Документ z0648-05, действует, текущая редакция — Принятие от 10.06.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.06.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.06.2005 N 59/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2005 р.
за N 648/10928

Про внесення змін до Інструкції
про призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень,
затвердженої наказом Міністерства юстиції України
від 08.10.98 N 53/5

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ) та з метою забезпечення єдиного підходу при проведенні
судових експертиз і підвищення якості проведення судових експертиз
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції про призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 ( z0705-98 ) і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.98 за
N 705/3145, такі зміни:
1.1. У розділі 1: у підпункті 1.2.1 пункту 1.2 слова "вибухово-технічна"
замінити словом "вибухотехнічна"; у підпункті 1.2.6 пункту 1.2 слова "(у тому числі
бухгалтерська)" виключити; підпункт 1.2.9 пункту 1.2 після слова "комплексів" доповнити
словами "паїв; цінних паперів"; пункт 1.3 після слова "нотаріусів" доповнити словами
"банківських установ, страхових компаній" та після слів "висновках
спеціалістів" доповнити словами "а також можуть надаватися у
вигляді рецензій згідно з чинним законодавством України"; пункт 1.5 доповнити новим абзацом такого змісту: "За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або
недоцільність проведення експертизи в установі за зоною
обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу,
зазначивши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання
експертам іншої установи"; пункт 1.9 після слів "при проведені експертиз в" доповнити
словом "державній"; пункт 1.10 після слів "юридичної особи" доповнити словами "що
не є державною установою"; абзац п'ятий пункту 1.13 після слів "за характером
досліджень" доповнити словами "(використання криміналістичного
обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення
експериментальних досліджень, застосування декількох методів)"; абзац шостий пункту 1.13 після слів "якщо експертиза"
доповнити словами "є особливо складною або комплексною чи потребує
залучення фахівців з інших відомств, установ, організацій".
1.2. У розділі 3: пункт 3.8 викласти в такій редакції: "3.8. Оформлення матеріалів для призначення комісійної
експертизи здійснюється за правилами, викладеними в пункті 3.7
цієї Інструкції"; пункт 3.10 виключити.
1.3. У розділі 4: в абзаці другому пункту 4.10 слова "спільний висновок
експертизи" замінити словами "спільний висновок експертів"; у пункті 4.16 номери пунктів 4.10-4.14 замінити на номери
4.11-4.15; у пункті 4.20 номер пункту 4.11 замінити на номер пункту
4.12.
2. Управлінню експертного забезпечення правосуддя
(Л.М.Головченко) подати цей наказ на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і
доповненнями).
3. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України І.І.Ємельянову.
В.о. Міністра А.П.Заєцьвверх