Документ z0704-13, действует, текущая редакция — Редакция от 11.10.2013, основание - z1677-13

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.04.2013  № 729


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2013 р.
за № 704/23236

Про затвердження Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 1843 від 17.09.2013}

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та на виконання підпункту 4 пункту 5 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», з метою забезпечення збереження у системі депозитарного обліку інформації про випуски емісійних іменних цінних паперів, які не були переведені в бездокументарну форму, та про власників цих цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, що додається.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року № 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2000 року за № 706/4927, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 1000, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2007 року за № 49/13316, що додаються.

4. Реєстратори, які здійснюють ведення реєстрів власників іменних цінних паперів на підставі укладених з емітентами договорів на ведення реєстру, зобов’язані до 01 вересня 2013 року направити емітентам повідомлення про розірвання договорів на ведення реєстру з ініціативи реєстратора в односторонньому порядку з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України». Таке повідомлення надсилається цінним листом з описом вкладеного на адресу емітента, що вказана в анкеті емітента. Також повідомлення повинно містити інформацію про те, що з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» система реєстру буде закрита та документи системи реєстру власників іменних цінних паперів (далі - документи системи реєстру), визначені Порядком передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затвердженим цим рішенням, будуть передані до Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій).

5. Якщо дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів встановлена уповноваженим органом емітента або уповноваженою посадовою особою емітента відповідно до вимог розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства» і ця визначена дата припадає на день, який настає після набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», датою припинення ведення реєстру вважається день набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

6. Реєстратори, які на день набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» зберігають документи систем реєстрів власників іменних цінних паперів (далі - документи систем реєстрів) відповідно до законодавства, протягом 5 робочих днів з цього дня мають забезпечити направлення повідомлення емітентам, документи систем реєстрів яких знаходяться на зберіганні у таких реєстраторів, що ці документи мають бути передані емітенту за рішенням його уповноваженого органу на визначену ним та узгоджену з реєстратором дату, яка повинна бути визначена протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України». У разі неприйняття уповноваженим органом емітента в установлений строк зазначеного рішення такий реєстратор має передати документи системи реєстру Центральному депозитарію.

У разі наявності у реєстратора ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи він має право здійснювати подальше зберігання документів систем реєстрів.

7. Зберігачі цінних паперів, які відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» зареєстровані номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на початок операційного дня, що за три робочі дні передує дню набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (далі - дата обліку), мають:

на кінець операційного дня дати обліку здійснити безумовні операції щодо обмеження здійснення операцій з цінними паперами цих випусків на рахунках у цінних паперах своїх депонентів;

скласти окремо за кожним випуском цінних паперів станом на кінець операційного дня дати обліку 4 примірники облікового реєстру власників іменних цінних паперів (далі - обліковий реєстр) відповідного випуску - 2 примірники в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та 2 примірники в паперовій формі, з яких 2 примірники (у електронному вигляді та в паперовій формі) не пізніше п’яти робочих днів мають бути передані Центральному депозитарію, а інші 2 примірники - залишитися на зберіганні у зберігача у разі наявності у зберігача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (в іншому випадку облікові реєстри складаються по 1 примірнику в електронному вигляді та в паперовій формі). Після складання зберігачем облікового реєстру за певним випуском виконання операцій з цінними паперами цього випуску заборонено;

сформувати станом на кінець операційного дня дати обліку по 2 примірники виписок про стан рахунку у цінних паперах власників знерухомлених іменних цінних паперів, один з яких має бути не пізніше п’яти робочих днів переданий до Центрального депозитарію разом з відповідним обліковим реєстром;

протягом тридцяти календарних днів з дати обліку повідомити Комісію про виконання зазначених у цьому пункті дій.

Цінні папери залишаються в обліку у зберігачів на рахунках депонентів у режимі обмеження здійснення операцій з цінними паперами цих випусків.

Депозитарії цінних паперів, які відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» станом на дату обліку зареєстровані номінальними утримувачами у реєстрі власників іменних цінних паперів певних випусків, мають:

на кінець операційного дня дати обліку здійснити безумовні операції щодо обмеження здійснення операцій з цінними паперами відповідних випусків та надати зберігачам відповідні розпорядження щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами цих випусків, наявними в системах депозитарного обліку зберігачів, розпорядження на складання облікових реєстрів за цими випусками та довідки про стан їх рахунків на кінець операційного дня дати обліку щодо обліку на них цінних паперів цих випусків;

скласти станом на кінець операційного дня дати обліку 2 примірники зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів відповідних випусків (1 примірник у електронному вигляді та 1 примірник у паперовій формі (крім випадку, коли номінальним утримувачем є Центральний депозитарій)). Зведені облікові реєстри складаються окремо за кожним випуском цінних паперів;

передати Центральному депозитарію зведені облікові реєстри не пізніше двох робочих днів від дати обліку;

не пізніше другого робочого дня з дати обліку списати знерухомлені іменні цінні папери з рахунків у цінних паперах клієнтів та здійснити погашення відповідних свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів. Вимоги цього абзацу не поширюються на Центральний депозитарій;

повідомити Комісію про виконання зазначених у цьому пункті дій.

Зберігачі цінних паперів мають:

станом на кінець операційного дня дати обліку здійснити безумовні операції щодо обмеження здійснення операцій з цінними паперами відповідних випусків на рахунках у цінних паперах своїх депонентів, скласти облікові реєстри за цими випусками та до закінчення наступного операційного дня передати їх Депозитарію, а також сформувати для подальшого зберігання (у разі наявності у зберігача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи) 2 примірники цих облікових реєстрів - 1 примірник в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) та 1 примірник в паперовій формі;

сформувати станом на кінець операційного дня дати обліку по 2 примірники виписок про стан рахунку у цінних паперах власників знерухомлених іменних цінних паперів, по одному з яких мають бути не пізніше п’яти робочих днів передані до Центрального депозитарію;

протягом тридцяти календарних днів з дати обліку повідомити Комісію про виконання зазначених у цьому пункті дій.

Цінні папери залишаються в обліку у зберігачів на рахунках депонентів у режимі обмеження здійснення операцій з цінними паперами цих випусків.

Зведені облікові реєстри та облікові реєстри власників знерухомлених іменних цінних паперів, складені станом на кінець операційного дня дати обліку відповідно до вимог цього пункту, знищенню не підлягають.

Центральний депозитарій зобов'язаний забезпечити збереження інформації з реєстрів власників іменних цінних паперів, облікових реєстрів, зведених облікових реєстрів власників цінних паперів та документів, отриманих відповідно до вимог цього рішення та Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затвердженого цим рішенням, окремо у розрізі випусків цінних паперів, за якими ця інформація та документи передаються.

{Пункт 7 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1843 від 17.09.2013}

8. Реєстратори після завершення всіх дій, передбачених цим рішенням та Порядком передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затвердженим цим рішенням, повинні надіслати до Комісії інформацію про їх виконання.

{Рішення доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1843 від 17.09.2013}

9. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

10. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

11. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього рішення, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О.Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 18.04.2013 № 20
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
18.04.2013 № 729


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2013 р.
за № 704/23236

ПОРЯДОК
передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає дії реєстраторів, які на день набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» провадять професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, компаній з управління активами та зберігачів цінних паперів, які на день набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» здійснюють ведення реєстрів власників іменних цінних паперів інститутів спільного інвестування (далі - реєстратор), та Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) щодо передачі інформації, яка міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів (далі - система реєстру), до системи депозитарного обліку цінних паперів.

Дія цього Порядку не поширюється на системи реєстрів за випусками іменних цінних паперів, щодо яких емітентом прийнято рішення про дематеріалізацію або про передачу ведення реєстру іншому реєстратору, якщо такі рішення були прийняті до дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

2. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюють Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) та її територіальні органи згідно із Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

ІІ. Передача до Центрального депозитарію інформації, що міститься у системі реєстру, ведення якої здійснюється реєстратором

1. Реєстратор, який здійснює ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, має з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» вчинити визначені законодавством дії щодо закриття системи реєстру. Датою закриття реєстру є дата набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

2. Станом на дату закриття реєстру реєстратор складає реєстр власників іменних цінних паперів у чотирьох примірниках - 2 примірники в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш), 2 примірники в паперовій формі.

До таких реєстрів власників іменних цінних паперів не повинна включатися інформація про власників іменних цінних паперів, які знерухомили належні їм акції у номінального утримувача на дату набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1843 від 17.09.2013}

Реєстр власників іменних цінних паперів, складений реєстратором на дату закриття реєстру та переданий до Центрального депозитарію, може бути використаний емітентом виключно з метою забезпечення обліку та обігу цінних паперів відповідного випуску у бездокументарній формі після прийняття ним рішення про переведення цінних паперів цього випуску у бездокументарну форму існування.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1843 від 17.09.2013}

Протягом 10 календарних днів з дати закриття реєстру реєстратор має звернутися до Центрального депозитарію щодо необхідності призначення Центральним депозитарієм дати передачі інформації, що міститься у системі реєстру. Ця дата має бути призначена протягом 30 календарних днів з дати отримання Центральним депозитарієм звернення реєстратора.

3. Передаванню від реєстратора до Центрального депозитарію як особи, уповноваженої на зберігання, підлягають відповідно до цього Порядку документи системи реєстру:

реєстр власників іменних цінних паперів, складений на дату закриття реєстру в чотирьох примірниках - 2 примірники в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш), 2 примірники в паперовій формі;

журнал(и), у якому (яких) здійснювався облік виданих, утрачених, погашених та знищених сертифікатів іменних цінних паперів, а також свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів реєстроутримувача;

журнал(и) обліку записів у реєстрі цінних паперів;

документи про існуючі у реєстрі власників іменних цінних паперів обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

4. Реєстр власників іменних цінних паперів в електронному вигляді станом на дату закриття реєстру має містити усі визначені законодавством реквізити реєстру, складеного у формі паперового документа, та подається Центральному депозитарію як двомірна таблиця у файлі даних форматів Microsoft Excel 2003 (XLS), Visual FoxPro (DBF) або у текстовому (CSV) у кодуванні Win 1251.

Документи системи реєстрів певного емітента, які передаються до Центрального депозитарію, оформлюються окремо за кожним випуском.

У випадку ведення реєстратором облікових журналів в електронній формі вони передаються до Центрального депозитарію в електронній формі на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) з обов’язковим наданням у паперовій формі їх копій, засвідчених підписом керівника та печаткою реєстратора.

У разі засвідчення журналів електронним цифровим підписом керівника реєстратора та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки реєстратора, що видані акредитованим центром сертифікації ключів Центрального депозитарію, такі журнали можуть передаватися без надання паперових копій.

5. Центральний депозитарій здійснює приймання від реєстратора документів, визначених у пункті 3 цього розділу, окремо за кожним випуском цінних паперів.

Приймання документів, визначених пунктом 3 цього розділу, здійснюється лише за умови пред'явлення уповноваженим представником реєстратора документа, що засвідчує його особу, та надання ним особисто таких документів:

довіреності, виданої уповноваженому представнику реєстратора на здійснення дій щодо передавання до Центрального депозитарію документів, визначених пунктом 3 цього розділу, і засвідченої підписом керівника реєстратора та печаткою реєстратора, або документів, що підтверджують повноваження особи, яка має право діяти від імені реєстратора без довіреності;

документів, визначених пунктом 3 цього розділу, розміщених у папках окремо за кожним випуском цінних паперів у хронологічному порядку. Кожна папка повинна містити опис документів, бути прошитою, а сторінки - пронумеровані, засвідчені печаткою і підписом керівника реєстратора. На титульній сторінці кожної папки повинні бути вказані повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента, реєстраційний номер і дата реєстрації випуску цінних паперів, період, до якого належать документи, що містяться у цій папці.

6. Передача документів від реєстратора до Центрального депозитарію оформлюється актом приймання-передавання, який оформлюється у двох примірниках, - по одному для реєстратора та Центрального депозитарію відповідно.

7. Центральний депозитарій зобов’язаний забезпечувати зберігання документів, прийнятих відповідно до цього Порядку від реєстратора, відповідно до законодавства та своїх внутрішніх документів. Приймання Центральним депозитарієм документів та їх зберігання не є послугою Центрального депозитарію.

8. При прийманні документів Центральний депозитарій повинен:

перевірити наявність усіх документів відповідно до опису наданих документів;

перевірити відповідність реєстру власників іменних цінних паперів, наданих документів вимогам цього Порядку;

шляхом вибіркового порівняння здійснити перевірку документів у наданих папках на відповідність опису документів у цих папках.

{Абзац п'ятий пункту 8 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1843 від 17.09.2013}

9. У разі невідповідності наданих документів вимогам цього Порядку Центральний депозитарій повертає їх та надає уповноваженому представнику реєстратора письмові пояснення з обґрунтуванням причин відмови в їх прийманні. Реєстратор з дати отримання письмового пояснення про причини відмови у прийманні документів, яка фіксується у внутрішніх документах цього реєстратора, повинен виправити вказані помилки та повторно надати протягом 10 робочих днів або на узгоджену з Центральним депозитарієм дату необхідні документи.

Якщо протягом встановленого строку або на узгоджену з Центральним депозитарієм дату реєстратором не були надані необхідні документи, Центральний депозитарій зобов'язаний після закінчення цього строку повідомити НКЦПФР про факт відмови у прийманні документів з наданням копії отриманої уповноваженим представником реєстратора письмової відмови у прийманні.

10. Протягом 5 робочих днів після дати прийняття документів та інформації системи реєстру Центральний депозитарій розміщує на своєму офіційному сайті інформацію про приймання документів та інформації системи реєстру з обов'язковим зазначенням дати приймання, коду за ЄДРПОУ та повного найменування реєстратора.

ІІІ. Передача документів системи реєстру, що зберігаються у реєстратора відповідно до законодавства

1. Документи системи реєстру, що зберігаються відповідно до законодавства, які не були передані відповідним емітентам або які не залишилися на зберіганні у реєстратора, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, та строк, встановлений законодавством для зберігання яких не закінчився, підлягають передаванню Центральному депозитарію. З метою передачі документів реєстратор після закінчення 30-денного строку з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», протягом якого емітентом не прийнято рішення про дату передання йому документів системи реєстру, має звернутися до Центрального депозитарію щодо необхідності призначення Центральним депозитарієм дати передачі документів системи реєстру, яка має бути призначена протягом 30 календарних днів з дати отримання Центральним депозитарієм звернення реєстратора.

2. Приймання Центральним депозитарієм документів системи реєстру, що зберігаються реєстратором відповідно до законодавства, здійснюється у порядку, визначеному в пунктах 5, 6 розділу ІІ цього Порядку.

ІV. Надання Центральним депозитарієм інформації, що міститься у документах систем реєстрів власників іменних цінних паперів, та документів, які містять таку інформацію

1. Центральний депозитарій надає інформацію, що міститься у документах систем реєстрів власників іменних цінних паперів, переданих йому реєстраторами відповідно до цього Порядку, та документи, які містять таку інформацію, виключно у випадках, передбачених цим Порядком.

2. Для забезпечення обліку та обігу цінних паперів у бездокументарній формі емітент, який не забезпечив переведення власного випуску (випусків) цінних паперів у бездокументарну форму існування, та якщо документи цього емітента, що містять інформацію системи реєстру, були передані реєстратором до Центрального депозитарію згідно з цим Порядком, зобов’язаний вчинити дії відповідно до законодавства щодо забезпечення обігу та обліку цінних паперів у бездокументарній формі у порядку, визначеному НКЦПФР.

3. Центральний депозитарій за зверненням емітента, який прийняв рішення про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування, передає йому:

два примірники реєстру власників іменних цінних паперів (один у паперовому вигляді - для емітента цінних паперів, один в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) - для депозитарної установи, з якою емітентом укладено договір про обслуговування рахунків власникам цінних паперів, які не знерухомили належні їм цінні папери);

документи системи реєстру, що були передані до Центрального депозитарію реєстратором відповідно до цього Порядку (окрім двох примірників реєстру власників іменних цінних паперів, які зберігаються Центральним депозитарієм протягом усього часу існування емітента).

4. Центральний депозитарій надає на вимогу НКЦПФР інформацію з реєстру власників іменних цінних паперів та/або документи системи реєстру, що були передані до Центрального депозитарію реєстратором відповідно до цього Порядку.

5. Центральний депозитарій на письмову вимогу суду надає інформацію, що міститься у документах систем реєстрів власників іменних цінних паперів, переданих йому реєстраторами відповідно до цього Порядку.

V. Знищення документів

1. Документи системи реєстру, строк зберігання яких закінчився, включаючи погашені сертифікати цінних паперів, зіпсовані та/або невикористані бланки сертифікатів цінних паперів, що не підлягають згідно з цим Порядком передачі до Центрального депозитарію, знищуються реєстратором самостійно.

2. Знищення зазначених документів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених документів. У разі знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів цей реєстр додатково має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) (серії, номера, наскрізного номера).

Знищення документів системи реєстру здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником реєстратора.

3. Центральний депозитарій знищує реєстр власників іменних цінних паперів та документи, передані йому від реєстратора, за окремими випусками виключно після завершення трирічного строку з дня отримання Центральним депозитарієм копії рішення НКЦПФР (розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР) про скасування реєстрації відповідного випуску цінних паперів.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності
І. Курочкінавверх