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України А.А.Максюта
Голова ліквідаційної комісії -
перший заступник голови
Державного казначейства України О.С.Даневичвверх