Про затвердження Змін до Положення про галузевий державний архів Міністерства оборони України
Держкомархів України, Міноборони України; Приказ от 16.08.2010123/431
Документ z0782-10, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 05.03.2013, основание - z0248-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.08.2010 N 123/431
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2010 р.
за N 782/18077
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції
N 246/5/82 ( z0248-13 ) від 11.02.2013 }
Про затвердження Змін до Положення
про галузевий державний архів
Міністерства оборони України

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд
та архівні установи" ( 3814-12 ) та з метою оптимізації завдань з
питань архівної справи галузевому державному архіву Міністерства
оборони України Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Положення про галузевий державний
архів Міністерства оборони України, затвердженого наказом
Державного комітету архівів України та Міністерства оборони
України від 03.07.2007 N 105/390 ( z0903-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07.08.2007 за N 903/14170, що
додаються.
2. Відділу формування Національного архівного фонду
управління діловодства, формування та зберігання Національного
архівного фонду Державного комітету архівів України та галузевому
державному архіву Міністерства оборони України забезпечити подання
цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету архівів України відповідно до
функціональних обов'язків та першого заступника Міністра оборони
України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Голова Державного комітету
архівів України О.П.Гінзбург
Міністр оборони України М.Б.Єжель
ПОГОДЖЕНО:
Міністр
культури і туризму України М.А.Кулиняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України,
Міністерства оборони України
16.08.2010 N 123/431
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2010 р.
за N 782/18077

ЗМІНИ
до Положення про галузевий державний архів
Міністерства оборони України
( z0903-07 )

1. У пункті 1: друге речення абзацу першого викласти у такій редакції: "Архів є державною архівною установою Міністерства оборони
України, здійснює управління, науково-дослідну та інформаційну
діяльність у сфері архівної справи у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України."; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Архів може мати архівні підрозділи - відокремлені
територіальні архівні відділи (далі - архівні відділи), які
утримуються на окремих штатах та є юридичними особами.".
2. Пункт 3 викласти у такій редакції. "3. Архів підпорядковується Міністру оборони України через
першого заступника Міністра оборони України.".
3. У пункті 4: слово "роботи" замінити словом "діяльності"; слова "начальника Генерального штабу Збройних Сил України"
замінити словами "Міністра оборони України".
4. Пункт 6 викласти у такій редакції: "6. Архів здійснює приймання, облік та постійне зберігання
документів Національного архівного фонду (далі - НАФ), що
утворилися в процесі створення і діяльності структурних
підрозділів Міністерства оборони України і Генерального штабу
Збройних Сил України, з'єднань, військових частин, військових
навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил України,
підприємств (у тому числі державних підприємств), установ та
організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони
України (далі - військові частини (установи)), та створює умови
для користування цими документами.".
5. У пункті 7: абзаци другий та третій викласти у такій редакції: "документи НАФ на різних носіях інформації, що відображають
діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України; мікрофотокопії страхового фонду документів та фонду
користування ними;"; абзац шостий викласти у такій редакції: "документи особового походження;".
6. У пункті 9: абзаци другий та третій викласти у такій редакції: "забезпечення умов зберігання та обліку архівних документів,
що знаходяться на зберіганні; проведення заходів щодо охорони державної таємниці та захисту
інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави;"; абзац п'ятий після слова "користування" доповнити словом
"ними"; у абзаці шостому слова "і особливо цінних" виключити; абзац одинадцятий після слова "контроль" доповнити словами
"за збереженням документів"; абзац тринадцятий після слова "копій" доповнити словом
", витягів"; у абзаці п'ятнадцятому слова "здійснення поточного"
виключити; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері
архівної справи.".
7. У пункті 10: абзац п'ятий викласти у такій редакції: "створює копії унікальних документів для страхового фонду
документів та фонду користування ними;"; абзац сьомий викласти у такій редакції: "складає анотовані переліки унікальних документів, готує
пропозиції про внесення унікальних документів до Державного
реєстру національного культурного надбання;"; абзац десятий після слова "діяльності" доповнити словами
"Міністерства оборони України та"; абзац тринадцятий на початку доповнити словами "провадить у
встановленому законодавством порядку діяльність, пов'язану з
державною таємницею,"; абзац чотирнадцятий після слова "копії" доповнити словами ",
витяги з".
8. У пункті 11: абзац п'ятий викласти у такій редакції: "повертати на доопрацювання неправильно сформовані справи,
підготовлені описи, що не відповідають встановленим вимогам, а
також справи, гриф секретності яких не приведено у відповідність з
вимогами чинного законодавства України;"; доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "погоджувати проекти розпорядчих документів Міністерства
оборони України з питань архівної справи; надавати пропозиції щодо скасування розпорядчих документів
Міністерства оборони України, що суперечать чинному законодавству
України з питань архівної справи; з метою охорони державної таємниці і захисту права власності
на інформацію, що міститься в документах Архіву, встановлювати
відповідно до чинного законодавства умови для їх використання.".
9. У абзаці другому пункту 13 слово "Архів" замінити словами
"Начальник Архіву", а слово "розпорядження" - словом "накази".
10. У пункті 14: друге речення абзацу першого після слова "затверджує"
доповнити словами "положення про архівні відділи,"; абзац другий після слова "роботи" доповнити словами
"начальників архівних відділів та"; абзац третій викласти у такій редакції: "Забезпечує в межах своєї компетенції додержання вимог
чинного законодавства при видачі у тимчасове користування
документів Архіву військовим частинам (установам), наданні доступу
до роботи з ними.".
11. У абзаці п'ятому пункту 7, у пункті 8, у абзацах восьмому
та одинадцятому пункту 9, у абзаці восьмому пункту 10, у абзацах
другому та четвертому пункту 11 слова "Збройних Сил України"
виключити.
Заступник начальника
управління - начальник відділу
зберігання та обліку
Національного архівного фонду
Державного комітету архівів України Л.А.Кисельова
Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Галузевого державного
архіву Міністерства оборони України
полковник Ю.Л.Савченковверх