Документ z0762-99, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.03.2006, основание - z0257-06

                                                          
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 88 від 04.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 листопада 1999 р.
vd991004 vn88 за N 762/4055
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Головного
контрольно-ревізійного управління
N 67 ( z0257-06 ) від 27.02.2006 }
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про
порядок проведення ревізій і перевірок
державною контрольно-ревізійною службою в
Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ України
від 03.10.97 N 121

Відповідно до Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), з метою
вдосконалення роботи щодо проведення ревізій і перевірок та на
виконання вимог Указу Президента України "Про деякі заходи з
дерегулювання підприємницької діяльності" ( 817/98 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції про порядок
проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною
службою в Україні, затвердженої наказом Головного
контрольно-ревізійного управління України від 03.10.97 N 121
( z0497-97 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.10.97 за N 497/2301, що додаються. 2. Управлінню правової роботи ГоловКРУ після державної
реєстрації довести цей наказ до відома обласних
контрольно-ревізійних управлінь для використання в роботі. 3. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної
реєстрації.
Заступник Міністра фінансів,
начальник ГоловКРУ України М.М.Каленський
Затверджено
Наказ ГоловКРУ України
04.10.99 N 88
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 листопада 1999 р.
за N 762/4055
Зміни і доповнення
до Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок
державною контрольно-ревізійною службою в Україні,
затвердженої наказом Головного контрольно-ревізійного
управління від 03.10.97 N 121
1. Назву Інструкції ( z0497-97 ) викласти в такій редакції:
"Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами
державної контрольно-ревізійної служби в Україні". 2. У пункті 1.1 слова "перевірок державною
контрольно-ревізійною службою" замінити словами "перевірок
органами державної контрольно-ревізійної служби". Доповнити пункт
1.1 після "( 515-93-п )" словами "та Указу Президента України від
23.07.98 N 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності". 3. Розділ 1 "Загальні положення" доповнити пунктами 1.4-1.5 у
такій редакції: "1.4. Організація проведення ревізії (перевірки)
регламентується виключно Законом України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та цією
Інструкцією. Працівник, що здійснює ревізію (перевірку), виконує
службове доручення й безпосередньо підпорядковується керівнику
органу державної контрольно-ревізійної служби. Втручання органів
виконавчої влади, включаючи правоохоронні, та органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових осіб, засобів масової інформації,
об'єднань громадян та їхніх представників у діяльність органів
ДКРС, що здійснюється в межах чинного законодавства,
забороняється.
1.5. Терміни, що їх ужито в цій Інструкції, мають таке
значення: 1.5.1. Законодавство з фінансових питань - сукупність чинних
на будь-який момент контрольного періоду законів та інших
нормативно-правових актів держави, якими регулюються процеси
утворення, розподілу та використання фінансових ресурсів держави,
а також грошові, кредитні й товарообмінні відносини. Основними видами фінансових ресурсів є: прибуток;
амортизаційні відрахування; податки й збори з підприємств, установ
і організацій та з населення; відрахування на соціальні потреби;
доходи від зовнішньоекономічної діяльності; виручка від реалізації
безхазяйного та наявного в надлишках майна; надходження від
продажу державних запасів і резервів; надходження від здавання в
оренду об'єктів нерухомості, земельних ділянок, устаткування,
транспортних засобів; надходження в погашення кредитів, наданих
раніше іншим країнам; одержання кредитів і гуманітарної допомоги
з-за кордону; надлишок обігових коштів. 1.5.2. Фінансова дисципліна - стан дотримання органами
державної влади й місцевого самоврядування, суб'єктами
господарювання всіх форм власності, об'єднаннями громадян,
посадовими особами, громадянами України та іноземними громадянами
визначених законодавством та нормативно-правовими актами
фінансово-правових норм. 1.5.3. Фінансове правопорушення - дія або бездіяльність
органів державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктів
господарювання всіх форм власності, об'єднань громадян, посадових
осіб, громадян України та іноземних громадян, наслідком яких стало
невиконання фінансово-правових норм. 1.5.4. Зустрічна перевірка - метод документального
підтвердження на підприємстві, в установі чи організації, що мали
договірні взаємовідносини з об'єктом контролю, на прохання
контрольного чи правоохоронного органу виду, обсягу і якості
операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування
їх реальності (повноти відображення в обліку об'єкта контролю). 1.5.5. Підконтрольні органам ДКРС підприємства, установи,
організації - центральні та місцеві органи виконавчої влади (крім
Адміністрації Президента України, Верховної Ради України і
Кабінету Міністрів України), бюджетні установи й організації,
казенні підприємства незалежно від джерел фінансування; а також
державні й недержавні фонди, підприємства, організації,
господарські товариства, об'єднання підприємств, спілки тощо
незалежно від форми власності, відомчої належності,
підпорядкованості та місця розташування, що одержують (одержували
в ревізійному періоді) кошти з бюджетів усіх рівнів (включаючи
кошти державних цільових фондів, що включені до зведеного бюджету
держави, чи інші державні кошти, що направлялися на фінансування
окремих програм згідно з законами), кошти державних валютних
фондів та/або мали (мають) зобов'язання перед державою щодо
цільового спрямування пільг як коштів, що отримані з бюджету. 1.5.6. Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх
справ, служби безпеки, підрозділи податкової міліції. 1.5.7. Компетенція органів ДКРС - постійні й тимчасові
повноваження органів ДКРС, делеговані їм державою й закріплені за
ними статтею 8 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні" ( 2939-12 ) та іншими законами й
нормативно-правовими актами України (передусім законами про
державний бюджет, указами Президента України, постановами Кабінету
Міністрів України), на здійснення в порядку, визначеному статтями
2 і 14 Закону, контролю за дотриманням законодавства з фінансових
питань. 1.5.8. Збитки - незаконні грошові або матеріальні витрати,
проведені кредитором - об'єктом ревізії (перевірки), втрата або
пошкодження його майна, а також не одержані кредитором доходи, які
він одержав би, якби зобов'язання були виконані боржником у межах
терміну позовної давності. 1.5.9. Акт ревізії - службовий двосторонній документ, який
стверджує факт проведення комплексної, фінансової чи тематичної
ревізії, що відображає її результати стосовно наслідків окремих
фінансово-господарських операцій чи діяльності підприємства в
цілому і є носієм доказової інформації про виявлені й
систематизовані за економічною однорідністю недоліки в
господарюванні та порушення законів і інших нормативно-правових
актів. 1.5.10. Комерційна таємниця - склад і обсяг відомостей, що
визначені керівником підприємства відповідно до ч.1 ст.30 Закону
України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 09.08.93 N 611 ( 611-93-п ) "Про
перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці". Не є комерційною таємницею установчі документи, документи, що
дозволяють займатися господарською діяльністю, інформація за всіма
встановленими формами державної звітності, дані, потрібні для
обчислення й сплати податків (інших обов'язкових платежів), та
документи про їх сплату й платоспроможність підприємства,
установи, організації тощо. Працівник, що проводить ревізію (перевірку), має право
запросити в керівника об'єкта контролю перелік і обсяг відомостей,
що становлять комерційну таємницю, та порядок їх захисту і
зобов'язаний дотримуватися його. Зокрема - не запрошувати в
посадових осіб документи з відомостями, що містять комерційну
таємницю, якщо цього не вимагає перелік питань програми ревізії
(перевірки). 1.5.11. Службова таємниця - склад і обсяг відомостей, що є в
розпорядженні конкретного органу державної контрольно-ревізійної
служби або її посадової особи стосовно об'єктів контролю,
контрольних, правоохоронних та інших державних органів, їх
працівників, способів досягнення визначених законодавством
завдань, що необхідні для якісного проведення
контрольно-ревізійних дій, забезпечення відповідної їх раптовості
та ефективності і які з цієї причини на певний період не
підлягають зовнішньому чи внутрішньому розголошенню. Службовими таємницями, зокрема, є: - положення плану контрольно-ревізійної роботи на термін до
часу повідомлення об'єкта контролю про початок проведення ревізії
(перевірки); - факти виявлених під час проведення ревізій і перевірок
порушень, зловживань до їх повного документального підтвердження й
закріплення в актах, а також заплановані з цією метою зустрічні
перевірки, раптові інвентаризації готівки й майна, контрольні
обміри та інші ревізійні дії; - надані правоохоронними органами оперативні та інші
відомості щодо діяльності підприємств, установ і організацій
(вчинених порушень, зловживань посадових осіб, дані посадовими
особами письмові пояснення, протоколи допиту з конкретних питань
тощо); - інформація про оперативну й слідчу роботу органів
прокуратури, МВС, СБУ, їхніх органів дізнання в тих випадках, коли
її розголошення може зашкодити слідству, порушити право людини на
справедливий та об'єктивний розгляд її справи, створити загрозу
життю або здоров'ю будь-якої особи; - конкретні пояснення посадових осіб щодо виявлених фактів
зловживань, крадіжок тощо; - відомості, які містяться у зверненнях громадян щодо їхнього
(чи інших громадян) особистого життя, та інша інформація, що
зачіпає (порушує) їхні права та законні інтереси; - документи, що становлять внутрівідомчу службову
кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами,
матеріали колегій тощо), якщо вони пов'язані з розробкою напряму
діяльності ДКРС, процесом прийняття рішень і передують їх
прийняттю; - інформація банківських і фінансових установ, підготовлена
на запити органів державної контрольно-ревізійної служби; - чернетки матеріалів ревізій і перевірок".
4. Абзац перший розділу 2 ( z0497-97 ) після слів "які
отримують" доповнити словом "(отримували)", далі, після слів "усіх
рівнів," доповнити словами "у т.ч. державних цільових фондів,
уключених до зведеного бюджету держави", після "державних валютних
фондів" доповнити: "та/або мають (мали) зобов'язання перед
державою щодо цільового спрямування суми пільг як коштів, що
отримані з бюджету", далі - за текстом. 5. Із підпункту 2.3.1 виключити: "Загального", "затвердженого
Указом Президента України від 12 березня 1996 р. N 179/96" і "які
стосуються роботи міністерств у названих вище напрямах". 6. Підпункт 2.4.1 після слів "забезпечення їх збереження,"
доповнити словами "використання фінансових інвестицій і
нематеріальних активів, цільового й ефективного використання
кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів України, та
встановлення фінансових можливостей до їх повернення". 7. Підпункт 2.4.2 після слів "отримання доходів" доповнити
словом "пільг". 8. Пункт 2.5 після слів "фінансового посередника тощо"
доповнити словами "які не одержували бюджетних коштів, коштів
державних цільових або валютних фондів" та в кінці пункту окремим
реченням: "Якщо суб'єкт господарювання має частку державного
майна, то обов'язково здійснюється аналіз ефективності його
використання". 9. Другий абзац пункту 3.1 після слів "його Колегією"
доповнити словами "з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів
і Кабінету Міністрів України". 10. У першому й другому абзацах пункту 3.2 слово
"дорученнями" замінити на "зверненнями", а другий абзац цього
пункту після слів "правоохоронних органів" доповнити словами "у
межах повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби,
визначених частиною першою й другою статті 14 Закону України "Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та
статтею 5 Указу Президента України "Про деякі заходи з
дерегулювання підприємницької діяльності" ( 817/98 ). Доповнити пункт 3.2 абзацом у такій редакції: "Ревізії та
перевірки з фінансових питань непідконтрольних органам державної
контрольно-ревізійної служби підприємств, установ і організацій
проводяться виключно за дорученнями Адміністрації Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України". 11. У пункті 3.3 виключити слово "місцевими" та після слів
"виконавчої влади" доповнити: "та органами місцевого
самоврядування". 12. Друге речення пункту 3.4 викласти в такій редакції: "Дата
початку проведення планової ревізії (перевірки) суб'єкта
господарювання погоджується з податковим органом, суб'єкт
господарювання письмово повідомляється про це
контрольно-ревізійним підрозділом не пізніше як за 10 днів до
початку ревізії (перевірки). Особливості проведення ревізії чи
перевірки за зверненнями правоохоронних органів визначаються
Інструкцією про організацію проведення ревізій і перевірок
органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за
зверненнями правоохоронних органів, що затверджується Головним
контрольно-ревізійним управлінням України". 13. Пункт 3.5 ( z0497-97 ) доповнити такими реченнями: "За
розголошення державних, службових та комерційних таємниць
працівники органів ДКРС несуть установлену законодавством
відповідальність. Розголошення посадовою особою державної, комерційної чи
службової таємниці є порушенням трудових обов'язків, за яке
передбачено звільнення з роботи, як за одноразове грубе їх
порушення згідно з п.1 статті 41 Кодексу законів про працю
України" ( 322-08 ). 14. У другому реченні пункту 3.8 після слів "від населення
проводиться" виключити слово "державними", далі вираз "податковими
адміністраціями" замінити на "податковими органами". 15. Пункт 3.13 виключити повністю. 16. У пункті 3.14 після слів "Києві і Севастополі" вираз "за
дорученням" замінити на "за дорученнями Президента України чи",
далі - за текстом. 17. У пункті 3.17 слово "посвідчення" замінити на "посвідка". 18. Пункт 3.17 після слів "його заступником" доповнити
словами "та скріплена печаткою цього підрозділу". 19. Пункт 3.18 після слів "чи перевірки" доповнити речення
словами "та на його прохання проставити підписи в журналі
відвідування підприємства (установи, організації)". 20. Друге речення пункту 3.21 замінити повністю й викласти в
редакції: "В окремих випадках, у разі особливої складності, цей
строк за доповідною запискою керівника ревізійної групи може бути
продовжений керівником контрольно-ревізійного органу, з ініціативи
якого проводиться ревізія (перевірка)". 21. Пункт 3.23 виключити, у зв'язку з цим пункти 3.24-3.28
вважати відповідно пунктами 3.23-3.27. Ввести новий пункт 3.28 у
такій редакції: "3.28. Якщо в ході підготовки до ревізії (перевірки) або на
початку ревізії (перевірки) буде встановлено, що на підприємстві,
в установі чи в організації відсутній належний бухгалтерський
облік, що унеможливлює якісне її проведення, то ревізори подають
керівництву контрольно-ревізійного підрозділу доповідну записку,
на підставі якої контрольно-ревізійний підрозділ пред'являє
письмові вимоги керівництву об'єкта контролю щодо приведення
обліку у відповідність з чинним законодавством з попереднім
визначенням стороною, що ревізується (перевіряється), конкретних
строків виконання цієї роботи. У таких випадках ревізію слід
розпочати після поновлення обліку. Ревізори не повинні поновлювати
облік на підприємстві (в установі, організації), яке підлягає
ревізії, та проводити ревізію за поновленим ними ж обліком". 22. У пункті 3.25 слова "пред'являє керівнику" замінити на
слова "з відома керівництва"; слова "посвідчення на право
проведення ревізії чи перевірки," виключити, а слова "даного
підприємства, організації чи установи" замінити на слова
"конкретного об'єкта контролю". 23. У пунктах 3.25, 3.29, 3.31, 4.21 (абзац 3) та підпункті
3.34.6б вираз "грошових коштів" замінити на "готівки", в пункті
3.8 та підпунктах 3.34.2б, г - на "коштів". 24. У пункті 3.29 ( z0497-97 ) слова "законодавчих та
нормативних актів" замінити на "законів та інших
нормативно-правових актів". 25. Перше речення пункту 3.30 після слів "встановити розмір"
доповнити словами "шкоди і". 26. Абзац перший пункту 3.31 викласти в такій редакції: "При
виявленні недостач готівки, матеріальних цінностей чи зловживань
працівники державної контрольно-ревізійної служби в строк не
пізніше 7 робочих днів після підписання акта ревізії (перевірки)
посадовими особами об'єкта контролю чи складання акта про відмову
в його підписанні при відсутності зауважень керівництва
перевіреного підприємства, установи чи організації або не пізніше
20 робочих днів - при наявності таких зауважень передають
матеріали ревізії (перевірки) згідно з описом у правоохоронні
органи для проведення розслідування, притягнення винних осіб до
відповідальності, забезпечення відшкодування збитків, а також
повідомляють про виявлені зловживання й порушення в державні
органи й органи, уповноважені управляти державним майном". Абзац другий вказаного пункту після слова "фальсифікації"
доповнити словом "проводиться". Цей абзац доповнити реченням
такого змісту: "Про вилучення в період ревізії (перевірки)
оригіналів необхідних документів невідкладно письмово
повідомляється правоохоронний орган, який вирішує питання щодо
забезпечення їх збереження, а після завершення ревізії
(перевірки) - щодо потреби в приєднанні їх до справи". 27. У пункті 3.32 слово "чинять" замінити на слово
"створюють". 28. Пункт 3.33 виключити повністю. 29. У підпункті 3.34.1 в абзаці "л" вирази "сільських і
селищних" викласти як "сільських, селищних і міських", далі - за
текстом. 30. У підпункті 3.34.1 в абзацах "ґ", "д", "з", "и" слова
"факти" замінити на "випадки", а в "ї" слова "по наслідках" - на
"за результатами", слова "попередження незаконного витрачання
коштів та відшкодування" - на "запобігання незаконному витрачанню
коштів та відшкодуванню". 31. У підпункті 3.34.4 в абзацах "ґ", "е" слова "факти"
замінити на "випадки". 32. Підпункт 3.34.6 в абзаці "а" після слів "то перевірці"
доповнити словами "(в першу чергу)". 33. Доповнити підпункт 3.34.6 абзацом такого змісту "в)
беручи до уваги, що суб'єктами господарювання недержавної форми
власності збитки державі найчастіше завдаються шляхом несплати або
неповної сплати податків, слід проаналізувати ефективність
укладених угод та виявити схеми заниження бази оподаткування,
штучного створення недоїмки і нерегламентованого державою
виробництва товарів та надання послуг". 34. Пункт 3.35 ( z0497-97 ) після слів "в Україні" доповнити
словом "підрозділи та", а слова "по їх наслідках" замінити на
слова "після закінчення за їх підсумками". 35. Підпункт 3.35.1 після слів "матеріальних цінностей"
доповнити словами "фінансових інвестицій і нематеріальних
активів". 36. Друге речення підпункту 3.35.2 викласти в такій редакції:
"Вирішувати питання про припинення відповідно до чинного
законодавства на розрахункових та інших рахунках у банках, інших
фінансово-кредитних установах операцій у випадках, коли
керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію чи
перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної
служби виконувати свої обов'язки". 37. Пункт 4.1 доповнити реченням "Кінцевою датою написання
акта, як правило, є останній день проведення ревізії (перевірки),
зазначений у посвідці на її проведення". 38. У пункті 4.2 слово "наслідки" замінити словом
"результати". 39. Пункт 4.6 викласти в такій редакції: "Акт (довідка)
реєструється в контрольно-ревізійному підрозділі, як правило,
відразу після складання, і його другий примірник вручається
керівнику (при відсутності останнього - його заступнику або
головному бухгалтеру, які мають право підпису фінансових
документів) перевіреного об'єкта (для ознайомлення й підписання)
під розписку на першому примірнику акта (довідки) із зазначенням
дати передачі, але не пізніше наступного робочого дня з дати
завершення ревізії (перевірки), що визначена в посвідці. Якщо
ревізія (перевірка) проводилась за межами населеного пункту, в
якому знаходиться контрольно-ревізійний підрозділ, то реєстрація
акта (довідки) здійснюється в день повернення керівника ревізійної
групи з відрядження". 40. Пункт 4.7 доповнити після слів "акт (довідку)" словами "в
день передачі акта", після "через п'ять" словом "робочих" та після
"їх підписання" - словами "із зауваженнями". Доповнити пункт 4.7 у
кінці реченням такого змісту: "Якщо протягом зазначеного 5-денного
терміну пояснення чи зауваження стосовно акта не надійдуть, то
контрольно-ревізійний підрозділ має право здійснити належні заходи
щодо реалізації матеріалів ревізії або перевірки (передати
матеріали до правоохоронних органів, інформувати органи влади чи
господарського управління, винести рішення про фінансові санкції
та адміністративні штрафи тощо)". Пункт 4.7 доповнити абзацом другим у такій редакції: "У
виняткових випадках за письмовим зверненням керівника об'єкта
контролю термін подання пояснення чи зауваження може бути
продовжений керівником контрольно-ревізійного органу, за
дорученням якого проводиться ревізія (перевірка)". 41. Пункт 4.8 викласти в такій редакції "Після підписання
акта ревізії (перевірки) із зауваженнями ревізуючі при потребі
невідкладно беруть додаткові пояснення від посадових осіб,
причетних до виявлених ревізією (перевіркою) порушень чи
зловживань". 42. У пункті 4.9 вираз "в 15-денний термін" замінити на "в
строк на пізніше 15 робочих днів з дня отримання заперечень", далі
- за текстом. 43. Пункт 4.10 ( z0497-97 ) після виразу "При відмові
посадових осіб від" доповнити словами "ознайомлення і", слово
"службові" замінити на "посадові" та після слова "підписами"
доповнити перше речення словами "в день передачі акта на
ознайомлення й підписання". Доповнити п.4.10 також таким реченням:
"Водночас акт (довідка) ревізії (перевірки) направляється
керівнику об'єкта контролю для ознайомлення за місцезнаходженням
(адресою, вказаною в установчих документах) підприємства,
установи, організації рекомендованим листом. Одразу ж після
направлення акта поштою контрольно-ревізійний відділ має право
здійснити належні заходи щодо реалізації матеріалів ревізії
(перевірки) з обов'язковим зазначенням у супровідних листах на
адресу органів влади, господарського управління чи правоохоронних
органів факту відмови від ознайомлення з актом і від його
підписання". Доповнити пункт 4.10 абзацом другим такого змісту: "При
надходженні зауважень за результатами ревізії (перевірки) в термін
пізніше 5 робочих днів з часу підписання акта із зауваженнями чи
складанні акта про відмову від ознайомлення і підписання, рішення
про їх розгляд приймає керівник контрольно-ревізійного органу". 44. У пунктах 4.11, 4.14 слова "наслідки" замінити на слова
"результати". 45. В останньому реченні пункту 4.12 слово "негайно" замінити
на "невідкладно". 46. У пункті 4.16 слово "організації" замінити на "об'єкта". 47. Другий абзац пункту 4.21 після слова "окремих" доповнити
словом "основних", а в абзаці 4 вираз "розкрадань, привласнень
грошових коштів" замінити на "безпідставного списання й
привласнень готівки" та доповнити його після слова "зловживань"
словами "нерегламентованого державою виробництва товарів і надання
послуг". Абзац 5 вказаного пункту після слова "виявлених" доповнити
"шкоди та". 48. Пункт 4.22 викласти в редакції: "У міру виявлення
збитків, завданих державі, керівник ревізійної групи (ревізор), не
чекаючи закінчення ревізії, має право усно рекомендувати
керівництву підприємства, установи, організації, що ревізується чи
перевіряється, невідкладно вжити заходів для їх відшкодування та
запобігання їм надалі". 49. У пункті 4.23 вираз "після її завершення" замінити на "не
пізніше 3 робочих днів від дати підписання акта ревізії
(перевірки) або складання акта про відмову від ознайомлення з
актом ревізії (перевірки)", далі - за текстом. 50. У пункті 4.24 ( z0497-97 ) слова "призначають додаткову
чи" замінити словами "призначають у відповідності до вимог статті
4 Указу Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності" ( 817/98 ). У третьому реченні цього
пункту слова "додаткової чи" виключити. 51. В абзаці першому пункту 4.27 після слів "а також" слово
"нормативних" замінити на вираз "нормативно-правових". 52. У пункті 4.28 вираз "розкрадань грошових" замінити на
слово "недостач". 53. Пункт 4.29 викласти в такій редакції: "Вилучені
перевіряючими документи зберігаються до закінчення ревізії або
перевірки; після цього вони в день підписання акта ревізії
(перевірки) повертаються посадовим особам відповідного
підприємства, установи або організації під розписку згідно з їх
письмовим переліком, якщо правоохоронними органами на дату
завершення ревізії (перевірки) не прийнято рішення про виїмку цих
документів". 54. Пункт 4.30 після слова "викладено" доповнити виразом
"коли, ким і за який період проводилась ревізія (перевірка)",
після слів "які закони" доповнити словами: "і їх статті", після
слова "збитків" доповнити словами: "як відображено в
бухгалтерському або складському обліку операції, здійснені з
порушеннями", слово "названі" замінити на "прізвища й посади",
після слів "скоєння зловживань;" доповнити словами
"інвентаризаційні описи, якими зафіксовано недостачі коштів і
матеріальних цінностей; акти контрольних обмірів виконаних
ремонтних і будівельних робіт, якими встановлено відхилення від
актів прийому-передачі їх виконання;". Кінець першого речення вказаного пункту доповнити словами
"опис документів, що додаються до супровідного листа". 55. В абзаці четвертому пункту 4.35 слова "розкраданням,
зловживанням та іншим злочинам в економічній сфері" замінити на
"фінансовим правопорушенням". 56. Пункти 3.14-3.32 вважати пунктами 3.13-3.31, пункти
3.34-3.36 відповідно пунктами 3.32-3.34.вверх