Документ z0756-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.10.2018, підстава - z1020-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.04.2016  № 231


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2016 р.
за № 756/28886

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 380 від 31.07.2018}

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

Відповідно до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081, Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728, з метою вдосконалення порядку забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей житловими приміщеннями та приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30 листопада 2011 року № 737, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 24/20337, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:
Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних сил України
Д.Т. МІРОШНИЧЕНКОЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29.04.2016  № 231


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 травня 2016 р.
за № 756/28886

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

1. У пунктах 1.8, 1.9 розділу І слова “Міністр оборони України” у відповідних відмінках замінити словами “заступник Міністра оборони України” у відповідних відмінках.

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.3:

друге речення абзацу першого виключити;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

“Прийняте Міністром оборони України рішення доводиться до начальника гарнізону та гарнізонної житлової комісії для керівництва в роботі і є підставою для подання КЕВ (КЕЧ) району, Київським квартирно-експлуатаційним управлінням до органів місцевого самоврядування документів, визначених законодавством, для оформлення ордера та для оформлення ордерів на службові жилі приміщення в закритих та віддалених військових містечках.”;

абзац дев’ятий викласти у такій редакції:

“Після прийняття гарнізонною житловою комісією рішення щодо розподілу службового житла Список розподілу службової житлової площі направляється КЕВ (КЕЧ) району разом із копією завіреного у встановленому порядку відповідного протоколу засідання гарнізонної житлової комісії до органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі - Служба правопорядку) для перевірки.”;

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

“Після проведення перевірки та за відсутності зауважень Служби правопорядку Список розподілу службової житлової площі затверджується начальником гарнізону.”;

в абзаці сімнадцятому слова “, а у гарнізоні міста Києва подається головою Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України на затвердження Міністру оборони України” виключити;

2) У пункті 3.5:

абзац перший викласти у такій редакції:

“3.5. Для включення (виключення) квартир до (із) числа службових на підставі наказу начальника гарнізону про визначення кількості службових жилих приміщень та жилих приміщень для постійного проживання в гарнізоні начальником гарнізону за погодженням з КЕВ (КЕЧ) району направляються листи до сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад (відповідних державних адміністрацій) про включення (виключення) квартири до (із) числа службових. До листа щодо виключення квартир із числа службових обов’язково додається відповідний протокол засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України.”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“Службові жилі приміщення, надані військовослужбовцям військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин за рахунок фонду МО України, виключаються із числа службових у порядку, встановленому цією Інструкцією.”;

3) в абзацах першому, другому пункту 3.15 слова “Міністр оборони України” у відповідних відмінках замінити словами “заступник Міністра оборони України” у відповідних відмінках.

3. У розділі ІV:

1) у пункті 4.1:

абзац другий викласти у такій редакції:

“Дозволяється на підставі рішення заступника Міністра оборони України надавати за згодою військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов (у тому числі, які отримали житло за місцем проживання відповідно до вимог законодавства), жиле приміщення для постійного проживання в межах норми забезпеченості в інших населених пунктах, в яких не ведеться квартирний облік у зв’язку з відсутністю військових частин ЗС України.”;

доповнити абзацами третім, четвертим такого змісту:

“При надходженні житла в населених пунктах, в яких не ведеться квартирний облік у зв’язку з відсутністю військових частин ЗС України, заступник Міністра оборони України за поданням начальника ГКЕУ ЗС України затверджує пропорційність розподілу між гарнізонами житла, яке передається до гарнізонів для розподілу в цих населених пунктах. Зазначена інформація формується на підставі даних щодо кількості військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку, які перебувають на квартирному обліку в гарнізонах ЗС України, і кількості бажаючих отримати житло в іншому населеному пункті.

Після затвердження пропорційності розподілу визначеного в абзаці третьому цього пункту житла між гарнізонами квартирно-експлуатаційні органи та житлові комісії проводять розподіл квартир відповідно до вимог, встановлених цією Інструкцією, з обов’язковим дотриманням черговості квартирного обліку осіб, які виявили бажання на отримання цього житла.”;

2) в абзаці другому пункту 4.3 слова “Міністра оборони України” замінити словами “заступника Міністра оборони України”;

3) у пункті 4.4:

абзац третій викласти у такій редакції:

“Після прийняття рішення гарнізонною житловою комісією щодо розподілу житла для постійного проживання Список розподілу постійного житла направляється КЕВ (КЕЧ) району разом з копією завіреного у встановленому порядку відповідного протоколу засідання гарнізонної житлової комісії до Служби правопорядку для перевірки.”;

в абзаці четвертому слова “Міністра оборони України” замінити словами “заступника Міністра оборони України”;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“Після проведення перевірки та за відсутності зауважень Служби правопорядку Список розподілу постійного житла затверджується начальником гарнізону.”;

в абзаці десятому слова “, а у гарнізоні міста Києва подається головою Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України на затвердження Міністру оборони України” виключити;

4) в абзаці третьому пункту 4.10 після слів “мають право на” доповнити словами “першочергове чи”;

5) в абзацах другому, третьому пункту 4.11 після слів “мають право на” доповнити словами “першочергове чи”;

6) в абзаці четвертому пункту 4.12 після слів “мають право на” доповнити словами “першочергове чи”;

7) У абзаці першому пункту 4.13 після слів “мають право на” доповнити словами “першочергове чи”.

4. Додатки 17, 20 викласти в новій редакції, що додаються.

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Головного
квартирно-експлуатаційного
управління
Збройних Сил України
полковникО.А. Галушко


Додаток 17
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів їх сімей
жилими приміщеннями
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
29.04.2016  № 231)

СПИСОК
розподілу службової житлової площі у гарнізоні


Додаток 20
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів їх сімей
жилими приміщеннями
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
29.04.2016  № 231)

СПИСОК
розподілу жилої площі для постійного проживання у гарнізонівгору