Документ z0776-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 13.11.2005, основание - z1327-05

                                                          
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 142/226/144/530 від 05.11.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 грудня 1998 р.
за N 776/3216
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Пенсійного
фонду
N 154/702/347/454 ( z1327-05 ) від 17.10.2005 )
Про порядок передачі та реалізації товарів (послуг),
майна і майнових прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування через
Спеціалізоване державне підприємство Пенсійного
фонду України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
11 серпня 1998 року N 1251 ( 1251-98-п ) "Про стан і додаткові
заходи щодо виплати пенсій, погашення заборгованості з
обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, недоїмки
до Пенсійного фонду і Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок передачі та реалізації товарів
(послуг), майна і майнових прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування через Спеціалізоване
державне підприємство Пенсійного фонду України (далі - Порядок)
(додається). 2. Пенсійному фонду подати Порядок на реєстрацію до
Міністерства юстиції. 3. Установити, що дія Порядку не поширюється на передачу та
реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
4. Начальникам Кримського республіканського, обласних,
Київського та Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду
забезпечити організацію роботи підвідомчих органів Фонду щодо
застосування Порядку. З цією метою: 4.1. Забезпечити взаємодію з питань застосування Порядку із
Спеціалізованим державним підприємством. 4.2. Провести серед підприємств, установ та організацій -
платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
роз'яснювальну роботу щодо застосування Порядку. 4.3. У десятиденний термін після затвердження провести з
начальниками районних та міських відділів Фонду семінар-нараду з
питань застосування Порядку.
5. Відділу організаційної роботи та зв'язків із засобами
масової інформації Пенсійного фонду (Ліхоліт Л.П.) забезпечити
висвітлення Порядку в засобах масової інформації.
Голова правління Пенсійного
фонду України Б.О.Зайчук
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
В.о.Міністра економіки України В.М.Кальник
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Пенсійного фонду України, Міністерства
фінансів України, Міністерства економіки
України та Державної податкової адміністрації
України 05.11.98 N 142/226/144/530
Порядок
передачі та реалізації товарів (послуг), майна і майнових
прав у рахунок сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування через Спеціалізоване державне
підприємство Пенсійного фонду України
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 1998 року N 1251 ( 1251-98-п )
"Про стан і додаткові заходи щодо виплати пенсій, погашення
заборгованості з обов'язкових платежів до державного та місцевих
бюджетів, недоїмки до Пенсійного фонду і Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення" регулює питання передачі та
реалізації товарів (послуг), рухомого майна і майнових прав
(надалі - майно) в рахунок сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування через Спеціалізоване державне підприємство
Пенсійного фонду України (надалі - підприємство). 1.2. Відповідно до цього Порядку підприємствами, установами
та організаціями незалежно від форм власності, які є платниками
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (надалі -
платники), здійснюється передача майна в рахунок погашення
простроченої заборгованості із збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування (надалі - заборгованість) або в рахунок
поточних платежів із збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування (надалі - поточні платежі) в разі виплати платниками
заробітної плати в натуральній формі. 1.3. Розмір заборгованості або поточних платежів, у рахунок
яких передається майно відповідно до цього Порядку, визначається
на підставі актів звірки (додаток 1), що складаються на вимогу
платників органами Пенсійного фонду, де платники перебувають на
обліку, в строк не більш як три робочі дні з дня звернення
платника. 1.4. У платників податків, які здійснюють операції з передачі
та реалізації майна відповідно до цього Порядку, податкові
зобов'язання виникають відповідно до чинного законодавства.
2. Порядок передачі майна
2.1. Платники, які мають заборгованість або здійснюють
виплату заробітної плати в натуральній формі і бажають передати
майно в рахунок погашення заборгованості і поточних платежів,
подають до тих органів Пенсійного фонду, де вони перебувають на
обліку, заяву (додаток 2) у двох примірниках, до якої додається
акт звірки. 2.2. Органи Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з
дня надходження заяви платника надсилають один примірник заяви
підприємству, яке протягом десяти робочих днів з дня одержання
заяви вивчає можливість та доцільність одержання майна в рахунок
погашення заборгованості або поточних платежів і забезпечує
укладання між підприємством, платником та органом Пенсійного фонду
згідно з типовим договором доручення (додаток 3) договору
доручення про передачу майна на реалізацію (надалі - договір
доручення) або письмово повідомляє платника та відповідний орган
Пенсійного фонду про відмову в одержанні майна. При укладенні договору доручення платниками, органами
Пенсійного фонду та підприємством узгоджуються номенклатура,
обсяги та ціна майна, що передається на реалізацію, порядок його
передачі та зберігання. Платник зобов'язаний надати органам Пенсійного фонду та
підприємству документи, що підтверджують його право власності на
майно та його якість. Органи Пенсійного фонду та підприємство мають право
безпосередньо перевіряти наявність майна та його якість. Договір доручення не може бути розірваний сторонами в
односторонньому порядку. 2.3. Платникам відмовляють в задоволенні їх заяв про передачу
майна в рахунок погашення заборгованості чи поточних платежів,
якщо буде встановлено, що майно, яке пропонується для передачі, не
є власністю платника, відсутнє у платника, не відповідає
встановленим стандартам якості, не користується попитом або
запропоноване за цінами, що перевищують граничні розміри цін,
передбачені цим Порядком. 2.4. Після укладення договору доручення органи Пенсійного
фонду вживають заходів щодо припинення стягнення відповідних сум
заборгованості з платників за їх платіжними дорученнями про
безспірне стягнення заборгованості, а також щодо стягнення
заборгованості в судовому порядку за рахунок майна платників. 2.5. З моменту укладення договору доручення право
розпорядження майном переходить до підприємства. При цьому
передане майно може використовуватися лише для забезпечення
погашення заборгованості. 2.6. Якщо рухоме майно, що передається платником, перебуває в
податковій заставі відповідно до Указу Президента України від
4 березня 1998 року N 167 ( 167/98 ) "Про заходи щодо підвищення
відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими
фондами", то платники у випадках, передбачених зазначеним Указом,
зобов'язані отримати письмову згоду відповідних органів державної
податкової служби на реалізацію майна (додаток 4); в зв'язку з цим
вони подають до цих органів заяву (додаток 5), що розглядається
протягом трьох робочих днів з дня її надходження. 2.7. Згідно з договором доручення, укладеним за цим Порядком,
майно в строк, визначений таким договором доручення, передається
платниками на зберігання підприємству; якщо ж майно залишається у
платника, то одночасно з укладанням договору доручення платником
та підприємством складається акт про відповідальне зберігання
майна (додаток 6). Транспортування та інші організаційні заходи, пов'язані з
передачею майна, забезпечуються платником або підприємством
відповідно до умов договору доручення. Ризик випадкової втрати, псування майна, переданого за
договором доручення, що перебуває у підприємства, несе це
підприємство, яке також відшкодовує збитки, пов'язані з втратою та
псуванням одержаного ним майна, за вирахуванням збитків,
пов'язаних з природними втратами. Ризик випадкової втрати, псування майна, що перебуває на
відповідальному зберіганні в платника, несе платник. 2.8. Видатки, пов'язані з передачею майна, зараховуються до
витрат на його реалізацію. 2.9. Передача майна згідно з цим Порядком здійснюється за
цінами, обумовленими договором доручення, але не вищими за ринкові
ціни, що склалися на відповідне майно. У разі потреби підприємством забезпечується проведення
експертної оцінки майна. Витрати на проведення експертизи несе
сторона, визначена договором доручення. Виходячи з ціни, за якою передається майно, та обсягу органом
Пенсійного фонду при укладанні договору доручення визначається
розмір заборгованості або поточних платежів, у рахунок яких
передається майно, який зазначається в договорі доручення.
3. Реалізація переданого майна
3.1. Передане майно реалізується підприємством, яке може
здійснювати будь-які операції щодо реалізації майна, що не
суперечать чинному законодавству. При розрахунках за майно можуть використовуватись векселі,
якими, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
24 січня 1998 року N 75 ( 75-98-п ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення надходження збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
11 серпня 1998 року N 1251 ( 1251-98-п ), оформлено заборгованість
платників. 3.2. Підприємство зобов'язане перераховувати органам
Пенсійного фонду кошти за реалізоване майно не пізніше як через
три банківські дні з дня їх надходження виходячи з обсягів
реалізованого майна та цін, зазначених у договорі доручення, за
винятком витрат, пов'язаних з реалізацією майна, встановлених
відповідно до цього Порядку. У разі реалізації майна за цінами, вищими ніж обумовлені
договором доручення, відповідна різниця зараховується платнику в
рахунок майбутніх платежів із збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування або повертається платнику за його заявою. 3.3. Підприємство зобов'язане реалізувати передане йому майно
в строки, визначені договором доручення, але не пізніше як
протягом 90 робочих днів з дня укладення договору. Підприємство за рахунок власних коштів несе ризик
нереалізації майна (окрім випадків, коли така нереалізація
пов'язана з невиконанням зобов'язань платником щодо передачі та
забезпечення збереження майна, переданого йому на відповідальне
зберігання) і зобов'язане перерахувати відповідним органам
Пенсійного фонду в установлені строки кошти в розмірах, визначених
договором доручення, навіть у тому разі, якщо майно не було
реалізоване в ці строки. 3.4. За порушення строків перерахування коштів, визначених
цим Порядком, підприємство сплачує органам Пенсійного фонду пеню в
розмірі, встановленому договорами доручення. 3.5. Платники та органи Пенсійного фонду не відповідають за
реалізацію майна згідно з цим Порядком. 3.6. Платники, які уклали договори доручення, зобов'язані
передавати на вимогу підприємства для реалізації майно, що
перебуває в них на відповідальному зберіганні. 3.7. До витрат підприємства, пов'язаних з передачею та
реалізацією майна, належать витрати підприємства, пов'язані з
передачею та реалізацією майна, що відповідно до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) належать до
валових витрат, які не входять до оподатковуваного прибутку. Ці витрати можуть включатися підприємством до ціни, за якою
ним реалізується майно.
4. Порядок зарахування платежів за реалізоване майно в рахунок
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
4.1. Підприємство одночасно з перерахуванням коштів за
реалізоване майно подає відповідним органам Пенсійного фонду звіт
про реалізацію майна (додаток 7), що перевіряється органами
Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дня його
надходження. Якщо поданий звіт відповідає умовам договору доручення і
надійшли відповідні суми коштів, то органи Пенсійного фонду у
вищевказаний строк надсилають платникам повідомлення про погашення
заборгованості або зарахування поточних платежів (додаток 8). При
цьому органи Пенсійного фонду відкликають з обслуговувального
банку платника платіжні доручення про безспірне стягнення
заборгованості та вживають заходів щодо припинення провадження у
судових справах про стягнення заборгованості за рахунок майна
платників. У разі ненадходження коштів у встановлені строки або
невідповідності звіту, поданого підприємством, умовам договору
доручення органи Пенсійного фонду вживають заходів щодо стягнення
з підприємства недоодержаних коштів. 4.2. На підставі повідомлення органів Пенсійного фонду про
погашення заборгованості платники мають право відкликати зі свого
обслуговувального банку платіжні доручення про перерахування сум
заборгованості до Пенсійного фонду. 4.3. До моменту надходження до органів Пенсійного фонду
коштів за реалізоване майно пеня за несвоєчасну сплату збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування нараховується платникам
на загальних підставах.
5. Облік операцій, пов'язаних з передачею та
реалізацією майна
5.1. Органи Пенсійного фонду та підприємство ведуть окремий
облік договорів доручення, а також облік переданого і
реалізованого майна в спеціальних журналах (додаток 9). 5.2. Підприємство до 15 числа місяця, наступного за звітним,
подають Пенсійному фонду узагальнений звіт про стан передачі та
реалізації майна за регіонами (додаток 10). 5.3. Бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з передачею та
реалізацією майна, ведеться платниками, підприємством та органами
Пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства.
6. Заключні положення
Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надаються
Пенсійним фондом України.
Додаток 1
до Порядку передачі та реалізації
товарів (послуг), майна і майнових
прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне
страхування
Акт звірки N ____
"___" ___________ 199_ р. м. _______________
Цей акт складено ____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи __________________________________________________________________
органу Пенсійного фонду, що склала акт)
про те, що заборгованість (несплачені поточні платежі, нараховані
на заробітну плату, виплачену в натуральній формі) _______________ __________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації) станом на "___" _________ 199_ р. становить _________________ грн.
(літерами)
Начальник ___________________ __________________________
районного (міського) відділу (прізвище, ініціали)
Пенсійного фонду
М.п.
Керівник підприємства __________________________
(установи, організації) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер __________________________
(прізвище, ініціали) М.п.
Додаток 2
до Порядку передачі та реалізації
товарів (послуг), майна і майнових
прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне
страхування
Бланк або кутовий
штамп платника
Керівнику ______________________________
(найменування органу Пенсійного фонду) ________________________________________
(найменування підприємства, установи,
організації)
Заява
Просимо прийняти в рахунок погашення заборгованості (поточних
платежів) із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
таке майно:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Номенклатура майна | Одиниця | Кількість | Вартість | | | виміру | | | |——————————————————————+————————————+—————————————+——————————————| |——————————————————————+————————————+—————————————+——————————————| |——————————————————————+————————————+—————————————+——————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник платника _______________________________
(прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер _______________________________
(прізвище, ініціали) М.п.
Додаток 3
до Порядку передачі та реалізації
товарів (послуг), майна і майнових
прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне
страхування
Типовий договір доручення N ____
про передачу майна на реалізацію
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації) в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ___________________________ (надалі - Платник), _______________________________________________ районний (міський)
відділ Пенсійного фонду України в особі начальника _______________ _________________________________________________________________,
що діє на підставі Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.94
N 345 (надалі - Фонд), та Спеціалізоване державне підприємство
Пенсійного фонду України (надалі - Підприємство) в особі _________ _________________________________________________________________,
що діє на підставі Статуту, уклали цей договір доручення (надалі -
Договір) про таке: 1. Платник доручає Підприємству реалізувати майно, передане в
рахунок погашення заборгованості (сплати поточних платежів) до
Фонду, за номенклатурою, в обсягах та за цінами, зазначеними в
заяві Платника від "___" ___________ 199_ р. (далі - майно),
подані до Фонду, що є невід'ємною частиною цього договору, і
перерахувати кошти від реалізації Фонду. Обсяг заборгованості (поточних платежів), в рахунок яких
передається майно за цим договором, становить _____________ грн. 2. Майно залишається у Платника на відповідальне зберігання
або передається Платником у розпорядження Підприємства шляхом його
поставки Підприємству за адресою _________________________________
протягом _____________ робочих днів з дня підписання цього
договору, при цьому транспортування продукції забезпечує ______________, який несе пов'язані з цим витрати.
Право на розпорядження майном, переданим за цим договором,
належить Підприємству. 3. Підприємство (Платник) забезпечує зберігання майна,
переданого за цим Договором, несе ризик його випадкової втрати чи
псування. 4. Підприємство зобов'язується реалізувати майно не пізніше
"___" ___________ 199_р, і не пізніше трьох робочих днів з дня
закінчення цього строку перерахувати на розрахунковий рахунок
Фонду N _____ у ______________________, МФО N ______________ грн.,
незалежно від фактичної ціни, за якою буде реалізоване майно,
передане за цим договором. Якщо майно, передане за цим договором, буде реалізоване за
ціною, вищою за зазначену в заяві Платника, то Підприємство
зобов'язується повернути відповідну різницю Платнику протягом
трьох робочих днів з дня одержання коштів за реалізоване майно. 5. Платник зобов'язаний надавати майно, яке перебуває у нього
на відповідальному зберіганні, для реалізації за розпорядженнями
Підприємства. 6. Майно, передане за цим договором, використовується
виключно для забезпечення погашення заборгованості Платника перед
Фондом. При розрахунках за майно може бути використано векселі, якими
у встановленому порядку оформлено заборгованість Платника із збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування. 7. Підприємство несе за рахунок власних коштів ризик
нереалізації майна і зобов'язане перерахувати Фонду кошти,
зазначені в пункті 4 цього договору, навіть у тому разі, якщо
продукція не буде реалізована у строк, передбачений цим договором. 8. За затримку строків перерахування коштів, визначених цим
договором, Підприємство сплачує Фонду пеню в розмірі ____________. 9. Фонд зобов'язується в установленому порядку протягом трьох
робочих днів з дня надходження до Фонду коштів за цим договором
зарахувати ці кошти в рахунок погашення заборгованості (поточних
платежів). 10. Інші умови ______________________________________________ __________________________________________________________________
11. Усі спори, що виникають у процесі реалізації цього
договору, вирішуються Сторонами відповідно до чинного
законодавства. 12. За невиконання чи неналежне виконання умов цього договору
Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 13. Договір набирає чинності з моменту його підписання, діє
до повного виконання Сторонами зобов'язань за договором і не може
бути розірваний в односторонньому порядку, крім випадків,
передбачених законодавством. 14. Договір складено в трьох примірниках, по одному для
кожної зі Сторін, при цьому всі примірники мають однакову юридичну
силу.
Юридичні адреси та підписи сторін:
Фонд: Підприємство: Платник: ________________ ________________ ________________
(адреса) (адреса) (адреса)
________________ ________________ ________________
(банківські (банківські (банківські
реквізити) реквізити) реквізити) ________________ ________________ ________________
(телефон) (телефон) (телефон)
Керівник _______ Керівник _______ Керівник _______
М.п. М.п. М.п.
Додаток 4
до Порядку передачі та реалізації
товарів (послуг), майна і майнових
прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне
страхування
Бланк або кутовий штамп
органу державної податкової
служби
"___" _____________ 199_ р.
_______________________________________
(найменування підприємства, установи,
організації)
Згода
на реалізацію майна, що перебуває в податковій заставі
Цим документом надаємо згоду на реалізацію майна, яке
перебуває у податковій заставі, належного ________________________ _________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номенклатура майна| Одиниця | Кількість | Вартість | | | виміру | | | |——————————————————+———————————+————————————————+————————————————| |——————————————————+———————————+————————————————+————————————————| |——————————————————+———————————+————————————————+————————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього на загальну суму __________________________________ грн.
(літерами)
Керівник органу державної
податкової служби ________________________________________
(прізвище, ініціали) М.п.
Додаток 5
до Порядку передачі та реалізації
товарів (послуг), майна і майнових
прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне
страхування
Бланк або кутовий
штамп платника
___________________________________
(найменування органу державної
податкової служби) ___________________________________
(найменування підприємства,
установи, організації)
Заява
Прошу надати згоду на передачу в рахунок погашення
заборгованості зі збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування належного нам майна, що перебуває в податковій
заставі:
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номенклатура майна| Одиниця | Кількість | Вартість | | | виміру | | | |——————————————————+————————————+————————————————+———————————————| |——————————————————+————————————+————————————————+———————————————| |——————————————————+————————————+————————————————+———————————————| |——————————————————+————————————+————————————————+———————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього на загальну суму ____________________________________ грн.
(літерами)
Керівник платника ______________________________
(прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ______________________________
(прізвище, ініціали) М.п.
Додаток 6
до Порядку передачі та реалізації
товарів (послуг), майна і майнових
прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне
страхування
Акт N ____
про відповідальне зберігання
"___" ____________ 19__ р. м. _______________
Цей акт складено про те, що _________________________________
(найменування підприємства, установи, __________________________________________________________________
організації) відповідно до типового договору доручення від "___" _______ 19__р.
N ___ забезпечує відповідальне зберігання такого майна: —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номенклатура майна| Одиниця | Кількість | Вартість | | | виміру | | | |——————————————————+————————————+————————————————+———————————————| |——————————————————+————————————+————————————————+———————————————| |——————————————————+————————————+————————————————+———————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Платник зобов'язується надати вищевказане майно на першу
вимогу Підприємства.
Відповідальна особа
підприємства ____________________________________
(прізвище, ініціали) М.п.
Керівник платника ____________________________________
(прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ____________________________________
(прізвище, ініціали) М.п.
Додаток 7
до Порядку передачі та реалізації
товарів (послуг), майна і майнових
прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне
страхування
Бланк або кутовий штамп
підприємства
"___" ___________ 199_ р.
N ____
Звіт
про реалізацію майна
згідно з договором доручення від "___" ______ 19__ р. N ___
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Номенклатура |Кількість, од.| Ціна |Реалізовано| Витрати на | | переданого | виміру | | на суму | реалізацію | | майна | | | | | |——————————————+——————————————+——————+———————————+———————————————| |——————————————+——————————————+——————+———————————+———————————————| |——————————————+——————————————+——————+———————————+———————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник підприємства ___________________________________
(прізвище, ініціали) М.п.
Додаток 8
до Порядку передачі та реалізації
товарів (послуг), майна і майнових
прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне
страхування
Бланк або кутовий штамп
органу Пенсійного фонду
"___" ___________ 199_ р.
N ____ __________________________________
(найменування підприємства,
установи, організації)
Повідомлення
Повідомляємо, що в рахунок Вашої заборгованості (поточних
платежів) із збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
надійшли кошти на суму ______________________________________ грн.
(літерами) за передане Вами майно згідно з договором доручення від
"___" ___________ 199_ р. N ___
Начальник _________________________
районного (міського) відділу (прізвище, ініціали)
Пенсійного фонду
М.п.
Додаток 9
до Порядку передачі та реалізації
товарів (послуг), майна і майнових
прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне
страхування
Журнал
обліку передачі та реалізації майна
Журнал розпочато "___" _______ 199_ р.
Закінчено "___" ___________ 199_ р.
Особа, відповідальна за ведення журналу __________________________
(прізвище, ініціали)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Укладено дого- |Номе-|Оди-|Кіль-|Вар-|Пере- |Надійшли |Витрати|Перераховано кошти| |з/п|ворів доручення|нкла-|ниця|кість|ті- |дано | кошти |на реа-|Пенсійному фонду | | |———————————————|тура |ви- | |сть |майно,|—————————|лізацію|——————————————————| | | дата | номер | |міру| | |дата |дата|сума| | дата | сума | |———+———————+———————+—————+————+—————+————+——————+————+————+———————+————————+—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |———+———————+———————+—————+————+—————+————+——————+————+————+———————+————————+—————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
У журналі пронумеровано та прошито __________ сторінок.
Додаток 10
до Порядку передачі та реалізації
товарів (послуг), майна і майнових
прав у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне
страхування
Бланк або кутовий штамп
підприємства
"___" ___________ 199_ р.
N ____
Звіт
про реалізацію майна
за _____________ місяць 199_ р.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номенклатура|Кількість, од.| Ціна |Реалізовано на|Витрати на | |переданого | виміру | (грн.) | суму |реалізацію | |майна | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Назва регіону (області, міста, АР Крим) | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |————————————+——————————————+—————————+——————————————+———————————| |————————————+——————————————+—————————+——————————————+———————————| | Всього | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник підприємства ___________________________________
(прізвище, ініціали) М.п.вверх