Документ z0679-07, предыдущая редакция — Редакция от 21.12.2009, основание - z1164-09
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
01.06.2007 N 769
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2007 р.
за N 679/13946

Про затвердження Положення
про державне регулювання номерного ресурсу
телекомунікаційної мережі загального
користування України
{ Щодо змін додатково див. Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
N 1008 ( vr008634-07 ) від 07.12.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з питань регулювання зв'язку
N 1305 ( z0123-09 ) від 20.01.2009
N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 }

Відповідно до статей 18 та 70 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про державне регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України,
що додається.
2. Департаменту телекомунікацій разом з Юридичним управлінням
подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної
комісії з питань регулювання зв'язку України від 05.08.2005 N 42
( z1040-05 ) "Про затвердження Положення про порядок здійснення
державного регулювання номерного ресурсу", зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 13.09.2005 за N 1040/11320 (із
змінами).
Голова В.Звєрєв
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Голова Антимонопольного
комітету України О.О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
01.06.2007 N 769
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2007 р.
за N 679/13946

ПОЛОЖЕННЯ
про державне регулювання номерного ресурсу
телекомунікаційної мережі загального
користування України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України
"Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (далі - Закон), Положення про
Національну комісію з питань регулювання зв'язку України,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007
N 971 ( 971-2007-п ), а також інших нормативно-правових актів у
сфері телекомунікацій, визначає порядок державного регулювання
номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального
користування України (далі - ТМЗК). { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
1.2. Формування номерного ресурсу ТМЗК України здійснюється
поетапно на базі кодів географічних зон, ідентифікаційних кодів
мереж та номерів глобальних телекомунікаційних послуг у форматі,
визначеному Національним планом нумерації України, затвердженим
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.11.2006
N 1105 ( z1284-06 ) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 07.12.2006 за N 1284/13158. Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
(далі - НКРЗ) здійснює розподіл, присвоєння, облік номерного
ресурсу, видачу та скасування дозволів, нагляд за використанням
номерного ресурсу. Однією з основних засад формування та розподілу номерного
ресурсу є створення резервної ємності номерів. Створення резервної ємності номерів здійснюється НКРЗ шляхом: координації робіт операторів телекомунікацій (далі -
оператори) щодо переведення місцевих мереж з аналогового в
цифровий фрагмент нумерації; регулювання питань взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж; координації робіт операторів щодо відкриття нових індексів
нумерації виключно в цифровому фрагменті та зміни формату номерів; організації робіт щодо систематизації нумерації для мереж
рухомого (мобільного) зв'язку згідно з Національним планом
нумерації ( z1284-06 ); розробки та втілення заходів щодо переходу до перспективної
системи нумерації, визначеної Національним планом нумерації
( z1284-06 ); підготовки та втілення за узгодженням з центральним органом
виконавчої влади в галузі зв'язку резервних кодів географічних зон
та ідентифікаційних кодів мереж. Відкриття нової нумерації на ТМЗК здійснюється операторами на
підставі договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж та
наявності дозволів на використання номерного ресурсу, що видаються
НКРЗ. Нагляд за використанням номерного ресурсу здійснює Державна
інспекція зв'язку (далі - ДІЗ).
1.3. Коди мереж сигналізації у складі нумерації мережі
спільноканальної сигналізації N 7 (далі - СКС-7) та коди пунктів
сигналізації мережі СКС-7 виділяються згідно з галузевим керівним
нормативним документом Спільноканальна сигналізація N 7.
Національна версія України. Правила використання у телефонній
мережі загального користування. Версія 3.0, затвердженим наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 13 грудня 2007 року
N 1164 ( v1164650-07 ). { Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
1.4. Терміни, що наведені в цьому Положенні, вживаються в
такому значенні: вільний номерний ресурс - ресурс, не присвоєний операторам; використаний номерний ресурс - частина задіяного номерного
ресурсу, який використовується для надання телекомунікаційних
послуг споживачам; висновок щодо виділення або переоформлення номерного ресурсу
(далі - висновок) - документ установленого зразка, виданий
спеціалізованою установою, підприємством або організацією (далі -
спеціалізована установа), що засвідчує технічно обумовлену
можливість виділення або переоформлення оператору телекомунікацій
номерного ресурсу для використання на відповідній території;
{ Абзац четвертий пункту 1.4 глави 1 в редакції Рішення
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1305
( z0123-09 ) від 20.01.2009 } вторинний розподіл номерного ресурсу - виділення оператором
номерів абонентів, кодів послуг тощо, споживачам
телекомунікаційних послуг та провайдерам телекомунікацій для
надання та/чи отримання телекомунікаційних послуг; { Абзац п'ятий
пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 } дозвіл на використання номерного ресурсу (далі - дозвіл) -
документ, оформлений на бланку з використанням елементів захисту
його від підробки, виданий НКРЗ, що засвідчує право оператора
використовувати виділений рішенням НКРЗ номерний ресурс за
призначенням у визначеній телекомунікаційній мережі та/або
території (додаток 1); заявник - оператор, який звертається до НКРЗ із заявою про
виділення, переоформлення або повернення відповідного номерного
ресурсу (додатки 2, 3, 4, 5); задіяний номерний ресурс - номерний ресурс, забезпечений
монтованою номерною ємністю телекомунікаційного обладнання та
з'єднувальних ліній; індекси номерного ресурсу - сукупність цифрових знаків, що
позначають діапазон абонентських номерів, виділений оператору
телекомунікацій відповідно до діючого плану нумерації
( z1284-06 ); { Пункт 1.4 глави 1 доповнено абзацом дев'ятим
згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання
зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від 20.01.2009 } первинний розподіл номерного ресурсу - виділення відповідно
до рішення НКРЗ оператору номерного ресурсу (кодів мереж, кодів
зон нумерації, номерів у межах зон нумерації, серійних номерів,
скорочених телефонних номерів, кодів послуг, кодів мереж
сигналізації у складі нумерації мережі СКС-7, кодів пунктів
сигналізації мережі СКС-7, ідентифікаційних кодів, кодів,
виділених Україні Міжнародним Союзом Електрозв'язку, європейських
номерів абонентів тощо) для використання на власній
телекомунікаційній мережі для надання послуг; пункт сигналізації мережі СКС-7 - вузол мережі СКС-7, який
забезпечує формування, передачу, приймання та обробку сигнальних
повідомлень чи їх трансляцію до іншого пункту сигналізації, чи
обидві ці операції разом (може бути кінцевим або транзитним зі
своїм унікальним позначенням - кодом): кінцевий пункт сигналізації мережі СКС-7 - пункт сигналізації
мережі СКС-7, який забезпечує формування, передачу власних
сигнальних повідомлень та приймання, обробку сигнальних
повідомлень, які йому адресовані; транзитний пункт сигналізації мережі СКС-7 - пункт
сигналізації мережі СКС-7, який забезпечує транзит сигнальних
повідомлень, тобто їх трансляцію до іншого пункту сигналізації; серійний номер - номер абонента, під яким згруповано
включення двох і більше каналів зв'язку таким чином, що виклик за
цим номером може надійти на вільний канал цієї групи; скорочений номер - номер абонента, з'єднання за яким
здійснюється набором дво-, три-, чотиризначного номера і
починається з цифри "0" або "1" при діючій та перспективній
системах нумерації відповідно; спеціалізована установа - установа, підприємство або
організація, на яку рішенням НКРЗ покладено обов'язки з підготовки
висновків, ведення та адміністрування бази даних, проведення
аналізу щодо задіяння та використання номерного ресурсу на
підставі договірних стосунків з операторами. { Абзац шістнадцятий
пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1305
( z0123-09 ) від 20.01.2009 }
1.5. Інші терміни вживаються у значенні наведеному в статті 1
Закону ( 1280-15 ).
2. Порядок розгляду заяв операторів
про виділення номерного ресурсу
2.1. Для отримання номерного ресурсу оператор подає до НКРЗ
із супровідним листом заяву про виділення номерного ресурсу, до
якої додаються: 2.1.1. Завірена копія ліцензії на відповідний вид діяльності
з надання послуг у сфері телекомунікацій. 2.1.2. Пояснювальна записка з обґрунтуванням потреби у
виділенні заявленого обсягу номерного ресурсу (до заяви на
виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 не додається
). 2.1.3. Оригінал чинного висновку спеціалізованої установи
щодо виділення номерного ресурсу. При зверненні оператора із
заявою на виділення номерного ресурсу, вилученого в нього рішенням
НКРЗ відповідно до підстав, викладених у підпунктах 11.1.1,
11.1.4, висновок до комплекту документів не додається. При цьому
строк подання заяви з відповідним комплектом документів не може
перевищувати 30 днів з дати прийняття рішення. { Пункт 2.1 глави 2
доповнено підпунктом 2.1.3 згідно з Рішенням Національної комісії
з питань регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від 20.01.2009; в
редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку
N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 } 2.1.4. Звіт про використання виділеного номерного ресурсу
(додаток 6) на тій території, де заявник планує отримати номерний
ресурс, станом на перше число місяця, у якому подається заява. При
первинному зверненні заявника на отримання номерного ресурсу та до
заяви про виділення кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7 звіт
не додається. 2.1.5. Для отримання кодів мереж сигналізації у складі
нумерації мережі СКС-7 чи кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7
додається завірена копія схеми приєднання до мережі СКС-7,
погоджена з оператором, до якого запроектоване приєднання.
2.2. Заявник може додати до заяви про виділення номерного
ресурсу інші інформаційні матеріали, що містять додаткові
пояснення щодо мети звернення.
2.3. Заява і комплект документів, які заявник подає НКРЗ,
повинні містити повну та достовірну інформацію і складаються
українською мовою.
2.4. Не допускається надання одного комплекту документів по
різних типах заяв та видах номерного ресурсу.
2.5. Відповідний структурний підрозділ НКРЗ перевіряє повноту
наданого комплекту документів та правильність їх оформлення і в
разі виконання вимог пунктів 2.1-2.4 цього Положення формує окрему
справу заявника. { Пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1305
( z0123-09 ) від 20.01.2009 }
2.6. У разі подачі неповного комплекту документів або
неправильного оформлення документів відповідний структурний
підрозділ НКРЗ у 10-денний строк інформує заявника про виявлені
порушення та пропонує їх усунути. При цьому відлік строку, який передбачений частиною другою
статті 70 Закону ( 1280-15 ), починається з моменту подання
документів після усунення виявлених порушень.
2.7. Укомплектовані та правильно оформлені документи
відповідно до пунктів 2.1-2.6 цього Положення виносяться на
засідання НКРЗ для прийняття відповідних рішень.
3. Прийняття рішення про виділення або відмову
у виділенні номерного ресурсу
3.1. Рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо
виділення відповідного номерного ресурсу приймається НКРЗ протягом
30 днів з моменту її реєстрації.
3.2. Номерний ресурс виділяється оператору в межах
Національного плану нумерації ( z1284-06 ) на умовах первинного
розподілу. Право користування номерним ресурсом надається на
термін дії ліцензії на провадження відповідного виду господарської
діяльності у сфері телекомунікацій без права передачі його іншим
особам, крім випадків вторинного розподілу номерного ресурсу
відповідно до законодавства.
3.3. Рішення НКРЗ щодо виділення або відмови у виділенні
номерного ресурсу приймається з урахуванням наявності вільного
номерного ресурсу, ефективності використання заявником раніше
виділеного номерного ресурсу, обсягу виконаних робіт, перспектив
розвитку його телекомунікаційної мережі. У рішенні НКРЗ про
відмову у виділенні номерного ресурсу зазначаються відповідні
підстави.
3.4. Підставами для прийняття рішення про відмову у виділенні
номерного ресурсу є: 3.4.1. Недостовірність даних у заяві оператора та доданих до
неї документах. 3.4.2. Невідповідність заявленого номерного ресурсу
положенням ліцензії заявника на провадження певного виду
діяльності. 3.4.3. Неефективність використання раніше виділеного
номерного ресурсу на території, на якій заявлене виділення.
Неефективним використанням раніше виділеного номерного ресурсу
вважається надання оператором споживачам менше 75% раніше
виділених обсягів номерного ресурсу. 3.4.4. Порушення ліцензійних умов та/або особливих умов, що
зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу. 3.4.5. Ненадходження від заявника доопрацьованих документів
протягом 30 робочих днів з дати відправлення повідомлення згідно з
пунктом 2.6 цього Положення. 3.4.6. Відсутність вільного номерного ресурсу на заявленій
території. 3.4.7. Відсутність заявленого на виділення номерного ресурсу
в Національному плані нумерації. { Пункт 3.4 глави 3 доповнено
підпунктом 3.4.7 згідно з Рішенням Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
3.5. Прийняте рішення НКРЗ щодо результатів розгляду заяви
доводиться до операторів протягом трьох робочих днів відповідним
структурним підрозділом. Повідомлення про прийняте рішення
надсилається (видається) заявнику керівником відповідного
структурного підрозділу НКРЗ протягом трьох робочих днів з дня
оформлення рішення НКРЗ. Копія рішення надсилається до
спеціалізованої установи.
3.6. У разі відсутності вільного номерного ресурсу на
заявленій території НКРЗ організовує створення резервної ємності
номерів згідно з пунктом 1.2 цього Положення та може окремим
рішенням тимчасово припинити розгляд заяв на виділення номерного
ресурсу на цій території. При цьому відлік строку, передбачений
пунктом 3.1 Положення, зупиняється до моменту створення резервної
ємності номерів на цій території. { Пункт 3.6 глави 3 в редакції Рішення Національної комісії з
питань регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
3.7. Виділений номерний ресурс повинен бути задіяний у строк,
визначений в дозволі. Строк задіяння номерного ресурсу
встановлюється НКРЗ і не може бути більшим ніж 3 роки з дня
отримання дозволу. Не задіяний в установлений дозволом строк
номерний ресурс вилучається в оператора рішенням НКРЗ.
4. Порядок оформлення дозволу на використання
номерного ресурсу
4.1. За виділення номерного ресурсу справляється плата в
розмірі і порядку, які встановлені законодавством.
4.2. Розмір плати за виділений номерний ресурс зазначається у
повідомленні про рішення НКРЗ щодо виділення номерного ресурсу.
4.3. Дозвіл оформляється і видається заявнику протягом трьох
днів після надання ним оригіналів документів, що підтверджують
внесення плати за виділення номерного ресурсу.
4.4. У разі, якщо заявник у визначений законодавством строк
не сплатив та не надав НКРЗ документа, що підтверджує внесення
плати за виділення номерного ресурсу, НКРЗ скасовує відповідне
рішення про виділення номерного ресурсу. Копія рішення про
скасування надсилається до спеціалізованої установи.
4.5. У дозволі про використання номерного ресурсу
зазначаються: 4.5.1. Повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та
по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності),
якому виділяється номерний ресурс, а також місцезнаходження (місце
проживання) та ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний
номер за ДРФО /за наявності/). 4.5.2. Вид номерного ресурсу та призначення, його ємність та
територія використання. 4.5.3. Відомості про ліцензію, на підставі якої виділено
номерний ресурс, у тому числі номер, дата видачі та термін дії,
вид діяльності та територія її здійснення. 4.5.4. Термін дії дозволу та строк задіяння номерного
ресурсу. 4.5.5. Особливі умови використання дозволу (попередження про
цільове використання виділеного номерного ресурсу, відомості про
замовника послуг за скороченим номером тощо). 4.5.6. Номер та дата прийняття рішення НКРЗ про виділення
номерного ресурсу. 4.5.7. Відомості про наявність додатків до дозволу (за
наявності). 4.5.8. Дата видачі дозволу. 4.5.9. Відомості про вповноважену особу, що підписала дозвіл.
4.6. Дозвіл підписується Головою НКРЗ або членом НКРЗ, на
якого покладено виконання обов'язків Голови, та засвідчується
гербовою печаткою.
4.7. У разі потреби внесення в дозвіл великих обсягів
інформації до дозволу розробляється додаток, який оформлюється на
аркуші формату А4 в довільній формі із зазначенням номера дозволу,
підписується тією самою уповноваженою особою та засвідчується
гербовою печаткою.
4.8. Копія дозволу та додатка до нього надсилаються до
спеціалізованої установи.
5. Виділення та використання скорочених номерів
5.1. Скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій
в межах Національного плану нумерації. { Пункт 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1305
( z0123-09 ) від 20.01.2009; в редакції Рішення Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від
12.11.2009 }
5.2. Розподіл та використання скорочених номерів операторами
телекомунікацій здійснюється виключно до їх функціонального
призначення. { Пункт 5.2 глави 5 в редакції Рішення Національної комісії з
питань регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
5.3. Для отримання скорочених номерів оператор, до
телекомунікаційної мережі якого приєднаний, або має намір
приєднатися, замовник інформаційно-довідкової служби або замовної
послуги, подає до НКРЗ із супровідним листом заяву про виділення
скороченого номера, до якої додаються документи, зазначені в
підпунктах 2.1.1-2.1.3 цього Положення. { Пункт 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1305
( z0123-09 ) від 20.01.2009, N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
5.4. Разом із заявою оператора надається звернення замовника
інформаційно-довідкової служби або замовної послуги з
обґрунтуванням необхідності створення такої служби або надання
послуги. { Пункт 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
5.5. Підготовка документів заявника для розгляду на засіданні
НКРЗ здійснюється відповідно до пунктів 2.5-2.7 цього Положення.
5.6. Прийняте рішення НКРЗ щодо результатів розгляду заяви
доводиться до відома операторів протягом трьох робочих днів
відповідним структурним підрозділом. Повідомлення про прийняте
рішення надсилається (видається) заявнику керівником відповідного
структурного підрозділу апарату НКРЗ протягом трьох робочих днів з
дня оформлення рішення НКРЗ. Копія рішення надсилається до
спеціалізованої установи.
5.7. Підставами для прийняття рішення про відмову у виділенні
скороченого номера є: 5.7.1. Недостовірність даних у заяві та доданих до неї
документах. 5.7.2. Відсутність вільних скорочених номерів. 5.7.3. Відсутність заявленого на виділення скороченого номеру
в Національному плані нумерації. { Пункт 5.7 глави 5 доповнено
новим підпунктом 5.7.3 згідно з Рішенням Національної комісії з
питань регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 } 5.7.4. Ненадходження від заявника доопрацьованих документів
протягом 30 робочих днів з дати відправлення повідомлення згідно з
пунктом 2.6 цього Положення.
5.8. При оформленні дозволу на використання скороченого
номера, окрім інформації, наведеної у пункті 4.5 цього Положення,
зазначається найменування інформаційно-довідкової служби або
замовної послуги. { Пункт 5.8 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
5.9. Строк задіяння скорочених номерів становить один рік від
дати отримання дозволу.
5.10. Оператор інформує НКРЗ про стан задіяння виділеного
скороченого номера протягом 30 днів після закінчення встановленого
терміну задіяння. { Пункт 5.10 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
6. Виділення та використання національних
ідентифікаційних кодів мереж призначення
фіксованого зв'язку
6.1. Виділення національних ідентифікаційних кодів мереж
призначення фіксованого зв'язку (К ) операторам телекомунікацій
ІД здійснюється відповідно до Національного плану нумерації
( z1284-06 ). Ці коди призначені для створення в складі ТМЗК
телекомунікаційних мереж на базі новітніх технологій (мереж
наступного/нового покоління). Відкриття кодів К на ТМЗК України
ІД здійснюється операторами міжміського зв'язку на підставі договорів
про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, які укладаються не
пізніше шести місяців після прийняття рішення НКРЗ про виділення
зазначених кодів.
{ Пункт 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
6.2. Коди К виділяються операторам телекомунікацій за таких
ІД умов:
6.2.1. Наявності ліцензії на здійснення діяльності з надання
послуг місцевого телефонного зв'язку в декількох регіонах України.
Кількість регіонів визначається залежно від загальної кількості
населення цих регіонів, що має становити не менше 50% ємності
заявленого коду К .
ІД 6.2.2. Наявності ліцензії на здійснення діяльності з надання
послуг міжміського телефонного зв'язку в тих регіонах України, де
оператор надає послуги відповідно до підпункту 6.2.1. 6.2.3. Наявності планів поетапного розгортання абонентської
мережі з висвітленням кількісних показників відповідно до ємності
заявленого коду К (висвітлюється в довільній формі в
ІД пояснювальній записці).
6.3. Для отримання коду К оператор подає до НКРЗ із
ІД супровідним листом заяву про виділення коду К , до якої додаються
ІД документи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 з
урахуванням вимог пункту 6.2 цього Положення.
{ Пункт 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
6.4. Підготовка документів заявника для розгляду на засіданні
НКРЗ здійснюється відповідно до пунктів 2.5-2.7 цього Положення.
6.5. Прийняття рішення НКРЗ щодо результатів розгляду заяви
здійснюється відповідно до глави 3 цього Положення.
6.6. Підставами для прийняття рішення про відмову у виділенні
коду мережі призначення, крім викладених у пункті 3.4 глави 3
цього Положення, є: 6.6.1. Відсутність у оператора ліцензій, що відповідають
вимогам підпунктів 6.2.1 та 6.2.2, а також відсутність планів,
передбачених підпунктом 6.2.3 пункту 6.2 цієї глави. 6.6.2. Відсутність вільних кодів К .
ІД
6.7. При використанні кодів К оператор телекомунікацій
ІД зобов'язаний:
6.7.1. Проводити вторинний розподіл номерного ресурсу в межах
коду К відповідно до вимог законодавства. ІД 6.7.2. Надавати послуги споживачам з рівнем якості,
передбаченим для мереж фіксованого телефонного зв'язку. { Положення доповнено главою 6 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від
20.01.2009 }
7. Розгляд заяв операторів про переоформлення
дозволу на використання номерного ресурсу
7.1. Оператор повинен звернутися до НКРЗ із заявою про
переоформлення дозволу в разі, якщо в нього виникли відповідні
підстави.
7.2. Підставами для переоформлення дозволу є: 7.2.1. Реорганізація юридичної особи - суб'єкта
господарювання шляхом перетворення, злиття, приєднання, виділення,
поділу. 7.2.2. Переоформлення чи продовження строку дії ліцензії, на
підставі якої було видано дозвіл, або отримання нової ліцензії
оператором, якому номерний ресурс виділено за дозволом, що
переоформлюється. { Підпункт 7.2.2 пункту 7.2 глави 7 в редакції Рішення
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1305
( z0123-09 ) від 20.01.2009 }
7.2.3. Виникнення в оператора потреб у зміні обсягу чи
призначення номерного ресурсу, у тому числі в разі потреби зміни
нумерації при переході з аналогового фрагмента нумерації в
цифровий, при обміні частками (індексами) номерного ресурсу між
операторами в рівних обсягах за наявності в цих операторів
дозволів на використання номерного ресурсу, що обмінюється.
{ Підпункт 7.2.4 пункту 7.2 глави 7 виключено на підставі
Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
7.2.4. Часткове задіяння номерного ресурсу. 7.2.5. Продовження терміну задіяння номерного ресурсу. 7.2.6. Наявність номерного ресурсу, отриманого до 01.01.2005. 7.2.7. Зміна структури номерного ресурсу чи простору
нумерації існуючого плану нумерації. 7.2.8. Переоформлення дозволу на вилучений за рішенням НКРЗ
номерний ресурс, що використовується споживачами.
7.3. Для переоформлення дозволу оператор подає до НКРЗ із
супровідним листом заяву про переоформлення номерного ресурсу, до
якої додаються: 7.3.1. Завірена копія ліцензії на відповідний вид діяльності
з надання послуг у сфері телекомунікацій. У разі подання заяви на
переоформлення за підпунктом 7.2.2 завірена копія ліцензії
додається оператором після її отримання у разі прийняття рішення
НКРЗ про переоформлення, продовження строку дії або видачі нової
ліцензії. При цьому дія вимог пункту 7.6 не припиняється. { Підпункт 7.3.1 пункту 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
7.3.2. Пояснювальна записка з обґрунтуванням підстави
переоформлення дозволу. 7.3.3. Оригінал чинного висновку спеціалізованої установи
щодо переоформлення номерного ресурсу при переході з аналогового
фрагменту нумерації в цифровий. { Пункт 7.3 глави 7 доповнено
підпунктом 7.3.3 згідно з Рішенням Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від 20.01.2009; із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 } 7.3.4. Звіт про використання виділеного оператору номерного
ресурсу на території, де заявлене переоформлення, станом на перше
число місяця, у якому подається заява. 7.3.5. Оригінали документів, які надають право на
використання номерного ресурсу, заявленого до переоформлення. Якщо
переоформленню відповідно до підстав, зазначених у пункті 7.2,
підлягає частина номерного ресурсу із зазначеного в дозволі, то
переоформлюється дозвіл на весь номерний ресурс. 7.3.6. Нотаріально завірені копії документів, що засвідчують
наявність підстав для переоформлення дозволу відповідно до
підпункту 7.2.1. 7.3.7. Заявник може подати інші інформаційні матеріали, що
містять додаткові пояснення щодо мети звернення.
7.4. Заяви на переоформлення дозволу подаються у такі строки: 7.4.1. За підпунктом 7.2.1 - не пізніше 30 календарних днів з
дня виникнення підстав для переоформлення. { Підпункт 7.4.1 пункту
7.4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від
12.11.2009 } 7.4.2. За підпунктом 7.2.2 - одночасно з поданням заяви та
відповідного комплекту документів на переоформлення, продовження
строку дії або отримання нової ліцензії. { Підпункт 7.4.2 пункту
7.4 глави 7 в редакції Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 } 7.4.3. За підпунктами 7.2.3, 7.2.4 - у разі потреби.
{ Підпункт 7.4.3 пункту 7.4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 } 7.4.4. За підпунктом 7.2.5 - не пізніше 30 днів до закінчення
терміну задіяння номерного ресурсу. { Підпункт 7.4.4 пункту 7.4
глави 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від
12.11.2009 } 7.4.5. За підпунктом 7.2.6 - до 01.01.2008. { Підпункт 7.4.5
пункту 7.4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 } { Пункт 7.4 глави 7 в редакції Рішення Національної комісії з
питань регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від 20.01.2009 }
7.5. У разі зміни структури номерного ресурсу чи простору
нумерації НКРЗ не пізніше ніж за шість місяців до початку змін
інформує про це операторів. Після оприлюднення цієї інформації
НКРЗ здійснює перерозподіл відповідного номерного ресурсу. { Абзац
перший пункту 7.5 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1305
( z0123-09 ) від 20.01.2009 } Переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу
здійснюється за спрощеною процедурою на підставі подання
операторами відповідної заяви за супровідним листом без комплекту
документів та за умови повернення оригіналу дозволу. Після завершення переходу на нову нумерацію оператор
зобов'язаний письмово в 30-денний строк поінформувати НКРЗ про
виконання відповідних дій з переходу на нову нумерацію та
звільнення раніше наданого номерного ресурсу.
7.6. Підготовка документів заявника для розгляду на засіданні
НКРЗ здійснюється відповідно до пунктів 2.5-2.7.
8. Прийняття рішення про переоформлення або відмову
у переоформленні дозволів на використання
номерного ресурсу
8.1. Рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо
переоформлення дозволу приймається НКРЗ протягом 30 днів з моменту
її реєстрації в НКРЗ. НКРЗ приймає рішення щодо переоформлення дозволу з
урахуванням обсягів виконаних заявником робіт, планів розвитку
телекомунікаційної мережі та потреб ринку телекомунікацій у даному
регіоні.
8.2. Прийняте рішення НКРЗ щодо переоформлення дозволу або
відмови в переоформленні доводиться до відома операторів протягом
трьох робочих днів відповідним структурним підрозділом.
Повідомлення про прийняте рішення надсилається (видається)
заявнику керівником відповідного структурного підрозділу апарату
НКРЗ протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення НКРЗ. У
рішенні НКРЗ про відмову в переоформленні дозволу зазначаються
відповідні підстави. Копія рішення надсилається до спеціалізованої
установи.
8.3. Підставами для прийняття рішення про відмову в
переоформленні дозволу є: 8.3.1. Недостовірність даних, зазначених у заяві оператора та
в доданих до неї документах. 8.3.2. Бездіяльність оператора щодо вирішення питань з
будівництва власної мережі та її підключення до ТМЗК.
Бездіяльністю оператора вважається невиконання оператором таких
умов задіяння номерного ресурсу: укладання протягом 6 місяців з дня отримання дозволу на
використання номерного ресурсу договору на взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж або договору щодо розвитку
телекомунікаційних мереж з метою відкриття нової нумерації на ТМЗК
за наявності цифрового фрагменту мережі на території згідно з
дозволом; наявність розробленої та погодженої проектної документації на
приєднання мережі оператора до ТМЗК у відповідних індексах
нумерації (за винятком випадків укладання договору щодо розвитку
телекомунікаційних мереж) - при першому зверненні із заявою про
переоформлення номерного ресурсу; { Абзац третій підпункту 8.3.2
пункту 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 1738
( z1164-09 ) від 12.11.2009 } наявність змонтованого комутаційного обладнання, обладнання
систем передач та лінійно-кабельних споруд згідно з актами про їх
прийняття після індивідуального та комплексного випробування
відповідними комісіями - при повторному зверненні із заявою про
переоформлення номерного ресурсу. 8.3.3. Подання заяви на переоформлення номерного ресурсу з
порушенням строків, зазначених у пункті 7.4. 8.3.4. Використання виділеного номерного ресурсу не за
призначенням. 8.3.5. Порушення ліцензійних умов та/або особливих умов, що
зазначені в дозволі на використання номерного ресурсу. 8.3.6. Порушення строку задіяння номерного ресурсу,
визначеного в дозволі. 8.3.7. Застосування для задіяння номерного ресурсу
обладнання, яке не внесене до переліку технічних засобів, що
можуть використовуватись на телекомунікаційних мережах. 8.3.8. Невідповідність номерного ресурсу структурі та
простору нумерації ТМЗК. { Пункт 8.3 глави 8 доповнено підпунктом
8.3.8 згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання
зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
8.4. У разі прийняття рішення НКРЗ про відмову у
переоформленні номерного ресурсу дозвіл підлягає скасуванню.
8.5. Не переоформлений з вини оператора в установлений строк
дозвіл вважається недійсним та підлягає скасуванню.
8.6. У випадках, передбачених пунктами 8.4 та 8.5 цієї глави,
та за наявності підстав, визначених частиною четвертою статті 70
Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), НКРЗ має право
прийняти рішення щодо вилучення (повністю або частково) в
оператора телекомунікацій номерного ресурсу.
8.7. У разі переоформлення дозволу за підпунктами 7.2.3,
7.2.6 та 7.2.9 пункту 7.2 глави 7 цього Положення установлюється
строк задіяння номерного ресурсу. Цей строк визначається
індивідуально для кожного заявника залежно від виконаних ним
обсягів робіт та планів щодо остаточного завершення робіт, але не
може бути більше одного року від дати видачі переоформленого
дозволу.
8.8. До прийняття рішення про переоформлення дозволу або
відмову в переоформленні дія попереднього дозволу не припиняється,
якщо документи на переоформлення дозволу подані у строки,
зазначені в пункті 7.4.
8.9. У разі прийняття рішення про переоформлення дозволу
новий дозвіл оформлюється в порядку згідно з главою 4 цього
Положення. Копія дозволу надсилається до спеціалізованої установи.
8.10. За переоформлення дозволу на використання номерного
ресурсу плата не справляється. { Глава 8 в редакції Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від 20.01.2009 }
9. Порядок підготовки висновків
щодо виділення номерного ресурсу
9.1. Підготовка висновків (додатки 7-9) щодо виділення
номерного ресурсу та переоформлення номерного ресурсу при переході
з аналогового фрагмента нумерації в цифровий покладається на
спеціалізовану установу. Висновки розробляються на основі
нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, поточного стану
та перспектив розвитку ТМЗК.
9.2. Для отримання висновку оператор подає до спеціалізованої
установи за супровідним листом письмове звернення, до якого додає
копію ліцензії на відповідний вид діяльності з надання послуг у
сфері телекомунікацій. У зверненні оператор зазначає вид та обсяг
заявленого номерного ресурсу і територію, на якій планується його
використання. Для висновку щодо виділення кодів пунктів
сигналізації мережі СКС-7 у зверненні обов'язково зазначається тип
коду (кінцевий, транзитний чи міжнародний).
9.3. У разі отримання неповної або неточної інформації для
підготовки висновку спеціалізована установа у п'ятиденний термін
письмово пропонує оператору надіслати відкориговані (необхідні)
дані. При цьому відлік строку, передбачений пунктом 9.4 Положення,
починається з моменту повного виконання оператором вимог
пункту 9.2 Положення.
9.4. Строк опрацювання звернень операторів у спеціалізованій
установі та надання висновків не може перевищувати 30 календарних
днів з моменту реєстрації звернення в спеціалізованій установі.
9.5. У разі відсутності вільного номерного ресурсу
спеціалізована установа інформує про це заявника та щомісяця подає
до НКРЗ узагальнений перелік місцевих телекомунікаційних мереж, у
яких відсутній номерний ресурс в цифровому фрагменті.
9.6. Спеціалізована установа на підставі рішень НКРЗ,
дозволів на використання номерного ресурсу, щорічних звітів
операторів про використання номерного ресурсу та матеріалів
перевірок ДІЗ веде облік номерного ресурсу, формує та адмініструє
відповідну базу даних, яка передбачає: 9.6.1. Відомості про операторів, стосовно яких прийнято
рішення щодо виділення, переоформлення або вилучення номерного
ресурсу із зазначенням усіх реквізитів, обсягів номерного ресурсу
та території використання. 9.6.2. Автоматизований облік виділеного, задіяного та
вільного номерного ресурсу. 9.6.3. Автоматизований контроль терміну задіяння номерного
ресурсу та ефективності використання виділеного номерного ресурсу. 9.6.4. Формування щорічних узагальнених звітів про виділення,
задіяння та використання номерного ресурсу. { Глава 9 в редакції Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
10. Порядок обліку та підтвердження
задіяння номерного ресурсу
10.1. Усі оператори, що використовують номерний ресурс,
зобов'язані щороку до 25 січня року, наступного за звітним,
надавати НКРЗ звіт (додаток 6) про використання номерного ресурсу
станом на 31 грудня минулого року. Щорічний звіт подається у двох
примірниках. Оператори, які використовують міжнародні коди пунктів
сигналізації, надають щорічні звіти щодо задіяння цих кодів до
1 грудня поточного року.
10.2. У разі потреби оператор має право звернутися до НКРЗ з
метою отримання облікової інформації в частині, що його
стосується.
10.3. Підтвердженням дотримання строку задіяння номерного
ресурсу є інформаційний лист оператора про задіяння зазначеного
ресурсу в установлені терміни, до якого додається завірена копія
документа, що засвідчує факт приєднання телекомунікаційної мережі
оператора до ТМЗК та відкриття на ТМЗК зазначеного номерного
ресурсу. Таким документом є акт виконання робіт зі встановлення
взаємоз'єднання, який підтверджує виконання операторами
організаційних, технічних та економічних вимог договору про
взаємоз'єднання, проведення комплексних випробувань щодо
готовності мереж до функціонування та відкриття на ТМЗК
зазначеного номерного ресурсу. { Пункт 10.3 глави 10 в редакції Рішення Національної комісії з
питань регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
10.4. НКРЗ інформує учасників ринку телекомунікацій про стан
та обсяги використання операторами номерного ресурсу та наявність
вільного номерного ресурсу, щороку оприлюднюючи відповідну
інформацію на веб-сайті НКРЗ.
11. Вилучення номерного ресурсу
11.1. НКРЗ має право прийняти рішення про вилучення (повністю
або частково) в оператора номерного ресурсу в разі: 11.1.1. Якщо номерний ресурс або його частина не задіяний у
строк, установлений у дозволі. 11.1.2. Якщо номерний ресурс використовується не за
призначенням, у тому числі в разі незаконної передачі його іншим
особам. 11.1.3. Якщо відповідна ліцензія анульована, визнана
недійсною або закінчився термін її дії. 11.1.4. За заявою оператора.
11.2. Розгляд питань про вилучення номерного ресурсу згідно з
підпунктами 11.1.1-11.1.3 здійснюється з обов'язковим попереднім
запрошенням уповноважених представників оператора за три
календарні дні до засідання НКРЗ.
11.3. Рішення про вилучення номерного ресурсу доводиться до
відома оператора керівником відповідного структурного підрозділу
НКРЗ протягом трьох робочих днів після його оформлення і
оприлюднюється у 10-денний строк на веб-сайті НКРЗ та в Офіційному
бюлетені НКРЗ. Копія рішення надсилається до спеціалізованої
установи.
11.4. Вилучений номерний ресурс підлягає перерозподілу.
11.5. У разі прийняття рішення НКРЗ про вилучення в оператора
номерного ресурсу плата, внесена за його виділення, не
повертається.
11.6. З метою недопущення припинення надання
телекомунікаційних послуг споживачам у разі вилучення в оператора
використаного (наданого споживачам) номерного ресурсу за
підпунктами 11.1.2-11.1.4 цього Положення НКРЗ приймає рішення,
яким визначає: оператора, який буде надавати телекомунікаційні послуги
споживачам, що належали до місцевої телекомунікаційної мережі
оператора, який припинив діяльність з надання послуг; особливі умови використання зазначеного в цьому пункті
номерного ресурсу.
Директор Департаменту
телекомунікацій В.П.Гресько

Додаток 1
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України

ДОЗВІЛ
на використання номерного ресурсу

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України на
підставі рішення від __ ________ 200_ року N _______ виділяє
номерний ресурс ________________________________________________________________,
(вид номерного ресурсу та призначення, _________________________________________________________________
його обсяг та територія використання)
оператору телекомунікацій ________________________________________________________________,
(повне найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності), ________________________________________________________________,
якому виділяється номерний ресурс, юридична адреса
(місце проживання), ________________________________________________________________
ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО)
для надання ним телекомунікаційних послуг відповідно до ліцензії ________________________________________________________________,
(відомості про ліцензію, на підставі якої виділено номерний _________________________________________________________________
ресурс, у тому числі: номер, дата видачі та термін дії, вид
діяльності та територія її здійснення)
Термін дії дозволу до __ ___________ 200_ року.
Термін задіяння номерного ресурсу _________ р.
Особливі умови використання дозволу ________________________, ________________________________________________________________,
(попередження про цільове використання виділеного номерного
ресурсу; повне найменування інформаційно-довідкової служби або _________________________________________________________________
замовної послуги за скороченим номером)
Дата видачі дозволу __ ___________ 200_ року.
Посада вповноваженої особи ____________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) М.П. _______ ___________ (серія) (номер)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1738 ( z1164-09 ) від
12.11.2009 }
Додаток 2
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України

ЗАЯВА
про виділення номерного ресурсу

1. Заявник _____________________________________________________,
(повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, ________________________________________________________________,
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, _________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) __ _________________________________________________________________
Тел. _______________ Факс ______________ Ел. пошта ______________
Поштова адреса __________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) ________________________
2. Прошу виділити номерний ресурс ________________________________________________________________,
(зазначається обсяг номерного ресурсу; коди мереж; коди пунктів
сигналізації та бажаний строк задіяння номерного ресурсу
відповідно до пункту 3.7 Положення про державне регулювання
номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального
користування України, затвердженого рішенням НКРЗ від 01.06.2007
N 769) _________________________________________________________________
3. Територія, на якій планується використання номерного ресурсу _________________________________________________________________
4. Ліцензія, на підставі якої здійснюється діяльність __________, _________________________________________________________________
(указуються вид діяльності, номер та дата видачі ліцензії, _________________________________________________________________
територія здійснення діяльності)
Керівник оператора ______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П. ___ _______________ 200__ року. ______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) ____________________________________________
(посада працівника НКРЗ, який прийняв заяву) ___ _______________ 200__ року.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від
20.01.2009 }

Додаток 3
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України

ЗАЯВА
про виділення скороченого номера

1. Заявник - оператор __________________________________________,
(повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, ________________________________________________________________,
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, _________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) __ _________________________________________________________________
Тел. _____________ Факс _____________ Ел. пошта _________________
Поштова адреса __________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) ________________________
2. Прошу виділити скорочений номер ______________________________
(зазначаються номери та назви служб або послуг)
3. Територія, на якій планується використання скороченого номера, _________________________________________________________________
(указується територія здійснення діяльності)
4. Ліцензія, на підставі якої здійснюється діяльність, _________, _________________________________________________________________
(указуються вид діяльності, номер та дата видачі ліцензії,
територія здійснення діяльності)
5. Служба або послуга __________________________________________,
(повне найменування інформаційно-довідкової ________________________________________________________________.
служби або замовної послуги)

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) __ _________________________________________________________________
Тел. ___________ Факс _________________ Ел. пошта _______________
Поштова адреса __________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) ________________________
Керівник оператора ______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П. ___ _______________ 200__ року. ______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) ____________________________________________
(посада працівника НКРЗ, який прийняв заяву) ___ _______________ 200__ року.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від
20.01.2009, N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 }

Додаток 4
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України

ЗАЯВА
про переоформлення дозволу на використання
номерного ресурсу

1. Заявник _____________________________________________________,
(повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, ________________________________________________________________,
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, _________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) __ _________________________________________________________________
Тел. ______________ Факс _____________ Ел. пошта ________________
Поштова адреса __________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) ________________________
2. Дозвіл на використання номерного ресурсу ________________________________________________________________,
(зазначаються номер та дата видачі дозволу чи іншого
документа, на підставі якого використовується номерний ресурс, ________________________________________________________________,
а також вид, обсяг та призначення виділеного номерного ресурсу _________________________________________________________________
та територія, на якій використовується номерний ресурс)
3. Ліцензія, на підставі якої здійснюється діяльність, _________, _________________________________________________________________
(указуються вид діяльності, номер та дата видачі ліцензії,
територія здійснення діяльності)
4. Прошу переоформити дозвіл на використання номерного ресурсу у
зв'язку з _______________________________________________________
(указуються підстави для переоформлення дозволу _________________________________________________________________
відповідно до пункту 7.2 Положення про державне _________________________________________________________________
регулювання номерного ресурсу ТМЗК України)
Керівник оператора ______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П. ___ _______________ 200__ року. ______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) ____________________________________________
(посада працівника НКРЗ, який прийняв заяву) ___ _______________ 200__ року.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від
20.01.2009, N 1738 ( z1164-09 ) від 12.11.2009 }
Додаток 5
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України

ЗАЯВА
про повернення номерного ресурсу

1. Заявник _____________________________________________________,
(повне найменування, місцезнаходження юридичної особи, ________________________________________________________________,
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, _________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання _____________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) __ _________________________________________________________________
Тел. ______________ Факс ____________ Ел. пошта _________________
Поштова адреса __________________________________________________
Банківський рахунок (номер, назва банку) ________________________
2. Дозвіл на використання номерного ресурсу _________________________________________________________________
(зазначаються номер та дата видачі дозволу чи іншого
документа, на підставі якого використовується номерний ресурс, _________________________________________________________________
а також вид, обсяг та призначення виділеного номерного ресурсу _________________________________________________________________
та територія, на якій використовується номерний ресурс)
3. Ліцензія, на підставі якої здійснюється діяльність, _________, _________________________________________________________________
(указуються вид діяльності, номер та дата видачі ліцензії, територія здійснення діяльності чи рішення про анулювання
ліцензії)
4. Прошу вилучити номерний ресурс ______________________________,
(указуються повністю або _________________________________________________________________
частково обсяг номерного ресурсу, що заявляється до вилучення,
територія, на якій використовувався _________________________________________________________________
або планувався до використання номерний ресурс)
Керівник оператора ______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П. ___ _______________ 200__ року. ______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) ____________________________________________
(посада працівника НКРЗ, який прийняв заяву) ___ _______________ 200__ року.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від
20.01.2009 }

Додаток 6
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України

ЗВІТ
про використання виділеного номерного ресурсу
станом на __ __________ 200_ року

Повне найменування оператора ____________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) _________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________
Поштова адреса __________________________________________________
Телефон __________ Факс __________ Електронна пошта _____________
---------------------------------------------------------------------------------- | Виділений номерний ресурс | Використання виділеного номерного ресурсу | |--------------------------------+-----------------------------------------------| | номер | обсяг | територія |запроектований|збудований|задіяний|використаний| |та дата| номерного |використання| | | | | |видачі | ресурсу | | | | | | |дозволу| (тисяч | | | | | | | |номерів із | |----------------------------------+------------| | |зазначенням| | тисяч номерів із зазначенням | тисяч | | |індексів) | | індексів | номерів | | |чи інші | | | | | |види | | | | | |номерного | | | | | |ресурсу | | | | |-------+-----------+------------+----------------------------------+------------| | | | | | | | | |-------+-----------+------------+--------------+----------+--------+------------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Керівник оператора _____________________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ _____________ 20__ року
М.П. __________________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
____________________________________________
(посада працівника НКРЗ, який прийняв звіт)
___ ______________ 20___ року
(дата)
{ Додаток 6 в редакції Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від 20.01.2009 }

Додаток 7
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України
_________________________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо виділення номерного ресурсу

_________________________________________________________________
(повне найменування оператора)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження (місце проживання) | | |---------------------------------------+------------------------| |Поштова адреса | | |---------------------------------------+------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ | | |(ідентифікаційний номер за ДРФО) | | |---------------------------------------+------------------------| |Вид номерного ресурсу | | |---------------------------------------+------------------------| |Призначення | | |---------------------------------------+------------------------| |Обсяг | | |---------------------------------------+------------------------| |Індекси | | |---------------------------------------+------------------------| |Територія використання | | |---------------------------------------+------------------------| |Ліцензія: | | |---------------------------------------+------------------------| |вид діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |серія, номер і термін дії | | |---------------------------------------+------------------------| |дата видачі ліцензії | | |---------------------------------------+------------------------| |територія здійснення діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |Строк дії висновку |Три місяці з дати видачі| ------------------------------------------------------------------
Керівник спеціалізованої установи __________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____ _______________ 20__ року
(дата)
Реєстраційний номер та дата заяви:
N _________ від ___ _________ 200_ р.
Дата виконання ___ __________ 200_ р.
______________________________
(ініціали, прізвище виконавця)
___________________
(тел. виконавця)
{ Додаток 7 в редакції Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від 20.01.2009 }

Додаток 8
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України
_________________________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо виділення скороченого номера

_________________________________________________________________
(повне найменування оператора)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження (місце проживання) | | |---------------------------------------+------------------------| |Поштова адреса | | |---------------------------------------+------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ | | |(ідентифікаційний номер за ДРФО) | | |---------------------------------------+------------------------| |Вид номерного ресурсу | | |---------------------------------------+------------------------| |Призначення | | |---------------------------------------+------------------------| |Скорочений номер | | |---------------------------------------+------------------------| |Назва служби або послуги | | |---------------------------------------+------------------------| |Кількість ліній | | |---------------------------------------+------------------------| |Індекси | | |---------------------------------------+------------------------| |Територія використання | | |---------------------------------------+------------------------| |Ліцензія: | | |---------------------------------------+------------------------| |вид діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |серія, номер і термін дії | | |---------------------------------------+------------------------| |дата видачі ліцензії | | |---------------------------------------+------------------------| |територія здійснення діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |Замовник служби або послуги | | |---------------------------------------+------------------------| |Поштова адреса замовника | | |---------------------------------------+------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ | | |(ідентифікаційний номер за ДРФО) | | |замовника | | |---------------------------------------+------------------------| |Строк дії висновку |Три місяці з дати видачі| ------------------------------------------------------------------
Керівник спеціалізованої установи __________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____ _______________ 20__ року
(дата)
Реєстраційний номер та дата заяви:
N _________ від ___ _________ 200_ р.
Дата виконання ___ __________ 200_ р.
______________________________
(ініціали, прізвище виконавця)
___________________
(тел. виконавця)
{ Додаток 8 в редакції Рішення Національної комісії з питань
регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від 20.01.2009 }

Додаток 9
до Положення про державне
регулювання номерного
ресурсу телекомунікаційної
мережі загального
користування України
_________________________________________________________________
(найменування спеціалізованої установи)

ВИСНОВОК N _____
щодо переоформлення номерного ресурсу

_________________________________________________________________
(повне найменування оператора)
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження (місце проживання) | | |---------------------------------------+------------------------| |Поштова адреса | | |---------------------------------------+------------------------| |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ | | |(ідентифікаційний номер за ДРФО) | | |---------------------------------------+------------------------| |Вид номерного ресурсу | | |---------------------------------------+------------------------| |Призначення | | |---------------------------------------+------------------------| |Обсяг | | |---------------------------------------+------------------------| |Індекси | | |---------------------------------------+------------------------| |Територія використання | | |---------------------------------------+------------------------| |Ліцензія: | | |---------------------------------------+------------------------| |вид діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |серія, номер і термін дії | | |---------------------------------------+------------------------| |дата видачі ліцензії | | |---------------------------------------+------------------------| |територія здійснення діяльності | | |---------------------------------------+------------------------| |Строк дії висновку |Три місяці з дати видачі| ------------------------------------------------------------------
Керівник спеціалізованої установи _________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
____ _______________ 20__ року
(дата)
Реєстраційний номер та дата заяви:
N _________ від ___ ________ 200_ р.
Дата виконання ___ __________ 200_ р.
______________________________
(ініціали, прізвище виконавця)
________________
(тел. виконавця)
{ Положення доповнено Додатком 9 згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 1305 ( z0123-09 ) від
20.01.2009 }вверх