Документ z0699-01, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 29.08.2006, основание - z0989-06

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 459 від 30.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2001 р.
за N 699/5890
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 594 ( z0989-06 ) від 07.08.2006 }
Про впорядкування умов оплати праці медичних працівників
(невійськовослужбовців) військово-медичних закладів
(підрозділів) Прикордонних військ України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
7 лютого 2001 р. N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери", із змінами та доповненнями,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови оплати праці медичних працівників
(невійськовослужбовців) військово-медичних закладів (підрозділів)
Прикордонних військ України (додаються).
2. Начальникам військово-медичних закладів та командирам
військових частин Прикордонних військ України в межах
затвердженого в кошторисах доходів і видатків фонду заробітної
плати з 1 березня 2001 року встановити працівникам посадові оклади
(ставки заробітної плати), виходячи з розмірів, передбачених у
розділі 2 цих Умов;
3. Надати право начальникам військово-медичних закладів,
командирам військових частин у межах затвердженого в кошторисах
доходів і видатків фонду заробітної плати встановлювати: 1) посадові оклади заступників керівників військово-медичних
закладів, заступників керівників структурних підрозділів цих
закладів на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30
відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків, нижче ніж
посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами
посадових окладів, затвердженими цим наказом; 2) підвищені посадові оклади працівникам, які мають: а) почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
"народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків; б) спортивні звання: "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на 20
відсотків; "майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків; "майстер спорту" - на 10 відсотків. За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки
заробітної плати працівників підвищуються за одним (вищим)
званням; в) науковий ступінь (крім посад наукових та
науково-педагогічних працівників, для яких наявність наукового
ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами): доктора наук - на 25 відсотків, кандидата наук - на 15 відсотків. Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників
підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з
наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем; 3) підвищені посадові оклади прибиральникам приміщень, які
використовують дезінфекційні засоби, а також тим, що зайняті
прибиранням туалетів (у тому числі молодшим медичним сестрам) - на
10 відсотків; 4) доплати: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника або за вакантною посадою; за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години
вечора до 6 години ранку; 5) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу: за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на термін її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються;
3. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.
4. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на помічника Голови
Державного комітету - начальника фінансово-бухгалтерського
управління.
6. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Голова Державного комітету Б.М.Олексієнко
Погоджено
Перший заступник Міністра праці
та соціальної політики України П.П.Овчаренко
Перший заступник Міністра фінансів П.К.Германчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету у
у справах охорони державного
кордону України
30.07.2001 N 459
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2001 р.
за N 699/5890
Умови оплати праці
медичних працівників (невійськовослужбовців)
військово-медичних закладів (підрозділів) Прикордонних
військ України
1. Загальні положення
1.1. Ці Умови, розроблені відповідно до Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та
соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я
України від 6 квітня 2001 р. N 161/137 ( z0333-01 ),
зареєстрованих Міністерством юстиції України 11 квітня 2001 р. за
N 333/5524, застосовуються при оплаті праці: керівних працівників, лікарів, провізорів, фармацевтичного
персоналу, середнього та молодшого медичного персоналу (далі -
медичні та фармацевтичні працівники), а також інших категорій
працівників військово-медичних закладів (підрозділів), до яких
належать: військові госпіталі, лабораторії, лазарети, диспансери,
медичні загони всіх найменувань, медико-санітарні батальйони,
військово-санітарні поїзди (кораблі), медичні пункти (медчастини)
військових частин, військово-медичних закладів, установ,
організацій, баз (складів) медичного майна, центрів оздоровлення
та відпочинку, профілакторіїв Прикордонних військ України; працівників, які допущені в установленому порядку до медичної
та фармацевтичної діяльності відповідно до порядку, установленого
Міністерством охорони здоров'я України; фахівців, що прирівняні за оплатою праці до медичних та
фармацевтичних працівників (психологи, біологи, зоологи,
ентомологи тощо).
1.2. Зазначені в Умовах посадові оклади (ставки заробітної
плати) є державними гарантіями мінімальних рівнів оплати праці для
конкретних професійно-кваліфікаційних груп працівників, які
перебувають у трудових відносинах із закладами, зазначеними в
пункті 1.1, при додержанні встановленої законодавством про працю
тривалості робочого часу та виконанні працівником посадових
обов'язків (норм праці).
1.3. Посадові оклади (ставки заробітної плати), що
передбачені цими Умовами, установлюються з урахуванням
кваліфікаційних вимог працівників відповідної кваліфікації на
підставі штату або штатного розпису. Оплата праці працівників здійснюється за фактично
відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (ставок
заробітної плати) з урахуванням доплат, підвищень та надбавок,
передбачених чинним законодавством.
1.4. Схемні посадові оклади керівників військо-медичних
закладів (підрозділів) Прикордонних військ України та їх
заступників - лікарів (провізорів) не можуть бути нижчими від тих,
які передбачені цими Умовами для керівників структурних
підрозділів - лікарів (провізорів), а за відсутності в закладах
структурних підрозділів - не нижчими від схемних посадових
окладів, що передбачені для лікарів (провізорів) відповідної
кваліфікації.
1.5. Розміри доплат за роботу в нічний час, суміщення посад
(професій) та інших виплат визначаються адміністрацією закладів за
погодженням з профспілковими комітетами за рахунок і в межах фонду
заробітної плати та відображаються у розрахункових відомостях на
виплату заробітної плати. Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх
випадках окремо за основну посаду, суміщення та за виконання
обов'язків тимчасово відсутнього працівника.
1.6. Зміни розмірів посадових окладів (ставок заробітної
плати), підвищень, надбавок, що визначають заробітну плату
працівників, проводяться з моменту (з дня): призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації; присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного
звання, наукового ступеня.
1.7. Для лікарів та середнього медичного персоналу
військово-медичних закладів за чергування у стаціонарі та вдома
оплата праці провадиться у встановленому порядку чинним
законодавством.
2. Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) медичних
працівників (невійськовослужбовців) військово-медичних закладів
(підрозділів) Прикордонних військ України
2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів
------------------------------------------------------------------ | N | Посади | Схемні | |з/п | | посадові | | | |оклади (грн.) | |-----+-------------------------------------------+--------------| |2.1.1|Лікарі-хірурги * і лікарі-ендоскопісти,| | | |лікарі-анестезіологи, які мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 230 | | | першу кваліфікаційну категорію | 210 | | | другу кваліфікаційну категорію | 190 | | | без категорії | 170 | |-----+-------------------------------------------+--------------| |2.1.2|Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного| 165 | | |профілю | | |-----+-------------------------------------------+--------------| |2.1.3|Лікарі інших спеціальностей, які мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 220 | | | першу кваліфікаційну категорію | 200 | | | другу кваліфікаційну категорію | 185 | | | без категорії | 165 | |-----+-------------------------------------------+--------------| |2.1.4|Лікар-інтерн, лікар-стажист | 160 | ------------------------------------------------------------------ ____________
* Лікарі-хірурги: лікар-хірург, лікар-комбустіолог, лікар
хірург-проктолог, лікар-травматолог-ортопед, лікар-уролог,
лікар-нейрохірург, лікар-хірург судинний, лікар-хірург
серцево-судинний, лікар хірург-онколог, лікар-хірург торакальний,
лікар-радіолог, лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог;
лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює
хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в
умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог,
лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює
оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог,
лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її
компонентів, клітин та їх трансфузіологію

2.1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів,
лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів підвищуються за
здійснення оперативних втручань у залежності від обсягу,
складності й характеру їх праці при роботі: в
амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків
схемного посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного
профілю - до 25 відсотків, стаціонарі - до 40 відсотків. 2.1.6. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали
диплом з відзнакою після закінчення медичних інститутів
(університетів, академій), схемний посадовий оклад підвищується
протягом 5 років на 5 відсотків. 2.1.7. Спеціалістам з вищою немедичною освітою (психологи,
біологи, ентомологи, зоологи та інші), які допущені до заняття
лікарських посад, схемні посадові оклади встановлюються на рівні
окладів, передбачених для лікарів інших спеціальностей (пункт
2.1.3). 2.1.8. Схемні посадові оклади, передбачені пунктами 2.1.1 та
2.1.3, встановлюються за посадами лікарів усіх найменувань
незалежно від типу закладу та місця його розташування. 2.1.9. Лікарям медико-соціальних експертних комісій (далі
МСЕК) Центрів (бюро) медико-соціальних експертиз (далі ЦМСЕ)
оплата роботи у вихідні дні здійснюється згідно з чинним
законодавством.
2.2. Визначення схемних посадових окладів керівників
структурних підрозділів 2.2.1. Лікарям - керівникам структурних підрозділів
(відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) схемні посадові
оклади встановлюються за пунктами 2.1.1 - 2.1.5 з урахуванням
кваліфікаційної категорії з підвищенням його розміру на 10-25
відсотків у залежності від обсягу робіт, кількості лікарських
посад, згідно із штатом або штатним розписом з урахуванням посад
завідувачів (посади лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах: на 10 відсотків - при кількості лікарських посад до 3 одиниць
(включно); на 20 відсотків - при кількості лікарських посад понад 3 до 6
одиниць (включно); на 25 відсотків - при кількості лікарських посад понад 6
одиниць. 2.2.2. Лікарям - головам медико-соціальних експертних комісій
схемні посадові оклади встановлюються за пунктами 2.1.1 та 2.1.3 в
залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням його
розміру на 25 відсотків. 2.2.3. Лікарям - головам лікувально-льотних,
військово-лікарських комісій встановлюється схемний посадовий
оклад за пунктом 2.1.3 з підвищенням його розміру на 20 відсотків.
2.3. Визначення схемних посадових окладів середнього
медичного персоналу
----------------------------------------------------------------- | N | Посади | Схемні | |з/п | | посадові | | | |оклади (грн.)| |-----+-------------------------------------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+-------------------------------------------+-------------| |2.3.1|Медичні сестри, рентгенлаборанти, | | | |інструктори, медичні статистики, зубні | | | |техніки, техніки- ортезисти- | | | |гіпсовиливальники; дієтичні сестри, які | | | |мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 155 | | | першу кваліфікаційну категорію | 150 | | | другу кваліфікаційну категорію | 145 | | | без категорії | 140 | |-----+-------------------------------------------+-------------| |2.3.2|Акушерки, медичні сестри: операційні, | | | |перев'язувальні, відділень (груп, палат) | | | |анестезіології та інтенсивної терапії, | | | |відділень швидкої медичної допомоги та | | | |невідкладної медичної допомоги; | | | |аудіометристи-оптометристи; помічники: | | | |санітарного лікаря, лікаря-епідеміолога, | | | |лікаря-паразитолога, ентомолога; фельдшери,| | | |лаборанти (фельдшери-лаборанти), які мають:| | | | вищу кваліфікаційну категорію | 170 | | | першу кваліфікаційну категорію | 160 | | | другу кваліфікаційну категорію | 150 | | | без категорії | 145 | |-----+-------------------------------------------+-------------| |2.3.3|Зубні лікарі, які мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 170 | | | першу кваліфікаційну категорію | 160 | | | другу кваліфікаційну категорію | 150 | | | без категорії | 140 | |-----+-------------------------------------------+-------------| |2.3.4|Медичні реєстратори, дезінфектори | 135 | -----------------------------------------------------------------
2.3.5. Старшим: медичним сестрам, фельдшерам, акушеркам,
зубним технікам та іншим фахівцям схемні посадові оклади
встановлюються за пунктом 2.3 з урахуванням відповідної
кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків. 2.3.6. Завідувачам військово-медичних лабораторій, пунктів,
відділень та їх структурних підрозділів з числа середнього
медичного персоналу схемні посадові оклади встановлюються за
пунктом 2.3 у залежності від кваліфікаційної категорії з
підвищенням їх розміру: на 10 відсотків - при кількості посад середнього медичного
персоналу згідно із штатами або штатним розписом з урахуванням
посади керівника до 3 одиниць (включно); на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно); на 20 відсотків - понад 10 одиниць. 2.3.7. Старшим медичним сестрам, медичним сестрам та медичним
реєстраторам МСЕК та ЦМСЕ, оплата роботи у вихідні дні
здійснюється згідно з чинним законодавством.
2.4. Визначення схемних посадових окладів молодшого медичного
персоналу
----------------------------------------------------------------- | N | Посади | Схемні | |з/п | | посадові | | | |оклади (грн.) | |-----+------------------------------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+------------------------------------------+--------------| |2.4.1|Молодші медичні сестри: | | | |санітарки операційних, перев'язувальних, | | | |палатні, молодші медичні сестри для | 125 | | |догляду за хворими | | |-----+------------------------------------------+--------------| |2.4.2|Сестри-хазяйки | 125 | |-----+------------------------------------------+--------------| |2.4.3|Санітарки-буфетниці, санітарки-ванщиці, | 120 | | |няні, санітарки-прибиральниці (палатні) та| | | |інший молодший медичний персонал | | -----------------------------------------------------------------
2.5. Визначення схемних посадових окладів керівних
працівників військово-медичних закладів Прикордонних
військ України
----------------------------------------------------------------- | N | Назва посади | Схемні посадові | |з/п | | оклади (грн.) | | | |---------------------| | | |I | II |III |IV | V | |-----+-----------------------------------+---+----+----+---+---| |2.5.1|Керівник (головний лікар,|250| 240| 225|210|200| | |генеральний директор, директор,| | | | | | | |головний санітарний лікар,| | | | | | | |начальник, завідувач) | | | | | | |-----+-----------------------------------+---+----+----+---+---| |2.5.2|Головна медична сестра |190| 180| 170|165|160| |-----+-----------------------------------+---+----+----+---+---| |2.5.3|Завідувач аптеки (структурний| | | | | | | |підрозділ лікувально-| | | | | | | |профілактичного закладу) | | | | | | | | провізор |190| 180| 175|170|165| | | фармацевт |175| 170| 165|160|155| |-----+-----------------------------------+---+----+----+---+---| |2.5.4|Начальник планово-економічного|165| 160| 155|150| - | | |відділу | | | | | | |-----+-----------------------------------+---+----+----+---+---| |2.5.5|Головні спеціалісти |165| 160| 155|150| - | |-----+-----------------------------------+---+----+----+---+---| |2.5.6|Начальники служб, відділів (крім| | | | | | | |планово-економічного відділу) |160| 155| 150|145| - | -----------------------------------------------------------------
2.5.7. Заступникам керівників військово-медичних закладів
схемні посадові оклади встановлюються на 5-15 відсотків нижче
схемного посадового окладу відповідного керівника, визначеного за
пунктом 2.5.1 (без підвищення за кваліфікаційну категорію): заступникам керівника - лікарям - на 5 відсотків; заступнику керівника з економічних питань - на 10 відсотків; іншим заступникам - на 15 відсотків, головному бухгалтеру -
на 10-15 відсотків. 2.5.8. Керівникам лікарських здоровпунктів, лікарських
амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється в розмірі 185
грн. 2.5.9. Схемні посадові оклади керівних працівників
військово-медичних закладів установлюються відповідно до
показників щодо віднесення цих закладів до груп з оплати праці,
які визначені в додатку 1, з підвищенням їх розмірів за
кваліфікаційну категорію: а) керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) - за
спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я", які
мають: вищу кваліфікаційну категорію - 55 грн. першу кваліфікаційну категорію - 40 грн. другу кваліфікаційну категорію - 29 грн. б) керівникам з числа середнього медичного (фармацевтичного)
персоналу та головним медичним сестрам, які мають: вищу кваліфікаційну категорію - 34 грн. першу кваліфікаційну категорію - 22 грн. другу кваліфікаційну категорію - 10 грн.
2.6. Схемні посадові оклади працівників аптечних закладів
----------------------------------------------------------------- | N | Посади | Схемні | |з/п | | посадові | | | | оклади (грн.) | |-----+-----------------------------------------+---------------| |2.6.1| Провізори, які мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 200 | | | першу кваліфікаційну категорію | 185 | | | другу кваліфікаційну категорію | 175 | | | без категорії | 165 | |-----+-----------------------------------------+---------------| |2.6.2| Фармацевти, які мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 170 | | | першу кваліфікаційну категорію | 160 | | | другу кваліфікаційну категорію | 150 | | | без категорії | 145 | |-----+-----------------------------------------+---------------| |2.6.3| Лаборанти контрольно-аналітичної | | | | лабораторії, які мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 155 | | | першу кваліфікаційну категорію | 150 | | | другу кваліфікаційну категорію | 145 | | | без категорії | 140 | |-----+-----------------------------------------+---------------| |2.6.4| Молодший фармацевт | 125 | |-----+-----------------------------------------+---------------| |2.6.5| Фасувальник-пакувальник, молодша медична| | | | сестра-мийниця | 120 | |-----+-----------------------------------------+---------------| |2.6.6| Молодша медична сестра-мийниця, яка | | | | використовує дезінфекційні засоби | 125 | -----------------------------------------------------------------
2.7. Схемні посадові оклади працівників секцій медичного
майна військового складу (бази) ----------------------------------------------------------------- | N | Посади |Схемні посадові оклади (грн.) | |з/п | |-------------------------------| | | | I | II | III | IV | V | |-----+-------------------------+-----+-----+------+-----+------| |2.7.1|Завідувач секції | | | | | | | | провізор | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | | | фармацевт | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | -----------------------------------------------------------------
2.7.2. Посадові оклади працівників секцій медичного майна,
показники яких нижче V групи оплати праці, установлюються на 10
відсотків нижче посадових окладів, визначених у пункті 2.7.1.
2.8. Схемні посадові оклади керівних працівників центрів
оздоровлення та відпочинку, будинків творчості, пансіонатів,
профілакторіїв
------------------------------------------------------------------ | N | | Схемні посадові оклади (грн.) | | з/п | Назва посади |-----------------------------------| | | | I | II | III | IV | V | |-----+----------------------+------+------+------+------+-------| |2.8.1|Директор (начальник) | 170 | 160 | 150 | 145 | 140 | |-----+----------------------+------+------+------+------+-------| |2.8.2|Начальник служби | 150 | 140 | - | - | - | |-----+----------------------+------+------+------+------+-------| |2.8.3|Начальник відділу | 150 | 140 | - | - | - | ------------------------------------------------------------------
3. Підвищення схемних посадових окладів
3.1. Підвищення схемних посадових окладів за наявність
кваліфікаційної категорії 3.1.1. Керівникам військово-медичних закладів та їх
заступникам з числа лікарів (провізорів) схемний посадовий оклад,
установлений за групою з оплати праці, підвищується за наявності
кваліфікаційної категорії за спеціальністю "організація та
управління охороною здоров'я". Головним лікарям госпіталів, лікарських амбулаторій та
керівникам ЦМСЕ підвищення схемних посадових окладів проводиться
за будь-якою лікарською спеціальністю. У разі призначення лікаря (провізора) на посаду керівника
закладу або його заступника з числа лікарів йому зберігається
підвищення схемного посадового окладу за наявності кваліфікаційної
категорії за лікарською спеціальністю, яку він мав, протягом трьох
років з дня призначення на керівну посаду. 3.1.2. Лікарям - керівникам структурних підрозділів схемний
посадовий оклад підвищується за наявності кваліфікаційної
категорії за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна
кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони
очолюють. 3.1.3. Схемний посадовий оклад інших медичних та
фармацевтичних працівників установлюється з урахуванням
кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією
спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію. 3.1.4. Виплата заробітної плати з урахуванням підвищення
схемного посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії
проводиться протягом п'яти років з дня затвердження наказом
військово-медичного закладу рішення атестаційної комісії про її
присвоєння (підтвердження). Особам, які бажають пройти атестацію
на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії і
своєчасно подали необхідні документи в атестаційну комісію (не
пізніше як за два місяці до закінчення 5-річного строку з моменту
попередньої атестації (переатестації), до винесення рішення
атестаційної комісії заробітна плата працівникам виплачується у
попередніх розмірах.
3.2. Підвищення схемних посадових окладів за науковий ступінь 3.2.1. Схемні посадові оклади працівників, які займають
посади незалежно від їх найменування у військово-медичних закладах
і мають науковий ступінь доктора наук, підвищуються на 25
відсотків, а науковий ступінь кандидата наук - на 15 відсотків. 3.2.2. Підвищення схемних посадових окладів у зв'язку з
наявністю наукового ступеня проводиться як за основною роботою,
так і за сумісництвом у залежності від обсягу фактично виконаної
роботи. 3.2.3. Підвищення схемних посадових окладів проводиться, якщо
діяльність працівників за профілем збігається з наявним науковим
ступенем.
3.3. Підвищення схемних посадових окладів за почесне звання 3.3.1. Схемні посадові оклади (ставки) працівників
військово-медичних закладів, працівників аптечних закладів
Прикордонних військ України підвищуються за наявності почесного
звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "заслужений" - на 20 відсотків; "народний" - на 40 відсотків. 3.3.2. За наявності двох або більше звань підвищення схемних
посадових окладів працівників здійснюється за одним (вищим)
званням як за основною посадою, так і за сумісництвом .

3.4. Підвищення схемних посадових окладів за роботу в
небезпечних для здоров'я та особливо важких умовах праці 3.4.1. Схемні посадові оклади (ставки) працівників
(невійськовослужбовців) військово-медичних закладів (підрозділів)
та їх структурних підрозділів з небезпечними для здоров'я та
особливо важкими умовами праці підвищуються на 25 і 15 відсотків. 3.4.2. Схемні посадові оклади працівників спеціальних
відділень у складі військово-медичних закладів, які обслуговують
інвалідів Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів,
підвищуються: медичним та фармацевтичним працівникам на 15 відсотків; іншим працівникам на 10 відсотків. 3.4.3. Схемні посадові оклади працівників військово-медичних
закладів (структурних підрозділів), які працюють з вірусом
імунодефіциту людини, підвищуються на 60 відсотків. 3.4.4. Схемні посадові оклади лікарів та середнього медичного
персоналу, які у своїй роботі застосовують хімічні речовини,
віднесені до алергенів, підвищуються на 15 відсотків. Конкретний перелік посад працівників, яким підвищуються
схемні посадові оклади, затверджується керівником
військо-медичного закладу, командиром військової частини за
погодженням з профспілковим комітетом у залежності від
функціональних обов'язків та обсягу роботи в небезпечних для
здоров'я та особливо важких умовах праці.
Помічник Голови Держкомітету -
начальник фінансово-бухгалтерського
управління - головний бухгалтер Я.Д.Криворучко
Додаток 1
до пунктів 2.5, 2.7, 2.8 Умов
оплати праці медичних
працівників
невійськовослужбовців)
військово-медичних закладів
(підрозділів) Прикордонних
військ України
ПОКАЗНИКИ
віднесення військово-медичних закладів (підрозділів)до груп за
оплатою праці керівних працівників (невійськовослужбовців)
Таблиця 1 ------------------------------------------------------------------------ |Найменування |Показники | Групи за оплатою праці | | закладів | |-----------------------------------| | | |I | II | III | IV | V | |-------------------+--------------+--+------+-------+--------+--------| | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------+--------------+--+------+-------+--------+--------| |Військові госпіталі|кількість |- |більше|400-700| менше | - | | |ліжок | | 700 | | 400 | | |-------------------+--------------+--+------+-------+--------+--------| |Лазарети, медико- |чисельність |- | - | - | - |незалеж-| |санітарні частини |прикріпленого | | | | |но від | | |населення | | | | |показни-| | |(тис.чол.) | | | | | ків | |-------------------+--------------+--+------+-------+--------+--------| |Поліклініки |кількість |- | - | - | понад | до 65 | | |лікарських | | | | 65 | | | |посад | | | |до 150 | | |-------------------+--------------+--+------+-------+--------+--------| |Лабораторії, | |- | - | - |незалеж-| - | |загони: | | | | |но від | | |санітарно- | | | | |показни-| | |епідеміологічні, | | | | | ків | | |протичумні і | | | | |роботи | | |медичні | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |призначення | | | | | | | |-------------------+--------------+--+------+-------+--------+--------| |Санаторно- |кількість |- |більше|401-600|201-400 |до 200 | |курортні |ліжок | | 600 | | | | | |(одиниць) | | | | | | |-------------------+--------------+--+------+-------+--------+--------| |Аптеки: |кількість |- |більше|400-700| менше | - | |госпіталів, |ліжок | | 700 | | 400 | | |лазаретів та |(одиниць) | | | | | | |інших лікувально- | | | | | | | |профілактичних | | | | | | | |установ | | | | | | | |-------------------+--------------+--+------+-------+--------+--------| |поліклінік |кількість |- | - | 6-20 | 2-5 | 1 | |і медичних |штатних | | | | | | |підрозділів |одиниць | | | | | | |військових частин, |фармацевтичних| | | | | | |установ, військово-|працівників, | | | | | | |навчальних |включаючи | | | | | | |закладів, які |начальника | | | | | | |не мають | | | | | | | |госпітальних | | | | | | | |ліжок | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ |Найменування закладів|Групи по оплаті праці|Товарообіг на рік в | | | | оптових цінах на | | | |01.01.91 (тис. крб.)| |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Склади, бази, секції | I | від 40 | | | II | від 30 до 40 | | | III | від 20 до 30 | | | IV | від 10 до 20 | | | V | до 10 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Контрольно-аналітичні| | Кількість | |лабораторії | | розрахункових | | | | аналізів у тис. на | | | | рік | | | | | | | I | понад 15 | | | II | від 10 до 15 | | | III | від 5 до 10 | | | IV | від 3 до 5 | | | V | до 3 | | | | | ------------------------------------------------------------------
Центри оздоровлення та відпочинку, пансіонати, профілакторії
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ |Найменування закладів|Групи з оплати праці | Кількість | | | | відпочивальників у | | | | людино-днях за рік | | | | (тис.) | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Центри оздоровлення | I |більше 300 більше | |та відпочинку, | II |200 до 300 більше | |пансіонати, | III |100 до 200 більше 35| |профілакторії | IV |до 100 | | | V |до 35 | ------------------------------------------------------------------вверх