Документ z0675-08, первая редакция — Принятие от 02.04.2008
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.04.2008 N 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2008 р.
за N 675/15366

Про затвердження типових положень
про дитячий будинок-інтернат,
молодіжне відділення дитячого
будинку-інтернату системи праці
та соціального захисту населення

З метою удосконалення діяльності інтернатних установ,
приведення їх статутних документів у відповідність до чинного
законодавства та відповідно до Положення про Міністерство праці та
соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 02.11.2006 N 1543 ( 1543-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі документи, що додаються:
1.1. Типове положення про дитячий будинок-інтернат.
1.2. Типове положення про молодіжне відділення дитячого
будинку-інтернату ( z0676-08 ).
2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних, Головному управлінню соціального захисту
населення Київської, Управлінню праці та соціального захисту
населення Севастопольської міських державних адміністрацій
відповідно до затверджених типових положень забезпечити до
01.11.2008 з урахуванням місцевих умов розробку та затвердження
положень про інтернатні установи.
3. Уважати таким, що втратило чинність, Типове положення про
дитячий будинок-інтернат ( z0067-02 ), затверджене наказом
Мінпраці від 29.12.2001 N 549 ( z0066-02 ) "Про затвердження
типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян
похилого віку, інвалідів та дітей", зареєстроване у Міністерстві
юстиції 29.01.2002 за N 67/6355.
4. Департаменту у справах ветеранів та людей похилого віку
Мінпраці забезпечити державну реєстрацію цього наказу у
Міністерстві юстиції.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Онищука.
Міністр Л.Денісова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України В.М.Матвійчук
Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту Т.Кондратюк
Заступник Міністра освіти
і науки України П.Полянський
Заступник Міністра охорони
здоров'я України І.В.Яковенко
Заступник Міністра юстиції України В.В.Лутковська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
02.04.2008 N 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2008 р.
за N 675/15366

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про дитячий будинок-інтернат

1. Загальні положення
1.1. Дитячий будинок-інтернат (далі - будинок-інтернат) є
соціально-медичною установою для постійного проживання дітей віком
від 4 до 18 років (далі - вихованців) з утвореним у разі потреби
молодіжним відділенням для молоді віком від 18 до 35 років (далі -
осіб), що входить як структурний підрозділ до складу
будинку-інтернату, з вадами фізичного та/або розумового розвитку
та психічними розладами, які потребують стороннього догляду,
побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних
послуг.
1.2. Будинок-інтернат утворюється, реорганізовується та
ліквідовується за відповідним рішенням обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій за поданням
Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки
Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення
обласних, Головного управління соціального захисту населення
Київської, Управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міських держадміністрацій за погодженням з
Міністерством праці та соціальної політики України. Припинення діяльності будинку-інтернату може бути внаслідок
його реорганізації або ліквідації. У разі ліквідації будинку-інтернату його активи будуть
передані іншій установі відповідного типу або прийняті до доходу
обласного (у Автономній Республіці Крим - республіканського),
Київського та Севастопольського міського бюджету.
1.3. Будинок-інтернат підпорядкований відповідно Міністерству
праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним
управлінням праці та соціального захисту населення обласних,
Головному управлінню соціального захисту населення Київської,
Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської
міських держадміністрацій.
1.4. У своїй діяльності будинок-інтернат керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства праці та соціальної політики України та іншими
нормативно-правовими актами з питань, що регулюють діяльність
інтернатних установ, а також цим Положенням.
1.5. Будинки-інтернати поділяються на: 1.5.1. Будинки-інтернати I профілю - для вихованців з
фізичними вадами і збереженим інтелектом дошкільного та шкільного
віку, для яких самостійне пересування є значно утрудненим або
неможливим, які частково себе обслуговують (змішані за статтю). 1.5.2. Будинки-інтернати, де можуть одночасно функціонувати: відділення II профілю - для вихованців з помірною та глибокою
розумовою відсталістю та психічними розладами, які можуть
навчатись, самостійно пересуватись і обслуговуватись (розділені за
статтю); відділення III профілю - для вихованців з глибокою розумовою
відсталістю та психічними розладами, які можуть самостійно
пересуватись і не можуть самостійно обслуговуватись (розділені за
статтю); відділення IV профілю - для вихованців з глибокою розумовою
відсталістю та/або психічними розладами, які мають складні фізичні
вади, не можуть самостійно пересуватись (або пересуваються з
утрудненням) та самообслуговуватись (змішані за статтю).
1.6. У будинку-інтернаті за можливості та необхідності може
утворюватися молодіжне відділення для молоді віком від 18 до
35 років, порядок утворення та функціонування якого здійснюється
відповідно до Положення про молодіжне відділення дитячого
будинку-інтернату ( z0676-08 ).
2. Завдання будинку-інтернату
2.1. Основними завданнями будинку-інтернату є забезпечення
належних умов для проживання, навчання, виховання, медичної та
соціальної реабілітації та надання медичної допомоги вихованцям з
фізичними та/або розумовими вадами розвитку та психічними
розладами.
2.2. Вихованці будинку-інтернату забезпечуються відповідно до
встановлених норм: 2.2.1. Житлом з усіма комунально-побутовими зручностями,
одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем
та столовим посудом. 2.2.2. Раціональним харчуванням, у тому числі і дієтичним, з
урахуванням вікових груп і стану здоров'я вихованців, що
проживають у будинку-інтернаті, у межах натуральних норм
харчування. 2.2.3. Цілодобовим медичним обслуговуванням, уключаючи
надання невідкладної медичної допомоги до госпіталізації
вихованця; проведення адаптаційно-підтримуючої терапії
психотропними препаратами вихованцям, які лікувалися в
психоневрологічному стаціонарі і за висновком психіатрів
стаціонару можуть перебувати в будинку-інтернаті; консультативною
допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я; щорічним
літнім оздоровленням тощо. 2.2.4. Наданням комплексу реабілітаційних послуг відповідно
до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда. 2.2.5. Засобами медичної корекції слуху та зору,
зубопротезуванням, протезно-ортопедичними виробами,
немоторизованими засобами пересування (інвалідними колясками),
медикаментами та життєвонеобхідними ліками відповідно до медичного
висновку, у т.ч. життєво необхідними наркотичними або
психотропними препаратами. 2.2.6. Засобами навчання, виховання та корекції у
будинку-інтернаті. 2.2.7. Спортивним інвентарем для проведення
оздоровчо-спортивної корекції фізичних вад вихованців. 2.2.8. Реабілітаційною роботою, що сприяє адаптації
вихованців у новому середовищі. 2.2.9. Умовами для проведення заходів культурно-масової
роботи.
2.3. Вихованці, які перебувають на повному державному
утриманні в дитячому будинку-інтернаті, можуть бути передані на
усиновлення (удочеріння), під опіку, піклування, на виховання у
прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу в порядку,
установленому законодавством України. Влаштування вихованців до
сімейних форм виховання здійснюється виключно в інтересах дитини.
2.4. Адміністрація та весь персонал будинку-інтернату
сприяють налагодженню родинних зв'язків та підтримуванню прагнення
спілкування вихованців із сім'єю та родичами.
2.5. Педагогічні, медичні працівники будинку-інтернату,
фахівці з реабілітації, соціальні працівники тощо здійснюють
забезпечення навчального, корекційно-виховного та
психологічно-реабілітаційного процесу вихованців.
2.6. Для удосконалення навчального процесу, психологічної та
педагогічної корекції, медичного обслуговування вихованців у
будинку-інтернаті може створюватися на громадських засадах з числа
його працівників психолого-медико-педагогічна комісія.
3. Умови приймання, утримання
і відрахування з будинку-інтернату
3.1. До будинку-інтернату приймаються на державне утримання
діти віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового
розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я
потребують стороннього догляду, побутового обслуговування,
медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не
протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності
родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати.
3.2. Профіль будинку-інтернату чи профіль відділення
будинку-інтернату, до якого підлягає влаштуванню дитина з вадами
фізичного або розумового розвитку та психічними розладами,
визначається республіканською, обласною, Київською та
Севастопольською міськими психолого-медико-педагогічними
комісіями.
3.3. Документи для влаштування до будинку-інтернату
(молодіжного відділення) оформлюються за місцем постійного
проживання дитини (особи) батьками, опікунами (піклувальниками) чи
установами, де діти (особи) перебувають на утриманні та лікуванні,
і подаються відповідно Міністерству праці та соціальної політики
Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та
соціального захисту населення обласної, Головному управлінню
соціального захисту населення Київської, Управлінню праці та
соціального захисту населення Севастопольської міських
держадміністрацій. Відповідальними за достовірність інформації, наданої у
вищевказаних документах щодо майнових та інших інтересів дитини
(особи), є батьки, опікуни (піклувальники) чи установи, де діти
(особи) перебували на утриманні та лікуванні до зарахування до
дитячого будинку-інтернату (молодіжного відділення).
3.4. Якщо над дітьми, які влаштовані до будинку-інтернату, до
влаштування опікунство чи піклування не було встановлено,
адміністрація будинку-інтернату виконує обов'язки опікуна
(піклувальника) та одночасно вживає заходів щодо встановлення
опіки (піклування) над вихованцем (особою) згідно з чинним
законодавством.
3.5. Влаштування до будинку-інтернату або молодіжного
відділення будинку-інтернату здійснюється згідно з путівкою,
виданою відповідно Міністерством праці та соціальної політики
Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та
соціального захисту населення обласних, Головним управлінням
соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та
соціального захисту населення Севастопольської міських
держадміністрацій, завіреною печаткою установи, що її видала. Путівка видається на підставі: 3.5.1. Заяви батьків (опікунів, піклувальників, керівника
установи, де перебувала дитина, інших законних представників) про
прийняття дитини до будинку-інтернату або особи до молодіжного
відділення будинку-інтернату або особистої заяви при прийнятті або
переведенні до молодіжного відділення будинку-інтернату. 3.5.2. Рішення органу опіки та піклування про поселення до
будинку-інтернату, прийнятого на підставі висновку лікарської
комісії за участю лікаря-психіатра. 3.5.3. Копій судових рішень щодо позбавлення батьківських
прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав,
стягнення аліментів тощо. 3.5.4. Копій рішень органів опіки та піклування про
встановлення опіки (піклування) над вихованцями до 18 років, які
цього потребують. 3.5.5. Копій судових рішень про встановлення опіки над
недієздатними особами. 3.5.6. Документів, що підтверджують статус дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування. 3.5.7. Опису належного рухомого та нерухомого майна (за
наявності), документів про право вихованця на конкретну житлову
площу, відомостей про осіб, які відповідають за його збереження. 3.5.8. Довідки про склад сім'ї за встановленою формою. 3.5.9. Акта обстеження матеріально-побутових умов проживання
батьків (опікунів, піклувальників), з якими проживала дитина. 3.5.10. Свідоцтва про народження для осіб, які не досягли
16-річного віку. 3.5.11. Висновку психолого-медико-педагогічної комісії. 3.5.12. Виписки з історії розвитку дитини. 3.5.13. Медичної довідки про стан здоров'я. 3.5.14. Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда
(інваліда) (за наявності). 3.5.15. Довідки про розмір призначеної державної соціальної
допомоги або пенсії (за умови призначення). 3.5.16. Психолого-педагогічної характеристики (для вихованця,
влаштованого з будинку-дитини, навчального закладу тощо). 3.5.17. Довідки про освіту для вихованців, які навчалися в
закладах освіти. 3.5.18. Трьох фотокарток розміром 3 х 4 см. 3.5.19. Копії паспорта для осіб віком старше 16 років. 3.5.20. Довідки про відкриття батьками (опікунами,
піклувальниками) рахунку в банку за місцем розташування
інтернатної установи для перерахування пенсії, державної
соціальної допомоги та інших видів виплат на особистий рахунок
вихованця відповідно до чинного законодавства. 3.5.21. У разі відсутності одного з вищезазначених документів
допускається влаштування до будинку-інтернату за умови перебування
дитини (особи) у складних життєвих обставинах. Адміністрація
будинку-інтернату спільно з установою, з якої направляється на
влаштування дитина (особа), сприяє якнайшвидшому оформленню
відсутнього документа.
3.6. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, які досягли 16-річного віку, адміністрація
будинку-інтернату оформляє паспорт, а після досягнення ними
18-річного віку забезпечує особистий огляд Медико-соціальною
експертною комісією для встановлення групи інвалідності та в разі
її встановлення - отримання довідки встановленого зразка.
3.7. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, які не мають опікунів (піклувальників), адміністрація
будинку-інтернату оформляє пенсійну справу або особову справу
одержувача державної соціальної допомоги, сприяє присвоєнню
ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів і відкриттю особистого рахунку на ім'я
вихованця у відділеннях банку.
3.8. Пенсійна справа вихованцям (особам) оформляється за їх
постійним місцем проживання (реєстрації).
3.9. Вихованцям, які проживають у будинку-інтернаті, державна
соціальна допомога і пенсія призначаються та виплачуються
відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) та
"Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ).
3.10. При влаштуванні до будинку-інтернату вихованці (особи)
проходять санітарно-гігієнічну обробку зі зміною одягу та взуття і
розміщуються в приймально-карантинне відділення на 14 днів для
подальшого спостереження, після чого переводяться на постійне
місце проживання у відповідні кімнати.
3.11. Розміщення вихованців (осіб) по житлових кімнатах
проводиться за рекомендацією лікаря або
психолого-медико-педагогічної комісії будинку-інтернату з
урахуванням індивідуальних особливостей, віку та діагнозу
основного захворювання.
3.12. Власний одяг та інші речі вихованців (осіб), які
влаштовуються до будинку-інтернату, на бажання батьків, опікунів
(піклувальників) повертаються. Якщо батьки не забирають із собою
особистих речей, вони здаються за списком, складеним у чотирьох
примірниках черговою медсестрою і підписаним сестрою-господаркою,
до комори будинку-інтернату, продезінфіковані, випрані і приведені
в належний вигляд. Одна копія опису власних речей вихованців
видається батькам, опікунам (піклувальникам), а інші -
зберігаються з речами, у бухгалтерії та в особовій справі
вихованця. Вихованці (особи) мають право мати власні речі. Батьки,
опікуни (піклувальники), благодійні організації або інші особи
можуть забезпечувати дитину особистими речами, що складатимуть її
власність. Речі повинні бути в належному стані, відповідати
вимогам діючого санітарного законодавства та не заважати іншим
вихованцям (особам). Повернення речей з комори будинку-інтернату проводиться з
дозволу адміністрації на вимогу батьків, опікунів (піклувальників)
або при виписці (переведенні) вихованця (особи).
3.13. Для організації навчально-виховного та трудового
процесів класи та навчально-виховні групи формуються з урахуванням
потреб індивідуальних програм реабілітації, індивідуальних
можливостей вихованців.
3.14. Навчально-виховний процес забезпечується і проводиться
з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2004
N 848 ( 848-2004-п ) "Про затвердження Державного стандарту
початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку".
3.15. Навчально-виховний процес будується за науково
обґрунтованим змістом, методами та формами навчання, які
забезпечують набуття вихованцями необхідних знань, умінь та
навичок, корекції психічних та фізичних вад вихованців та є
складовою медико-соціальної реабілітації.
3.16. Розпорядок дня інтернату складається на літній та
осінньо-зимово-весняний періоди і затверджується директором.
3.17. Тривалість нічного сну для вихованців установлюється
директором за рекомендацією лікаря (психолого-медико-педагогічної
комісії будинку-інтернату) і становить 8-10 годин, а також
1,5-2 години післяобіднього сну в групах вихованців дошкільного
віку.
3.18. Під час приймання їжі вихованцями, яке проводиться при
обов'язковому нагляді вихователів, медичного персоналу та
чергового по будинку-інтернату, персонал закладу стежить за
безпекою вихованців та надає необхідну допомогу тим з них, які її
потребують, з метою повноцінного та правильного споживання їжі. Проміжки часу між прийманням їжі не повинні бути більше ніж
чотири години, останнє приймання їжі організовується за дві години
до сну.
3.19. Переведення вихованців (осіб) до будинку-інтернату
іншого профілю, який відповідає стану їхнього здоров'я,
здійснюється за поданням адміністрації будинку-інтернату на
підставі рішення психолого-медико-педагогічної комісії та
відповідного наказу Міністерства праці та соціальної політики
Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та
соціального захисту населення обласних, Головного управління
соціального захисту населення Київської, Управління праці та
соціального захисту населення Севастопольської міських
держадміністрацій.
3.20. За заявою батьків, опікунів (піклувальників) та за
наявності поважних причин вихованці (особи) можуть бути переведені
до будинку-інтернату іншого регіону лише за узгодженням відповідно
між Міністерством праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального
захисту населення обласних, Головним управлінням соціального
захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального
захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій (за
місцем розташування установи, у якій перебуває вихованець та до
якої переводиться).
3.21. Тимчасове вибуття вихованців (осіб) за особистими
мотивами або на канікули здійснюється з дозволу адміністрації
будинку-інтернату, який надається з урахуванням висновку лікаря
про можливість виїзду, за наявності письмової заяви батьків,
опікунів (піклувальників), які згодні прийняти вихованця і
забезпечити належний догляд. З метою збереження родинних зв'язків
та можливості повернення у сім'ю відповідно до звернення родичів
вихованця (особи) та за його згодою, адміністрація
будинку-інтернату в індивідуальному порядку може розглядати
можливість тимчасового вибуття вихованця (особи) не більше ніж на
два місяці підряд. Крім того, на період літніх канікул - на термін
до трьох місяців. Вихованці з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які тимчасово вибувають з
будинку-інтернату на лікування (без обмеженого терміну), наказом
по будинку-інтернату знімаються із забезпечення харчуванням з дня
вибуття, але залишаються у списках вихованців, і пенсія або
державна соціальна допомога за період відсутності виплачується
відповідно до чинного законодавства. Адміністрація будинку-інтернату в разі госпіталізації
вихованця до закладу охорони здоров'я за направленням
будинку-інтернату забезпечує на весь період лікування вихованця
необхідними медикаментами, продуктами харчування, засобами
медичного призначення тощо. Вихованці (особи), які вибувають з інтернатної установи на
лікування до санаторно-курортних закладів, або на канікули, або
лікування за особистою заявою батьків, опікунів (піклувальників)
на термін понад 15 днів, наказом по будинку-інтернату знімаються
із забезпечення харчуванням з дня вибуття, але залишаються у
списках мешканців, і пенсія або допомога за період відсутності
виплачується їм у повному розмірі. Витрати, пов'язані з тимчасовим вибуттям вихованців (осіб) до
родичів або до інших осіб, будинком-інтернатом не компенсуються.
3.22. Вихованці будинків-інтернатів I профілю, які закінчили
9 класів загальноосвітньої школи або здобули середню освіту і
направляються на працевлаштування або на навчання в інші навчальні
заклади, підлягають відрахуванню з будинку-інтернату.
3.23. Вихованці будинків-інтернатів II профілю за умови
успішного проходження індивідуальної програми реабілітації на
бажання можуть бути працевлаштовані і підлягають відрахуванню з
будинку-інтернату.
3.24. Після досягнення 18-річного віку вихованці: відраховуються з будинку-інтернату на утримання батьків,
опікунів (піклувальників) за їх заявою; за особистою заявою або заявою опікунів (піклувальників) та
на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра
переводяться до молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату,
до психоневрологічного інтернату або будинку-інтернату для
громадян похилого віку та інвалідів.
3.25. Вихованці, які не досягли 18 років, відраховуються з
будинку-інтернату лише з дозволу відповідно Міністерства праці та
соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
праці та соціального захисту населення обласних, Головного
управління соціального захисту населення Київської, Управління
праці та соціального захисту населення Севастопольської міських
держадміністрацій за наявності однієї з підстав: 3.25.1. Заяви батьків, опікунів (піклувальників), які мають
змогу їх утримувати і забезпечувати необхідний догляд. 3.25.2. Висновку відповідної психолого-медико-педагогічної
комісії про необхідність зміни для вихованця профілю інтернатної
установи. 3.25.3. Рішення медико-соціальної експертної комісії про
втрату статусу інваліда.
3.26. Під час відрахування з будинку-інтернату вихованцю
видаються: 3.26.1. Особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код,
документи про інвалідність). 3.26.2. Закріплений за ним одяг, білизна і взуття за сезоном;
власні речі і цінності (ощадна книжка, акції, цінні папери тощо),
які зберігалися в будинку-інтернаті. 3.26.3. Довідка із зазначенням часу перебування в цій
установі та медичні документи, які містять дані про перебіг
захворювання. 3.26.4. Свідоцтво про освіту для вихованців будинку-інтернату
I профілю. 3.26.5. Психолого-педагогічна характеристика, де вказується
обсяг знань, умінь та навичок, які опановано вихованцем під час
перебування у будинку-інтернаті для вихованців II та III профілів.
4. Фінансова і виробничо-господарська
діяльність будинку-інтернату
4.1. Будинок-інтернат є юридичною особою, фінансується з
бюджету Автономної Республіки Крим, областей та бюджету міст Києва
та Севастополя, має печатку, штамп із своїм найменуванням,
самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків.
4.2. Фінансово-господарська діяльність будинку-інтернату
здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, що
затверджуються Міністерством праці та соціальної політики
Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та
соціального захисту населення обласних, Головним управлінням
соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та
соціального захисту населення Севастопольської міських
держадміністрацій.
4.3. У будинку-інтернаті можуть утворюватися підсобні
господарства, різноманітні промислові і переробні
міні-виробництва, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові)
майстерні, цехи, дільниці з необхідним інвентарем, устаткуванням і
обладнанням, технікою, транспортом та знаряддями
сільськогосподарського виробництва, що здійснюють свою діяльність
відповідно до чинного законодавства, у тому числі Положення про
підсобне господарство та промислові виробництва інтернатних
установ Міністерства соціального захисту населення України,
затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення
України від 01.04.97 N 42 ( z0413-97 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 19.09.97 за N 413/2217.
4.4. Трудове навчання і профорієнтація у будинку-інтернаті
здійснюються у навчально-виробничих майстернях, підсобних
господарствах, на навчально-дослідних ділянках, земельних наділах,
промислових міні-виробництвах з обов'язковим дотриманням правил
безпеки, урахуванням профілю будинку-інтернату і вимог санітарного
законодавства.
4.5. Стимулювання праці працівників будинку-інтернату та в
окремих випадках вихованців (осіб), які мають право працювати в
підсобному господарстві, здійснюється згідно з Положенням про
преміювання, розробленим керівництвом інтернатної установи за
погодженням з профспілковим комітетом або уповноваженими трудовим
колективом особами, яке затверджується відповідно Міністерством
праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними
управліннями праці та соціального захисту населення обласних,
Головним управлінням соціального захисту населення Київської,
Управлінням праці та соціального захисту населення
Севастопольської міських держадміністрацій в межах фонду
заробітної плати зазначеної установи.
4.6. Економічні і виробничі відносини будинку-інтернату з
підприємствами і організаціями всіх форм власності здійснюються на
підставі договорів.
4.7. Реалізація надлишкової продукції, що виробляється у
структурних підрозділах будинку-інтернату, здійснюється відповідно
до чинного законодавства.
4.8. Будинок-інтернат для розвитку матеріально-технічної
бази, благоустрою, культурно-виховної роботи може отримувати та
використовувати гуманітарну та благодійну допомоги підприємств,
організацій, релігійних конфесій, благодійних об'єднань та окремих
осіб.
4.9. Будинок-інтернат придбаває, використовує та знищує
наркотичні та психотропні засоби відповідно до чинного
законодавства.
5. Керівництво будинку-інтернату
5.1. Очолює будинок-інтернат директор, який призначається на
посаду і звільняється з посади за відповідним рішенням обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за
поданням Міністерства праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту
населення обласних, Головного управління соціального захисту
населення Київської, Управління праці та соціального захисту
населення Севастопольської міських держадміністрацій, погодженим з
Міністерством праці та соціальної політики України.
5.2. Директор будинку-інтернату, обслуговуючий персонал є
відповідальними за збереження життя та здоров'я вихованців,
дотримання їх прав та забезпечення належних соціальних гарантій.
5.3. Директор будинку-інтернату: 5.3.1. Несе персональну відповідальність за результати
діяльності будинку-інтернату. 5.3.2. Представляє будинок-інтернат у всіх установах,
підприємствах і організаціях, розпоряджається у встановленому
законодавством порядку його майном і коштами, укладає договори. 5.3.3. У межах своєї компетенції видає накази по
будинку-інтернату, затверджує функціональні обов'язки працівників
будинку-інтернату, вирішує питання добору кадрів, уживає заходів
заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни та невиконання
функціональних обов'язків накладає стягнення на працівників. 5.3.4. За рекомендацією лікаря психіатра, психолога
(психолого-медико-педагогічної комісії) визначає умови проживання,
виховання і навчання вихованців (осіб) у будинку-інтернаті. 5.3.5. Затверджує Правила внутрішнього розпорядку. 5.3.6. Координує роботу педагогічної ради,
психолого-медико-педагогічної комісії та атестаційної комісії. 5.3.7. Визначає структуру виробничих підрозділів та
затверджує положення про них. 5.3.8. Координує заходи із забезпечення виробничих
підрозділів матеріально-технічними ресурсами, запчастинами,
насінням, племінним поголів'ям та кормами. 5.3.9. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання
правил техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і протипожежної
безпеки. 5.3.10. Контролює збереження, облік сировини та продукції
виробничих підрозділів, її використання та реалізацію. 5.3.11. Відповідає за ведення бухгалтерського та
статистичного обліку, складання звітності за затвердженими формами
і подання її в установлені терміни відповідним органам. 5.3.12. Разом з профспілковим органом або особами
уповноваженими трудовим колективом: 5.3.12.1. Розробляє Положення про будинок-інтернат, що
затверджується відповідно Міністерством праці та соціальної
політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці
та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням
соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та
соціального захисту населення Севастопольської міських
держадміністрацій. 5.3.12.2. Розробляє Положення про преміювання працівників
будинку-інтернату, що затверджується відповідно Міністерством
праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними
управліннями праці та соціального захисту населення обласних,
Головним управлінням соціального захисту населення Київської,
Управлінням праці та соціального захисту населення
Севастопольської міських держадміністрацій. 5.3.12.3. Розробляє за необхідності, на основі цього Типового
положення, положення про молодіжне відділення, що затверджується
відповідно Міністерством праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального
захисту населення обласних, Головним управлінням соціального
захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального
захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій. 5.3.13. З метою підвищення кваліфікації, персональної
відповідальності при виконанні професійних обов'язків та
ефективності праці, морального та матеріального стимулювання,
спрямованих на удосконалення діяльності установи, складає графік
проходження атестації педагогічного та медичного персоналу
відповідно до чинного законодавства.
5.4. Адміністрація будинку-інтернату, яка виконує функцію
опікуна (піклувальника), несе повну відповідальність за збереження
та використання майна, захищає майнові права та інтереси вихованця
(особи).
6. Формування та ведення особових справ
вихованців та підопічних молодіжних відділень
6.1. Формування та ведення особової справи розпочинається з
дати влаштування вихованця на проживання до дитячого
будинку-інтернату.
6.2. Особові справи вихованців (осіб) належать до переліку
документів постійного зберігання.
6.3. В особовій справі повинні міститися такі документи: путівка на влаштування до будинку-інтернату, яка видана
відповідно Міністерством праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального
захисту населення обласних, Головним управлінням соціального
захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального
захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій; копія наказу по будинку-інтернату про влаштування вихованця
на державне утримання в дану установу (постійне, тимчасове
проживання із зазначенням терміну); заява батьків (опікунів, піклувальників) чи керівника
установи, де раніше перебувала дитина, про влаштування дитини до
будинку-інтернату; копії судових рішень щодо позбавлення батьківських прав,
відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, стягнення
аліментів тощо; копії судових рішень або рішень органів опіки та піклування
про встановлення опіки (піклування) над вихованцями (особами), які
цього потребують; документи, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування; опис належного рухомого та нерухомого майна (за умови
наявності), документи про право вихованця на конкретну житлову
площу, відомості про осіб, які відповідають за його збереження; довідка про склад сім'ї за встановленою формою; свідоцтво про народження для осіб, які не досягли 16-річного
віку; висновок психолого-медико-педагогічної комісії; виписка з історії розвитку дитини; психолого-педагогічна характеристика на вихованця із
зазначенням обсягу знань, умінь і навичок; медична довідка про стан здоров'я дитини; довідка про освіту дитини, яка навчалася в закладах освіти; копія паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу)
вихованця старше 16 років; копія довідки Медико-соціальної експертної комісії про
наявність групи інвалідності (для вихованців старше 18 років); копія пенсійного посвідчення та/або посвідчення про виплату
державної соціальної допомоги; довідка про розмір призначеної допомоги або пенсії (за умови
призначення); акт передачі особистих речей на зберігання у камеру схову (за
потреби); копія повідомлення районному управлінню праці та соціального
захисту населення про влаштування дитини до будинку-інтернату; стислі біографічні дані вихованця (особи), дані щодо батьків,
родичів опікунів (піклувальників), надані ними; заяви й інші письмові звернення вихованця (батьків, родичів,
опікунів (піклувальників), з якими він звертається до
адміністрації будинку-інтернату; дві фотокартки розміром 3 х 4 см.; опис документів, що містяться в особовій справі.
6.4. Формування, ведення та зберігання особової справи
здійснюються адміністрацією будинку-інтернату, де проживає
вихованець (особа).
6.5. Про призначення відповідальної особи з числа
адміністрації будинку-інтернату, яка формує, веде і зберігає
особові справи, видається наказ будинку-інтернату.
6.6. Паспорт та/або інші особисті документи вихованців на їх
бажання, на бажання батьків, опікунів (піклувальників) можуть
зберігатися в особовій справі. У цьому випадку документи
заносяться до опису та видаються під розпис на руки вихованцям, їх
батькам, опікунам чи піклувальникам при відрахуванні вихованців з
будинку-інтернату та/або на їх першу вимогу.
6.7. В особовій справі можуть накопичуватись дані про
вихованця, які відображають його поведінку, листування
адміністрації будинку-інтернату стосовно вихованця з іншими
установами та закладами.
6.8. При переведенні вихованця до іншої інтернатної установи
особова справа разом з витягом з історії хвороби пересилається
поштою листом з повідомленням на нове місце проживання. Оригінал
історії хвороби (медична справа) пересиланню не підлягає.
7. Контроль за діяльністю будинку-інтернату
7.1. Контроль за якістю харчування, соціально-побутового і
медичного обслуговування вихованців (осіб), які проживають у
будинку-інтернаті, додержанням санітарно-протиепідемічного режиму
та наданням спеціалізованої медичної допомоги здійснюють
відповідно Міністерство праці та соціальної політики України,
Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки
Крим, головні управління праці та соціального захисту населення
обласних, Головне управління соціального захисту населення
Київської та Управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міських держадміністрацій спільно з органами
охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.
7.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської
діяльності будинку-інтернату проводяться відповідно Міністерством
праці та соціальної політики України, Міністерством праці та
соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними
управліннями праці та соціального захисту населення обласних,
Головним управлінням соціального захисту населення Київської та
Управлінням праці та соціального захисту населення
Севастопольської міських держадміністрацій та іншими спеціально
уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства
України.
Начальник відділу
стаціонарних установ
та санаторно-курортного
лікування В.Павлюченковверх