Документ z0656-16, действует, текущая редакция — Принятие от 11.04.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.05.2016. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

11.04.2016  № 74


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2016 р.
за № 656/28786

Про внесення змін до Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Відповідно до абзацу сьомого пункту 9 Положення про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564, підпункту 21 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, та враховуючи вимоги підпункту 2 пункту 7 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» при формуванні професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 30 березня 2015 року № 65, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 року за № 422/26867, що додаються.

2. Відділу організації професійного навчання Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. Ващенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
державної служби
11.04.2016 № 74


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2016 р.
за № 656/28786

ЗМІНИ
до Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

1. Абзац п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

«орієнтовний розподіл навчального часу на проведення аудиторних занять і самостійної навчальної роботи із зазначенням кількості кредитів (враховуючи, що обсяг одного кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС) становить 30 годин);».

2. Абзац десятий пункту 19 після слів «контрольних заходів», доповнити словами «, із зазначенням кількості кредитів ЄКТС;».

3. У пункті 20:

абзац четвертий після слів «навчальних годин» доповнити словами «та кредитів ЄКТС»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Розподіл часу на аудиторні заняття і самостійну роботу (із зазначенням кількості кредитів ЄКТС) здійснюється за модульним принципом (кількість годин/кредитів ЄКТС, відведених на вивчення кожної з тем, не зазначається).»;

в таблиці абзацу шостого:

після слова «годин» доповнити словом та абревіатурою «/кредитів ЄКТС»;

після слів «аудиторні заняття» та «самостійна робота» доповнити словами та абревіатурою «години/кредити ЄКТС».

4. У пункті 28:

абзац другий після слів «визначається в» доповнити словами «кредитах ЄКТС та»;

абзац третій після слів «на день» доповнити цифрами та словами «(0,3 кредиту ЄКТС)»;

абзац четвертий після слова «роботи» доповнити цифрами та словами «(1,8 кредиту ЄКТС)».

5. Пункт 29 викласти у такій редакції:

«29. Обсяг часу професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад становить 3,6 кредиту ЄКТС (108 годин) з урахуванням аудиторних занять і самостійної роботи, з них 2,4 кредиту ЄКТС (72 години) аудиторних занять. Для тематичних професійних програм підвищення кваліфікації (з питань контролю, запобігання та протидії корупції) обсяг часу повинен бути не менше ніж 2,4 кредиту ЄКТС (72 години) з урахуванням аудиторних занять та самостійної роботи.

У разі потреби навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації може здійснюватись у декілька етапів, при цьому загальний обсяг часу на підвищення кваліфікації має становити 3,6 кредиту ЄКТС (108 годин) з урахуванням аудиторних занять, самостійної роботи, дистанційного та інших інтерактивних технологій навчання.».

6. Пункт 31 викласти в такій редакції:

«31. Професійні програми підвищення кваліфікації розробляються відповідними навчальними закладами, узгоджуються з Національним агентством України з питань державної служби та органами, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Начальник Відділу
організації професійного
навчання НацдержслужбиО.Л. Глазковвверх