Про затвердження положень про програми диференційованого виховного впливу на засуджених
Приказ Министерства юстиции Украины; Положение, Журнал, Форма типового документа от 16.05.20161418/5
Документ z0727-16, действует, текущая редакция — Принятие от 16.05.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 03.06.2016. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2016  № 1418/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2016 р.
за № 727/28857

Про затвердження положень про програми диференційованого виховного впливу на засуджених

Відповідно до частин четвертої, п’ятої статті 123 Кримінально-виконавчого кодексу України та підпункту 22 пункту 4 Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 225, з метою підвищення ефективності соціально-виховної роботи із засудженими на основі програм диференційованого виховного впливу та нормативного врегулювання цього напряму діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Освіта»;

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Професія»;

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Правова просвіта»;

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Духовне відродження»;

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Творчість»;

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Фізкультура і спорт»;

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Подолання алкогольної залежності»;

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Подолання наркотичної залежності»;

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Підготовка до звільнення».

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи Міністерства юстиції України (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Онищенко Г.В.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Голова Державної
пенітенціарної служби УкраїниС.М. Квіт


В.М. ПалагнюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.05.2016 № 1418/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2016 р.
за № 727/28857

ПОЛОЖЕННЯ
про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Освіта»

І. Загальні положення

1. Заходи в рамках реалізації програми диференційованого виховного впливу на засуджених «Освіта» (далі - програма «Освіта») здійснюються згідно зі статтями 125, 126 Кримінально-виконавчого кодексу України та статтею 3 Закону України «Про освіту».

2. Участь засуджених у реалізації програми «Освіта» є складовою частиною процесу їх виправлення та ресоціалізації, становлення на життєву позицію, яка відповідає соціальним нормам.

3. Робота щодо реалізації програми «Освіта» проводиться соціально-психологічною службою установи виконання покарань (далі - установа) у взаємодії з іншими структурними підрозділами установи із залученням територіальних органів управління освітою та навчальних закладів.

4. Загальну координацію заходів з реалізації програми «Освіта» здійснює заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи.

5. Безпосередньо заходи з реалізації програми «Освіта» організовують та здійснюють працівники соціально-психологічної служби, посадові обов’язки та права яких у частині реалізації програми «Освіта» визначаються цим Положенням.

ІІ. Мета і завдання програми «Освіта»

1. Метою програми «Освіта» є набуття засудженими базової та повної загальної середньої освіти, підвищення їх освітнього рівня.

2. Основні завдання програми «Освіта»:

взаємодія установ з навчальними закладами;

реалізація права засуджених на освіту;

розвиток корисної зайнятості та творчих здібностей засуджених;

формування у засуджених навичок навчальної діяльності;

запобігання морально-психологічній деформації, пов’язаній із позбавленням волі.

IІІ. Реалізація програми «Освіта»

1. Заходи з реалізації програми «Освіта» розпочинаються з дати прибуття засудженого до місця відбування покарання.

2. Програма «Освіта» складається працівником соціально-психологічної служби установи разом із засудженим.

3. Програма «Освіта» складається, виходячи з мети та завдань соціально-світоглядного виховання засуджених, визначених у розділі ІІ цього Положення.

4. Заходи програми «Освіта» плануються таким чином, щоб вони охоплювали весь період відбування засудженим покарання - від дати прибуття в установу до дати його звільнення.

5. Зміст заходів програми «Освіта» та результати їх реалізації долучаються до Щоденника індивідуальної роботи із засудженим, визначеного Положенням про відділення соціально-психологічної служби, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1863/24395.

6. Реалізація програми «Освіта» поділяється на три етапи: початковий, основний та заключний.

На початковому етапі:

вивчаються побажання засудженого на період відбування покарання щодо підвищення освітнього рівня;

з’ясовуються освітній та освітньо-кваліфікаційний рівні, професія засудженого;

засудженому роз’яснюються умови та порядок підвищення освітнього рівня.

Під час основного етапу відбувається залучення засуджених до навчання, а саме:

засудженим громадянам України, які не мають повної загальної середньої освіти, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, мовних або інших ознак забезпечуються доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року № 691/897/5 «Про затвердження Порядку організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 червня 2014 року за № 629/25406;

засудженим, які бажають підвищити свій освітній рівень, адміністрація установи надає можливість для навчання за дистанційною та заочною формами навчання у вищих навчальних закладах;

засудженим створюються умови для занять самоосвітою у вільний від роботи час.

На заключному етапі:

після закінчення навчання у загальноосвітньому навчальному закладі при установі та за результатами державної підсумкової атестації засуджений отримує документ про освіту;

у випадках, пов’язаних із звільненням від відбування покарання, засуджений отримує табель успішності або довідку про пройдений курс навчання.

ІV. Права та обов’язки працівників соціально-психологічної служби установи, які безпосередньо організовують і здійснюють заходи з реалізації програми «Освіта»

1. Працівники соціально-психологічної служби установи, які безпосередньо організовують і здійснюють заходи з реалізації програми «Освіта», мають право:

1) розглядати питання, що виникають при реалізації програми «Освіта», в межах повноважень, визначених Положенням про відділення соціально-психологічної служби, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1863/24395;

2) порушувати питання про вжиття персоналом установи заходів, спрямованих на реалізацію програми «Освіта»;

3) отримувати від структурних підрозділів установи інформацію, яка має значення для реалізації програми «Освіта»;

4) ознайомлюватися з особовими справами засуджених, іншими наявними в установі матеріалами, що можуть мати значення для реалізації програми «Освіта»;

5) порушувати перед керівництвом установи клопотання щодо надання допомоги в реалізації програми «Освіта», її методичного та матеріально-технічного забезпечення;

6) представляти інтереси установи з питань навчання засуджених у навчальних закладах.

2. Працівники соціально-психологічної служби установи, які безпосередньо організовують і здійснюють заходи з реалізації програми «Освіта», зобов’язані:

1) роз’яснювати засудженим положення законодавства, що регламентує порядок реалізації їх права на освіту;

2) забезпечувати взаємодію установи з навчальними закладами;

3) залучати до навчальної роботи із засудженими представників навчальних закладів;

4) забезпечувати спільно з представниками навчальних закладів постійне оновлення наочного навчального обладнання для засуджених з інформацією про можливість отримання ними освіти;

5) з’ясовувати у кожного засудженого його наміри щодо участі у програмі «Освіта»;

6) інформувати керівництво установи про необхідність облаштування приміщень для навчання засуджених.

V. Документування заходів програми «Освіта»

1. Усі матеріали з питань участі засудженого у програмі «Освіта» долучаються до особової справи цього засудженого.

2. Підсумки реалізації програми «Освіта» щокварталу розглядаються на нараді з керівництвом установи, на якій визначаються заходи, що сприяють підвищенню ефективності навчальної роботи із засудженими.

3. За підсумками року працівник соціально-психологічної служби, який безпосередньо організовує та здійснює заходи з реалізації програми «Освіта», подає начальнику установи погоджений із заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи звіт про результати навчальної роботи із засудженими. У звіті, крім аналізу роботи навчальних закладів, які працюють в установі, висвітлюються конкретні результати навчальної роботи із засудженими, аналіз недоліків у цій роботі, заходи щодо їх усунення.

4. Працівник соціально-психологічної служби установи, який безпосередньо організовує та здійснює заходи з реалізації програми «Освіта», веде таку документацію:

квартальний план роботи;

журнал обліку засуджених, які беруть участь у програмі «Освіта», форма якого наведена в додатку до цього Положення.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
та інформаційно-аналітичної
роботи
Н.А. КозловськаДодаток
до Положення про програму
диференційованого виховного впливу
на засуджених «Освіта»
(пункт 4 розділу V)

ЖУРНАЛ
обліку засуджених, які беруть участь у програмі «Освіта»

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові засудженого

Відділення соціально-психологічної служби

Навчальний заклад

Яку освіту отримує

Клас, група

Місце проведення занять

Початок навчання

Закінчення навчання

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
вверх