Документ z0776-12, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 10.08.2018, основание - z0854-18

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2012  № 277


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2012 р.
за № 776/21089

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 558 від 25.06.2018}

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Указу Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України», постанов Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та з метою впорядкування виплати грошового забезпечення окремим категоріям військовослужбовців Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20 травня 2008 року № 425, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 червня 2008 року за № 537/15228, що додаються.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Держприкордонслужби спільно з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Держприкордонслужби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії УкраїниМ.М. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра соціальної політики України
В.І. Надрага
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
24.04.2012  № 277


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2012 р.
за № 776/21089

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

1. Розділ III доповнити новим пунктом 3.27 такого змісту:

«3.27. Надбавка у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці

3.27.1. Надбавка у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці (далі - надбавка), виплачується військовослужбовцям, які займають посади в органах Держприкордонслужби та які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю.

Такими, що постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, вважаються військовослужбовці, які за своїми функціональними обов’язками займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці.

3.27.2. Надбавка виплачується військовослужбовцям, яким надано доступ до державної таємниці відповідно до затвердженої номенклатури посад військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

3.27.3. Надбавка виплачується у розмірах, установлених Положенням про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414, залежно від ступеня секретності інформації.

Ця надбавка виплачується військовослужбовцю на підставі наказу начальника органу Держприкордонслужби про надання доступу до державної таємниці, конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв, в якому зазначається її розмір.

3.27.4. Проекти наказів про надання доступу до державної таємниці, конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв готуються підрозділами режиму і захисту інформації органів Держприкордонслужби, де військовослужбовці перебувають на кадровому обліку.

Начальникам органів та підрозділів спеціального призначення Держприкордонслужби надбавка виплачується на підставі наказів начальників органів Держприкордонслужби вищого рівня про надання їм доступу до державної таємниці у сфері, що стосується діяльності органу Держприкордонслужби.

Військовослужбовцям окремих відділів внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України надбавка виплачується на підставі наказів начальників органів Держприкордонслужби, в яких вони перебувають на фінансовому забезпеченні, на підставі рапортів начальників цих відділів з відповідними обґрунтуваннями та копій їх наказів про доступ військовослужбовців до державної таємниці.

У наказі про надання доступу до державної таємниці, конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв військовослужбовцям, які під час виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт постійно працюють з відомостями та носіями секретної інформації, конкретний розмір надбавки визначається з урахуванням важливості робіт, обсягу відомостей, що становлять державну таємницю, закріплення виконавців за відповідними ділянками роботи.

3.27.5. Військовослужбовцям, звільненим з посад у зв’язку з призначенням на іншу посаду в цьому самому органі Держприкордонслужби, виплата надбавки за посадою, з якої його звільнено, проводиться до дня, з якого він став до виконання обов’язків за новою посадою. У зв’язку з призначенням на посаду в інший орган Держприкордонслужби надбавка за посадою, з якої його звільнено, виплачується по день скасування доступу до державної таємниці включно, але не пізніше дня виключення зі списків особового складу.

3.27.6. Військовослужбовцям надбавка виплачується від посадових окладів за основними посадами або такими, що виконуються тимчасово.

3.27.7. Надбавка виплачується органами Держприкордонслужби щомісяця, одночасно з виплатою грошового забезпечення за місцем служби військовослужбовців або органами Держприкордонслужби, в яких вони перебувають на фінансовому забезпеченні.

3.27.8. Виплата надбавки зберігається у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби у щорічні основні та додаткові відпустки із збереженням грошового забезпечення, на лікування, навчання, стажування та у службові відрядження, які пов’язані з виконанням службових обов’язків за посадою, за умови збереження у них доступу до державної таємниці.

Виплата надбавки зберігається також на період перебування військовослужбовців у розпорядженні відповідних начальників органів Держприкордонслужби за умови надання доступу цим військовослужбовцям до конкретної секретної інформації та її матеріальних носіїв відповідно до функціональних обов’язків, визначених на період перебування у розпорядженні посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають.

3.27.9. Виплата надбавки військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби припиняється з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.».

2. У розділі IV:

підпункт 4.3.1 пункту 4.3 викласти у такій редакції:

«4.3.1. Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних начальників органів Держприкордонслужби відповідно до підпунктів 1-3, 7, 8, 10 - 12, 14 і 15 пункту 127 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115, з дня, що наступає за днем звільнення із займаних посад (скорочення штатної посади), протягом двох місяців виплачується грошове забезпечення, яке військовослужбовець отримував за останньою посадою на день звільнення з посади (скорочення). Грошове забезпечення у цьому випадку обчислюється, виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагороди за бойове чергування, морського грошового забезпечення та надбавки у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, у разі відсутності доступу у військовослужбовців до секретної інформації та її матеріальних носіїв).

Після закінчення двох місяців безперервного перебування військовослужбовців у розпорядженні грошове забезпечення за останньою основною посадою, яку вони займали до зарахування у розпорядження, виплачується тільки за рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

Клопотання про продовження строків виплати грошового забезпечення подаються за підпорядкованістю начальниками органів Держприкордонслужби, у розпорядженні яких вони перебувають.»;

пункт 4.5 викласти у такій редакції:

«4.5. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків чи відстороненим від посад, а також тим, які перебувають під арештом та в дисциплінарних частинах

4.5.1. Військовослужбовцям, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України усунені від виконання службових обов'язків, з наступного після усунення від виконання службових обов'язків дня за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються посадові оклади, оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів про усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків, якщо за результатами службового розслідування підстави для прийняття такого рішення не підтвердилися, за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, яких вони у зв'язку з усуненням від виконання службових обов'язків не отримували.

4.5.2. Військовослужбовцям, відстороненим від посад відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, з наступного після відсторонення від посад дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування постанов про відсторонення від посад за період, протягом якого вони не перебували на посадах унаслідок відсторонення від них, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, яких вони не отримували, військовослужбовцям не виплачуються.

4.5.3. Військовослужбовцям, стосовно яких вжито запобіжний захід у вигляді взяття під варту, виплата грошового забезпечення припиняється з дня фактичного взяття під варту.

У разі якщо до військовослужбовців, відсторонених від посад, яких утримували під вартою, обрано інший запобіжний захід, ніж утримання під вартою, з дня прибуття до органу Держприкордонслужби і до дня отримання органом Держприкордонслужби копії вироку про засудження військовослужбовців до позбавлення волі грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому підпунктом 4.5.2 цього пункту.

4.5.4. У разі винесення виправдувального вироку суду, закриття кримінальної справи (відмови в порушенні кримінальної справи) за відсутності події злочину, відсутності у діянні складу злочину або недоведеності участі обвинуваченого в учиненні злочину військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, поновлюється виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, яких вони не отримували у зв'язку з відстороненням від посад, з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою.

При цьому грошове забезпечення, яке втратили військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду».

4.5.5. У разі винесення судом обвинувального вироку про умовне засудження військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, поновлюється виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, яких вони не отримували у зв'язку з відстороненням від посад.

4.5.6. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту виплачуються оклади за військовими званнями. Інші види грошового забезпечення за цей період не виплачуються.»;

підпункт 4.7.4 пункту 4.7 викласти у такій редакції:

«4.7.4. Військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства.

За бажанням вагітної військовослужбовця-жінки або тієї, яка має дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, начальник органу Держприкордонслужби зобов’язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Виконання обов’язків за посадою на умовах неповного службового часу встановлюється на підставі рапорту військовослужбовця-жінки.

У разі необхідності внесення змін до тривалості службового часу військовослужбовця-жінки рішення про такі зміни оформляється наказом. У наказі органу Держприкордонслужби для військовослужбовця-жінки встановлюється тривалість службового часу в годинах на день без урахування часу обідньої перерви. Також зазначається початок службового часу та його закінчення.

Контроль за фактично відпрацьованим службовим часом військовослужбовцем-жінкою покладається на її безпосереднього начальника.»;

пункт 4.7 доповнити новими підпунктами 4.7.5 - 4.7.8 такого змісту:

«4.7.5. За період виконання військовослужбовцем-жінкою обов’язків за посадою на умовах неповного службового часу їй виплачується грошове забезпечення за нормами, визначеними законодавством, пропорційно відпрацьованому службовому часу.

4.7.6. Військовослужбовцям-жінкам після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками, - не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, допомога для оздоровлення надається тільки у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку.

Військовослужбовцям-жінкам матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається у році, у якому вони приступили до виконання обов’язків за посадою після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками, - не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

4.7.7. Розмір допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям-жінкам визначається відповідно до підпункту 3.6.3 пункту 3.6 та підпункту 3.7.4 пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Інструкції.

4.7.8. Винагорода за тривалість безперервної військової служби військовослужбовцям-жінкам, які виконують обов’язки за посадою на умовах неповного службового часу, виплачується відповідно до пункту 3.25 розділу ІІІ цієї Інструкції.»;

підпункти 4.10.1, 4.10.2 пункту 4.10 викласти у такій редакції:

«4.10.1. Особам офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.

4.10.2. Особам офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які звільняються із служби за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин, що визначені Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, прапорщиків, мічманів та офіцерів з військової служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1994 року № 150, та мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.»;

абзац перший підпункту 4.10.5 пункту 4.10 викласти у такій редакції:

«4.10.5. Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей.».

Директор
Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Держприкордонслужби
генерал-майор

Я.Р. Рудиквверх