Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Професія»
Приказ Министерства юстиции Украины; Положение, Журнал, Форма типового документа от 16.05.20161418/5
Документ z0728-16, действует, текущая редакция — Принятие от 16.05.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 03.06.2016. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.05.2016 № 1418/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2016 р.
за № 728/28858

ПОЛОЖЕННЯ
про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Професія»

І. Загальні положення

1. Заходи в рамках реалізації програми диференційованого виховного впливу на засуджених «Професія» (далі - програма «Професія») здійснюються згідно зі статтями 125, 126 Кримінально-виконавчого кодексу України та статтею 5 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

2. Участь засуджених у реалізації програми «Професія» є складовою частиною процесу їх виправлення та ресоціалізації, становлення на життєву позицію, яка відповідає соціальним нормам.

3. Робота щодо реалізації програми «Професія» проводиться соціально-психологічною службою установи виконання покарань (далі - установа) у взаємодії з іншими структурними підрозділами установи із залученням професійно-технічних навчальних закладів (навчальних центрів (далі - НЦ), професійно-технічних училищ (далі - ПТУ) при установах або їх філій).

4. Загальну координацію заходів з реалізації програми «Професія» здійснює заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи.

5. Безпосередньо заходи з реалізації програми «Професія» організовують та здійснюють працівники соціально-психологічної служби, посадові обов’язки та права яких у частині реалізації програми «Професія» визначаються цим Положенням.

ІІ. Мета і завдання програми «Професія»

1. Метою програми «Професія» є здобуття засудженими професії.

2. Основні завдання програми «Професія»:

взаємодія установ із професійно-технічними навчальними закладами;

реалізація права засуджених на здобуття професійно-технічної освіти;

розвиток корисної зайнятості та творчих здібностей засуджених;

формування навичок навчальної та професійної діяльності;

запобігання морально-психологічній деформації, пов’язаній з позбавленням волі;

здобуття засудженими професії відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, що допоможе їх адаптації після звільнення від відбування покарання.

IІІ. Реалізація програми «Професія»

1. Заходи з реалізації програми «Професія» розпочинаються з дати прибуття засудженого до місця відбування покарання.

2. Програма «Професія» складається працівником соціально-психологічної служби установи разом із засудженим.

3. Програма «Професія» складається, виходячи з мети та завдань трудового виховання засуджених, визначених у розділі ІІ цього Положення.

4. Заходи програми «Професія» плануються таким чином, щоб вони охоплювали весь період відбування засудженим покарання - від дати прибуття в установу до дати його звільнення.

5. Зміст заходів програми «Професія» та результати їх реалізації долучаються до Щоденника індивідуальної роботи із засудженим, визначеного Положенням про відділення соціально-психологічної служби, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1863/24395.

6. Реалізація програми «Професія» поділяється на три етапи: початковий, основний та заключний.

На початковому етапі:

вивчаються побажання засудженого на період відбування покарання щодо здобуття певної робітничої професії;

з’ясовуються наявність робітничої професії у засудженого та його кваліфікаційний рівень;

засудженому пропонується отримати робітничу професію у НЦ (ПТУ) при установі, що діє згідно з ліцензією на провадження діяльності, пов’язаної з наданням послуг із здобуття професійно-технічної освіти, відповідно до законодавства.

Під час основного етапу відбувається навчання засуджених у НЦ (ПТУ) й на виробництві установи та надається можливість займатися самоосвітою у вільний від роботи час.

На заключному етапі:

засуджений, який опанував курс професійно-технічного навчання і успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, отримує свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації;

засуджений працевлаштовується за набутою професією на виробництві установи.

ІV. Права та обов’язки працівників соціально-психологічної служби установи, які безпосередньо організовують і здійснюють заходи з реалізації програми «Професія»

1. Працівники соціально-психологічної служби установи, які безпосередньо організовують і здійснюють заходи з реалізації програми «Професія», мають право:

1) розглядати питання, що виникають при реалізації програми «Професія», в межах повноважень, визначених Положенням про відділення соціально-психологічної служби, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1863/24395;

2) порушувати питання про вжиття персоналом установи заходів, спрямованих на реалізацію програми «Професія»;

3) отримувати від структурних підрозділів установи інформацію, яка має значення для реалізації програми «Професія»;

4) ознайомлюватися з особовими справами засуджених, іншими наявними в установі матеріалами, що можуть мати значення для реалізації програми «Професія»;

5) порушувати перед керівництвом установи клопотання щодо надання допомоги в реалізації програми «Професія», її методичного та матеріально-технічного забезпечення;

6) представляти інтереси установи з питань професійно-технічного навчання засуджених у професійно-технічних навчальних закладах.

2. Працівники соціально-психологічної служби установи, які безпосередньо організовують і здійснюють заходи з реалізації програми «Професія», зобов’язані:

1) роз’яснювати засудженим положення законодавства, що регламентує порядок реалізації їх права на здобуття професійно-технічної освіти;

2) забезпечувати взаємодію установи із професійно-технічними навчальними закладами;

3) з’ясовувати у кожного засудженого його наміри щодо участі у програмі «Професія»;

4) інформувати керівництво установи про необхідність облаштування приміщень для професійно-технічного навчання засуджених.

V. Документування заходів програми «Професія»

1. Усі матеріали з питань участі засудженого у програмі «Професія» долучаються до особової справи цього засудженого.

2. Підсумки реалізації програми «Професія» щокварталу розглядаються на нараді з керівництвом установи, на якій визначаються заходи, що сприяють підвищенню ефективності професійно-технічного навчання засуджених.

3. За підсумками року працівник соціально-психологічної служби, який безпосередньо організовує та здійснює заходи з реалізації програми «Професія», подає начальнику установи погоджений із заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи звіт про результати професійно-технічного навчання засуджених. У звіті, крім аналізу роботи професійно-технічних навчальних закладів, які працюють в установі, висвітлюються конкретні результати професійно-технічного навчання засуджених, аналіз недоліків у цій роботі, заходи щодо їх усунення.

4. Працівник соціально-психологічної служби установи, який безпосередньо організовує та здійснює заходи з реалізації програми «Професія», веде таку документацію:

квартальний план роботи;

журнал обліку засуджених, які беруть участь у програмі «Професія», форма якого наведена в додатку до цього Положення.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
та інформаційно-аналітичної
роботи
Н.А. КозловськаДодаток
до Положення про програму
диференційованого виховного
впливу на засуджених «Професія»
(пункт 4 розділу V)

ЖУРНАЛ
обліку засуджених, які беруть участь у програмі «Професія»

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові засудженого

Відділення соціально-психологічної служби

Навчально-професійний заклад

Яку професію отримує

Клас, група

Місце проведення занять

Початок навчання

Закінчення навчання

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
вверх