Документ z0781-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.08.2013, основание - z1359-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.07.2002 N 294
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2002 р.
за N 781/7069
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 323 ( z1359-13 ) від 30.07.2013 }
Про затвердження Інструкції про розгляд заявок
та надання дозволів на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронення,
знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому
числі продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 375 ( z1342-04 ) від 04.10.2004 )
( У тексті Наказу та Інструкції слова "Міністерство екології
та природних ресурсів України", "Мінекоресурсів",
"Міністерство праці та соціальної політики України" та
"Мінпраці" замінено відповідно словами "Міністерство
охорони навколишнього природного середовища України",
"Мінприроди України", "Державний комітет України з нагляду
за охороною праці" та "Держнаглядохоронпраці" згідно з
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 375 ( z1342-04 ) від 04.10.2004 )
{ Про зупинення дії Наказу з 31.07.2013 додатково див.
Повідомлення Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва
( n0004773-13 ) від 16.05.2013 }

У зв'язку із внесенням змін до Законів України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ), "Про відходи" ( 187/98-ВР ), згідно з Указом
Президента України "Про зміни у структурі центральних органів
виконавчої влади" ( 1573/99 ) та з метою виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. N 440
( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку одержання дозволу на
виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів" щодо підвищення ефективності контролю за
обігом в Україні отруйних речовин та здійснення превентивних
заходів щодо запобігання забрудненню довкілля токсичними хімічними
речовинами Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про розгляд заявок та надання
дозволів на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних
речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних
агентів (далі - Інструкція), що додається.
2. Департаменту регулювання екологічної безпеки (Є.Маторін):
2.1. У 5-денний термін після затвердження подати цей наказ на
державну реєстрацію до Мін'юсту.
2.2. У місячний термін після державної реєстрації Інструкції
в Мін'юсті направити її копії до територіальних органів
Мінприроди України, інших установ і організацій, що належать до
сфери управління міністерства, та до зацікавлених організацій і
відомств для користування в роботі.
2.3. Прийняти цю Інструкцію до виконання та забезпечити
координацію діяльності підрозділів Мінприроди України щодо
контролю за поводженням з хімічними речовинами, продуктами
біотехнології, щокварталу інформувати керівництво Мінприроди
України про хід її виконання.
3. Територіальним органам та інспекціям Мінприроди України
прийняти цю Інструкцію до виконання та забезпечити контроль за
додержанням суб'єктами підприємницької діяльності вимог чинного
законодавства щодо поводження з отруйними речовинами, у тому числі
продуктами біотехнології та іншими біологічними агентами,
регулярно інформувати Департамент регулювання екологічної безпеки
Мінприроди України про хід її виконання. ( Пункт 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від 04.10.2004 )
4. Покласти підписання дозволів на виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів, на керівників територіальних органів
та інспекцій Мінприроди України, у межах підпорядкованих їм
територій та об'єктів, а в разі їх відсутності - на перших
заступників. ( Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від
04.10.2004 )
5. Підписання дозволів, наданих центральним апаратом
Мінприроди України, покласти на заступника Міністра, який
безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність
Департаменту регулювання екологічної безпеки, а в разі його
відсутності (відрядження, відпустки, хвороби) надати право підпису
дозволів директору Департаменту регулювання екологічної безпеки.
( Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від 04.10.2004 )
6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки
від 28.12.95 N 151 ( z0062-96 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок розгляду заявок та надання дозволів на виробництво,
зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення
та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових
відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів"
(зареєстровано в Мін'юсті 12.02.96 за N 62/1087).
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря А.Гриценка.
8. Ця Інструкція набуває чинності з 25 жовтня 2002 року.
Міністр С.Курикін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
30.07.2002 N 294
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2002 р.
за N 781/7069

ІНСТРУКЦІЯ
про розгляд заявок та надання дозволів на
виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена Міністерством охорони
навколишнього природного середовища України (далі -
Мінприроди України) згідно з Законами України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ), "Про відходи" ( 187/98-ВР ), на виконання вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. N 440
( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку одержання дозволу на
виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів", згідно з
іншими нормативно-правовими актами України. ( Абзац перший пункту
1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від
04.10.2004 ) Ця Інструкція узгоджена Міністерством охорони здоров'я
України (далі - МОЗ), Міністерством внутрішніх справ України (далі
- МВС), Міністерством транспорту України (далі - Мінтранс),
Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (далі -
Держнаглядохоронпраці), Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва і встановлює вимоги до
заявки на одержання дозволу та порядок надання дозволів на
виробництво, транспортування, зберігання, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, та щодо
здійснення контролю за додержанням умов, згідно з якими такі
дозволи було надано.
1.2. Дія цієї Інструкції поширюється на суб'єктів
підприємницької діяльності усіх форм власності і не поширюється на
установи Національної академії наук та Академії медичних наук
України, Міністерства освіти України, наукові та спеціалізовані
установи Мінприроди України, МОЗ, інших міністерств і організацій,
які використовують, виробляють, зберігають отруйні речовини та
продукти біотехнології з некомерційною метою для
науково-дослідних, контрольно-аналітичних робіт, в учбовому
процесі, для ідентифікації невизначених речовин і препаратів за
умови додержання санітарних норм і правил техніки безпеки
поводження з ними, за винятком хімічних речовин, визначених
Особливим переліком отруйних речовин, виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація
яких при проведенні науково-дослідних, контрольно-аналітичних
робіт, ідентифікації невизначених речовин і препаратів та в
учбовому процесі здійснюється при наявності дозволу Мінприроди
України (додаток 1). Дія цієї Інструкції не поширюється на транспортування
отруйних речовин та продуктів біотехнології окремими партіями,
призначених для проведення наукових досліджень та
контрольно-аналітичних робіт, у таких обсягах, в яких вони не
зможуть вплинути на здоров'я людини або довкілля, з обов'язковим
додержанням вимог технічних умов безпечного перевезення
небезпечних вантажів згідно з ГОСТ 19433-88, за винятком речовин,
визначених Особливим переліком отруйних речовин. Дія цієї Інструкції не поширюється на медичні та ветеринарні
установи (лікарні, аптеки, аптечні пункти та кіоски), що
здійснюють роздрібну торгівлю антибіотиками через аптечну мережу. Дія цієї Інструкції не поширюється на поводження з
радіоактивними матеріалами та препаратами, відходами,
фармацевтичними препаратами, у т. ч. ліками для людей та
ветеринарними засобами, хімічними речовинами, які використовуються
як харчові добавки.
1.3. Визначення термінів У цій Інструкції основні терміни вживаються у такому
значенні. Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних
речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних
агентів (далі - дозвіл) - це документ, яким уповноважений орган
Мінприроди України дозволяє суб'єкту підприємницької діяльності
здійснювати на визначеній території та у визначений термін
виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення або утилізацію отруйних речовин, у тому
числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, з
обов'язковим дотриманням умов, які гарантують безпеку для здоров'я
населення та довкілля. Дозвіл Мінприроди України на транспортування отруйних речовин
автомобільним транспортом дійсний за наявності узгодження умов та
режиму дорожнього перевезення небезпечних вантажів - дозволу
Департаменту ДАІ МВС України. ( Абзац третій пункту 1.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від
04.10.2004 ) Уповноважений орган Мінприроди України на розгляд заявок та
надання дозволів (далі - дозвільний орган) - Департамент
регулювання екологічної безпеки Мінприроди України та
територіальні органи Мінприроди України на місцях. Отруйні речовини - це небезпечні хімічні речовини та сполуки
індивідуальні за своїм складом, суміші хімічних речовин та сполук,
продукти їх розкладу та розпаду, які за сукупністю притаманних їм
властивостей створюють або можуть створити небезпеку для довкілля,
тварин та здоров'я людей, що може привести до загибелі об'єктів
довкілля, тварин та людей, і, які потребують спеціальних методів,
умов і засобів поводження з ними. Виробництво - технологічний процес або окрема його стадія,
кінцевим результатом яких є безпосереднє промислове одержання
отруйних речовин або продуктів біотехнології. Зберігання - розміщення або тимчасове перебування отруйних
речовин або продуктів біотехнології у спеціально відведених місцях
чи на об'єктах з метою їх подальшого використання за прямим
призначенням, у тому числі з метою подальшої їх реалізації або
утилізації. Транспортування (перевезення) - переміщення отруйних речовин
або продуктів біотехнології від місця їх виготовлення чи
зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари,
транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням
вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на
всіх етапах переміщення. Використання - застосування отруйних речовин або продуктів
біотехнології за їх прямим призначенням. Утилізація - використання отруйних речовин або продуктів
біотехнології як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів. Захоронення - остаточне розміщення отруйних речовин або
продуктів біотехнології у спеціально відведених місцях чи на
об'єктах таким чином, щоб не допустити шкідливого впливу даних
речовин на довкілля, здоров'я людини та перевищення встановлених
нормативів. Знищення - фізико-хімічна чи біологічна деструкція або
руйнування отруйних речовин або продуктів біотехнології без
використання продуктів їх деструкції або руйнування, корисного
ефекту. Операції поводження - використання, зберігання,
транспортування, виробництво, захоронення, знищення або утилізація
отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів. Неідентифіковані (невідомі або невизначені) речовини -
речовини, суміші речовин або препаратів, що втратили або змінили
свої властивості в результаті перевищення терміну або порушення
умов їх зберігання, для яких відсутнє маркування і які можуть
утворювати таку небезпеку для довкілля та здоров'я людини, що
можуть бути віднесені до отруйних речовин, у тому числі до
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів. Експертиза (дослідження) матеріалів (документів) - аналіз та
оцінка наданих суб'єктом підприємницької діяльності документів для
одержання дозволу на здійснення діяльності з отруйними речовинами,
у тому числі продуктами біотехнології, щодо відповідності
запланованої діяльності умовам дотримання державних санітарних
норм і правил, гігієнічних регламентів санітарного та
природоохоронного законодавства та забезпечення вимог екологічної
безпеки довкілля.
1.4. Дозвіл Мінприроди України може бути виданий на кожний
вид діяльності окремо (виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення або утилізацію) або на суміжні
види діяльності: - транспортування/зберігання; - зберігання/використання; - виробництво/зберігання; - зберігання/утилізація/захоронення/знищення.
1.5. Дозвіл видається тільки на поводження з однією окремою
отруйною речовиною або продуктом біотехнології, іншим біологічним
агентом згідно з Переліком отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, виробництво,
зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення
та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу.
1.6. Зміни до Переліку отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, виробництво,
зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення
та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу, вносяться та
затверджуються Мінприроди України відповідно до чинного
законодавства України.
1.7. Органами, уповноваженими на розгляд заявок та надання
дозволів щодо діяльності у межах відповідних адміністративних
територій (за винятком підпорядкованих територій та об'єктів
державних інспекцій Чорного та Азовського морів Мінприроди
України), є відповідно Рескомприроди АР Крим та Державні
управління екології та природних ресурсів в областях, містах Києві
та Севастополі. Державні інспекції охорони Чорного і Азовського
морів Мінприроди України розглядають заявки та надають дозволи
щодо діяльності у межах підпорядкованих їм територій та об'єктів. Розгляд заявок та надання дозволів щодо діяльності у межах
двох або більше адміністративних територій, у тому числі
пов'язаної з перетином державного кордону України або межі
підпорядкованих територій та об'єктів Державних інспекцій охорони
Чорного і Азовського морів, а в особливих випадках і в межах
окремих адміністративних територій, здійснюється Департаментом
регулювання екологічної безпеки Мінприроди України.
1.8. Департамент регулювання екологічної безпеки здійснює
контроль щодо виданих дозволів та умов, на яких дозволи надаються,
приймає рішення про призупинення дії або анулювання виданих
дозволів, у тому числі дозволів, виданих територіальними органами
Мінприроди України. Департамент регулювання екологічної безпеки в межах своєї
компетенції погоджує оперативне врегулювання питань, пов'язаних
із затриманням у пунктах пропуску через державний кордон вантажів
з отруйними речовинами, у тому числі продуктами біотехнології
або іншими біологічними агентами, щодо здійснення екологічного
контролю цих небезпечних вантажів у митницях призначення, а також
у разі їх транспортування за межі території України. Департамент регулювання екологічної безпеки інформує листом
про погодження Головного державного інспектора України з охорони
навколишнього природного середовища для реагування за фактом
затримки вантажів з отруйними речовинами, у тому числі продуктами
біотехнології або іншими біологічними агентами. ( Пункт 1.8 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від 04.10.2004 )
1.9. Експертиза матеріалів (документів) у системі
Мінприроди України здійснюється уповноваженими підрозділами
центрального апарату Мінприроди України, територіальними органами
Мінприроди України на місцях, Національним центром поводження з
небезпечними відходами (НЦ ПНВ), Державним екологічним інститутом
Мінприроди України, Українським науково-дослідним інститутом
екологічних проблем (УкрНДІЕП), іншими спеціалізованими установами
і організаціями Мінприроди України. ( Пункт 1.9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від 04.10.2004 )
1.10. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу
приймається протягом 60 днів з дня отримання дозвільним органом
заявки з усіма необхідними документами.
2. Розгляд заявки
2.1. Подати заявку на одержання дозволу (додаток 2) має право
будь-який суб'єкт підприємницької діяльності незалежно від форми
власності.
2.2. Суб'єкт підприємницької діяльності, який подає заявку на
одержання дозволу на виробництво, зберігання, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів (далі -
заявник), повинен подати її до дозвільного органу та вказати в ній
такі дані: для юридичних осіб - найменування та організаційно-правову
форму підприємства, місцезнаходження, номер поточного рахунку і
назву банку, МФО банку, код платника ПДВ; для підприємців - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні
дані (серія, номер, де та ким виданий), місце проживання,
відомості щодо державної реєстрації, ідентифікаційний код; вид (види) діяльності, на який (які) надається дозвіл
(виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення або
утилізація), хімічну та торгову назву отруйної речовини або
продукту біотехнології, щодо яких ця діяльність повинна
здійснюватися, код продукції за УКТ ЗЕД (Українська класифікація
товарів зовнішньоекономічної діяльності), клас небезпеки за
міжнародною класифікацією, реєстраційний номер CAS (Chemical
abstract service - Служба реферування хімічної інформації), номер
сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора
(номер держреєстрації); місце (територія), де планується здійснювати діяльність, на
яку необхідний дозвіл; термін дії дозволу. Заявка підписується відповідальною особою підприємства,
особистий підпис якої завіряється печаткою підприємства.
2.3. До заявки додаються:
2.3.1. Копії статутних документів (при першому зверненні
вітчизняних підприємств-заявників): ліцензії на здійснення певного
виду господарської діяльності, свідоцтва про державну реєстрацію,
довідки з управління статистики (код за ЄДРПОУ), довідки про
реєстрацію платника ПДВ; витяги із статуту щодо мети та предмету
діяльності (для представництв іноземних фірм - копії свідоцтва про
реєстрацію).
2.3.2. Гарантійний лист щодо сплати за здійснення експертизи
(дослідження) матеріалів (документів) дозвільним органом.
2.3.3. Позитивні експертні висновки, погодження МОЗ, МВС,
Мінтрансу або Держнаглядохоронпраці.
2.3.4. Документи щодо достовірності інформації про речовину: країна походження, дата виготовлення, виробник; відомості щодо якості речовини (сертифікат якості, паспорт
якості, сертифікат аналізу тощо), кількості речовини; копії сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації
небезпечного фактора та висновку державної санітарно-гігієнічної
експертизи; копія свідоцтва про реєстрацію лікарських форм вакцин,
амінокислот, антибіотиків, ферментів, вітамінів; копія посвідчення про державну реєстрацію пестициду.
2.3.5. Копія договору обов'язкового страхування цивільної
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути
заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і
санітарно-епідеміологічного характеру. ( Абзац перший підпункту
2.3.5 пункту 2.3 в редакції Наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від
04.10.2004 ) Документи, які надаються у вигляді ксерокопій, завіряються
печаткою підприємства.
2.4. Заявник, який подає заявку на одержання дозволу на
транспортування (перевезення), повинен подати її до дозвільного
органу Мінприроди України та вказати в ній такі дані: ( Абзац
перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 375
( z1342-04 ) від 04.10.2004 ) для юридичних осіб - найменування та організаційно-правову
форму підприємства, місцезнаходження, номер поточного рахунку та
назву банку, МФО банку, код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні
дані (серія, номер, де та ким виданий), місце проживання,
відомості щодо державної реєстрації, ідентифікаційний код; мету транспортування, щодо якого необхідно одержати дозвіл
(ввезення, вивезення, внутрішньодержавне перевезення), хімічну та
торговельну назву, номер і клас або підклас за класифікацією ООН,
загальну кількість речовини, щодо якої це транспортування повинно
здійснюватись; номер контракту або договору; територію (маршрут), якою (яким) планується здійснювати
транспортування; вид (види) транспортного засобу (засобів); термін, на який заявник планує одержати дозвіл. Заявка підписується відповідальною особою підприємства,
підпис якої завіряється печаткою підприємства. Заявник, який подає заявку на одержання дозволу
на транспортування, зобов'язаний письмово повідомити замовника
отруйної речовини про обов'язковість отримання відповідних
дозволів Мінприроди України на поводження з конкретною небезпечною
речовиною. ( Пункт 2.4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 375
( z1342-04 ) від 04.10.2004 )
2.5. До заявки додаються:
2.5.1. Копії статутних документів (при першому зверненні
вітчизняних підприємств-заявників): ліцензії на здійснення певного
виду господарської діяльності, свідоцтва про державну реєстрацію,
довідки з управління статистики (код за ЄДРПОУ), довідки про
реєстрацію платника ПДВ; витяг із статуту щодо мети та предмету
діяльності (для представництв іноземних фірм - копії свідоцтва про
реєстрацію).
2.5.2. Гарантійний лист щодо сплати за здійснення експертизи
(дослідження) матеріалів (документів) дозвільним органом.
2.5.3. Копія контракту (контрактів) або договору (договорів).
( Підпункт 2.5.3 пункту 2.5 в редакції Наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від
04.10.2004 )
2.5.4. Копії договору з автопідприємством та свідоцтва про
допуск транспортного засобу до перевезення або договору з
Укрзалізницею або інше.
2.5.5. Копія сертифіката якості речовини (сертифіката
аналізу, сертифіката відповідності, паспорта якості, інше).
2.5.6. Копія аварійної картки або листа даних безпеки з
інформацією щодо заходів з ліквідації аварійних ситуацій під час
перевезень.
2.5.7. Копія експертного висновку щодо визначення коду
УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) речовин.
2.5.8. Нотаріально завірена копія договору обов'язкового
страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів на випадок настання негативних наслідків перевезення
небезпечних вантажів для довкілля та здоров'я людини.
2.5.9. Погодження Департаменту ДАІ МВС України щодо
перевезення отруйної речовини або продукту біотехнології
автомобільним транспортом (при наявності свідоцтв про допуск водія
та транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу
конкретного класу небезпеки, аварійних карток системи інформації
про небезпеку, для вітчизняних перевізників - Технічних умов
безпечного перевезення небезпечних речовин, узгоджених з
Державтоінспекцією МВС України). ( Підпункт 2.5.9 пункту 2.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від
04.10.2004 )
2.5.10. Погодження Мінтрансу щодо надання транспортних послуг
з перевезення, щодо виду та оренди транспортного засобу для
транспортування отруйної речовини або продукту біотехнології
залізничним, морським/річковим, авіаційним транспортом (за
наявності сертифікатів відповідності на упаковку (тару),
контейнери, цистерни тощо, копій свідоцтв про завантаження
контейнера та про проходження спеціальних навчань).
2.5.11. Копії дозволів щодо поводження з отруйною речовиною
або продуктом біотехнології, виданих заявнику, безпосередньому
споживачеві чи посереднику відповідними територіальними органами
Мінприроди України. ( Підпункт 2.5.11 пункту 2.5 в редакції Наказу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 375
( z1342-04 ) від 04.10.2004 )
2.5.12. Копія посвідчення про державну реєстрацію пестициду.
2.5.13. Копія сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації
небезпечного фактора.
2.5.14. Копія висновку державної санітарно-гігієнічної
експертизи.

2.5.15. Копія свідоцтва про державну реєстрацію вакцин,
амінокислот, антибіотиків, ферментів, вітамінів. Документи, які надаються у вигляді ксерокопій, завіряються
печаткою підприємства.
2.6. Вимоги пунктів 2.5.11 - 2.5.15 не поширюються на
транзитні перевезення.
2.7. Дозвільний орган має право вимагати надання інших
документів для одержання повної інформації щодо маловідомої або
нової речовини та додаткової інформації у разі змін законодавства.
2.8. Усі документи, подані для одержання дозволу,
реєструються дозвільним органом і зберігаються протягом 3 років.
2.9. Експертиза (дослідження) матеріалів (документів) щодо
надання дозволу та погоджень здійснюється на госпрозрахункових
засадах. Плата встановлюється експертними підрозділами на кожний
вид діяльності, виходячи з витрат експертного підрозділу на
проведення експертизи.
2.10. Під час розгляду заявки уповноважена службова особа
дозвільного органу зобов'язана з'ясувати: чи правильно складена заявка; чи в повному обсязі надані матеріали, зазначені у заявці; чи є достовірною інформація в документах, наданих заявником; чи сплачено за експертизу матеріалів експертному підрозділу; чи відповідає кваліфікація фахівців(я) вимогам здійснення
відповідної діяльності; чи відповідає технічна база вимогам здійснення зазначеної
діяльності.
2.11. Не підлягають розгляду заявки, якщо заявником не
дотримані вимоги щодо оформлення заявки (недбало заповнені заявки)
та документів, які передбачені цією Інструкцією.
2.12. Заявки, що не підлягають розгляду, повертаються
заявнику у триденний термін з дня прийняття рішення про відмову у
розгляді заявки з усіма матеріалами та письмовим повідомленням про
відмову із зазначенням причин відмови.
2.13. Витрати, пов'язані з додатковою експертизою матеріалів
заявки, сплачуються окремо.
2.14. За результатами розгляду заявки та документів до неї
уповноважена службова особа дозвільного органу приймає рішення про
надання дозволу або відмову в його наданні.
2.15. Підставою для відмови у видачі дозволу є: наявність в документах, наданих заявником, недостовірної або
неповної інформації; ( Абзац перший пункту 2.15 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від 04.10.2004 ) відсутність достатньої кваліфікації фахівців(я) для
здійснення зазначеної діяльності; відсутність необхідної технічної бази або можливості
використання відповідного устаткування і матеріалів; відсутність висновку або негативний висновок експертних
підрозділів Мінприроди України, МОЗ, МВС, Мінтрансу або
Держнаглядохоронпраці.
2.16. Повідомлення про відмову у видачі дозволу надсилається
(видається) заявнику в письмовій формі в тижневий термін з дня
прийняття відповідного рішення із зазначенням причин відмови.
3. Надання дозволу
3.1. Дозвіл складається у двох примірниках за встановленою
формою (додаток 3). У дозволі зазначаються: дата надання дозволу та його реєстраційний номер; назва уповноваженого органу, яким надається дозвіл; певний вид господарської діяльності (виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення, утилізація),
на який надається дозвіл, із зазначенням кількості отруйної
речовини або продукту біотехнології (при транспортуванні - вид
транспорту та номер контракту), номери за класифікацією ООН, CAS
та держреєстрації, код за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ); відомості щодо суб'єкта підприємницької діяльності, якому
надається дозвіл (для юридичної особи - найменування,
організаційно-правова форма, місцезнаходження, номер поточного
рахунку, найменування банку, код за ЄДРПОУ; для
громадян-підприємців - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні
дані, місце проживання, відомості щодо державної реєстрації,
ідентифікаційний код); конкретні умови, з урахуванням додержання яких заявнику був
наданий дозвіл на поводження з отруйною речовиною або продуктом
біотехнології, місце (територія), на якому (якій) дозволено
здійснювати зазначену діяльність; термін дії дозволу; перелік документів, на підставі яких було надано дозвіл
(зворотний бік дозволу).
3.2. Обидва примірника дозволу підписуються уповноваженою
особою дозвільного органу і засвідчуються гербовою печаткою цього
органу. Копії дозволів завіряються нотаріально або дозвільним
органом, яким було видано дозвіл.
3.3. Дозвіл видається на термін, зазначений у заявці, але не
більше ніж на три роки. Термін дії дозволу не повинен перевищувати
терміну дії свідоцтва (сертифіката) державної реєстрації
небезпечного фактора.
3.4. Дозвіл на транспортне перевезення отруйної речовини або
продукту біотехнології може бути виданий на перевезення одним
видом транспорту або на транспортування у змішаному варіанті, що
здійснюється одноразово або багаторазово, на строк дії контракту
(договору), але не більше ніж на 2 роки.
3.5. Поновлення дії дозволу, у разі його тимчасового
призупинення, здійснюється дозвільним органом Мінприроди України
без додаткової експертизи та оплати. ( Пункт 3.5 в редакції Наказу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 375
( z1342-04 ) від 04.10.2004 )
3.6. Термін або умови дії дозволу можуть бути змінені
дозвільним органом Мінприроди України без повторної експертизи
документів та додаткової оплати у разі непередбачених обставин
щодо поводження з небезпечною речовиною (затримка поставок
або відвантаження, інший пункт екологічного контролю і т. ін.),
що заявником докладно вмотивовано та підтверджено документами.
( Пункт 3.6 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від 04.10.2004 )
3.7. Передача дозволу іншому суб'єкту підприємницької
діяльності забороняється. У разі ліквідації суб'єкта
підприємницької діяльності або скасування свідоцтва про державну
реєстрацію громадянина-підприємця виданий дозвіл втрачає юридичну
силу.
3.8. У разі реорганізації або зміни найменування суб'єкта
підприємницької діяльності чи його місцезнаходження, зміни
паспортних даних або місця проживання громадянина-підприємця,
втрати дозволу особа, якій було надано дозвіл, зобов'язана у
тижневий термін з дня такої реорганізації або втрати дозволу
подати до дозвільного органу, яким його було видано, заявку на
переоформлення дозволу.
3.9. Перший примірник дозволу може бути відправлений
рекомендованим або цінним листом, переданий телетайпом, телефаксом
або телексом, що засвідчується відповідними документами (поштова
картка, опис цінного листа, виписка з реєстру поштових
відправлень, виписки з журналу радіограм тощо), відповідно до
письмової заяви заявника. ( Пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 375 ( z1342-04 ) від 04.10.2004 )
3.10. Другий примірник дозволу зберігається дозвільним
органом, який його видав, протягом 3 років після закінчення
терміну його дії.
4. Контроль за умовами, на яких було надано дозвіл
4.1. Контроль за умовами, на яких було видано дозвіл,
здійснюється уповноваженими органами Мінприроди України, МОЗ, МВС,
Мінтрансу, Держнаглядохоронпраці.
4.2. Суб'єкт підприємницької діяльності, якому видано дозвіл,
надає до відповідних органів та установ Мінприроди України, МОЗ,
МВС, Мінтрансу або Держнаглядохоронпраці завірену копію виданого
дозволу та інші необхідні документи і відомості для здійснення
контролю та нагляду відповідними контрольними та наглядовими
органами в залежності від виду діяльності.
4.3. У разі виявлення уповноваженими органами Мінприроди
України, МОЗ, МВС, Мінтрансу або Держнаглядохоронпраці порушень
умов, на яких було видано дозвіл, до органу Мінприроди України,
яким дозвіл було видано, надаються пропозиції щодо його
анулювання, призупинення тощо.
4.4. Орган, уповноважений на надання дозволів, призупиняє дію
дозволу або анулює його у разі: надходження пропозицій щодо його анулювання від МОЗ, МВС,
Мінтрансу або Держнаглядохоронпраці; подання суб'єктом підприємницької діяльності, якому надано
дозвіл, заявки щодо призупинення або анулювання його дії; виявлення недостовірних відомостей в документах, наданих для
одержання дозволу; порушення суб'єктом підприємницької діяльності, якому надано
дозвіл, умов дії дозволу; невиконання суб'єктом підприємницької діяльності, якому
надано дозвіл, приписів або розпоряджень уповноважених органів
виконавчої влади чи припинення ними відповідної діяльності; ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності або припинення
дії свідоцтва про державну реєстрацію громадянина-підприємця.
4.5. Орган, уповноважений на надання дозволів, у триденний
термін з дня прийняття рішення щодо зупинення дії дозволу або його
анулювання інформує в письмовій формі про своє рішення суб'єкта
підприємницької діяльності, а також відповідні органи
Мінприроди України, МОЗ, МВС, Мінтрансу або Держнаглядохоронпраці.
4.6. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії
дозволу, дія дозволу може бути поновлена. Дозвіл уважається поновленим після прийняття відповідного
рішення органом, уповноваженим на надання дозволів, про яке не
пізніше триденного терміну з дня прийняття такого рішення
зазначений орган повідомляє суб'єкта підприємницької діяльності,
щодо діяльності якого було припинено дію дозволу, та відповідні
територіальні органи та установи Мінприроди України, МОЗ, МВС,
Держнаглядохоронпраці та Мінтрансу.
4.7. Інформація щодо виданих центральним органом
Мінприроди України дозволів (копії дозволів) на транспортування
отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів, надсилається для контролю до Рескомприроди АР
Крим, відповідних Державних управлінь екології та природних
ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, у разі
транзитних перевезень - до Державної екологічної інспекції.
4.8. Під час здійснення екологічного контролю вантажів з
отруйними речовинами у пунктах пропуску через державний кордон
уповноважена особа контрольного органу Мінприроди України робить
на зворотному боці дозволу, у тому числі на виданому на транзитне
перевезення, відмітку щодо кількості перевезеної речовини
відповідно до кількості, зазначеної у дозволі, та повідомляє
дозвільний орган щодо факту завершення виконання умов дії дозволу
або щодо їх порушення.
4.9. У разі завершення терміну дії дозволу або повного
виконання діяльності, щодо якої він був виданий, перший примірник
дозволу в обов'язковому порядку повертається одержувачем до
дозвільного органу, який його видав.
4.10. У разі відсутності в суб'єкта підприємницької
діяльності дозволу на поводження з отруйними речовинами, у тому
числі продуктами біотехнології та іншими біологічними агентами,
або порушення умов, на яких дозвіл був наданий, до нього
застосовуються норми відповідальності, передбачені Кодексом
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ),
Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ), а також суб'єкти
підприємницької діяльності можуть бути позбавлені права на
одержання дозволу на здійснення вищезазначеної діяльності терміном
до двох років.
5. Прикінцеві положення
5.1. Рішення Мінприроди України щодо відмови у наданні
дозволу або зупинення його дії чи анулювання можуть бути оскаржені
в судовому порядку.
5.2. Рішення місцевих органів Мінприроди України про відмову
у наданні дозволу, зупинення його дії чи анулювання можуть бути
переглянуті вищим дозвільним органом - Мінприроди України. ( Пункт
5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від
04.10.2004 )
5.3. Дозвільний орган веде облік поданих заявок та формує
електронну базу даних (далі - ЕБД) виданих дозволів, у яку вносить
відомості щодо наданих, анульованих дозволів, щодо дозволів, дія
яких зупинена, а також щодо виданих дублікатів або копій дозволів.
5.4. Не пізніше 5-го числа кожного місяця територіальні
органи Мінприроди України надсилають електронною поштою або на
дискетах до центрального апарату Мінприроди України копію даних
ЕБД з унесеними за попередній місяць змінами та доповненнями.
5.5. Територіальні органи Мінприроди України невідкладно
надають інформацію про всі випадки аварій та несанкціонованих
дорожніх перевезень отруйних речовин, у тому числі продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів, до Департаменту
регулювання екологічної безпеки (копію до Департаменту ДАІ МВС
України) у вигляді таблиць, передбачених додатком 4. ( Пункт 5.5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 375 ( z1342-04 ) від
04.10.2004 )
5.6. Керівники та службові особи дозвільних органів несуть
відповідальність за порушення або неналежне виконання вимог цієї
Інструкції відповідно до діючого законодавства.
5.7. Відповідальність за достовірність пред'явлених
дозвільним органам Мінприроди України висновків експертиз несе
посадова особа відповідних органів Мінприроди України, МОЗ, МВС,
Мінтрансу, Держнаглядохоронпраці, якими були надані експертні
висновки.
Начальник Департаменту
регулювання екологічної безпеки Є.Маторін
Додаток 1
до п. 1.2 Інструкції про
розгляд заявок та надання
дозволів на виробництво,
зберігання, транспортування,
використання, захоронення,
знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому
числі продуктів
біотехнології та інших
біологічних агентів

ОСОБЛИВИЙ ПЕРЕЛІК
отруйних речовин, виробництво, зберігання,
транспортування, використання, захоронення,
знищення та утилізація яких при проведенні
науково-дослідних, контрольно-аналітичних робіт,
ідентифікації невизначених речовин і препаратів
та в учбовому процесі здійснюється при наявності
дозволу Мінприроди України

1. Ангідрид арсенової кислоти (оксид арсену (V));
2. Ангідрид арсенітної кислоти (оксид арсену (III));
3. Арсеніти водорозчинні
4. Сполуки берилію, берилій
5. Сполуки талію, талій
6. Сірковуглець
7. Фосфіди алюмінію, цинку, лужних та лужноземельних металів
8. Фосфор (жовтий)
9. Хлорид ртуті (II) (сулема)
10. Ціанистоводнева кислота
11. Ціаніди (солі ціанистоводневої кислоти)
12. Метиловий спирт (метанол)
13. Нітрил акрилової кислоти
14. Хлоропікрин
15. Хлороціан
16. Бруцин
17. Нікотин
18. Стрихнін
19. Цинхонін
20. Алдрин
21. Дилдрин
22. Варфарин (зоокумарин)
23. Дифенацинон (дифенацин, ритиндан)
24. Гліфтор (1,3-дифторопропанол)
25. Етилмеркурфосфат
26. Етилмеркурхлорид

27. Монофтороцтова кислота та її водорозчинні солі
28. Метафос
29. Меркаптофос
30. Метилетилтіофос
31. Тіофос
32. Октаметил
33. Хлорофацинон (редентин)
Додаток 2
до п. 2.1 Інструкції про
розгляд заявок та надання
дозволів на виробництво,
зберігання, транспортування,
використання, захоронення,
знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому
числі продуктів
біотехнології та інших
біологічних агентів

ЗАЯВКА
на одержання дозволу
N _____ від __________ ------------------------------------------------------------------ |1. Назва органу Міністерства охорони | | |навколишнього природного середовища | | |України, до якого подається заявка | | ------------------------------------------------------------------
2. Інформація про організацію-заявника: ------------------------------------------------------------------ |Назва | | |---------------------------+------------------------------------| |Місцезнаходження | | |---------------------------+------------------------------------| |Банківські реквізити | | |---------------------------+------------------------------------| |Код ЗКПО _________________ | Відповідальна особа | | (для підприємств, |------------------------------------| | організацій та | Телефон | | | установ України) |----------+-------------------------| | | Факс | | ------------------------------------------------------------------
3. Вид діяльності, яку планується здійснювати (потрібне
зазначити): ------------------------------------------------------------------ |-- транспортування (вид транспорту) |-- захоронення | |-- |-- | |------------------------------------+---------------------------| |-- зберігання |-- знищення | |-- |-- | |------------------------------------+---------------------------| |-- використання |-- утилізація | |-- |-- | |------------------------------------+---------------------------| |-- виробництво | | |-- | | ------------------------------------------------------------------ 4. Інформація про небезпечну речовину, щодо якої планується
здійснювати діяльність:
назва _______________________________ код за УКТ ЗЕД _____________
кількість ________________________________________________________
N ООН _____ клас небезпеки ____ N CAS _____ N держреєстрації _____
------------------------------------------------------------------ |5. Місце здійснення діяльності|---------------------------------| |(для транспортного |---------------------------------| |перевезення - маршрут) |---------------------------------| ------------------------------------------------------------------ 6. Термін здійснення діяльності з ____ до _____
7. Перелік документів, що додаються до заявки: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

М.П. ______________________ ___________________
(посада особи) (підпис)
Додаток 3
до п. 3.1 Інструкції про
розгляд заявок та надання
дозволів на виробництво,
зберігання, транспортування,
використання, захоронення,
знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому
числі продуктів
біотехнології та інших
біологічних агентів
--------- | Герб | |України| ---------
УКРАЇНА
Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України
ДОЗВІЛ
(згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 20.06.95 N 440)
від "____" ____________ 200_ року N ________
__________________________________________________________________
(назва уповноваженого органу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України)
на здійснення ____________________________________________________
(вказати вид діяльності)
Назва небезпечної речовини _______________________________________
Кількість небезпечної речовини ___________________________________
Країна-виробник (постачальник) ___________________________________
N ООН _____ N CAS ______ N держреєстрації ____ код за УКТ ЗЕД ____
Наданий __________________________________________________________
(назва організації-заявника) Місцезнаходження _________________________________________________
Банківські реквізити _____________________________________________
Ідентифікаційний код заявника ____________________________________
(для підприємств, установ та
організацій України)
Умови здійснення діяльності: _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Дійсний з __________________ до ____________________
М.П.
(посада уповноваженої особи дозвільного органу) (підпис)
Підпис особи, що отримала дозвіл __________ Дата видачі ________
Копії, не завірені в установленому порядку (ксерокопії тощо),
недійсні.
Вантаж підлягає екологічному контролю в пунктах пропуску через
державний кордон України.
Перелік документів, на підставі яких було надано дозвіл
Мінприроди України: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------- |N |Дата|Назва речовини |Кількість| Пункт переходу |Підпис | |з/п| | |речовини | |інспектора| |---+----+-----------------+---------+-----------------+----------| |---+----+-----------------+---------+-----------------+----------| |---+----+-----------------+---------+-----------------+----------| |---+----+-----------------+---------+-----------------+----------| |---+----+-----------------+---------+-----------------+----------| |---+----+-----------------+---------+-----------------+----------| |---+----+-----------------+---------+-----------------+----------| |---+----+-----------------+---------+-----------------+----------| |---+----+-----------------+---------+-----------------+----------| |---+----+-----------------+---------+-----------------+----------| -------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до п. 5.5 Інструкції про
розгляд заявок та надання
дозволів на виробництво,
зберігання, транспортування,
використання, захоронення,
знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому
числі продуктів
біотехнології та інших
біологічних агентів

Таблиця 1
Інформація щодо аварій, які виникли
під час поводження з отруйними речовинами,
у тому числі продуктами біотехнології
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Місце |Назва |Тип аварії:|Категорія |Площа або|Перевищення ГДК |Наслідки |Збитки, | |з/|події,|речовини,|промислова,|аварії: |об'єм |(кількість разів) |забруднення|нанесені| |п |дата |її |транспортна|об'єктова, |ураження |----------------------| |довкіллю| | | |кількість| |місцева, |(м.кв., |повітря*|вода**|ґрунти| |(грн.) | | | |(т, | |регіональна| м.куб.) | | | | | | | | | м.куб.) | | | | | | | | | |--+------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------+------+-----------+--------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- * Щодо граничнодопустимих концентрацій (ГДК) повітря робочої
зони та/або атмосферного повітря. ** Щодо граничнодопустимих концентрацій (ГДК) водних об'єктів
господарсько-питного та культурно-побутового водокористування
та/або рибогосподарських водоймищ.
Таблиця 2
Інформація щодо несанкціонованого
транспортного перевезення отруйних
речовин, у тому числі продуктів біотехнології
----------------------------------------------------------------------- |Дата, |Місце події|Назва |Кількість|Маршрут |Назва |Вантажоот-| |час | |речовини|речовини |транспор-|органі-|римувач, | |порушення| | | |тування |зації- |адреса | | | | | | |поруш- | | | | | | | |ника | | |---------+-----------+--------+---------+---------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------вверх