Документ z0745-17, действует, текущая редакция — Принятие от 22.05.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.08.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2017  № 188


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
15 червня 2017 р. 
за № 745/30613

Про затвердження Змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання

Відповідно до абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1586/21898, що додаються.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень  забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної служби України
з безпеки на транспорті

Голова Державної
фіскальної служби України

Голова
Антимонопольного комітету України

Голова Державної
регуляторної служби України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Міністр фінансів України

Заступник Міністра
соціальної політики України

Заступник Міністра
внутрішніх справ України
В.М. Дідківський


Р.М. Насіров


Ю. Терентьєв


К.М. ЛяпінаС.І. Кубів

О. Данилюк


В. Мущинін


С.А. ЯровийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
22.05.2017  № 188


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
15 червня 2017 р. 
за № 745/30613

ЗМІНИ
до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання

1. У розділі І:

1) у пункті 1.2 слова «(далі - виробник)» замінити словом «України»;

2) у пункті 1.3:

слова «Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за поданням» виключити;

слово «Міністерства» замінити словом «Міністерством»;

3) підпункт «а» пункту 1.6 викласти в такій редакції:

«а) яких згідно із законодавством не допускають до участі у дорожньому русі (призначених для застосування винятково на будівництві, у шахтах, кар'єрах, морських чи річкових портах та аеропортах, розроблених спеціально для використання та/або виконання робіт поза дорогами загального користування та/або для виконання технологічних операцій);»;

4) у пункті 1.10:

абзац другий викласти в такій редакції:

«виробник - суб'єкт господарювання, що відповідає за проектування, виготовлення та маркування продукції незалежно від того, виконуються зазначені операції самим цим суб’єктом чи від його імені, та забезпечує відповідність виробництва продукції. Необов'язково, щоб цей суб'єкт господарювання залучався до всіх стадій виготовлення продукції, що підлягає затвердженню. Для виконання вимог цього Порядку виробник, який не є резидентом України, повинен призначити свого уповноваженого представника – резидента України, який виконує всі функції, визначені цим Порядком стосовно виробника.»;

в абзаці двадцять четвертому цифри «III» замінити цифрами «ІІ»;

в абзаці тридцятому цифру «V» замінити цифрами «ІV».

2. У розділі ІІ:

1) перше речення пункту 2.2 викласти в такій редакції: «2.2. До заяви додають інформаційну підшивку, комплект окремих затверджень, що стосуються категорії, до якої належить КТЗ, а також (за наявності) документи, що підтверджують відповідність виробництва, чи сертифікати на системи управління якістю, сертифікат затвердження типу ЄС, виданий згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом ЄС 168/2013).»;

2) у першому реченні пункту 2.3 слово «двох» замінити словом «трьох»;

3) у пункті 2.9 слова «щодо кожного варіанта, версії, типу КТЗ» виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1:

цифри «3.14» замінити цифрами «3.17, 3.22, 3.23»;

цифри «3.15 – 3.22» замінити цифрами «3.18 – 3.26»;

2) у пункті 3.6:

підпункт «а» викласти в такій редакції:

«а) перевірити наявність усіх окремих затверджень та/або протоколів випробувань у повному обсязі згідно з переліком технічних приписів, які стосуються варіантів та версій КТЗ, заявлених на затвердження типу;»;

абзац другий підпункту «в» замінити трьома абзацами такого змісту:

«При затвердженні типу КТЗ категорій М2 та М3, а також КТЗ, щодо якого  виробником до уповноваженого органу не надано жодного окремого затвердження або надано окремі затвердження менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, кількість КТЗ, що підлягають ідентифікації, визначають з урахуванням комбінацій ознак конструкції КТЗ, які стосуються щонайменше двигуна, коробки передач, кількості осей та рушійних осей (розміщення, їх кінематичні зв'язки), керуючих осей (кількість, розміщення), кількості дверей, кількості місць, оснащення, що впливає на властивості, вимоги до яких встановлено цим Порядком.

При затвердженні типу КТЗ (крім категорій М2 та М3), щодо якого виробником до уповноваженого органу надано окремі затвердження не менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, та протоколів випробувань щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження, проводять ідентифікацію лише одного зразка КТЗ, що належить до типу, який підлягає затвердженню. У випадку затвердження декількох типів КТЗ, які мають однакове торгове найменування (назву), проводять ідентифікацію лише одного зразка КТЗ, що належить до одного з типів, який підлягає затвердженню.

Якщо тип КТЗ (крім категорій М2 та М3) затверджено в ЄС відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013), ідентифікацію зразків КТЗ здійснюють за наданими виробником фотографіями заводської таблички КТЗ на паперовому носії шляхом встановлення наявності маркування, що підтверджує затвердження типу в ЄС, та за копією сертифіката відповідності, виданого згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом ЄС 168/2013) на цей КТЗ.».

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

3) у пунктах 3.10, 3.11 літери та цифри  «ДСТУ 3525 (ISO 3779)» замінити літерами та цифрами «ДСТУ ISO 3779 та ДСТУ 7232 »;

4)  у першому реченні підпункту «а» пункту 3.13 цифру «2» замінити словом «трьох»;

5) у пункті 3.14 слова та цифри «пунктами 12.5 - 12.8 розділу XII» виключити;

6) у другому реченні підпункту «в» пункту 3.20 слова «кожного типу обладнання» виключити;

7) пункт 3.24 викласти в такій редакції:

«3.24. Сертифікат типу обладнання на компоненти або вузли не видають, якщо їх постачають виробники обладнання виробникам КТЗ (незалежно від того, чи призначені вони для виготовлення КТЗ або переобладнання та/або ремонту), торгове найменування (марка) виробника яких відповідає інформації, наведеній у графі «0.1 Торгове найменування (марка) виробника» сертифіката типу КТЗ або у графі «Продукція» серійного сертифіката відповідності транспортного засобу, виданого в державній системі сертифікації. У цьому разі сертифікати відповідності обладнання виробник видає до закінчення строку дії зазначених сертифікатів типу або сертифікатів відповідності.».

4. У розділі VІ:

1)  доповнити пункт 6.2 новим підпунктом «ґ» такого змісту:

«ґ) невідповідності продукції затвердженого типу новим вимогам технічних приписів, які набрали чинності після затвердження типу.»;

2) пункт 6.6 після слова та цифри «додатком 6» доповнити словами «, за виключенням сертифікатів відповідності на КТЗ, що належать до типу кінцевої серії»;

3)  пункт 6.7 виключити.

5. Пункт 7.5 розділу  VІІ викласти в такій редакції:

«7.5. Виробник КТЗ видає сертифікати відповідності обладнання на партію обладнання, що зазначено в пункті 3.24 розділу III цього Порядку, з посиланням на сертифікат типу або виданий у державній системі сертифікації сертифікат відповідності до закінчення строку його дії. При цьому на партію обладнання видають один сертифікат відповідності обладнання (незалежно від кількості найменувань продукції і типів у партії обладнання), у графі «2. Найменування продукції і тип(и)» якого наводять посилання на документ, згідно з яким партію виготовлено чи ввезено в Україну.».

6. У розділі ХІ:

у пункті 11.5 слова «що були в користуванні» виключити;

у пункті 11.9 третє речення викласти в такій редакції: «Ці органи надають інформацію про сертифікат відповідності до підприємства, що належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання відповідно до вимог додатка 9 до цього Порядку.».

7. У розділі ХІІ:

1)  пункт 12.3 викласти в такій редакції:

«12.3. Виробники видають сертифікати відповідності на КТЗ, що належать до типу КТЗ кінцевої серії, за умови, що ці КТЗ були виготовлені або ввезені на митну територію України з метою вільного обігу в період дії сертифіката типу.»;

2) пункти 12.4, 12.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12.6, 12.7 вважати відповідно пунктами 12.4, 12.5.

8. У додатках до Порядку:

1) розділ V додатка 1   викласти в такій редакції:

«V. Класифікація КТЗ та обладнання за кодами УКТЗЕД

№ з/п

Назва продукції

Код за УКТЗЕД

1

Колісні засоби категорій M, N, O, L (нові та такі, що були у користуванні)

8701
8702
8703
8704
8705
8711
8716

2

Предмети обладнання та частини, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах (нові)


2.1

Прилади зовнішні світлові та лампи до них

8512 10 00 00
8512 20 00 10
8512 20 00 90
8539 10 00 90
8539 21 30 10
8539 21 30 90
8539 29 30 10
8539 29 30 90
8539 31 90 00

2.2

Ремені безпеки, сидіння пасажирські та автомобільні крісла для транспортування дітей

8708 21 10 00
8708 21 90 10
8708 21 90 91
8708 21 90 98
9401 20 00 00

2.3

Дизелі, газодизелі

8408 20 10 00
8408 20 51 00
8408 20 55 10
8408 20 55 90
8408 20 57 10
8408 20 57 90
8408 20 99 10
8408 20 99 90
8408 90 43 00
8408 90 45 00
8408 90 47 00
8408 90 61 00
8408 90 65 00
8408 90 67 00
8408 90 81 00
8408 90 85 90

2.4

Двигуни з примусовим запалюванням

8407 32 10 00
8407 32 90 00
8407 33 00 00
8407 34 10 00
8407 34 91 10
8407 34 91 90
8407 34 99 10
8407 34 99 90
8407 90 10 00
8407 90 50 00
8407 90 80 00
8407 90 90 00

2.5

Попереджувальні трикутники

8512 20 00 10
8512 20 00 90
3926 90 97 90

2.6

Звукові сигнальні прилади

8512 30 90 10
8512 30 90 90

2.7

Пневматичні шини

4011 10 00 10
4011 10 00 90
4011 20 10 00
4011 20 90 00

2.8

Відновлені шини

4012 11 00 00
4012 12 00 00

2.9

Безпечні скломатеріали

7007 11 10 10
7007 11 10 90
7007 21 20 10
7007 21 20 90
8708 29 90 00

2.10

Дзеркала заднього виду

7009 10 00 10
7009 10 00 90

2.11

Каталітичні нейтралізатори відпрацьованих газів (до КТЗ повною масою до 3500 кг)

8421 39 60 10
8421 39 60 90

2.12

Глушники (до КТЗ повною масою до 3500 кг)

8708 92 20 00
8708 92 35 10
8708 92 35 90
8708 92 91 10
8708 92 91 90
8708 92 99 91
8708 92 99 98

2.13

Накладки гальмівні, колодки з накладками гальмівними

6813 81 00 10
6813 81 00 90
6813 89 00 10
6813 89 00 90
8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90
8714 10 00 00

2.14

Камери гальмівні, у тому числі енергоакумулятори, циліндри гальмівні пневматичних приводів

8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.15

Циліндри, супорти та шланги гідроприводу гальм

4009 12 00 00
4009 22 00 00
4009 32 00 00
4009 42 00 00
8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8714 10 00 00
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.16

Газобалонне обладнання: арматура кріплення, фурнітура, труби, пристрої фільтрування, клапани редукційні для регулювання тиску, електронні блоки керування (контролери з пам’яттю, що програмуються), шланги і рукави з вулканізованої гуми, ємності для стиснених або скраплених газів 

4009 11 00 00
4009 12 00 00
4009 21 00 00
4009 22 00 00
4009 31 00 00
4009 32 00 00
4009 41 00 00
4009 42 00 00
7311 00 11 00
7311 00 13 00
7311 00 19 00
7311 00 30 00
7311 00 91 00
8302 30 00 10
8302 30 00 90
8302 49 00 90
8307 10 00 90
8307 90 00 90
8421 19 70 90
8421 39 80 90
8421 99 00 00
8481 10 05 00
8481 10 99 00
8481 40 90 00
8481 80 69 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 10
8537 10 99 90
9026 10 29 00
9026 10 89 00
9026 20 80 00
9026 80 80 00
9026 90 00 00
9032 10 89 00
9032 90 00 00

2.17

Тягово- і сідельно-зчіпне обладнання: тягово-зчіпні  пристрої (фаркопи), головки зчіпні, пристрої сідельно-зчіпні, пристрої тягово-зчіпні системи “гак-петля”, шворні зчіпні, кулі зчіпні

8708 99 10 00
8708 99 93 10
8708 99 93 90
8708 99 97 10
8708 99 97 20
8708 99 97 91
8708 99 97 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.18

Розподілювачі системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторні

8511 10 00 91
8511 10 00 98
8511 30 00 91
8511 30 00 98
8511 80 00 91
8511 80 00 98
8511 90 00 10
8511 90 00 90

2.19

Ресори листові та листи до них

7320 10 11 00
7320 10 19 00

2.20

Колеса для пневматичних шин (сталеві та з легких сплавів)

8708 70 10 10
8708 70 10 90
8708 70 50 10
8708 70 50 90
8708 70 99 10
8708 70 99 90
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.21

Свічки запалювання

8511 10 00 91
8511 10 00 98

2.22

Амортизатори підвісок транспортних засобів, у тому числі амортизаційні стійки та вставні елементи до них (картриджі)

8708 80 20 00
8708 80 35 10
8708 80 35 91
8708 80 35 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.23

Елементи підвіски і рульового привода: рульові тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивні, важелі підвіски, шарніри кульові важелів (кульові опори) та шарніри гумово-металеві (сайлентблоки)

4016 93 00 10
4016 93 00 90
4016 99 52 10
4016 99 52 90
4016 99 57 10
4016 99 57 90
4016 99 91 00
4016 99 97 90
8708 80 20 00
8708 80 35 10
8708 80 35 91
8708 80 35 98
8708 80 91 10
8708 80 91 90
8708 80 99 10
8708 80 99 91
8708 80 99 98
8708 94 20 00
8708 94 35 10
8708 94 35 91
8708 94 35 98
8708 94 91 10
8708 94 91 90
8708 94 99 10
8708 94 99 91
8708 94 99 98
8708 99 10 00
8708 99 93 10
8708 99 93 90
8708 99 97 91
8708 99 97 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

2.24

Диски та барабани гальмівні

8708 30 10 00
8708 30 91 10
8708 30 91 91
8708 30 91 98
8708 30 99 10
8708 30 99 91
8708 30 99 98
8716 90 90 10
8716 90 90 90

»;

2) у додатку 2:

графи 3, 4 позицій  52 - 54  викласти в такій редакції:

«

52

М1, М2, М3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами

Правила ЄЕК ООН № 49-04 (В2) або Правила ЄЕК ООН № 49-05 (В2) або
Директива 1999/96/EC (В2) або
Директива 2005/55/ЕС(В2)

53

М1, М2, М3, N2, N3 з бензиновими двигунами

СО – 4,0 г/кВт·год,
СnНm – 0,55 г/кВт·год,
NOx – 2,0 г/кВт·год,
випробувальний цикл ETC згідно з Правилами ЄЕК ООН № 49-05 та технічні вимоги Додатка 9А до Правил ЄЕК ООН № 49-05

54

М1, М2, М3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами

Правила ЄЕК ООН № 49-04 (С) або Правила ЄЕК ООН № 49-05 (С) або
Директива 1999/96/EC (C) або
Директива 2005/55/ЕС (C)

»;

графи 3, 4 позицій  61, 62  викласти в такій редакції:

«

61

М1, М2, N1, N2 

Правила ЄЕК ООН № 83-07 або
Регламент EC № 715/2007 та
Регламент EC № 692/2008
(вимоги Euro 6)

62

М1, М2, N1, N2, М3, N3

Правила ЄЕК ООН № 49-06 або Регламент EC № 595/2009 та Регламент EC № 582/2011

»;

позицію 63  виключити;

примітку 1  викласти в такій редакції:

«1. СО, СnНm та NOx - умовні позначки викидів (монооксиду вуглецю, вуглеводнів та оксидів азоту).»;

3) у  розділі І додатка 3:

у підпункті 9.17 підрозділів А та Б літери, слова та цифри  «ДСТУ 3525 або ISO 3779» замінити літерами, словами та цифрами «ДСТУ ISO 3779 та ДСТУ 7232»;

у підпункті 1.6 підрозділу В1 літери та цифри  «ДСТУ 3525» змінити літерами та цифрами  «ДСТУ ISO 3779,  ДСТУ ISO 4030»;

4) додатки 4, 5 викласти в новій редакції, що додаються;

5) у додатку  7:

у розділі IІ:

у пункті 2.1:

у підпункті 2.1.2 слова «літерне ідентифікаційне позначення уповноваженого органу» замінити словами «ідентифікаційне позначення органу затвердження типу чи технічної служби України (уповноваженого органу)»;

підпункт  2.1.3 викласти  в  такій  редакції:

«2.1.3 розділ III - використовують символ "М" (за необхідності) з метою позначення сертифіката типу КТЗ, які виготовляють малими серіями.»;

у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.1 літери та цифри «UA*A(b)*0001*00» замінити літерами та цифрами «UA*46A(b)*0001*00»;

у підпункті 2.2.2 літери та цифри «UA*A(b)*М*0001*00» замінити літерами та цифрами «UA*46A(b)*М*0001*00»;

у розділі IV:

підпункт 4.1.2  пункту 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1.2 розділ II - номер органу із сертифікації призначеного Міністерством інфраструктури України або ідентифікаційне позначення уповноваженого органу згідно з підпунктом 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього додатка;»;

у пункті 4.2 літери та цифри  «UA.004.0001-12; UA.A(b).1234-13» замінити літерами та цифрами «UA.004.0001-16; UA.46A(b).1234-16»;

6) у додатку 9:

заголовок викласти в такій редакції:

«ФОРМИ сертифікатів відповідності(24)»;

абзаци другий, третій виноски 14  виключити;

доповнити новою виноскою такого змісту:

«(24)До 01 листопада 2019 року дозволено не наводити відомості на зворотному боці сертифіката відповідності та ставити прочерк (дані, що не наведено, допускається зазначати в експлуатаційній документації на КТЗ, на веб-сайтах або надавати за запитом), крім відомостей:

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії М1 за пунктами 13, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 38, 42, 42.3, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії М2 за пунктами 13, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 33, 38, 39, 41, 42, 42.1, 42.3, 43, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії М3 за  пунктами   1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 42.1, 42.2, 42.3, 43, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорії N1  за пунктами 13, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 38, 41, 42, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 50, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорій N2 та N3 за пунктами  1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 31, 32, 33, 38, 41, 42, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 50, 51, 52;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорій O1 та O2 за пунктами  1, 1.1, 4, 4.1, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 19, 31, 32, 34, 38, 50, 51;

для завершених або поетапно завершених КТЗ категорій O3 та O4 за пунктами  1, 1.1, 2, 4, 4.1, 13, 16.1, 16.2, 16.3, 19, 31, 32, 34, 38, 50, 51, 52;

для КТЗ категорій L1-L7 за пунктами 1, 12.1, 12.2, 14.1, 14.3, 24, 25, 26, 37, 41, 42.1, 45 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 46 (лише димність (скоригований коефіцієнт поглинання)), 50, 51;

для незавершених КТЗ категорії М1 за  пунктами 14, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 42, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорії М2 за  пунктами 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 33, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорії М3 за пунктами  1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 32, 33, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорії N1 за пунктами 14, 15, 16.1, 16.2, 25, 26, 26.1, 27, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорій N2 та N3 за  пунктами  1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 25, 26, 26.1, 27, 31, 32, 33, 46 (лише рівень шуму на нерухомому КТЗ), 47 (лише позначення рівня екологічних норм), 48.1, 52;

для незавершених КТЗ категорій O1 та O2 за  пунктами  1, 1.1, 4, 4.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 19.1, 31, 32, 34, 52;

для незавершених КТЗ категорій O3 та O4 за пунктами 1, 1.1, 2, 4, 4.1, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 19.1, 31, 32, 34, 52»;

7) у додатку 10:

у заголовку слова «та кінцевих»  виключити;

пункт 2 виключити.

8) у додатку 11:

у розділах І - VI позицію 51 «Внутрішній шум  ГОСТ 27435»  виключити.

У зв`язку з цим позиції 52 - 54 вважати відповідно позиціями 51 - 53;

у розділі ІІІ:

заголовок  викласти в такій редакції:

«III. Особливості застосування вимог до колісних транспортних засобів категорії M, призначених для перевезення крісел-колясок»;

у позиції 39 літеру «Х» замінити символом « - ».

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулюванняА. ЩелкуновДодаток 4 
до Порядку затвердження 
конструкції транспортних засобів, 
їх частин та обладнання

ПЕРЕЛІК
технічних приписівДодаток 5 
до Порядку затвердження 
конструкції транспортних засобів, 
їх частин та обладнання

ВАРІАНТИ
процедур затвердження типу

I. Для колісних транспортних засобів

1. У разі якщо тип КТЗ затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (є сертифікат затвердження типу), застосовують процедури згідно з таблицями 1 і 2.

Таблиця 1. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

1.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Не проводиться

1.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

1.3

Відсутній

Примітки:
1. СУЯ – система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ – СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 2. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

2.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться

Проводиться не частіше 1 разу на рік за наданим виробником фото заводської таблички КТЗ на паперовому носії шляхом встановлення наявності маркування, що підтверджує затвердження типу КТЗ в ЄС, та за копією сертифіката відповідності, виданого згідно з Директивою 2007/46/ЕС або Директивою 2002/24/ЕС (Регламентом 168/2013)

Не проводиться

2.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

2.3

Відсутній

Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.

2. У разі якщо тип КТЗ не затверджено в Європейському Союзі відповідно до Директиви 2007/46/ЕС або Директиви 2002/24/ЕС (Регламента ЄС 168/2013) (відсутній сертифікат затвердження типу), а виробником разом із заявою на затвердження типу КТЗ надано окремі затвердження не менше ніж за 70 % Правил ЄЕК ООН, передбачених додатком 4 або 11 до цього Порядку, застосовують процедури згідно з таблицями 3 і 4.

Таблиця 3. Процедури первинного оцінювання

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

випробовування

3.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, доданими до заяви)

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

3.3

Відсутній

Проводиться

Проводиться на відповідність технічним приписам щодо тих властивостей, на які відсутні окремі затвердження та/або протоколи випробувань

Примітки:
1. СУЯ – система управління якістю.
2. Корпоративна СУЯ – СУЯ виробника з розгалуженою структурою виробництва продукції, яка охоплює всі або декілька виробництв розгалуженої структури.

Таблиця 4. Процедури оцінювання виробництва після видачі сертифіката типу

Варіанти

Наявність сертифіката на СУЯ

Процедури

перевірка виробництва на місці

ідентифікація

випробовування

4.1

Є на корпоративну СУЯ та (або) на кожне виробництво

Не проводиться (здійснюють оцінювання відповідності виробництва за документами, наданими виробником)

Проводиться не частіше 1 разу на рік (вибірково) або у разі внесення змін в конструкцію

Не проводиться

4.2

Відсутній на окремому виробництві заявленої продукції

Проводиться не частіше 1 разу на 3 роки на виробництві, не охопленому СУЯ

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

4.3

Відсутній

Проводиться не частіше 1 разу на 2 роки на всіх виробництвах

Проводиться не частіше 1 разу на рік або в разі внесення змін у конструкцію

Не проводиться

Примітка. Випробовування проводяться за наявності скарг споживачів продукції або при виявленні невідповідностей продукції затвердженому типу під час чинності сертифіката типу.вверх