Документ z0742-16, действует, текущая редакция — Принятие от 01.03.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.06.2016. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

01.03.2016  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2016 р.
за № 742/28872

Деякі питання спрощення умов ведення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України

З метою спрощення умов ведення бізнесу суб’єктами господарювання, які здійснюють чи планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, суб’єктами господарювання, які користуються чи мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, а також приведення деяких нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства, відповідно до частини другої статті 14, частини четвертої статті 33, частини другої статті 36 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», статті 18, частини третьої статті 44, частини першої статті 45, частини четвертої статті 48 Закону України «Про телекомунікації» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зразок бланка ліцензії, що додається.

2. Затвердити Зміни до деяких рішень, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти згідно з переліком, що додається.

4. У рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 листопада 2013 року № 716 «Про затвердження зразка заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1994/24526 (із змінами):

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Це рішення набирає чинності з 01 червня 2016 року.»;

2) у додатку 3 до заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій слова «та досвід роботи» замінити словами «або досвід роботи».

5. Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з 01 червня 2016 року, крім підпункту «г» підпункту 3 пункту 2, підпункту 4 пункту 3 та підпункту 4 пункту 4 Змін до деяких рішень, затверджених цим рішенням, які набирають чинності з 01 листопада 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного
комітету України

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

В.о. Міністра інфраструктури України

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"Ю. ТерентьєвЛ.О. Євдоченко

В. Омелян


К. Ляпіна


В.В. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
01.03.2016  № 110

ЗРАЗОК БЛАНКА ЛІЦЕНЗІЇ

(лицьовий бік)

(зворотний бік)

Директор
Департаменту правового
забезпеченняВ. Володін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку
та інформатизації
01.03.2016  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2016 р.
за № 742/28872

ЗМІНИ
до деяких рішень

1. У Ліцензійних умовах користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19 серпня 2005 року № 53, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1237/11517 (із змінами):

1) у тексті та додатках абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

2) у пункті 2.1 глави 2 слова «та досвід роботи» замінити словами «або досвід роботи»;

3) у главі 3:

у пункті 3.1:

слова «Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі - НКРЗ)» замінити словами «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) документи, що підтверджують кадрове забезпечення спроможності Заявника користуватися радіочастотним ресурсом України, за формою, що наведена в додатку 6;»;

у пункті 3.2 слова «які є захищеними документами суворої звітності. Зразок бланка ліцензії наведено в додатку 7,» замінити словами «зразки яких затверджуються НКРЗІ,»;

у пункті 3.5 слова «термін початку користування радіочастотним ресурсом» замінити словами «терміни початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу»;

4) у главі 4:

у пункті 4.1:

у підпункті 4.1.8 слово «особливими» виключити;

у підпункті 4.1.11 слово «особливих» виключити;

у підпункті 4.1.12 слова «вносити щомісячний збір» замінити словами «сплачувати рентну плату»;

у підпункті 4.1.16 слова «представників Державної інспекції зв'язку (далі - ДІЗ)» замінити словами «уповноважених НКРЗІ посадових осіб»;

у підпункті 4.1.17 слова «посадових осіб ДІЗ» замінити словами «уповноважених НКРЗІ посадових осіб»;

у підпункті 4.1.18 слова «посадових осіб ДІЗ й Українського державного центру радіочастот (далі - УДЦР)» замінити словами «уповноважених НКРЗІ посадових осіб і представників Українського державного центру радіочастот (далі - УДЦР)»;

підпункт 4.1.19 викласти в такій редакції:

«4.1.19. Своєчасно виконувати розпорядження про усунення порушень умов ліцензії або розпорядження (припис) про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України уповноваженої НКРЗІ посадової особи.»;

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Рішення НКРЗІ щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України приймається з урахуванням висновків, підготовлених УДЦР.»;

пункт 4.3 виключити;

5) у пункті 6.2 глави 6 слова «документального підтвердження їх відповідності стандартам (сертифікат відповідності)» замінити словами «документального підтвердження їх відповідності технічним регламентам (декларація про відповідність)»;

6) додаток 5 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

«

Додаток 5
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України
(підпункт 2 пункту 3.1 глави 3)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
що підтверджують фінансове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України

1. Засвідчені в установленому порядку копії бухгалтерських звітів (балансу і звіту про фінансові результати) суб'єкта господарювання за попередній звітний фінансовий рік (за наявності).

2. Довідка в довільній формі за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплена печаткою (за наявності), що підтверджує фінансові можливості здійснення заявленої діяльності.

__________
Примітка.


За Заявником залишається право додавати інші документи, що підтверджують його фінансове забезпечення спроможності користуватися заявленим радіочастотним ресурсом.»;

7) додаток 6 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

«

Додаток 6
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України
(підпункт 3 пункту 3.1 глави 3)

ДОВІДКА,
що підтверджує кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України

№ з/п

Найменування посад за спеціальностями

Кількість працівників

Примітки

усього на посаді

у тому числі відповідної кваліфікації*

кількість

відсоток від кількості на посаді
Усього

____________
* Працівники, які мають базову або повну вищу освіту в галузі зв'язку або досвід роботи у сфері, пов’язаній з користуванням радіочастотним ресурсом, не менше одного року.

__________________________
  (керівник суб'єкта господарювання)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)


М. П. (за наявності)


_____________20__ року»;


8) додаток 7 до Ліцензійних умов виключити.

У зв’язку з цим додатки 8 - 13 вважати відповідно додатками 7-12.

У тексті Ліцензійних умов посилання на додатки 8-13 замінити посиланнями відповідно на додатки 7-12;

9) у додатку 7 до Ліцензійних умов:

позицію «Особливі умови користування радіочастотним ресурсом: При наявності, згідно з прийнятим рішенням» виключити;

слова «Голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України» замінити словами «Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації».

2. У Ліцензійних умовах здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 26 січня 2006 року № 179, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2006 року за № 145/12019 (із змінами):

1) у тексті Ліцензійних умов та додатках до них абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

2) у пункті 2.1 глави 2 слова «та досвід роботи» замінити словами «або досвід роботи»;

3) у главі 3:

а) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг мобільного телефонного зв'язку (далі - Заявник), особисто, або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом звертається до НКРЗІ із заявою про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, зразок якої затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 листопада 2013 року № 716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1994/24526.»;

б) у пункті 3.4 слова «які є захищеними документами суворої звітності. Зразок бланка ліцензії наведено в додатку 6,» замінити словами «зразки яких затверджуються НКРЗІ,»;

в) абзаци третій та четвертий пункту 3.6 викласти в такій редакції:

«Упродовж року з дати видачі Ліцензії Ліцензіат зобов'язаний забезпечити дотримання Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку та їх граничних нормованих рівнів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19 березня 2010 року № 147, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2010 року за № 277/17572 (далі - Показники якості), з використанням радіотехнології, вказаної у Ліцензії, на території міст регіону (першого регіону), вказаного у Ліцензії. У разі якщо Ліцензія передбачає здійснення діяльності у сфері телекомунікацій у декількох регіонах, забезпечення дотримання Показників якості з використанням радіотехнології, вказаної у Ліцензії, на території міст кожного наступного регіону забезпечується Ліцензіатом з інтервалом не більше ніж два місяці.

Упродовж двох років з дати видачі Ліцензії Ліцензіат зобов'язаний забезпечити дотримання Показників якості на території всіх населених пунктів та основних транспортних шляхів регіону (першого регіону), вказаного у Ліцензії. У разі якщо Ліцензія передбачає здійснення діяльності у сфері телекомунікацій у декількох регіонах, забезпечення дотримання Показників якості на території всіх населених пунктів та основних транспортних шляхів кожного наступного регіону забезпечується Ліцензіатом з інтервалом не більше ніж два місяці.»;

г) доповнити главу 3 новим пунктом 3.18 такого змісту:

«3.18. Ліцензіат зобов’язаний створити умови для отримання послуг з урахуванням потреб інвалідів.»;

4) додатки 1-4, 6 до Ліцензійних умов виключити.

У зв’язку з цим додатки 5, 7-13 вважати відповідно додатками 1-8.

У тексті Ліцензійних умов посилання на додатки 5, 7-13 замінити посиланнями відповідно на додатки 1-8;

5) у додатку 2 до Ліцензійних умов:

слова «Голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України» замінити словами «Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації»;

6) у додатку 8 до Ліцензійних умов:

після слів «Прошу продовжити строк дії ліцензії» доповнити словами «на ___ років»;

позиції «Територія, на якій фактично здійснюється діяльність» та «Територія, на якій планується здійснювати діяльність» виключити.

3. У Ліцензійних умовах здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 10 грудня 2009 року № 1789, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 року за № 19/17314 (із змінами):

1) у тексті Ліцензійних умов та додатках до них абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

2) у главі 1:

пункт 1.11 викласти в такій редакції:

«1.11. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного (далі - послуги фіксованого телефонного зв'язку), особисто, або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом звертається до НКРЗІ із заявою про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, зразок якої затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 листопада 2013 року № 716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1994/24526.»;

пункти 1.12-1.17 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.18-1.29 вважати відповідно пунктами 1.12-1.23;

у пункті 1.13 слова «які є захищеними документами суворої звітності. Зразок бланка ліцензії наведено в додатку 6,» замінити словами «зразки яких затверджуються НКРЗІ,»;

3) у пунктах 2.1, 2.2 глави 2 слова «та досвід роботи» замінити словами «або досвід роботи»;

4) доповнити главу 3 новим пунктом 3.41 такого змісту:

«3.41. Ліцензіат зобов’язаний створити умови для отримання послуг з урахуванням потреб інвалідів.»;

5) абзац другий пункту 6.1 глави 6 виключити;

6) пункт 7.2 глави 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7.3-7.7 вважати відповідно пунктами 7.2-7.6;

7) додатки 1-4, 6 до Ліцензійних умов виключити.

У зв’язку з цим додатки 5, 7-13 вважати відповідно додатками 1-8.

У тексті Ліцензійних умов посилання на додатки 5, 7-13 замінити посиланнями відповідно на додатки 1-8;

8) у додатку 2 до Ліцензійних умов:

після позиції «Строк дії ліцензії» доповнити позицією «Реєстраційний номер ліцензії»;

слова «Голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України» замінити словами «Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації»;

9) у додатку 5 до Ліцензійних умов:

після слів «Прошу продовжити строк дії ліцензії» доповнити словами «на ___ років»;

позиції «Територія, на якій фактично здійснюється діяльність» та «Територія, на якій планується здійснювати діяльність» виключити.

4. У Ліцензійних умовах здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29 липня 2010 року № 348, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 16 серпня 2010 року за № 688/17983 (із змінами):

1) у тексті Ліцензійних умов та додатках до них абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

2) у главі 1:

пункт 1.11 викласти в такій редакції:

«1.11. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного (далі - послуги фіксованого телефонного зв'язку), особисто, або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом звертається до НКРЗІ із заявою про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, зразок якої затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 листопада 2013 року № 716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1994/24526.»;

пункти 1.12-1.17 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.18-1.30 вважати відповідно пунктами 1.12-1.24;

у пункті 1.13 слова «які є захищеними документами суворої звітності. Зразок бланка ліцензії наведено в додатку 6,» замінити словами «зразки яких затверджуються НКРЗІ,»;

3) у пунктах 2.1, 2.2 глави 2 слова «та досвід роботи» замінити словами «або досвід роботи»;

4) доповнити главу 3 новим пунктом 3.41 такого змісту:

«3.41. Ліцензіат зобов’язаний створити умови для отримання послуг з урахуванням потреб інвалідів.»;

5) абзац другий пункту 6.1 глави 6 виключити;

6) пункт 7.2 глави 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7.3, 7.4 вважати відповідно пунктами 7.2, 7.3;

7) додатки 1-4, 6 до Ліцензійних умов виключити.

У зв’язку з цим додатки 5, 7-13 вважати відповідно додатками 1-8.

У тексті Ліцензійних умов посилання на додатки 5, 7-13 замінити посиланнями відповідно на додатки 1-8;

8) у додатку 2 до Ліцензійних умов:

після позиції «Строк дії ліцензії» доповнити позицією «Реєстраційний номер ліцензії»;

слова «Голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України» замінити словами «Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації»;

9) у додатку 5 до Ліцензійних умов:

після слів «Прошу продовжити строк дії ліцензії» доповнити словами «на ___ років»;

позиції «Територія, на якій фактично здійснюється діяльність» та «Територія, на якій планується здійснювати діяльність» виключити.

5. У Ліцензійних умовах здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 листопада 2010 року № 513, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1200/18495 (із змінами):

1) у тексті Ліцензійних умов та додатках до них абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

2) у главі 1:

пункт 1.11 викласти в такій редакції:

«1.11. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж, особисто, або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом звертається до НКРЗІ із заявою про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, зразок якої затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 листопада 2013 року № 716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1994/24526.»;

абзаци перший - п’ятий пункту 1.12 виключити;

в абзаці першому пункту 1.14 слова і цифру «(додаток 6) і є захищеними документами суворої звітності» замінити словами «, зразки яких затверджуються НКРЗІ»;

3) додатки 1-4, 6 до Ліцензійних умов виключити.

У зв’язку з цим додатки 5, 7-11 вважати відповідно додатками 1-6.

У тексті Ліцензійних умов посилання на додатки 5, 7-13 замінити посиланнями відповідно на додатки 1-6;

4) у додатку 2 до Ліцензійних умов слова «Голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України» замінити словами «Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації»;

5) у додатку 6 до Ліцензійних умов позиції «Територія, на якій фактично здійснюється діяльність» та «Територія, на якій планується здійснювати діяльність» виключити.

Директор Департаменту
правового забезпечення


В. Володін


Додаток
до рішення Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації
01.03.2016  № 110

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства зв’язку України від 28 липня 1995 року № 103 «Про конкурс на будівництво та технічне обслуговування мереж пошукового зв’язку на території України та затвердження Положення про нього», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 серпня 1995 року за № 280/816.

2. Наказ Міністерства зв’язку України від 15 жовтня 1996 року № 222 «Про затвердження розміру диференційованої плати за видачу ліцензій на використання радіочастот», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 листопада 1996 року за № 651/1676.

3. Наказ Міністерства зв’язку України від 20 січня 1997 року № 7 «Про внесення змін і доповнень до наказу Мінзв'язку України від 15.10.96 р. № 222», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 березня 1997 року за № 95/1899.

4. Наказ Державного комітету зв'язку України від 05 січня 1998 року № 4 «Про внесення змін до наказу Мінзв'язку України від 15.10.96 р. № 222», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 січня 1998 року за № 29/2469.

5. Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 17 липня 1997 року № 13 «Про затвердження та введення в дію Положення про порядок запровадження тимчасових обмежень на використання окремих смуг (номіналів) радіочастот на території України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1997 року за № 618/2422.

6. Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 20 серпня 1999 року № 58 «Про механізм розгляду документів та порядок надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про виробничу кооперацію, поставки складних технічних виробів та за бартерними договорами в галузі зв’язку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 1999 року за № 678/3971.

7. Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 16 жовтня 2001 року № 160 «Про внесення змін до наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 20.08.99 № 58», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2001 року за № 921/6112.

8. Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 20 серпня 2003 року № 152 «Про встановлення одиниць обліку часу телефонних розмов та телеграфних повідомлень», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за № 747/8068.

9. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 21 лютого 2006 року № 202 «Про затвердження Граничних тарифів на надання в користування каналів електрозв'язку операторів телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 березня 2006 року за № 218/12092.

10. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 07 грудня 2007 року № 1017 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з надання в користування каналів електрозв'язку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1401/14668.

Директор Департаменту
правового забезпечення


В. Володінвверх