Документ z0704-14, действует, текущая редакция — Редакция от 04.01.2019, основание - z1452-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2014  № 360


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2014 р.
за № 704/25481

Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

{Назва Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 622 від 27.11.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 314 від 21.06.2016
№ 622 від 27.11.2017
№ 605 від 29.11.2018}

Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 406 (із змінами), Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами), та з метою вдосконалення організації прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 622 від 27.11.2017}

2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України, заступникам Міністра оборони України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам видів Збройних Сил України, командувачам оперативних командувань, командирам корпусів, з'єднань, військових частин, начальникам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, керівникам установ, організацій та підприємств Міністерства оборони України, військовим комісарам:

організувати роботу щодо доведення вимог цієї Інструкції до всіх категорій військовослужбовців та цивільної молоді, які бажають навчатися у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

активізувати проведення заходів з військово-професійної орієнтації молоді, сприяння вибору нею військової професії й участі в конкурсному відборі на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

відбір та прийом вступників до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти здійснювати відповідно до щорічних Умов прийому до закладів вищої освіти України та Правил прийому до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) на поточний рік, об'єктивно оцінюючи освітній рівень та індивідуальні психологічні (психофізіологічні) якості кандидатів, стан їх здоров'я та фізичної підготовленості;

забезпечити дотримання принципів демократичності, гласності та суворе дотримання вимог законності при проведенні конкурсного відбору і прийому вступників до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

забезпечити необхідні умови військовослужбовцям військової служби за контрактом (військовослужбовцям строкової військової служби) для підготовки та проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань (вступних випробувань) та участі в конкурсі під час вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 622 від 27.11.2017}

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 “Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за № 398/2838 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Виконуючий обов’язки
Міністра оборони України
генерал-полковникМ.В. Коваль

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра освіти і науки України
І.Р. Совсун
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
05.06.2014 № 360


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2014 р.
за № 704/25481

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

{Назва Інструкції із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 622 від 27.11.2017}

{У тексті Інструкції та додатках до неї слова “вищі навчальні заклади” в усіх відмінках замінено словами “заклади вищої освіти” у відповідних відмінках; абревіатуру “ВНП ВНЗ” замінено абревіатурою “ВНП ЗВО” згідно з Наказом Міністерства оборони № 622 від 27.11.2017}

{У тексті Інструкції слова "Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України" в усіх відмінках замінено словами "структурний підрозділ Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки" у відповідних відмінках; слова "освітньо-кваліфікаційний рівень" в усіх відмінках замінено словами "ступінь вищої освіти" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів (далі - ВВНЗ) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі - ВНП ЗВО) громадян України з числа військовослужбовців військової служби за контрактом та строкової військової служби, випускників військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою (далі - ліцеїсти), цивільної молоді.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

військово-професійна орієнтація молоді - складова державної системи забезпечення зайнятості населення та військово-патріотичного виховання молоді, яка включає комплекс заходів соціально-психологічного, інформаційно-комунікативного характеру щодо формування військово-професійної спрямованості, поступового накопичення інформації та отримання нових даних про загальнолюдські, спеціальні здібності та професійну придатність громадянина до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави, утворених відповідно до законів України;

військово-професійний відбір - система професійно-діагностичного обстеження особи, спрямована на визначення ступеня її придатності до конкретних видів військово-професійної діяльності;

військово-професійний добір - система професійно-діагностичного обстеження особи, яка спрямована на визначення конкретних військових спеціальностей, найбільш придатних для їх оволодіння зазначеною особою;

військово-професійне інформування - система заходів щодо збору (розробки), узагальнення та розповсюдження відомостей;

військово-професійна консультація - система дій щодо особи, яка потребує допомоги у виборі військової професії та спеціальності на основі вивчення її індивідуально-психологічних якостей, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я та особливостей життєвої ситуації.

3. Організація та проведення військово-професійної орієнтації та попереднього відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа військовослужбовців військової служби за контрактом та строкової військової служби покладається на командирів (начальників) з’єднань, військових частин, установ та закладів Збройних Сил України, з числа ліцеїстів - на начальників ліцеїв, з числа цивільної молоді - на військових комісарів обласних, Київського міського, районних (міських) військових комісаріатів.

4. За інформаційне забезпечення військово-професійної орієнтації відповідають начальники (керівники) ВВНЗ та ВНП ЗВО, які здійснюють роботу з відбору та прийому вступників.

5. На військову службу (навчання) курсантів до ВВНЗ та ВНП ЗВО приймаються особи, які відповідають вимогам Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами).

ВВНЗ та ВНП ЗВО здійснюють освітню діяльність, яка забезпечує підготовку військових фахівців відповідних рівнів військової освіти та ступенів вищої освіти для комплектування посад осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу в Збройних Силах України та інших, утворених відповідно до Законів України, військових формуваннях.

Нормативні строки навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО визначаються освітньо-професійними програмами підготовки військових фахівців відповідних ступенів вищої освіти.

Слухачі та курсанти, які завершили навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО і успішно пройшли державну атестацію, отримують диплом державного зразка, який засвідчує здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним ступенем вищої освіти.

Випускникам ВВНЗ та ВНП ЗВО присвоюються військові звання згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами).

У ВВНЗ та ВНП ЗВО можуть навчатися студенти, які проходять підготовку для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського (старшинського та сержантського) складу.

II. Організація та проведення військово-професійної орієнтації молоді

1. Військово-професійна орієнтація молоді включає:

військово-професійне інформування;

військово-професійні консультації;

військово-професійний добір;

військово-професійний відбір.

2. Головною метою військово-професійної орієнтації є надання майбутньому кандидату на навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО допомоги у виборі військової спеціальності, що найбільш відповідає його здібностям, психологічним та особистісним якостям, які оцінюються в процесі військово-професійного відбору.

3. Військово-професійне інформування про:

військову професію, ВВНЗ та ВНП ЗВО, де можна її здобути, зміст і перспективи військової служби;

вимоги, що висуваються до особи, яка бажає отримати ту чи іншу військову спеціальність;

форми навчання і умови оволодіння різними військовими спеціальностями;

можливість професійно-кваліфікаційного росту, реалізації професійних інтересів, намірів та мотивацій особи.

Військово-професійне інформування проводиться протягом декількох етапів:

підготовчого, який починається у сім’ї, дошкільному закладі та продовжується в школі до 4 - 5 класу (до 11 - 12 років);

шкільного, який охоплює 5 - 9 класи (до 12 - 16 років);

завершального, який продовжується в 10 - 11 класах (до 17 - 18 років).

На підготовчому етапі основними виконавцями заходів щодо професійної орієнтації та військово-професійної орієнтації є батьки або інші законні представники.

На шкільному етапі основним джерелом інформації є вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, представники громадських об’єднань та військово-патріотичних організацій. Військові комісаріати та військові навчальні заклади надають методичну допомогу в проведенні військово-професійного інформування.

На завершальному етапі основними виконавцями заходів щодо професійної орієнтації є викладачі предмета “Захист Вітчизни”, представники військових комісаріатів, ВВНЗ та ВНП ЗВО.

4. Військово-професійна консультація проводиться на завершальному етапі навчання в загальноосвітніх навчальних закладах всіх типів та форм власності, під час роботи на підприємствах промисловості та в сільському господарстві (15 - 18 років) і вимагає участі в цьому процесі військових фахівців: офіцерів військових комісаріатів, офіцерів ВВНЗ та ВНП ЗВО, офіцерів-вихователів ліцеїв, соціологів, психологів відповідного державного (комунального) закладу та викладачів предмета “Захист Вітчизни”.

5. Військово-професійний добір та відбір проводяться командирами та фахівцями військових частин, військових комісаріатів, військових навчальних закладів, військових ліцеїв під час вивчення моральних та ділових якостей осіб, які виявили бажання навчатися у ВВНЗ (ВНП ЗВО), проведення зборів або підготовчих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах, військових ліцеях тощо. На цьому етапі проводиться уточнення уявлення, яке має кандидат про обрану військову професію, спеціальність, оцінюється ступінь відповідності особистих якостей кожного кандидата вимогам, які висуває військова служба до особи, визначається придатність кандидата до навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО) та подальшої військової служби.

III. Порядок відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО

1. Організація відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО

1.1. Щороку до 15 червня року, що передує року вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів), Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України визначає потреби Збройних Сил України в особовому складі за категоріями військовослужбовців з вищою освітою усіх ступенів вищої освіти та за рівнями військової освіти на підставі заявок на замовлення щодо прийому на навчання слухачів, курсантів (студентів) до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (додаток 1), які подаються замовниками на підготовку військових фахівців з вищою освітою.

Перелік замовників на підготовку військових фахівців з вищою освітою розробляється Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, погоджується з структурним підрозділом Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки, та до 01 лютого року, що передує вступу на навчання слухачів, курсантів (студентів), подається на затвердження Міністру оборони України.

Узагальнені дані щодо потреб Збройних Сил України у військових фахівцях за всім переліком спеціальностей та спеціалізацій підготовки подаються Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України до структурного підрозділу Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки до 01 липня року, що передує року вступу на навчання до ВВНЗ, ВНП ЗВО, та наступні два бюджетні періоди.

На підставі узагальнених даних щодо потреб у військових фахівцях з вищою освітою для Збройних Сил України, з урахуванням потреб військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, та органів виконавчої влади структурний підрозділ Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки здійснює розподіл замовлення на підготовку військових фахівців між ВВНЗ та ВНП ЗВО і до 01 листопада року, що передує року вступу на навчання, розробляє проекти наказів Міністерства оборони України і Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про організацію прийому слухачів, курсантів (студентів) на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для підготовки військових фахівців з вищою освітою відповідно. Проект наказу Міністерства оборони України про організацію прийому слухачів на навчання до Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка розробляє військова частина А0515.

Замовлення на підготовку фахівців для комплектування інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, та органів виконавчої влади формується структурним підрозділом Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки на підставі договорів та щорічних додаткових угод, укладених між Міністерством оборони України, іншими військовими формуваннями та органами виконавчої влади.

1.2. Після затвердження наказів Міністерства оборони України і Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про організацію прийому слухачів, курсантів (студентів) на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для підготовки військових фахівців з вищою освітою Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України розробляє  плани відбору кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО.

План відбору кандидатів на навчання з числа цивільної молоді для підготовки військових фахівців розробляється, виходячи з пропорційного розподілу чисельності кандидатів на навчання між усіма регіонами України залежно від наявного призовного ресурсу та місця розташування ВВНЗ та ВНП ЗВО, і доводиться до обласних, Київського міського військових комісаріатів та начальників ВВНЗ та ВНП ЗВО до 01 грудня року, що передує року вступу на навчання.

План відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів розробляється, виходячи з конкурсного розрахунку (не менше 3 осіб на 2 місця), і доводиться до командувачів видів, оперативних командувань, керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 01 грудня року, що передує року вступу на навчання.

1.3. Начальники ВВНЗ та ВНП ЗВО з отриманням наказів Міністерства оборони України і Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про організацію прийому слухачів, курсантів (студентів) на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для підготовки військових фахівців з вищою освітою активізують роботу з військово-професійної орієнтації цивільної молоді, ліцеїстів, військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за контрактом у взаємодії з військовими комісарами та командирами військових частин, безпосередньо у військових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, ліцеях, гімназіях, інших загальноосвітніх навчальних закладах, в училищах, технікумах та коледжах, на підприємствах, в установах Міністерства оборони України та військових частинах.

Основним змістом цієї роботи є:

узгодження з військовими комісарами, командирами з’єднань та військових частин заходів з організації і проведення консультацій військово-професійного спрямування для цивільної молоді та військовослужбовців щодо підготовки її до вступу у ВВНЗ та ВНП ЗВО;

доведення до кандидатів на навчання правил прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО), програм вступних випробувань, довідково-інформаційних матеріалів, посібників для підготовки, а також вимог щодо кандидатів на навчання у відповідних ВВНЗ та ВНП ЗВО;

забезпечення військових комісаріатів, військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, підготовчих курсів при закладах вищої освіти, з’єднань та військових частин правилами прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО), матеріалами наочної агітації, що відображають діяльність ВВНЗ (ВНП ЗВО), особливості військової служби в різних видах та родах Збройних Сил України;

організація прийому заяв (рапортів) від осіб, які виявили бажання вступати до ВВНЗ (ВНП ЗВО), проведення попередньої професійної діагностики, прийняття рішення про їх зарахування до складу кандидатів на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО);

відрядження представників ВВНЗ (ВНП ЗВО) до військових комісаріатів та військових частин для проведення роботи з військово-професійної орієнтації та участі у попередній професійній діагностиці військовослужбовців та цивільної молоді.

Начальники ВВНЗ та ВНП ЗВО щороку до 01 січня року вступу на навчання розробляють та надсилають до кадрових органів видів Збройних Сил України (оперативних командувань), структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, обласних, Київського міського військових комісаріатів правила прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО).

1.4. Військові комісари з отриманням Плану відбору кандидатів на навчання з числа цивільної молоді для підготовки військових фахівців тактичного рівня:

організовують взаємодію зі структурними підрозділами обласних та Київської міської державних адміністрацій в галузі освіти і науки, приймальними (відбірковими) комісіями ВВНЗ (ВНП ЗВО);

проводять інструкторсько-методичні наради з викладачами допризовної підготовки навчальних закладів за участю представників ВВНЗ та ВНП ЗВО;

доводять до цивільної молоді вимоги, що висуваються до кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО;

проводять заходи щодо військово-професійної орієнтації молоді в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях;

організовують відвідування цивільною молоддю ВВНЗ та ВНП ЗВО, військових частин для ознайомлення з умовами навчання і служби, життям і побутом курсантів та інших категорій військовослужбовців;

організовують військово-спортивні змагання, конкурси та змагання з військово-технічних видів спорту та молодіжної технічної творчості;

організовують роботу щодо розгортання на базі районних (міських) військових комісаріатів центрів (пунктів) військово-професійної орієнтації та діагностики, забезпечують умови для проведення попередньої професійної діагностики вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО;

керують проведенням попередньої професійної діагностики.

{Абзац десятий пункту 1.4 глави 1 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 622 від 27.11.2017}

1.5. З одержанням наказів Міністерства оборони України і Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України про організацію прийому слухачів, курсантів та студентів на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для підготовки військових фахівців з вищою освітою створюються комісії для проведення попередньої професійної діагностики та відбору вступників з числа:

військовослужбовців, які подали рапорти про надання дозволу на  вступ до ВВНЗ, - у військових частинах (установах) Збройних Сил України, у структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України. До складу комісій включаються представники штабів, фахівці медичної служби, фахівці з морально-психологічного забезпечення, кадрових органів, органів комплектування;

{Абзац другий пункту 1.5 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

цивільної молоді - в обласних, Київському міському та районних (міських) військових комісаріатах.

Попередня професійна діагностика здійснюється відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454 (із змінами).

1.6. Комісії структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, військових частин проводять попередню професійну діагностику військовослужбовців, а комісії військових комісаріатів - цивільної молоді, яка виявила бажання навчатися у ВВНЗ та ВНП ЗВО.

Підставою для проведення попередньої професійної діагностики є заява (рапорт) особи, яка бажає навчатися у ВВНЗ (ВНП ЗВО), у якій вказуються найменування обраного ВВНЗ (ВНП ЗВО), спеціальність (напрям підготовки).

У разі якщо в Плані відбору кандидатів на навчання з числа цивільної молоді для підготовки військових фахівців тактичного рівня, який надійшов до військового комісаріату, відсутній ВВНЗ (ВНП ЗВО), до якого кандидат на навчання бажає вступати, він може до 01 червня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ (ВНП ЗВО), в якій додатково вказує  місцезнаходження районного (міського) військового комісаріату, в якому він перебуває на обліку.

{Абзац третій пункту 1.6 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

1.7. На підставі результатів попередньої професійної діагностики комісії приймають рішення про зарахування особи, яка подала заяву (рапорт), кандидатом для вступу до обраного нею ВВНЗ (ВНП ЗВО) або відмовляють у зарахуванні з поясненням причин.

1.8. Результати роботи комісій, поіменні списки та картки професійного відбору на військовослужбовців та осіб з числа цивільної молоді оформлюються за формами документів, які заповнюють комісії, що здійснюють попередню професійну діагностику вступників до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) (додаток 2). Протоколи засідань комісій затверджуються командирами (начальниками) військових частин (органів військового управління), при яких були створені комісії.

2. Порядок проведення відбору кандидатів на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа осіб офіцерського складу

2.1. Підготовка осіб офіцерського та начальницького складу для здобуття вищої військової оперативно-стратегічної освіти здійснюється в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (далі - НУОУ).

{Абзац перший пункту 2.1 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

Навчання здійснюється за денною та заочною формами.

{Абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 314 від 21.06.2016}

Підготовка за денною та заочною формами навчання здійснюється за кошти державного бюджету (за державним замовленням) або фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту (договору).

{Пункт 2.1 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

На навчання на оперативно-стратегічному рівні на конкурсній основі приймаються офіцери, які:

проходять службу за контрактом у Збройних Силах України або інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та розвідувальних органах, органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено завдання із забезпечення оборони держави;

{Абзац п’ятий пункту 2.1 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

мають вищу військову оперативно-тактичну освіту та освітній ступінь магістра;

{Абзац шостий пункту 2.1 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

проходять службу на посадах зі штатно-посадовою категорією “полковник” (“капітан 1-го рангу”) і вище;

зараховані до резерву для просування по службі на посади з оперативно-стратегічним рівнем підготовки (під час дії особливого періоду - на підставі висновку службової характеристики) або мають рівень підготовки, що є нижчим за займаними посадами;

{Абзац підпункту 2.1 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 314 від 21.06.2016}

мають вік:

до 45 років (на кінець року вступу) - на денну форму навчання;

до 50 років (на кінець року вступу) - на заочну форму навчання.

Під час дії особливого періоду граничний вік для кандидатів, що вступають на відповідну форму навчання, збільшується до 48 та 53 років відповідно.

{Підпункт 2.1 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 314 від 21.06.2016}

2.2. Підготовка осіб офіцерського та начальницького складу для здобуття вищої військової оперативно-тактичної освіти здійснюється в НУОУ, Українській військово-медичній академії та Воєнно-дипломатичній академії імені Євгенія Березняка.

{Абзац перший пункту 2.2 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

Навчання здійснюється за денною та заочною формами.

{Абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 314 від 21.06.2016}

Підготовка за денною та заочною формами навчання здійснюється за кошти державного бюджету (за державним замовленням) або фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту (договору).

{Пункт 2.2 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

На навчання на оперативно-тактичному рівні на конкурсній основі приймаються офіцери, які:

проходять службу за контрактом у Збройних Силах України або інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних та розвідувальних органах, органах спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено завдання із забезпечення оборони держави;

{Абзац п’ятий пункту 2.2 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

мають вищу військову тактичну освіту та освітній ступінь бакалавра або магістра;

{Абзац шостий пункту 2.2 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

строк служби на посадах осіб офіцерського складу не менше семи років;

зараховані до резерву для просування по службі на посади з оперативно-тактичним рівнем підготовки (під час дії особливого періоду - на підставі висновку службової характеристики) або мають рівень підготовки, що є нижчим за займаними посадами;

{Абзац підпункту 2.2 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 314 від 21.06.2016}

мають вік:

до 38 років (на кінець року вступу) з  військових посад зі штатно-посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го рангу”) і вище - на денну форму навчання;

до 43 років (на кінець року вступу) з військових посад зі штатно-посадовою категорією “підполковник” (“капітан 2-го рангу”) і вище - на заочну форму навчання.

Під час дії особливого періоду:

{Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 314 від 21.06.2016}

граничний вік для кандидатів, що вступають на відповідну форму навчання, збільшується до 43 та 48 років відповідно;

{Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 314 від 21.06.2016}

на навчання на заочну форму можуть прийматися офіцери з військових посад зі штатно-посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го рангу”) за результатами успішного тимчасового виконання обов’язків за посадами, що передбачають наявність оперативно-тактичного рівня військової освіти, не менше одного місяця.

{Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 314 від 21.06.2016}

Порядок проведення відбору кандидатів на навчання до Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка визначається наказом Міністерства оборони України від 03 жовтня 2016 року № 510/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2016 року за № 1376/29506.

{Абзац пункту 2.2 глави 2 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства оборони № 622 від 27.11.2017}

2.3. Підготовка осіб офіцерського складу оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів проводиться у військових навчальних закладах іноземних держав відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454 (із змінами).

Відбір кандидатів на навчання в іноземному військовому навчальному закладі здійснюється в порядку, визначеному главою 2 цього розділу, з урахуванням того, що на навчання приймаються особи офіцерського складу, які придатні за станом здоров’я для навчання за кордоном та відповідають вимогам:

до вступників для здобуття оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів військової освіти, визначеним пунктами 2.1 і 2.2 главу 2 цього розділу;

щодо віку, військового звання, освіти, рівня володіння іноземною мовою, що визначені іноземною державою, яка приймає на навчання офіцерів Збройних Сил України.

2.4. Підготовка осіб офіцерського складу тактичного рівня здійснюється у ВВНЗ та ВНП ЗВО.

На навчання приймаються особи офіцерського складу віком до 30 років (на кінець року вступу), які мають неповну, базову або повну вищу освіту, проходять службу на посадах осіб офіцерського складу не менше п’яти років та зараховані до резерву для просування по службі.

На навчання до Української військово-медичної академії приймаються особи офіцерського складу віком до 30 років (на кінець року вступу), які мають вищу медичну (фармацевтичну) освіту.

2.5. Підготовка фахівців з питань воєнної безпеки та оборони держави для роботи на посадах державних службовців першої - четвертої категорій у структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України здійснюється в НУОУ.

Для підготовки державних службовців першої - четвертої категорій з питань воєнної безпеки та оборони держави на конкурсній основі приймаються громадяни України незалежно від статі, які перебувають на державній службі у Збройних Силах України на посадах, не нижчих п’ятої категорії, а також офіцери Збройних Сил України зі штатно-посадовою категорією “підполковник” (“капітан 2 рангу”) та вище, які зараховані до кадрового резерву для зайняття посад державних службовців першої - четвертої категорій у Міністерстві оборони України та органах військового управління Збройних Сил України, мають повну вищу освіту, допуск до державної таємниці та позитивно характеризуються за результатами службової діяльності:

на денну форму навчання - віком до 45 років;

на заочну форму навчання - віком до 50 років.

2.6. Офіцери Збройних Сил України та інших військових формувань, які бажають вступити на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО, до 01 січня року вступу особисто подають за підпорядкованістю рапорт на ім’я командира військової частини, в якому вказують: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займану посаду, дату народження, попередню військову освіту, найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО), де бажає навчатися, форму навчання та спеціальність (спеціалізацію), за якою бажає навчатися, підстави для позачергового зарахування (за наявності).

Державні службовці - заяву, в якій вказуються: прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата народження, рівень освіти, форма навчання та спеціальність, за якою бажає навчатися, підстави для позачергового зарахування (за наявності).

До рапорту (заяви) кандидата на навчання додаються:

копія паспорта громадянина України (1 - 3, 10, 11 сторінки);

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (ступінь вищої освіти) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копія документа, який засвідчує право на пільги (за наявності);

витяг із затвердженого рішення атестаційної комісії про зарахування офіцера кандидатом на навчання;

витяг із резерву для просування по службі (для військовослужбовця);

службова характеристика та автобіографія;

довідка із зазначенням штатно-посадової категорії, на якій проходить службу офіцер;

копія довідки про наявність допуску до державної таємниці;

фотокартки без головного убору в кількості: розміром 3х4 см - чотири; розміром 4,5х6 см - три (кожна засвідчена печаткою та підписом відповідної особи кадрового органу).

2.7. Командири військових частин до 01 лютого року вступу на навчання погоджують із замовниками на підготовку військових фахівців списки офіцерів, які подали рапорти про їх зарахування кандидатами на навчання до ВВНЗ. До 05 лютого року вступу на навчання замовники на підготовку військових фахівців погоджують списки офіцерів, які подали рапорти про зарахування на навчання до ВВНЗ. Після проходження офіцерами, які подали рапорти, медичного огляду, попередньої професійної діагностики, перевірки рівня фізичної підготовленості та оцінки індивідуальних спроможностей з предметів індивідуальної підготовки командири військових частин приймають рішення про зарахування їх вступниками до ВВНЗ. Офіцерам, які не відповідають вимогам до кандидатів на навчання у ВВНЗ або які непогоджені замовниками на підготовку військових фахівців, відмовляють із зазначенням причин відмови в подальшому розгляді їх кандидатами на навчання, про що офіцеру повідомляється в індивідуальній бесіді.

{Пункт 2.7 глави 2 розділу ІІІ в редакції Наказів Міністерства оборони № 622 від 27.11.2017, № 605 від 29.11.2018}

2.8. Замовники на підготовку військових фахівців за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями) до 01 березня року вступу організовують та проводять навчальні збори з кандидатами на навчання в НУОУ тривалістю до двох тижнів.

Керівники навчальних зборів під час їх проведення:

організовують підготовку кандидатів на навчання з фахової та фізичної підготовки;

проводять оцінювання рівня знань офіцерів з фахової підготовки та оцінювання рівня їх фізичної підготовленості;

надають до НУОУ заявку на проведення дистанційного тестування кандидатів на навчання (з іноземної мови та психологічного обстеження);

за результатами оцінювання рівня знань офіцерів з фахової підготовки, рівня їх фізичної підготовленості та з урахуванням результатів дистанційного тестування формують список рекомендованих вступників до НУОУ за відповідною спеціальністю (спеціалізацією).

{Пункт 2.8 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

2.9. Список офіцерів, які рекомендовані вступниками до ВВНЗ, їх особові справи, службові картки, картки медичного огляду та документи, зазначені в пункті 2.6 цієї глави, замовники на підготовку військових фахівців до 15 березня року вступу на навчання подають за підпорядкованістю до кадрових органів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України на:

{Абзац перший пункту 2.9 глави 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

вступників за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнями підготовки з апарату Міністерства оборони України та з військових частин, підпорядкованих Міністерству оборони України, та за оперативно-стратегічним рівнем підготовки зі Збройних Сил України (через Генеральний штаб Збройних Сил України) - до структурного підрозділу Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки;

вступників за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнями підготовки зі Збройних Сил України - до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

Департамент кадрової політики Міністерства оборони України та Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України за поданими документами перевіряють повноту і якість оформлення  особових справ, відповідність відібраних вступників умовам прийому, готують у відповідно до плану відбору кандидатів на навчання для підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів списки вступників та до 15 квітня року вступу на навчання подають їх разом з документами на розгляд:

Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України - вступників за оперативно-стратегічним рівнем підготовки;

Атестаційної комісії Міністерства оборони України - вступників за оперативно-тактичним рівнем підготовки зі структурних підрозділів Міністерства оборони України та з військових частин, підпорядкованих Міністерству оборони України;

Атестаційної комісії Збройних Сил України - вступників за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнями підготовки з числа офіцерів Збройних Сил України.

2.10. Вища атестаційна комісія Міністерства оборони України, Атестаційна комісія Міністерства оборони України та Атестаційна комісія Збройних Сил України до 01 травня року вступу на навчання розглядають подані документи та визначають офіцерів кандидатами на навчання з урахуванням створення конкурсу вступників. Рішення цих комісій доводяться через кадрові органи до командирів військових частин за місцем проходження військової служби вступників та до ВВНЗ, які мають право на проведення підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного освітніх рівнів.

2.11. Особові справи офіцерів, які рекомендовані вступниками до ВВНЗ та ВНП ЗВО, їх службові картки та картки медичного огляду, інші документи, зазначені в пункті 2.6 цієї глави, подаються до приймальних комісій ВВНЗ.

Документи вступників до НУОУ з числа державних службовців, перелічені в пункті 2.6 цієї глави, надсилаються до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України до 15 квітня року вступу на навчання. Після перевірки повноти і якості оформлення особових справ списки вступників та їх документи надсилаються до НУОУ до 15 травня року вступу на навчання.

2.12. Приймальні комісії ВВНЗ, які мають право на проведення підготовки фахівців оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного рівнів підготовки, перевіряють якість і повноту опрацьованих документів та до 01 червня року вступу на навчання надсилають виклики за місцем проходження військової служби вступниками для прибуття їх для складання вступних випробувань.

Вступні випробування у ВВНЗ, які мають право на проведення навчання фахівців оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного рівнів підготовки, розпочинаються не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення чергової державної атестації випускників цього освітнього закладу та завершуються до 20 липня року вступу на навчання.

Під час вступних випробувань або після їх завершення приймальна комісія ВВНЗ (ВНП ЗВО) не має права приймати рішення щодо зміни спеціальності (спеціалізації) підготовки вступника або зарахування вступника на навчання за спеціальністю (спеціалізацією), не погодженою із замовником на підготовку військових фахівців.

{Пункт 2.12 глави 2 розділу ІІІ доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 622 від 27.11.2017}

3. Порядок проведення відбору вступників на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу

3.1. Командири військових частин при отриманні витягів із плану відбору кандидатів на навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа військовослужбовців у п’ятиденний строк видають накази про організацію та порядок проведення військово-професійної орієнтації та відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

Наказом визначаються:

організація роботи з військово-професійної орієнтації, порядок діяльності навчально-консультаційного пункту військової частини;

вимоги щодо забезпечення та оформлення цього пункту довідково-інформаційними та наочними матеріалами, що відображають діяльність ВВНЗ та ВНП ЗВО, правилами прийому на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО, характер та особливості служби на посадах осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу в Збройних Силах України, вимоги до професійно важливих якостей військових фахівців різних спеціальностей;

порядок проведення попередньої професійної діагностики, в тому числі медичного огляду, оформлення документів та особових справ;

порядок організації зустрічей з представниками ВВНЗ та ВНП ЗВО, проведення індивідуальних бесід з військовослужбовцями про офіцерську (сержантську) професію та службу, шляхи формування професійно важливих якостей, показ кіно- та відеофільмів про військову службу в Україні, проведення інших заходів, спрямованих на підготовку військовослужбовців до вступу до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

3.2. Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для здобуття ступенів вищої освіти молодшого спеціаліста та бакалавра за схемою підготовки “курсант”, з 01 лютого до 01 квітня року вступу на навчання подають рапорт за підпорядкованістю. У рапорті вказуються:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

займана посада;

рік, місяць, день народження;

здобутий рівень освіти;

найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО), до якого бажає вступити військовослужбовець;

обраний напрям (спеціальність) підготовки;

наявність або відсутність сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів.

До рапорту додаються: копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий ступінь вищої освіти (за наявності)) та додатка до нього, шість фотокарток розміром 3х4 см, які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.

3.3. Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО, направляються на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в обраному ВВНЗ (ВНП ЗВО). На військовослужбовців, визнаних придатними до навчання в обраних ВВНЗ (ВНП ЗВО), оформляються відповідні медичні документи.

Про стан відбору військовослужбовців та їх підготовки до вступу до ВВНЗ та ВНП ЗВО командири (начальники) щомісячно доповідають старшим командирам (начальникам).

Документи та особові справи на вступників з числа військовослужбовців, оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають до органів військового управління за підпорядкованістю у строк до 01 квітня року вступу до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

3.4. Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до ВВНЗ та ВНП ЗВО чи про відмову в направленні на навчання приймають старші командири (начальники). У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовців подаються за підпорядкованістю до 10 квітня року вступу.

3.5. Комісії з питань проведення попередньої професійної діагностики, створені при штабах оперативних командувань, структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, організовують та здійснюють попередню професійну діагностику вступників у період з 20 квітня до 01 травня року вступу.

3.6. Затверджені списки вступників з числа військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до ВВНЗ та ВНП ЗВО до 15 травня року вступу на навчання.

3.7. Військовослужбовці строкової військової служби Збройних Сил України, які відібрані вступниками до ВВНЗ та ВНП ЗВО, направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться при ВВНЗ та ВНП ЗВО перед складанням вступних випробувань.

3.8. Вступники з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу направляються до ВВНЗ та ВНП ЗВО командирами військових частин.

4. Порядок проведення відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа цивільної молоді та ліцеїстів

4.1. Прийом осіб з числа цивільної молоді та ліцеїстів на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для підготовки осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до ВВНЗ (ВНП ЗВО).

4.2. Навчання військових фахівців у ВВНЗ та ВНП ЗВО здійснюється за схемами підготовки “курсант” або “студент - курсант”. За схемою “курсант” підготовка військових фахівців здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання. Схема “студент - курсант” передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та в статусі військовослужбовця на випускному курсі.

4.3. До ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «курсант», приймаються за власним бажанням громадяни України з числа цивільної молоді, військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, які мають повну загальну, професійно-технічну або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку навчання (військової служби).

{Пункт 4.3 глави 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

4.4. До ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “студент - курсант”, приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

особи з числа цивільної молоді віком до 21 року;

військовозобов’язані віком до 23 років.

4.5. Конкурсний відбір вступників здійснюється приймальними (відбірковими) комісіями ВВНЗ (ВНП ЗВО) за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх предметів з урахуванням результатів оцінювання їх знань або результатів вступних екзаменів з конкурсних предметів, якщо вступники мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів у ВВНЗ (ВНП ЗВО).

4.6. Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до ВВНЗ або ВНП ЗВО, в період з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, місце проживання та номер контактного телефону;

найменування обраного ВВНЗ (ВНП ЗВО);

обрана галузь знань, спеціальність та спеціалізація;

{Абзац сьомий пункту 4.6 глави 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

перелік загальноосвітніх предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

До заяви додаються:

автобіографія;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий ступінь вищої освіти (за наявності)), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

медична довідка за формою 086-о або її копія;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО) (за наявності);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

два поштових конверти з марками і заповненими особисто місцем проживання та місцезнаходженням районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються.

У разі якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до ВВНЗ (ВНП ЗВО), в якому кандидат бажає навчатися, відсутня або вона вже виконана, він може до 01 червня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ (ВНП ЗВО). У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військового комісаріату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

{Абзац дев’ятнадцятий пункту 4.6 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

4.7. Попередня професійна діагностика та відбір вступників до ВВНЗ  та ВНП ЗВО з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у військових комісаріатах, оформлення документів здійснюється до 10 червня року вступу.

4.8. Стосовно осіб, які бажають вступити до ВВНЗ та ВНП ЗВО, на основі результатів попередньої професійної діагностики військові комісари приймають рішення про зарахування їх вступниками до конкретного ВВНЗ (ВНП ЗВО) чи про відмову в цьому. Вступникам до ВВНЗ та ВНП ЗВО у військових комісаріатах оформляються документи за формами № 1, 2, 4, які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

Документи на відібраних кандидатів, оформлені згідно з правилами прийому до ВВНЗ та ВНП ЗВО, а також довідку про результати спеціальної перевірки районні (міські) військові комісаріати подають в обласні військові комісаріати, а останні - у відповідні ВВНЗ та ВНП ЗВО в міру надходження, але не пізніше 20 червня року вступу на навчання.

4.9. Про стан роботи з відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО з числа цивільної молоді та ліцеїстів районні (міські) військові комісаріати протягом вступної кампанії до 05 числа кожного місяця доповідають директору структурного підрозділу Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки та начальнику Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

4.10. Приймальні (відбіркові) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО) у тижневий строк після реєстрації документів розглядають документи кандидатів та приймають рішення про їх виклик для проведення вступних випробувань. Рішення оформляється протоколом засідання приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО).

4.11. Про прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження вступних випробувань начальники ВВНЗ та ВНП ЗВО повідомляють кандидатів до 25 червня року вступу особисто та через військові комісаріати.

4.12. Вступники з числа цивільної молоді направляються до ВВНЗ та ВНП ЗВО районними (міськими) військовими комісарами.

4.13. В особливий період при зверненні вступника до начальника ВВНЗ (ВНП ЗВО) після завершення термінів оформлення особових справ військовими комісаріатами ВВНЗ (ВНП ЗВО) самостійно оформляють особові справи вступників з письмовим повідомленням про це військових комісаріатів за місцем військового обліку вступника.

{Главу 4 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

IV. Організація та проведення навчальних зборів з підготовки військовослужбовців строкової військової служби до вступу до ВВНЗ та ВНП ЗВО

1. Навчальні збори військовослужбовців строкової військової служби проводяться у ВВНЗ та ВНП ЗВО з метою підготовки військовослужбовців строкової служби до вступу на навчання, складання ними екзаменів із загальноосвітніх дисциплін, проведення попередньої професійної діагностики.

2. Навчальні збори проводяться перед початком вступних випробувань протягом 25 діб. Конкретні строки проведення навчальних зборів визначаються начальниками ВВНЗ та ВНП ЗВО на підставі умов прийому до закладів вищої освіти України, що затверджуються органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, і доводяться до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України до 01 січня року вступу на навчання. Склад учасників навчальних зборів визначається за іменними списками вступників до цього ВВНЗ (ВНП ЗВО), що надходять з військових з’єднань і частин. Учасники зборів прибувають до місця проведення занять за 1 - 2 дні до початку роботи зборів.

3. Навчально-виховний процес на навчальних зборах організовується відповідно до програм вступних випробувань із загальноосвітніх дисциплін, передбачених правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО). Заняття з фізичної підготовки проводяться щодня по 45 хвилин у час, відведений розпорядком дня для ранкової фізичної зарядки.

4. Загальний обсяг навчального часу на зборах повинен бути не менше 200 годин, у тому числі не менше 120 годин відводиться на навчальні заняття за розкладом під керівництвом викладачів та не менше 80 годин - на самостійні заняття. Навчальний день містить 6 годин навчальних занять за розкладом та 4 години самостійних занять. Під час самостійних занять проводяться групові консультації, що плануються з розрахунку 20 % кількості навчальних годин за розкладом на вивчення даної дисципліни на один навчальний взвод.

5. Під час підготовки до навчальних зборів у ВВНЗ (ВНП ЗВО) повинна бути проведена така робота:

визначена організаційна структура навчальних зборів;

проведений розрахунок навчального навантаження, кількості викладачів для проведення навчальних занять за розкладом та консультацій;

складено розклад занять, узгоджений з розпорядком дня ВВНЗ;

сплановані заходи щодо виховної роботи;

уточнений порядок, зміст і обсяги матеріального та фінансового забезпечення навчальних зборів;

підібрані кандидатури на посади керівного та викладацького складу;

поставлені завдання з підготовки адміністрації та викладачів до роботи на навчальних зборах.

За підготовку, організацію та проведення навчальних зборів відповідає начальник військово-адміністративної служби - заступник начальника ВВНЗ (ВНП ЗВО).

6. Начальник ВВНЗ (ВНП ЗВО) до початку роботи зборів видає наказ про організацію та проведення навчальних зборів з підготовки військовослужбовців строкової служби до вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО), яким затверджується:

адміністрація навчальних зборів (начальник, заступник начальника, старшина);

розпорядок дня навчальних зборів, розклад навчальних занять, план морально-психологічного забезпечення;

{Абзац третій пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

склад викладачів, які проводять заняття на зборах, із вказівкою індивідуального навчального навантаження;

виділення потрібних обладнаних приміщень для розміщення особового складу та навчальних класів;

забезпечення особового складу зборів усіма видами постачання, навчальними посібниками та канцелярським приладдям;

розклад проведення медичного огляду та попередньої професійної діагностики учасників зборів.

7. Начальник навчальних зборів призначається з числа офіцерів - командирів курсантських підрозділів, які знають навчальний процес та спроможні забезпечити ефективну навчально-виховну роботу з особовим складом, підтримувати статутний порядок та військову дисципліну на зборах. Він відповідає за організацію та стан навчального процесу, військову дисципліну та морально-психологічний стан особового складу зборів, а також за внутрішній порядок у підрозділі.

Начальник навчальних зборів є прямим начальником усього особового складу зборів. При виконанні своїх обов’язків він користується правами командира батальйону та зобов’язаний:

вивчити вступників до ВВНЗ (ВНП ЗВО) з числа військовослужбовців строкової служби та розподілити їх за навчальними взводами та відділеннями;

призначити командирів навчальних взводів та відділень із числа сержантів і старшин;

закріпити за кожним навчальним взводом викладачів для проведення занять за розкладом та консультацій;

керувати навчальним процесом та вихованням особового складу, щодня контролювати проведення занять за розкладом, консультацій та самостійних занять;

організувати медичний огляд та попередню професійну діагностику учасників зборів;

стежити за утриманням та правильною експлуатацією всіх приміщень, відведених для навчальних зборів.

Після закінчення занять та складання іспитів начальник навчальних зборів подає начальнику ВВНЗ (ВНП ЗВО) звіт про результати виконання завдань навчальних зборів із пропозиціями щодо поліпшення якості їх проведення.

V. Організація роботи приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО)

1. Приймальна комісія ВВНЗ (відбіркова комісія ВНП ЗВО) створюється з метою підготовки, організації та проведення конкурсного відбору вступників, які виявили бажання вступати до ВВНЗ (ВНП ЗВО), з числа військовослужбовців, цивільної молоді та ліцеїстів.

2. Приймальна (відбіркова) комісія в своїй роботі керується нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, щорічними умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України, правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО), статутом ВВНЗ (положенням про ВНП ЗВО) та положенням про приймальну (відбіркову) комісію.

Приймальна комісія розробляє відповідно до умов прийому правила прийому на навчання до ВВНЗ, які затверджуються його керівником за погодженням з Міністерством освіти і науки України та структурним підрозділом Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки.

3. До складу приймальної (відбіркової) комісії входять: заступник начальника ВВНЗ (ВНП ЗВО) з навчальної роботи (з навчальної та наукової роботи) - заступник голови приймальної комісії, начальники (заступники начальників) факультетів, кафедр, голови предметних комісій, а також професори, доценти, викладачі кафедр. Відповідальний секретар або його заступники повинні бути з числа офіцерів та працівників навчального відділу (науково-методичного центру, навчально-методичного управління).

{Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

4. Наказ про затвердження складу приймальної (відбіркової) комісії видається керівником (начальником) ВВНЗ (ВНП ЗВО) не пізніше 01 листопада року, що передує року прийому на навчання.

У п’ятиденний строк після затвердження складу приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО) відомості щодо голови приймальної комісії, його заступників та відповідального секретаря надсилаються начальником ВВНЗ (ВНП ЗВО) до структурного підрозділу Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки та Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

Приймальна (відбіркова) комісія працює протягом року згідно з планом, який затверджується головою приймальної (відбіркової) комісії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ВВНЗ та ВНП ЗВО, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.

Результати роботи приймальної (відбіркової) комісії оформляються у вигляді звіту, який після розгляду на вченій раді ВВНЗ (ВНП ЗВО) у п’ятиденний строк надсилається до структурного підрозділу Міністерства оборони України, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань військової освіти і науки та Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

5. У ВНП ЗВО з метою проведення профорієнтаційної роботи, прийому документів, вивчення особових справ кандидатів, організації та проведення психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовленості та медичного огляду створюють відбіркові комісії, які входять до складу приймальної комісії ВНЗ.

До складу відбіркових комісій входять голова - начальник ВНП ЗВО, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії - з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу, кількість яких визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії.

VI. Підготовка, організація та проведення вступних випробувань. Зарахування до ВВНЗ та ВНП ЗВО

1. Порядок проведення вступних випробувань та конкурсного відбору вступників для здобуття вищої військової оперативно-стратегічної освіти та вищої військової оперативно-тактичної освіти визначається правилами прийому до ВВНЗ.

{Абзац перший пункту 1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

Особливості організації прийому до Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка визначаються наказом Міністерства оборони України від 15 травня 2012 року № 324/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1153/21465.

2. Вступники на навчання за ступенями вищої освіти молодшого спеціаліста та бакалавра для підготовки громадян на посади осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу для проходження військової служби за контрактом обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями, відповідно до чинного законодавства, які входять до складу приймальних комісій.

3. Для проведення вступних випробувань створюються відповідні екзаменаційні комісії:

з оцінки загальноосвітнього (професійного) рівня (з кожної дисципліни окремо);

з проведення психологічного обстеження;

з оцінки рівня фізичної підготовленості;

військово-лікарська (військово-льотна) комісія.

4. Вступникам, які допущені до вступних випробувань, видається екзаменаційний лист вступника (додаток 3), який є перепусткою на вступне випробування.

5. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військово-мотиваційної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та визначення професійної придатності до успішного навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю.

6. Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО) відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступне випробування”.

7. Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі - вправи на витривалість. За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється “залік” (від 35 до 70 балів) або “незалік” (менше 35 балів).

У разі отримання оцінки “незалік” вступник відраховується і до подальшого складання вступних випробувань не допускається.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом.

8. Остаточний медичний огляд вступників проводиться у ВВНЗ та ВНП ЗВО військово-лікарською (льотно-лікарською) комісією.

Кожний вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями - і лікарями інших спеціальностей.

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова “придатний” або “непридатний” за станом здоров’я до навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО).

9. Сума балів, набрана вступником за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджена сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів, середнього бала документа про отримання повної загальної середньої освіти та (або) за результатами вступних випробувань з предметів, визначених приймальною (відбірковою) комісією, становить його конкурсний бал. До конкурсного бала вступників за льотними спеціальностями додаються результати психологічного обстеження відповідно до груп професійної  психологічної придатності: I група - 60 балів, II група - 40 балів, III група - 20 балів.

10. Зарахування вступників здійснюється на основі розгляду рейтингового списку вступників на заключному засіданні приймальної комісії. До списку вносяться всі особи, які були допущені до складання вступних випробувань, усі складові конкурсного бала та рішення приймальної комісії щодо кожного кандидата окремо.

Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

У рейтинговому списку вступників зазначаються:

військове звання;

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

усі складові конкурсного бала вступника;

наявність підстав для зарахування поза конкурсом;

наявність підстав для зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

Рейтинговий список підписується головою та членами приймальної комісії після його розгляду в той самий день.

11. Накази про зарахування на навчання видаються начальниками ВВНЗ (ректорами ВНЗ) з визначенням спеціальностей та спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка курсантів (студентів) на підставі рішення приймальної комісії до 15 серпня року вступу на навчання.

12. Зарахування вступників слухачами для здобуття вищої військової оперативно-стратегічної та оперативно-тактичної освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється наказами Міністра оборони України (по особовому складу) до 01 серпня року вступу на навчання.

Зарахування вступників слухачами для здобуття вищої військової оперативно-стратегічної та оперативно-тактичної освіти за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту (договору) здійснюється наказами начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського до 31 серпня року вступу на навчання.

{Пункт 12 розділу VI в редакції Наказу Міністерства оборони № 605 від 29.11.2018}

13. Витяги з наказів про зарахування слухачів, курсантів (студентів) до ВВНЗ та ВНП ЗВО протягом п’яти днів після підписання наказів, але не пізніше 01 вересня надсилаються відповідно до районних (міських) військових комісаріатів та до кадрових органів, що направили вступників до ВВНЗ (ВНП ЗВО). Виписки з наказів про зарахування до ВВНЗ (ВНП ЗВО) є підставою для зняття з обліку призовників та військовозобов’язаних, для виключення військовослужбовців зі списків особового складу військових частин.

14. Вступники, яких не було прийнято на навчання, відряджаються:

військовослужбовці - до попереднього місця служби;

особи з числа цивільної молоді - до районних (міських) військових комісаріатів за місцем проживання.

Особові справи із зазначенням причин відмови в зарахуванні до ВВНЗ (ВНП ЗВО) видаються вступникам на руки під розписку, про що повідомляються військові комісаріати та військові частини не пізніше 10 днів після закінчення прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Вступнику надається довідка про результати вступу до вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу закладу вищої освіти) (додаток 4).

Директор Департаменту
військової освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор
І.В. Толок
Додаток 1
до Інструкції про організацію
та проведення військово-професійної
орієнтації молоді та прийому до вищих
військових навчальних закладів
та військових навчальних підрозділів
закладів вищої освіти
(пункт 1.1 глави 1 розділу III)

ЗАЯВКА
на замовлення щодо прийому слухачів, курсантів (студентів) до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти у 20___ році


Додаток 2
до Інструкції про організацію
та проведення військово-професійної
орієнтації молоді та прийому до вищих
військових навчальних закладів
та військових навчальних підрозділів
закладів вищої освіти
(пункт 1.8 глави 1 розділу III)

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ,
які заповнюють комісії, що здійснюють попередню професійну діагностику вступників до вищих військових навчальних закладів
(військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)


Додаток 3
до Інструкції про організацію
та проведення військово-професійної
орієнтації молоді та прийому до вищих
військових навчальних закладів
та військових навчальних підрозділів
закладів вищої освіти
(пункт 4 розділу VI)

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ


Додаток 4
до Інструкції про організацію
та проведення військово-професійної
орієнтації молоді та прийому до вищих
військових навчальних закладів
та військових навчальних підрозділів
закладів вищої освіти
(пункт 14 розділу VI)

ДОВІДКА
про результати складання вступних випробувань до вищого військового навчального закладу
(військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)вверх