Документ z0647-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.06.2009, основание - z0438-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 237 від 16.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
9 серпня 2002 р.
N 647/6935
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства оборони
N 170 ( z0438-09 ) від 10.04.2009 }
Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення
про проходження військової служби особами офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
N 79 ( z0287-03 ) від 31.03.2003
N 304 ( z0907-03 ) від 23.09.2003
N 378 ( z0772-05 ) від 06.07.2005
N 648 ( z1290-05 ) від 27.10.2005
N 63 ( z0139-06 ) від 07.02.2006
N 549 ( z1085-06 ) від 21.09.2006 }

Відповідно до Законів України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2085-12 ) (із змінами і
доповненнями), "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил
України до інших держав" ( 1518-14 ), "Про участь України в
міжнародних миротворчих операціях" ( 613-14 ) та Указу Президента
України від 7 листопада 2001 року N 1053 ( 1053/2001 ) "Про
положення про проходження військової служби відповідними
категоріями військовослужбовців" (із змінами і доповненнями)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок організації виконання
Положення про проходження військової служби особами офіцерського
складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, що
додається.
2. Накази Міністра оборони України від 30 червня 1993 року
N 141 "Про введення в дію Інструкції про порядок застосування в
Збройних Силах України Тимчасового положення про проходження
військової служби особами офіцерського складу" (зі змінами та
доповненнями), від 20 серпня 1993 року N 194 "Про порядок
укладення контрактів з громадянами України, які приймаються на
військову службу до Збройних Сил України на посади офіцерського
складу, прапорщиків і мічманів", від 17 вересня 1993 року N 210
"Про введення в дію Інструкції про порядок застосування в Збройних
Силах України Тимчасового положення про проходження військової
служби прапорщиками і мічманами", від 23 жовтня 1993 року N 249
"Про затвердження Переліку окремих категорій військовослужбовців,
які за їх згодою можуть бути звільнені з військової служби за
віком, якщо їм до досягнення встановленого граничного віку
залишилося п'ять і менше років, за умови наявності в них права на
одержання пенсії за вислугу років" та від 4 листопада 1994 року
N 264 "Про введення в дію Інструкції про порядок відбору
військовослужбовців і працівників Збройних Сил України для роботи
та навчання за кордоном" скасувати.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Генерального штабу Збройних Сил України.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України
генерал армії України В.П. Шкідченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
16.07.2002 N 237
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 серпня 2002 р.
N 647/6935
ІНСТРУКЦІЯ
про організацію виконання Положення про проходження
військової служби особами офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України
( У тексті Інструкції слова "атестаційна картка
військовослужбовця", "морально-етичні,
професійні, ділові, особисті якості" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "оцінна
картка військовослужбовця",
"військово-професійні, ділові та особистісні
якості" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства оборони N 63 ( z0139-06 )
від 07.02.2006 )
1. Загальні засади
1.1. Ця Інструкція визначає механізм реалізації вимог
Положення про проходження військової служби особами офіцерського
складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України,
затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 року
N 1053/2001 ( 1053/2001 ) (далі - Положення).
1.2. Застосування норм, передбачених Положенням
( 1053/2001 ), до осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів)
здійснюється рішенням посадових осіб, яким таке право надано самим
Положенням. У разі тимчасової відсутності вищезгаданих посадових осіб
таке застосування здійснюється рішенням осіб, які відповідно до
письмового наказу їх тимчасово заміщують.
1.3. На осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), які
подаються до присвоєння військового звання, поновлення у
військовому званні, призначення на посаду, переміщення по службі,
залишення на військовій службі понад граничний вік, звільнення з
військової служби, направлення до підрозділів Збройних Сил України
у складі миротворчих контингентів, до миротворчого персоналу,
місій ООН (далі - миротворчі підрозділи) та навчання за кордоном в
органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях,
військових частинах, військових навчальних закладах, установах та
організаціях Збройних Сил України (далі - військові частини)
оформляються Подання (додаток 1) та Подання до присвоєння
чергового військового звання (додаток 2). У поданнях обов'язково
відображаються рівень індивідуальної підготовки офіцера та оцінка
виконання планів і програм бойової підготовки з'єднанням,
військовою частиною чи підрозділом, у якому він проходить
військову службу, індивідуальних результатів офіцера, прапорщика
(мічмана) за підсумками контрольних занять, підсумкових перевірок,
інспектувань Головною інспекцією Міністерства оборони України та
ревізій контрольно-ревізійних органів. Посадові особи, які
підписали подання, відповідають за об'єктивність та достовірність
викладених у ньому відомостей. ( Пункт 1.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства оборони N 648 ( z1290-05 ) від
27.10.2005 )
1.4. З метою збереження досвідчених кадрів або в разі
неможливості укомплектування окремих посад фахівцями належного
рівня кваліфікації командири (начальники), починаючи від командира
окремого батальйону та прирівняних до нього осіб і вище, на
підставі заяви офіцера, який проходить кадрову військову службу,
порушують клопотання перед вищим начальником про залишення офіцера
на військовій службі понад граничний вік до 5 років, а докторів
наук і професорів - до 10 років. При цьому таке клопотання
порушується за умови визнання офіцера придатним до військової
служби за станом здоров'я. Документи щодо залишення офіцерів на військовій службі понад
граничний вік надсилаються до Головного управління кадрової
політики Міністерства оборони України до 1 жовтня року, що передує
даті досягнення ними граничного віку перебування на військовій
службі. У такому самому порядку порушуються клопотання про залишення
на військовій службі понад граничний вік військовослужбовців, які
проходять військову службу за контрактом. З такими офіцерами,
прапорщиками (мічманами) укладається новий контракт на строк не
більше 5 років. Рішення про залишення на військовій службі понад граничний
вік прапорщиків (мічманів) приймається посадовими особами, яким
надано право звільняти їх з військової служби (пункт 73
Положення) ( 1053/2001 ). Накази по особовому складу щодо
залишення осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) на
військовій службі понад граничний вік доводяться до них особисто
командирами військових частин.
1.5. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), щодо
залишення яких на військовій службі понад граничний вік
позитивного рішення не прийнято, включаються до плану звільнення з
військової служби на наступний рік, про що командири повідомляють
їх особисто.
1.6. Подання осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів)
до звільнення з військової служби до закінчення строку, на який їм
продовжено службу, підписується командиром військової частини, а
щодо осіб, відряджених до органів виконавчої влади, інших
цивільних установ, - керівником відповідного органу виконавчої
влади, цивільної установи і надсилається за підпорядкованістю до
посадової особи, яка видавала наказ про залишення на військовій
службі понад граничний вік.
1.7. Дозвіл командира/начальника (від командира з'єднання і
вище) про надання військовослужбовцю можливості навчатися у вищому
навчальному закладі без відриву від служби надається на підставі
його заяви. Дозвіл на навчання без відриву від служби оголошується
наказом командира військової частини, де проходить військову
службу військовослужбовець.
2. Прийняття на військову службу за контрактом
2.1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни
України, зазначені в підпункті "а" пункту 5 Положення
( 1053/2001 ), які виявили бажання служити в Збройних Силах
України і відповідають вимогам проходження військової служби. На військову службу на посади офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) приймаються військовозобов'язані, визнані
військово-лікарськими комісіями придатними за станом здоров'я до
проходження військової служби і мають відповідну підготовку, та
жінки, придатні за станом здоров'я до проходження військової
служби в мирний час. Контракт для прийняття на військову службу не може бути
укладено з громадянами, які були звільнені з військової служби у
запас за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним
вироком суду, що набрав законної сили, або у зв'язку із
систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. Посади, що підлягають заміщенню особами офіцерського складу з
оперативно-стратегічним чи оперативно-тактичним рівнем підготовки
в органах управління, від оперативного командування і вище не
підлягають комплектуванню офіцерами, прийнятими на військову
службу із запасу за першим контрактом.
2.2. Для планового відбору кандидатів із числа
військовозобов'язаних, а також жінок з відповідною освітою та
спеціальною підготовкою для прийняття на військову службу
командири військових частин подають заявки, у яких зазначаються: найменування та пункт дислокації (адреси та номери телефонів
військової частини); посади та військово-облікові спеціальності, на які необхідно
відібрати кандидатів, розміри грошового забезпечення за посадами
(розряд за посадою - для прапорщиків (мічманів)). Якщо посада, на яку потрібно відібрати кандидата, пов'язана з
роботою з документами, що містять державну таємницю, то в заявці
вказується форма допуску. Командир військової частини, діяльність якої пов'язана з
державною таємницею, крім того, у заявці зазначає додаткові вимоги
до кандидатів для проходження військової служби за контрактом у
цій військовій частині. Заявки подаються двічі на рік - до 15 травня та 15 листопада:
для прийняття на військову службу осіб офіцерського складу - за
підпорядкованістю в органи кадрової роботи оперативних
командувань, начальникам управлінь центрального апарату
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, а для прийняття на військову службу прапорщиків
(мічманів) - до військових комісаріатів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських військових
комісаріатів (далі - обласних військових комісаріатів).
2.3. Головне управління кадрової політики Міністерства
оборони України на підставі узагальнених даних про штатні вакантні
посади, що підлягають заміщенню особами офіцерського складу за
військово-обліковими спеціальностями і в яких є потреба у Збройних
Силах України, з урахуванням організаційно-штатних заходів щорічно
до 15 лютого визначає чисельність офіцерів запасу в поточному році
для прийняття на військову службу.
2.4. Розпорядження щодо комплектування посад особами
офіцерського складу військових частин шляхом прийняття на
військову службу за контрактом офіцерів запасу доводяться
управліннями кадрів оперативних командувань до обласних військових
комісаріатів з урахуванням наявності мобілізаційних ресурсів та
дислокування військових частин. Виконання заходів щодо підбору кандидатів для прийняття на
військову службу, визначення відповідності їх вимогам проходження
військової служби та оформлення документів покладається на обласні
військові комісаріати, підпорядковані їм районні (міські)
військові комісаріати та командирів військових частин.
2.5. Громадяни, які бажають бути прийнятими на військову
службу за контрактом, подають заяву у районний (міський)
військовий комісаріат за місцем перебування на військовому обліку
або у військову частину, де бажають служити. У заяві зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження; місце народження; найменування військової частини, штатна посада, на якій
громадянин бажає проходити військову службу, освіта (професія,
отримана військово-облікова спеціальність); строк укладення контракту.
2.6. Районні (міські) військові комісаріати приймають на
розгляд та реєструють заяви, що надходять від громадян, які
бажають проходити військову службу за контрактом. Військовий
комісар розглядає прийняту заяву протягом одного місяця. Заява кандидата, який не відповідає вимогам проходження
військової служби, повертається йому військовим комісаром
(командиром військової частини) з повідомленням причини відмови.
2.7. Громадянин, який відповідає вимогам проходження
військової служби, є кандидатом до прийняття на військову службу
за контрактом (далі - кандидат). Разом із заявою кандидат подає документ, що засвідчує його
особу й громадянство, та додає: заповнену за встановленою формою анкету прийняття на
військову службу за контрактом; автобіографію; копію свідоцтва про укладення шлюбу та народження дітей; копії документів про освіту.
2.8. Районні (міські) військові комісаріати оформляють на
кандидата особову справу та організовують: медичне обстеження кандидата; професійний відбір; розгляд його кандидатури атестаційною комісією військового
комісаріату.
2.9. За необхідності на кандидатів оформляється допуск до
державної таємниці.
2.10. Професійний відбір проводиться відповідними фахівцями.
Професійна придатність кандидата визначається відносно конкретної
військової посади, на заміщення якої він планується, і
відображається у карті професійного відбору.
2.11. Атестаційна комісія військового комісаріату складає
висновок про відповідність кандидата вимогам, установленим для
осіб, які приймаються на військову службу за контрактом. До роботи
цих комісій можуть залучатися представники військових частин, до
яких проводиться відбір.
2.12. Кандидати, які відповідають вимогам проходження
військової служби за контрактом, з оформленими особовими справами
та приписами направляються військовим комісаріатом у військову
частину. У разі необхідності проводиться додаткове медичне
обстеження або професійно-психологічне вивчення. Остаточне рішення щодо укладення контракту приймається
командирами військових частин з урахуванням висновків атестаційних
комісій військових частин.
2.13. Особа, яка звернулася із заявою про прийняття на
військову службу безпосередньо до військової частини, після
розгляду її кандидатури отримує повідомлення від командира
військової частини і направляється для оформлення документів у
військовий комісаріат, де вона перебуває на військовому обліку.
Надалі районним (міським) військовим комісаріатом проводяться
заходи з відбору кандидата, зазначені в пунктах 2.4-2.10
Інструкції.
2.14. Прийняття на військову службу осіб офіцерського складу
запасу здійснюється наказами (по особовому складу) Міністра
оборони України, а прапорщиків (мічманів) - командувача корпусу,
йому рівних і вище.
2.15. Один примірник контракту зберігається в особовій
справі, а другий видається військовослужбовцю.
2.16. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), які
проходять військову службу за контрактом та виявили бажання
продовжити її, укладають новий контракт у разі: закінчення строку контракту; прибуття до Збройних Сил України з інших військових формувань
України; продовження військової служби після досягнення граничного
віку перебування на військовій службі. Рішення про укладання нового контракту або про відмову в його
укладанні приймається не пізніше ніж за три місяці до закінчення
терміну дії попереднього контракту. Новий контракт укладається не
пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту і
набирає чинності після дня закінчення дії попереднього контракту.
2.17. З особами офіцерського складу, прапорщиками
(мічманами), у яких закінчився строк дії контракту і які досягли
граничного віку перебування на військовій службі, після залишення
їх на військовій службі понад граничний вік посадовими особами,
яким надано таке право, укладаються нові контракти на строк їх
залишення, але не більше 5 років.
2.18. Військовослужбовець, який проходить військову службу за
контрактом та не бажає укладати новий контракт, після закінчення
строку його дії звільняється з військової служби.
2.19. Прийняття на військову службу за першим контрактом осіб
офіцерського складу запасу, які направляються з виключенням із
списків Збройних Сил України або відряджаються із залишенням на
військовій службі у розпорядження керівників інших військових
формувань, проводиться наказами Міністра оборони України чотири
рази на рік в кінці кожного кварталу.
2.20. У разі припинення чинності контракту особи офіцерського
складу, прапорщики (мічмани) за бажанням подають свій примірник
контракту до кадрового органу військової частини, де здійснюється
відповідний запис із зазначенням підстав, за якими контракт
припинено, та ставиться дата виключення військовослужбовця зі
списків особового складу.
2.21. У разі призначення прапорщика (мічмана) на посаду
офіцерського складу та присвоєння йому офіцерського звання
укладається контракт про проходження військової служби відповідно
до підпункту "б" пункту 9 Положення ( 1053/2001 ), який набирає
чинності з дня присвоєння офіцерського звання.
3. Військові звання
3.1. На військовослужбовців, які подаються до присвоєння
вищого військового звання, чергового військового звання старшого
офіцерського складу (полковник, капітан 1 рангу) та старшого
прапорщика (старшого мічмана), а також достроково, оформляються
Подання до присвоєння чергового військового звання (додаток 2).
Подання підписуються командирами військових частин та
направляються для реалізації в установленому порядку з розрахунку,
щоб вони надійшли до органів кадрової роботи, які відпрацьовують
проекти наказів до присвоєння військових звань, не пізніше як за
місяць до закінчення встановленого терміну вислуги в званні.
3.2. Подання до присвоєння чергового військового звання
молодшого та старшого офіцерського складу, які призначені на вищі
посади і у зв'язку з цим отримали право на присвоєння військового
звання, здійснюється в установленому порядку протягом 10 днів
після прийняття офіцерами посад.
3.3. Присвоєння чергових військових звань особам офіцерського
складу до підполковника включно здійснюється за Списками офіцерів,
які подаються до присвоєння чергових військових звань (додаток 3)
і які до 1 грудня щорічно складаються у військових частинах та
щокварталу подаються до органів кадрової роботи, підпорядкованих
посадовим особам, які присвоюють чергові військові звання
молодшого та старшого офіцерського складу (підпункти "а", "б", "в"
пункту 19 Положення) ( 1053/2001 ). Подаються списки тих офіцерів, у яких термін перебування у
військовому званні закінчується: у січні, лютому, березні - до 20 грудня; у квітні, травні,
червні - до 20 березня; у липні, серпні, вересні - до 20 червня; у
жовтні, листопаді, грудні - до 20 вересня. Для присвоєння військового звання "прапорщик" ("мічман")
військовослужбовцям, зазначеним в абзацах першому та другому
підпункту "а", абзаці першому підпунктів "б", "в" пункту 15
Положення ( 1053/2001 ), оформлюються Подання до присвоєння
чергового військового звання.
3.4. Накази про присвоєння чергових військових звань до
підполковника включно видаються на підставі отриманих списків за
датою закінчення терміну перебування офіцерів у попередньому
званні. Командири військових частин з надходженням письмового
повідомлення з органу кадрової роботи в урочистій обстановці
оголошують військовослужбовцям про присвоєння чергових військових
звань із врученням погонів. Після надходження з органу кадрової
роботи витягів з наказу про присвоєння чергових військових звань
здійснюються відповідні записи в облікових документах.
3.5. Випускники вищих військових навчальних закладів, які
готують за контрактом спеціалістів для потреб Збройних Сил
України, і випускники вищих військових навчальних закладів, які не
мають офіцерських звань та звільняються з військової служби у
запас безпосередньо після закінчення військового навчального
закладу через сімейні обставини або за станом здоров'я, а також
випускники військових навчальних закладів, які готують
спеціалістів для органів виконавчої влади, підприємств і
організацій атестуються для присвоєння первинного офіцерського
звання не пізніше як за один місяць до закінчення навчання. Атестація (на присвоєння первинного офіцерського звання)
(додаток 4) складається прямими начальниками від командира роти,
йому рівного і вище. Первинне офіцерське звання (молодший лейтенант, лейтенант)
військовослужбовцям (військовозобов'язаним) присвоюється наказами
Міністра оборони України по особовому складу.
3.6. Випускникам навчальних закладів оперативно-тактичного та
оперативно-стратегічного рівня (ад'юнктам, докторантам) чергові
військові звання присвоюються одночасно з призначенням на посаду
за умови відповідності чергового військового звання званню за
штатною посадою, на яку вони призначаються після навчання, та за
умови закінчення встановленого строку вислуги в попередньому
військовому званні на день видання наказу про його призначення на
посаду.
3.7. Присвоєння військового звання "прапорщик" ("мічман")
особам, які успішно закінчили школи прапорщиків (мічманів),
навчальні центри та навчальні підрозділи з підготовки прапорщиків
(мічманів), проводиться наказами (по особовому складу) посадових
осіб, зазначених у пункті 18 Положення ( 1053/2001 ), яким
підпорядкований військовий навчальний заклад (відповідно). Проекти наказів про закінчення навчання та присвоєння
первинних військових звань випускникам відпрацьовуються у
військових навчальних закладах та подаються на підпис до вищих
органів кадрової роботи.
3.8. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється
прапорщикам (мічманам), які мають вищу освіту, споріднену з
відповідною військовою спеціальністю, призначені на посади
офіцерського складу, склали встановлені іспити за основними
предметами командирської підготовки офіцерського складу в період
проведення підсумкових (контрольних) перевірок за період навчання,
успішно виконують службові обов'язки за цими посадами. Разом з Поданням до присвоєння чергового військового звання
(додаток 2) до Головного управління кадрової політики
надсилаються: атестація (на присвоєння первинного офіцерського
звання), дві послужні картки, картка номерного обліку, витяг із
наказу про призначення на офіцерську посаду та рапорт
військовослужбовця. Оформляються два примірники особової справи,
перший примірник з контрактом про проходження військової служби на
офіцерських посадах направляється разом з вищезазначеним Поданням.
3.9. Офіцери, які досягли граничного віку перебування на
військовій службі, подаються до присвоєння чергових військових
звань після видання наказу Міністра оборони України про залишення
їх на військовій службі понад граничний вік.
3.10. Присвоєння чергових військових звань особам молодшого
та старшого офіцерського складу, які направлені до миротворчих
підрозділів та які навчаються в іноземних державах, здійснюється
відповідно до вимог пункту 21 Положення ( 1053/2001 ) за штатною
посадою, яку займав військовослужбовець до направлення, незалежно
від організаційних заходів, проведених після його направлення.
3.11. Офіцери, які перебувають на штатних посадах з медичною
чи юридичною військово-обліковою спеціальністю, за наявності в них
вищої освіти медичного, юридичного профілю подаються до присвоєння
відповідного військового звання офіцерського складу медичної
служби та юстиції (відповідно) наказами (по особовому складу)
посадових осіб, визначених у пункті 19 Положення ( 1053/2001 ).
3.12. На військовослужбовців, військовозобов'язаних і жінок,
які мають освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче ніж "молодший
спеціаліст" за профілем, спорідненим з відповідною військовою
спеціальністю, для присвоєння військового звання "прапорщик"
("мічман") (пункт 15 Положення) ( 1053/2001 ) у військових
частинах оформлюються Подання до присвоєння чергового військового
звання, які направляються за підпорядкованістю на рішення
командирів (начальників), що мають право присвоювати ці військові
звання.
3.13. Для прапорщиків (мічманів), прийнятих на військову
службу за контрактом із запасу, строк вислуги у військовому званні
обчислюється з дня їх зарахування до списків особового складу
військової частини.
3.14. Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам) час
відбування арешту за вироком суду до вислуги років для присвоєння
чергового військового звання не зараховується. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), яким за
вироком суду призначено покарання у вигляді службового обмеження,
не можуть бути підвищені у військовому званні під час відбування
цього покарання.
3.15. Поновлення осіб, яких позбавлено військових звань, у
попередніх військових званнях на підставах, зазначених у пункті 30
Положення ( 1053/2001 ), здійснюється наказами по особовому складу
посадових осіб, яким надано право звільнення цих осіб з військової
служби відповідно до пунктів 72, 73 Положення.
4. Призначення на посади, переміщення по службі, створення
резерву кандидатів для просування по службі та направлення на
навчання
4.1. Призначення осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) на вищі посади здійснюється із урахуванням їх ділових,
морально-етичних особистих якостей шляхом професійного відбору на
альтернативній основі з чередуванням проходження служби на посадах
у військових частинах, з'єднаннях, об'єднаннях, в органах
військового управління і, як правило, після закінчення курсів
перепідготовки і підвищення кваліфікації у вищих військових
навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів, перелік яких визначає
Міністр оборони України. ( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства оборони N 648 ( z1290-05 ) від 27.10.2005 )
4.2. Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), які
проходять військову службу у з'єднаннях та військових частинах, що
входять до складу передових сил оборони і зараховані до Резерву
кандидатів для просування по службі та направлення на навчання
(додаток 5), надається перевага під час призначення на вищі
посади.
4.3. Переміщення по службі осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) здійснюється на підставі Подання. Подання підписується командиром військової частини й
надсилається за підпорядкованістю до командира, якому надано право
приймати остаточне рішення. Разом із зазначеним Поданням
надсилається другий примірник особової справи офіцера.
4.4. Якщо командир (начальник) порушує клопотання про
призначення військовослужбовця, який не був включений до Резерву
кандидатів для просування по службі та направлення на навчання
(далі - Резерв), то у Поданні мотивується таке клопотання.
4.5. Зарахування осіб офіцерського складу наказами по
особовому складу в розпорядження посадових осіб, які мають право
призначення для вирішення питання про подальше їх службове
використання, допускається у разі: 4.5.1. Розформування (реформування) військової частини або
скорочення штатних посад, якщо до встановленого терміну
розформування (реформування) чи скорочення штатних посад не
вирішено питання про подальше службове використання вивільнених
військовослужбовців. 4.5.2. Переміщення осіб офіцерського складу, якщо відповідно
до Номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу
наказами по особовому складу (далі - Номенклатура) переміщення цих
осіб на посади здійснюється наказом нижчої посадової особи, а
також командира військової частини А0515. 4.5.3. Звільнення осіб офіцерського складу з посади за
службовою невідповідністю у разі неможливості одразу перемістити
їх на іншу посаду та усунення від посади відповідно до статті 47
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ). 4.5.4. Повернення осіб офіцерського складу, відряджених до
органів виконавчої влади та інших цивільних установ, а також після
виконання завдань у складі миротворчих підрозділів, якщо посада
внаслідок організаційно-штатних заходів у військовій частині
скорочена. 4.5.5. Застосування за вироком суду до осіб офіцерського
складу кримінальної відповідальності у вигляді арешту. 4.5.6. Застосування до осіб офіцерського складу запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту. 4.5.7. Коли випускники військових навчальних закладів не
можуть бути безпосередньо призначені на посади, а направляються до
військ (сил) для подальшого призначення на посади за набутою
спеціальністю. Призначення на посади осіб офіцерського складу, які
перебувають у розпорядженні, здійснюється з дотриманням вимог
підпункту "є" пункту 34 Положення ( 1053/2001 ).
4.6. Вибуття до нового місця служби військовослужбовця
здійснюється з отриманням військовою частиною витягу з наказу про
призначення, у тому числі доведеного технічними засобами передачі
документованої інформації.
4.7. У Поданні до зарахування кандидатів на навчання
слухачами, ад'юнктами, докторантами військових навчальних закладів
зазначається, на яку посаду пропонується призначення офіцера після
закінчення навчання. Зарахування на навчання здійснюється наказами
Міністра оборони України (по особовому складу) за поданням
начальників військових навчальних закладів.
4.8. Офіцери - випускники вищих військових навчальних
закладів за денною формою навчання відповідно до вимог підпункту
"ж" пункту 34 Положення ( 1053/2001 ), а також випускники очних
ад'юнктур і докторантур після закінчення навчання призначаються на
посади наказами Міністра оборони України (по особовому складу).
4.9. Офіцери - випускники військових навчальних закладів
протягом року не підлягають переміщенню по службі, за винятком,
якщо: є службова необхідність для комплектування передових сил
оборони та військових частин постійної готовності; не дозволяє стан здоров'я на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії; відбулося скорочення штатів або проведення організаційних
заходів; за сімейними обставинами (на особисте прохання); відбулося переміщення на нижчу посаду в порядку реалізації
дисциплінарного стягнення.
4.10. Накази (по особовому складу) про зарахування осіб
офіцерського складу слухачами, ад'юнктами та докторантами за
денною формою навчання є одночасно й наказами про звільнення їх
від займаних штатних посад. На підставі цих наказів командири
військових частин, у яких проходили службу офіцери до вступу на
навчання, виключають цих офіцерів зі списків особового складу
військової частини наказами по стройовій частині з дня зарахування
до військового навчального закладу. Кандидати для зарахування до Національної академії оборони
України для підготовки військових фахівців
оперативно-стратегічного рівня розглядаються на засіданні Вищої
атестаційної комісії Міністерства оборони України.
4.11. Персональні переміщення осіб офіцерського складу, не
пов'язані з організаційними заходами і заміною, за клопотанням
командирів (начальників) проводяться (у межах надання прав для
призначення): 4.11.1. З одного виду Збройних Сил України до іншого
(міжвидові переміщення) у військових званнях до підполковника
(капітана 2 рангу) включно - наказами начальника Генерального
штабу Збройних Сил України, а у військовому званні "полковник"
("капітан 1 рангу") і вище - наказами Міністра оборони України. 4.11.2. З одного оперативного командування до іншого -
наказами Міністра оборони України, начальника Генерального штабу
Збройних Сил України та Головнокомандувача Сухопутних військ
Збройних Сил України. 4.11.3. З одного корпусу до іншого в межах видів Збройних Сил
України (міжкорпусні переміщення) - наказами відповідних
головнокомандувачів видів Збройних Сил України. 4.11.4. З одного об'єднання до іншого в межах виду Збройних
Сил України, оперативного командування - наказами
головнокомандувача виду Збройних Сил України, командувача військ
оперативного командування (відповідно). 4.11.5. З одного з'єднання до іншого в межах корпусу -
наказами командувача корпусу. 4.11.6. З однієї військової частини до іншої у межах
з'єднання - наказами командира з'єднання.
4.12. Під час проведення організаційно-штатних заходів,
унаслідок яких передбачається скорочення посад офіцерського
складу, прапорщиків (мічманів), до органу кадрової роботи
номенклатури призначення не пізніше як за два місяці до
встановлених термінів проведення організаційних заходів подається
список осіб офіцерського складу, які вивільняються, з пропозиціями
щодо їх подальшого використання. У разі неможливості розміщення осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів), які вивільняються, на рівні посади вони
призначаються на нижчі посади (не більше як на один ступінь). У першу чергу призначаються на посади особи, які вивільнилися
внаслідок організаційних заходів. Їх призначення здійснюється за
Поданням посадовою особою, яка має право призначення на відповідні
посади. Призначення на вакантні посади інших офіцерів, прапорщиків
(мічманів) проводиться після визначення подальшого службового
використання вивільнених осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів).
4.13. Призначення осіб офіцерського складу на штатні посади
командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних)
працівників у вищих військових навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації та військових навчальних підрозділах вищих навчальних
закладів здійснюється наказами по особовому складу на основі
конкурсного відбору відповідно до Номенклатури посад для
призначення осіб офіцерського складу наказами по особовому складу. На підставі документів, що надійшли до конкурсної комісії
вищого військового навчального закладу та військового навчального
підрозділу вищого навчального закладу, на офіцера, який відібраний
за конкурсом (за винятком начальника військового навчального
закладу, підрозділу вищого навчального закладу), органом кадрової
роботи військового навчального закладу готується Подання, до якого
додається копія рішення вченої (педагогічної) ради вищого
військового навчального закладу, затвердженого начальником цього
закладу, і надсилається до органу кадрової роботи посадової особи,
якій надано право призначення. На осіб офіцерського складу, які призначаються до військового
навчального підрозділу вищого навчального закладу, крім цього,
Подання погоджується з ректором цього навчального закладу.
4.14. Призначення на посади, за якими штатом передбачено
подвійне найменування, здійснюється наказами посадової особи, до
номенклатури якої віднесено призначення за вищою посадою. Призначення на посади, що належать до номенклатури нижчої
посадової особи, здійснюється наказами тих начальників, до чиєї
номенклатури належать посади, з яких переміщуються
військовослужбовці (наприклад, переміщення з посад, що належать до
номенклатури Міністра оборони України, на посади номенклатури
головнокомандувача виду Збройних Сил України здійснюється наказом
Міністра оборони України).
4.15. Подання до призначення осіб офіцерського складу на
посади номенклатури Міністра оборони України, начальника
Генерального штабу Збройних Сил України, Державного секретаря
Міністерства оборони України і першого заступника начальника
Генерального штабу Збройних Сил України надсилаються до Головного
управління кадрової політики Міністерства оборони України після
проведення погоджень з відповідними посадовими особами: на посади у види Збройних Сил України та залізничні війська
Міністерства оборони України - через їх органи кадрової роботи, не
надсилаючи для погодження до органів військового управління, у
підпорядкуванні яких перебувають військові частини, куди
здійснюється призначення; на посади в з'єднаннях, військових частинах, військових
навчальних закладах, установах та організаціях, безпосередньо
підпорядкованих начальнику Генерального штабу Збройних Сил
України, начальникам Тилу Збройних Сил України та Озброєння
Збройних Сил України, начальникам управлінь центрального апарату
Міністерства оборони України - через начальників відповідних
управлінь центрального апарату Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, органи кадрової роботи
Тилу Міністерства оборони України та Озброєння Міністерства
оборони України; на посади начальників органів розвідки видів Збройних Сил
України, оперативних командувань, корпусів, морських районів, а
також на посади командирів військових частин розвідки,
безпосередньо підпорядкованих видам Збройних Сил України та
оперативним командуванням, начальників факультетів, кафедр, які
здійснюють підготовку спеціалістів для структур розвідки Збройних
Сил України, - через орган кадрової роботи військової частини
А0515.
4.16 Призначення на посади начальників режимно-секретних
органів та їх заступників здійснюється відповідно до чинного
законодавства. Начальники спеціальних органів зв'язку (шифрувальної служби
та засекреченого зв'язку) призначаються на посади і звільняються з
посад за погодженням з центральними органами спеціального зв'язку
(Восьмим центральним управлінням Генерального штабу Збройних Сил
України та Головним управлінням зв'язку і автоматизованих систем
управління військами Генерального штабу Збройних Сил України)
відповідно.
4.17. Перше призначення військовослужбовців, які не
забезпечені житловою площею у місті Києві, на посади осіб
офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) у військових частинах
Київського гарнізону здійснюється наказом (по особовому складу)
Міністра оборони України, а тих, хто забезпечений житловою площею
у місті Києві, - за встановленими нормами, що підтверджуються
відповідними довідками Головного квартирно-експлуатаційного
управління Міністерства оборони України, наказами посадових осіб,
до номенклатури яких належать посади.
4.18. Направлення осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) для проходження військової служби до інших військових
формувань з виключенням зі списків особового складу Збройних Сил
України здійснюється на підставі вимог пункту 42 Положення
( 1053/2001 ) один раз на рік після закінчення зимового періоду
навчання у Збройних Силах України.
4.19. Право видавати накази по особовому складу щодо
призначення прапорщиків (мічманів) на посади (пункт 33 Положення)
( 1053/2001 ) надається командирам військових частин, що
утримуються на самостійних штатах, якщо за посадами цих командирів
штатом передбачено військове звання "полковник" ("капітан 1
рангу") і вище.
4.20. Переміщення прапорщиків (мічманів) з однієї військової
частини в іншу (пункт 36 Положення) ( 1053/2001 ) проводиться: 4.20.1. У межах з'єднання - наказом командира з'єднання. 4.20.2. З одного виду Збройних Сил України, оперативного
командування в інші - наказом головнокомандувача виду Збройних Сил
України чи командувача військ оперативного командування, з якого
вибуває прапорщик (мічман), за попереднім погодженням такого
переміщення органами кадрової роботи видів Збройних Сил України,
оперативних командувань. 4.20.3. З військових частин центрального підпорядкування у
види Збройних Сил України, війська оперативних командувань, окремі
з'єднання й навпаки, а також з однієї військової частини
центрального підпорядкування в іншу військову частину - наказом
першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил
України (по особовому складу).
4.21. На посади осіб молодшого офіцерського складу можуть
призначатися прапорщики (мічмани) відповідно до пункту 33
Положення ( 1053/2001 ) з урахуванням ділових та моральних
якостей, зокрема які позитивно характеризуються та проходять
військову службу на посадах прапорщиків (мічманів) не менше 5
років.
4.22. Прапорщики (мічмани), які переміщуються з посад
молодшого офіцерського складу на посади прапорщиків (мічманів)
(пункт 33 Положення) ( 1053/2001 ), призначаються на посади, що
рівні тим, які вони займали до призначення на посади молодшого
офіцерського складу, а в разі відсутності таких - за їх згодою на
інші посади.
4.23. Випускники військових навчальних закладів, які пройшли
підготовку на посади прапорщиків (мічманів), після закінчення
навчання призначаються на відповідні посади наказом по особовому
складу першого заступника начальника Генерального штабу Збройних
Сил України та головнокомандувача виду Збройних Сил України,
командувача військ оперативного командування, яким підпорядкований
військовий навчальний заклад, з присвоєнням військового звання
"прапорщик" ("мічман").
4.24. Під час відбування покарання на гауптвахті засуджені
особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани) не можуть бути
призначеними на вищу посаду та переведеними до нового місця
служби.
4.25. Переміщення по службі в іншу місцевість осіб
офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), які мають потребу в
цьому за своїм станом здоров'я або станом здоров'я членів сім'ї
(підпункт "і" пункту 34 Положення) ( 1053/2001 ), здійснюється за
заявами військовослужбовців на підставі висновку (постанови)
військово-лікарської комісії.
4.26. До членів сім'ї, які можуть направлятися на медичне
обстеження для визначення доцільності переміщення
військовослужбовця, належать його (її) дружина (чоловік), їх
неповнолітні діти, повнолітні діти - учні та студенти денних очних
закладів, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та
діти-інваліди I та II груп, непрацездатні батьки
військовослужбовця та його дружини (чоловіка), брати, сестри
військовослужбовця та його дружини (чоловіка), які перебувають на
його (її) утриманні.
4.27. Якщо переміщення осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) по службі викликане потребою догляду за непрацездатними
чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) чи особами, які
виховували їх з дитинства замість батьків і були визнані опікунами
та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця, командирами
з'єднань, рівними їм і вище на підставі заяви військовослужбовця
робиться запит до обласного або прирівняного до нього військового
комісаріату за місцем мешкання батьків (осіб, які їх замінили) для
вивчення сімейного стану та визначення доцільності переміщення.
Обстеження сімейного стану проводиться районним (міським)
військовим комісаріатом, затверджується обласним військовим
комісаріатом і в місячний термін направляється до особи, яка
надсилала запит.
4.28. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), які
були залишені на військовій службі понад граничний вік, можуть
переміщуватися по службі за віком на особисте прохання.
4.29. Переміщення осіб офіцерського складу, зазначених у
підпункті "д" пункту 35 Положення ( 1053/2001 ), здійснюється
після закінчення строку перебування на посаді, визначеного в
Переліку посад офіцерського складу та граничних строків
перебування на них (додаток 6).
4.30. Направлення осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) зі Збройних Сил України до інших військових формувань з
виключенням зі списків особового складу Збройних Сил України
проводиться за узгодженням між Міністром оборони України та
керівниками відповідних військових формувань. До подання
командування додається заява військовослужбовця. Відрядження осіб офіцерського складу зі Збройних Сил України
до інших військових формувань з виключенням зі списків особового
складу Збройних Сил України проводиться наказом Міністра оборони
України (по особовому складу). Відрядження прапорщиків (мічманів) зі Збройних Сил України до
інших військових формувань з виключенням зі списків особового
складу Збройних Сил України проводиться наказом начальника
Генерального штабу Збройних Сил України (по особовому складу).
4.31. Особи офіцерського складу Збройних Сил України та інших
військових формувань, які мають вищу освіту і досвід роботи за
фахом, можуть залучатися для виконання навчальних планів і програм
підготовки військових фахівців, проведення занять на умовах
сумісництва і погодинної оплати праці.
4.32. Призначення осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) на посади в порядку службового сумісництва здійснюється
за Поданням (додаток 1) наказом посадової особи, до номенклатури
якої належить така посада.
4.33. Резерв створюється з метою формування професійно
підготовленого офіцерського корпусу Збройних Сил України,
збереження та зросту їх інтелектуального потенціалу.
4.34. Основним змістом роботи з Резервом є: управління кар'єрою офіцерського складу; системна ротація офіцерів на командних, штабних,
адміністративних, інженерно-технічних та інших посадах з
визначенням строку перебування на кожній з них з метою набуття
практичного досвіду в органах управління різних ланок згідно з
Переліком посад офіцерського складу та граничних строків
перебування на них (додаток 6); постійне, всебічне та цілеспрямоване вивчення осіб
офіцерського складу, перспектив подальшого проходження ними
військової служби з урахуванням їх військово-професійних, ділових
та особистісних якостей та досвіду практичної роботи; своєчасне прийняття рішень щодо осіб офіцерського складу, які
підвищили кваліфікацію на відповідних курсах і за результатами
атестування рекомендовані для призначення на вищу посаду або
направлення на навчання; об'єктивний відбір перспективних осіб офіцерського складу
кандидатами на навчання у Національну академію оборони України,
інші вищі військові навчальні заклади та на курси перепідготовки і
підвищення кваліфікації; залучення до викладацької та наукової роботи осіб
офіцерського складу, які мають значний досвід військової служби і
здатні до науково-педагогічної та наукової діяльності; планова заміна осіб офіцерського складу, які проходять службу
в місцевостях з установленими строками служби.
4.35. До складу Резерву включаються кандидати, які розглянуті
до призначення на вищі посади, направлення на навчання або
плануються до переміщення відповідно до підпункту "д" пункту 35
Положення ( 1053/2001 ). У разі невиконання особами офіцерського складу нормативів з
фізичної підготовки протягом двох періодів навчання підряд вони не
можуть перебувати в Резерві.
4.36. Резерв формується органами кадрової роботи під
безпосереднім керівництвом командирів (начальників) за участю
військових рад (атестаційних комісій) з розрахунку не менше 2 - 3
кандидатів на посаду.
4.37. Резерв формується з осіб офіцерського складу, які
проходять кадрову військову службу та військову службу за
контрактом, за умови відповідності рівня військово-професійних,
ділових та особистісних якостей, а також освітньо-кваліфікаційного
рівня посаді призначення з урахуванням результатів навчального
року та перебування у займаній посаді не менше 1 року.
4.38. За підсумками навчального року у військових частинах на
підставі заяв безпосередніх начальників складаються списки
кандидатів для просування по службі та направлення на навчання.
Зазначені списки розглядаються на засіданнях атестаційних комісій
та військових рад і затверджуються відповідними командирами
(начальниками). Такі списки в 10-денний термін після закінчення
навчального року надсилаються вищому кадровому органу для
включення їх до Резерву згідно з номенклатурою призначення. Органами кадрової роботи з'єднань, об'єднань, оперативних
командувань, видів Збройних Сил України, Головним управлінням
кадрової політики Міністерства оборони України на підставі поданих
списків складається та подається на затвердження Резерв за
номенклатурою призначення. Одночасно подаються індивідуальні плани
підготовки кандидатів для заміщення вищих посад, які складаються
посадовими особами, на чиї посади розглядаються кандидати для
призначення. В індивідуальному плані підготовки кандидатів для
заміщення вищих посад повинні бути викладені конкретні заходи,
спрямовані на їх підготовку з визначенням необхідного для цього
часу. Індивідуальні плани підготовки кандидатів для заміщення
вищих посад затверджуються безпосередніми начальниками посадових
осіб, які складали ці плани. Після затвердження Резерву
індивідуальні плани підготовки кандидатів до заміщення вищих посад
повертаються командиру (начальнику), який його складав. Витяги із
Резерву у семиденний термін від дня затвердження надсилаються
командувачам (командирам) та начальникам для організації роботи з
особами офіцерського складу. ( Абзац другий пункту 4.38 в редакції
Наказу Міністерства оборони N 79 ( z0287-03 ) від 31.03.2003 ) Рішення про зарахування до Резерву доводиться до осіб
офіцерського складу за підписом. Списки кандидатів для просування по службі номенклатури
призначення Міністра оборони України розглядаються на Вищій
атестаційній комісії Міністерства оборони України.
4.39. Після затвердження Резерву посадові особи, які складали
індивідуальні плани, здійснюють методичне керівництво підготовкою
кандидатів для виконання обов'язків за вищою посадою. Така
підготовка офіцерів здійснюється: на командно-штабних навчаннях і тренуваннях; на методичних зборах та зборах керівного складу; у процесі командирської (професійної) підготовки; під час навчання на курсах перепідготовки та підвищення
кваліфікації; у процесі тимчасового виконання обов'язків іншої рівної або
вищої посади; шляхом самостійної роботи; під час навчання у навчальних закладах, у тому числі за
міжнародними освітніми програмами. ( Пункт 4.39 в редакції Наказу Міністерства оборони N 79
( z0287-03 ) від 31.03.2003 )
4.40. Особи офіцерського складу, які зараховані до Резерву
кандидатами для направлення на навчання, складають індивідуальні
плани підготовки під керівництвом безпосередніх начальників, які
затверджуються командирами військових частин. Індивідуальні плани
підготовки складаються на кожний навчальний рік строку перебування
у Резерві. ( Пункт 4.40 в редакції Наказу Міністерства оборони N 79
( z0287-03 ) від 31.03.2003 )
4.41. Оцінка підготовки кандидатів здійснюється: у процесі інспектувань та перевірок військ (сил); на командно-штабних тренуваннях (навчаннях); за оцінними показниками оцінної картки військовослужбовця,
службовою характеристикою та атестаційними висновками; за результатами виконання індивідуального плану підготовки.
4.42. Органи кадрової роботи здійснюють облік кандидатів
безпосередньої номенклатури призначення командирів (начальників)
та вищих номенклатур призначення за формою Резерву.
4.43. У поданні для призначення офіцера на посаду додатково
вказується строк перебування офіцера в Резерві на зазначену
посаду, коли і які курси перепідготовки та підвищення кваліфікації
пройшов перед призначенням на вищу посаду. До подання також додається копія останньої атестаційної
картки. Якщо до призначення на посаду подається офіцер, який не
перебував у Резерві, у поданні зазначається, що офіцер у Резерві
не перебував, і обґрунтовується доцільність його призначення.
4.44. Перебування офіцера в Резерві припиняється за
клопотанням командира (начальника) за підпорядкованістю з
визначенням причин виключення з Резерву. До клопотання додається
копія протоколу атестаційної комісії (військової ради). Рішення
про виключення з Резерву доводиться до офіцера.
4.45. Звіт про роботу з Резервом відображається у доповіді
про роботу з офіцерськими кадрами, прапорщиками (мічманами) в
терміни і за формою, визначеними Табелем термінових повідомлень
про офіцерські кадри, прапорщиків і мічманів.
5. Атестування
5.1. Процес атестування військовослужбовців передбачає
проведення щорічного оцінювання та періодичного атестування. У
міжатестаційний період для прийняття кадрових рішень складається
службова характеристика.
5.2. Щорічному оцінюванню підлягають усі особи офіцерського
складу, прапорщики (мічмани) Збройних Сил України, за винятком
осіб, зазначених у пункті 5.3 цієї Інструкції.
5.3. Не підлягають щорічному оцінюванню: посадові особи, які безпосередньо підпорядковані Міністру
оборони України; військовослужбовці, які на час складання оцінної картки
військовослужбовця знаходяться у розпорядженні відповідних
командирів (начальників); військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади,
інших цивільних установ із залишенням на військовій службі; військовослужбовці - жінки, які перебувають у відпустці у
зв'язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною. Вони
підлягають щорічному оцінюванню за умови перебування на службі не
менше 6 місяців після повернення з відпустки; військовослужбовці, які на час складання оцінної картки
військовослужбовця проходять навчання (строком більше 6 місяців); військовослужбовці у рік закінчення військового навчального
закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального
закладу (ад'юнктури, докторантури); військовослужбовці, направлені до іноземних держав для
проходження військової служби і навчання.
5.4. Командири (начальники), які складають на своїх підлеглих
оцінну картку військовослужбовця, атестацію та службову
характеристику, відповідають за об'єктивність характеристик,
обґрунтованість висновків і рекомендацій.
5.5. У випадку визнання висновків оцінних карток
військовослужбовців, атестацій або службових характеристик
необ'єктивними командири (начальники), відповідальні за їх
складання, притягаються до дисциплінарної відповідальності.
5.6. Щорічне оцінювання проводиться в кінці навчального року
протягом підготовчого періоду до нового навчального року зі
складанням оцінної картки військовослужбовця (додаток 8).
5.7. Оцінна картка складається безпосереднім та прямим
начальниками на своїх підлеглих відповідно до Методичних
рекомендацій з порядку організації і проведення атестування
військовослужбовців Збройних Сил України, затверджених директором
Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.
5.8. Командири (начальники) складають оцінну картку
військовослужбовця на підлеглого за умови спільної служби з ним не
менше 3 місяців. В іншому випадку її складає заступник командира
(начальника) або старший прямий начальник, який має 3-місячний
термін спільної служби з ним.
5.9. На офіцерів, прапорщиків (мічманів), які відбувають до
нового місця служби менше ніж за 3 місяці до кінця навчального
року, оцінна картка військовослужбовця складається за попереднім
місцем служби за період до моменту вибуття з частини.
5.10. Командири (начальники), які складають оцінну картку
військовослужбовця, зобов'язані: вивчити порядок щорічного оцінювання; визначити на початку року основні завдання, які ставляться на
навчальний рік перед військовослужбовцем; проаналізувати службову діяльність підлеглих офіцерів,
прапорщиків (мічманів) за рік та оцінити виконання ними службових
обов'язків, рівень їх індивідуальної підготовки, виконання планів
і програм бойової підготовки, індивідуальних результатів за
підсумками контрольних занять, підсумкових перевірок, інспектувань
тощо; за результатами оцінювання скласти оцінну картку
військовослужбовця та надати відповідні висновки і рекомендації.
5.11. Залежно від результатів оцінювання службової діяльності
військовослужбовців за рік командири (начальники), які складають
на своїх підлеглих оцінну картку військовослужбовця, роблять
висновки щодо відповідності або невідповідності посаді, яку вони
займають, а також надають рекомендації стосовно перспектив їх
подальшого службового використання. Надаються рекомендації щодо: зарахування до резерву кандидатів для просування по службі та
направлення на навчання; виключення з резерву кандидатів для просування по службі та
направлення на навчання; залишення на займаній посаді; переміщення на рівну посаду із зазначенням причини (підпункт
"б" пункту 35 Положення); розгляду на атестаційній комісії на предмет відповідності
займаній посаді.
5.12. Висновки та рекомендації, унесені до оцінної картки
військовослужбовця, доводяться військовослужбовцям, які підлягали
оцінюванню їх безпосередніми начальниками, під підпис у 7-денний
термін після складання оцінної картки військовослужбовця, а тим,
що перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, - у
3-денний термін після повернення їх до місця проходження
військової служби.
5.13. Особа, на яку складена оцінна картка
військовослужбовця, має право зазначити особисту точку зору
стосовно викладеного, висловити мотивовану незгоду з оцінними
висновками командирів (начальників), про що робиться відповідний
запис в оцінній картці військовослужбовця. Скарга на необ'єктивність та неповноту викладених в оцінній
картці військовослужбовця відомостей подається в 10 - денний
термін з дня ознайомлення військовослужбовця з висновками оцінної
картки військовослужбовця та розглядається в порядку,
встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
Рішення за скаргою приймає прямий начальник військовослужбовця,
який не брав участі в оцінюванні. У разі визнання скарги
обґрунтованою до оцінної картки військовослужбовця вносяться
відповідні зміни та доповнення або на військовослужбовця
складається нова оцінна картка військовослужбовця.
5.14. Особи, які за результатами щорічного оцінювання мають
висновок про невідповідність займаній посаді, розглядаються на
засіданні атестаційної комісії після ознайомлення з висновками
оцінної картки військовослужбовця. У разі оскарження результатів
оцінювання вони розглядаються на засіданні атестаційної комісії
після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше місячного
терміну від дня доведення військовослужбовцю висновків оцінної
картки військовослужбовця або прийняття рішення за скаргою.
5.15. Оцінна картка військовослужбовця складається в одному
примірнику і зберігається в першому примірнику особової справи
військовослужбовця.
5.16. Результати щорічного оцінювання обов'язково
враховуються при атестуванні військовослужбовців та розгляді
питань стосовно їх подальшого службового використання.
5.17. Атестування осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) проводиться: осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову
службу, - один раз на 5 років; осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), які
проходять військову службу за контрактом, - перед закінченням
чинності контракту, але не пізніше ніж за 3 місяці до його
закінчення (не менше ніж один раз на 5 років); слухачів (ад'юнктів, докторантів) вищих військових навчальних
закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів (науково-дослідних установ) - перед закінченням
зазначених закладів, але не пізніше ніж за 2 місяці до їх
закінчення. У рік закінчення вищого військового навчального
закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального
закладу (ад'юнктури, докторантури) за новим місцем служби вони
атестуванню не підлягають; осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за
призовом, - перед звільненням у запас чи перед прийняттям на
військову службу за контрактом, але не пізніше ніж за 3 місяці до
дня підписання наказу на звільнення в запас чи укладення
контракту; осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), в оцінних
картках військовослужбовця яких зроблено висновок про
невідповідність займаній посаді, - у місячний термін від дня
ознайомлення військовослужбовця із зазначеним висновком; осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) у зв'язку із
закінченням строку перебування на посаді, але не пізніше ніж за
3 місяці до закінчення цього строку; осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), на яких
накладено дисциплінарне стягнення, попередження про неповну
службову відповідність, якщо вони протягом року не виправили свою
поведінку зразковим виконанням військового обов'язку і стягнення
не відіграло виховної ролі. В окремих випадках атестування всього особового складу або
певних категорій особового складу може проводитися позапланово.
Рішення стосовно проведення позапланового атестування приймається
Міністром оборони України, начальником Генерального штабу -
Головнокомандувачем Збройних Сил України.
5.18. Для проведення атестування у військових частинах від
батальйону і вище (відповідно до принципу формування атестаційних
комісій) щорічно складається план-графік його проведення, який
затверджується командиром військової частини і доводиться до
кожного військовослужбовця, який підлягає атестуванню, під підпис.
5.19. Не пізніше ніж за 2 тижні до проведення атестування в
атестаційну комісію військової частини на військовослужбовців, які
підлягають атестуванню, надаються атестації (додаток 14).
5.20. Атестування проводиться згідно з планом підготовки і
проведення атестування осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів), який затверджується командиром військової частини і
доводиться до військовослужбовців.
5.21. Органи роботи з особовим складом видів Збройних Сил
України, оперативних командувань (територіальних управлінь) і
військової частини А0515, структурних підрозділів Міністерства
оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та
Командування сил підтримки Збройних Сил України на підставі Схеми
атестування осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів)
Збройних Сил України (додаток 9) розробляють детальні схеми
атестування, які затверджуються відповідними посадовими особами і
надсилаються у війська (сили) для керівництва.
5.22. Командири (начальники) складають атестацію на
підлеглого за умови спільної служби з ним не менше ніж 3 місяці. В
іншому випадку її складає заступник командира (начальника) або
старший прямий начальник, який має 3-місячний термін спільної
служби з ним. Атестація складається відповідно до Методичних рекомендацій з
порядку організації і проведення атестування військовослужбовців
Збройних Сил України, затверджених директором Департаменту
кадрової політики Міністерства оборони України. На посадових осіб, які безпосередньо підпорядковані Міністру
оборони України, атестація не складається.
5.23. На офіцерів, прапорщиків (мічманів), які відбувають до
нового місця служби менше ніж за 3 місяці до початку атестування,
атестації складаються за попереднім місцем служби за період до
моменту вибуття з частини.
5.24. Командири (начальники), які складають атестацію,
зобов'язані: вивчити порядок проведення атестування; провести не менше двох бесід з тим, хто атестується (як
правило, першу - на початку року, в якому проводиться атестування,
останню - безпосередньо перед складанням атестації); власноручно скласти та подати оригінал атестації для
затвердження атестаційного висновку за підпорядкованістю.
5.25. Залежно від результатів оцінювання службової діяльності
військовослужбовців за міжатестаційний період, командири
(начальники), які складають на своїх підлеглих атестацію, роблять
висновки щодо відповідності або невідповідності посаді, яку вони
займають, а також надають рекомендації стосовно перспектив їх
подальшого службового використання. Надаються рекомендації щодо: просування на вищу посаду; направлення на навчання; залишення на займаній посаді; переміщення на рівну посаду й на яку саме, із зазначенням
причин (підпункт "б" пункту 35 Положення); переміщення на нижчу посаду із зазначенням причини (підпункт
"в" пункту 35 Положення); укладення нового контракту; звільнення з військової служби за службовою невідповідністю; звільнення з військової служби після закінчення строку
контракту; звільнення у зв'язку із систематичним невиконанням умов
контракту військовослужбовцем. Висновки та рекомендації повинні ґрунтуватися на матеріалах
атестації та оцінних карток військовослужбовця за міжатестаційний
період.
5.26. Для проведення атестування осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) створюються атестаційні комісії: у військових частинах (на кораблях), командири яких мають
дисциплінарні права не нижче командира окремого батальйону
(дивізіону); у військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим,
обласних, Київському міському військовому комісаріаті; у військових навчальних закладах та науково-дослідних
установах Збройних Сил України; в управліннях з'єднань, об'єднань, оперативних командувань
(територіальних управлінь), видів Збройних Сил України та
Командування сил підтримки Збройних Сил України. У структурних
підрозділах управлінь з'єднань, об'єднань, оперативних командувань
(територіальних управлінь), видів Збройних Сил України та
Командування сил підтримки Збройних Сил України, де кількість
військовослужбовців складає не менше двадцяти осіб. У випадку,
якщо кількість військовослужбовців складає менше двадцяти осіб, їх
атестування проводиться атестаційною комісією вищої інстанції; у структурних підрозділах Міністерства оборони України і
Генерального штабу Збройних Сил України, де кількість
військовослужбовців складає не менше двадцяти осіб. У випадку,
якщо кількість військовослужбовців складає менше двадцяти осіб, їх
атестування проводиться атестаційною комісією вищої інстанції. У Міністерстві оборони України діє Атестаційна комісія
центрального апарату Міністерства оборони України та Вища
атестаційна комісія Міністерства оборони України, а в Генеральному
штабі Збройних Сил України - Атестаційна комісія Генерального
штабу Збройних Сил України. Атестаційна комісія є колегіальним органом, що здійснює
всебічну оцінку військово-професійних, ділових та особистісних
якостей офіцерів, прапорщиків (мічманів), дає відповідні
рекомендації та складає висновки щодо їх подальшого службового
використання, а також розглядає інші питання, пов'язані з
військовою службою.
5.27. Атестаційна комісія створюється в такому складі: голова комісії - перший заступник (заступник) командира
військової частини; заступник голови комісії - начальник штабу (або один із
заступників командира) військової частини; члени комісії - заступники командира, начальник органу роботи
з особовим складом, начальник юридичної служби і, як правило,
медичної і фінансової служб, психолог військової частини, інші
посадові особи за рішенням командира військової частини; секретар комісії - офіцер військової частини. Склад атестаційної комісії за посадами щорічно оголошується
наказом командира військової частини. До роботи в комісіях можуть залучатися офіцери, прапорщики
(мічмани), не нижчі за посадою тих військовослужбовців, які
атестуються. Атестації разом з оцінними картками військовослужбовця
підлягають розгляду атестаційними комісіями згідно із затвердженою
схемою атестування.
5.28. Атестаційні комісії, які розглядають атестації, та
командири (начальники) роблять у них конкретні атестаційні
висновки щодо відповідності займаній посаді, подальшого службового
використання офіцера.
5.29. Атестаційний висновок приймається комісією відкритим
голосуванням без присутності того, хто атестується. Голосування
проводиться за наявності не менше 2/3 членів затвердженого складу
атестаційної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх.
5.30. Висновок атестаційної комісії заноситься до протоколу
засідання атестаційної комісії (додаток 10), який підписується
головою, його заступником, членами та секретарем комісії. З
протоколу засідання атестаційної комісії цей висновок, із
зазначенням дати та номера, переноситься до оригіналу атестації
секретарем комісії та засвідчується його підписом.
5.31. Командири (начальники), які роблять висновки та
затверджують атестацію, власноруч записують у відповідному розділі
першого примірника атестації свій висновок і підписують його.
5.32. Атестації з висновком про відповідність
військовослужбовця займаній посаді та рекомендацією щодо
просування його на вищу посаду, переміщення на рівну, направлення
на навчання, рекомендаціями про доцільність припинення контракту
та укладення нового контракту, звільнення після закінчення терміну
контракту затверджуються згідно з типовою схемою атестування осіб
офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) Збройних Сил України.
5.33. Атестації з висновком про невідповідність займаній
посаді, переміщення на нижчу посаду або звільнення з військової
служби в запас за службовою невідповідністю чи у зв'язку із
систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту
затверджуються командиром (начальником), до номенклатури
призначення якого належить посада військовослужбовця, який
атестується.
5.34. Висновки, зроблені командирами (начальниками) в
оригіналі атестації, та рішення посадової особи, яка їх
затвердила, органом роботи з особовим складом переноситься до
решти примірників атестації, завіряються підписом начальника штабу
або начальника органу роботи з особовим складом і скріплюються
гербовою печаткою військової частини. При цьому, оригінал і один друкований примірник підшиваються
до першого примірника особової справи. Решта примірників
направляється до органів роботи з особовим складом, у яких
знаходяться інші примірники особових справ.
5.35. Атестації на присвоєння первинного офіцерського звання
затверджуються: на випускників вищих військових навчальних закладів,
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів -
начальниками військових навчальних закладів, військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів Збройних Сил України; на осіб, зазначених у підпунктах "е", "є" пункту
16 Положення, - заступниками Міністра оборони України, першим
заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України,
командувачами видів Збройних Сил України, командувачами військ
оперативних командувань (територіальних управлінь), командувачем
сил підтримки Збройних Сил України.
5.36. Зміст та висновки атестації доводяться під підпис
особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам) їх
безпосередніми командирами (начальниками) у 7-денний термін після
її затвердження відповідним командиром (начальником) або після її
надходження до військової частини, а офіцерам, прапорщикам
(мічманам), які перебувають у відрядженні, відпустці або на
лікуванні, - у 3-денний термін після їх повернення до місця
проходження військової служби.
5.37. Після доведення атестаційних висновків атестований
офіцер, прапорщик (мічман) ставить підпис в оригіналі атестації та
у всіх друкованих примірниках. При цьому, він має право зазначити
особисту точку зору (висловити мотивовану незгоду) стосовно
викладеного в атестації або стосовно атестаційного висновку. Реалізація висновку атестації проводиться після ознайомлення
атестованого з нею, а у разі її оскарження - після розгляду та
прийняття рішення за скаргою.
5.38. Скарга на порушення порядку атестування та
необ'єктивність змісту, висновків та рекомендацій, викладених в
атестації, подається не пізніше 2-місячного строку з дня
ознайомлення атестованого з атестацією та розглядається в порядку,
встановленому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
Рішення за скаргою приймається посадовою особою, яка затвердила
атестаційний висновок. Це рішення може бути оскаржене атестованою
особою, тоді атестація розглядається атестаційною комісією вищої
інстанції. У разі визнання скарги обґрунтованою до атестації
вносяться відповідні зміни або складається нова атестація.
5.39. Для забезпечення реалізації атестаційних висновків
органи роботи з особовим складом військових частин зобов'язані: уточнити перспективний план підбору й розстановки офіцерських
кадрів на підставі атестаційних висновків (просування на вищу
посаду, переміщення на рівну та направлення на навчання); скласти контрольні списки осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів), атестованих до переміщення на нижчу
посаду, до звільнення з військової служби за службовою
невідповідністю, після закінчення строку контракту та у зв'язку із
систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, а
також щодо укладення нового контракту.
5.40. Після закінчення атестаційного періоду командири
(начальники) військових частин підводять підсумки роботи з
атестування військовослужбовців, які відображаються в доповіді.
Зазначена доповідь подається за підпорядкованістю і повинна
включати в себе такі питання: дані про результати атестування осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів); позитивний досвід роботи; проблеми та недоліки, що мали місце під час підготовки та
проведення атестування; пропозиції стосовно вдосконалення механізму атестування.
5.41. Службова характеристика (додаток 15) складається на
осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) Збройних Сил
України у випадках: призначення на вищу посаду; направлення на навчання; розгляд кандидатів до нагородження; присвоєння чергового військового звання достроково; направлення для роботи за кордон на посади миротворчого
персоналу та міжнародних штабних елементів (центрів), посади
військових контингентів та окремих підрозділів.
5.42. На осіб, направлених для роботи за кордон: на посади миротворчого персоналу та міжнародних штабних
елементів (центрів) службова характеристика складається
начальником 2 Центру миротворчого персоналу та офіцерів
міжнародних штабних елементів (центрів) з обов'язковим доданням
відповідних документів від місії Організації Об'єднаних Націй,
Організації з безпеки та співробітництва у Європі або командирів
міжнародних штабних елементів (центрів) після прибуття (ротації); на посади миротворчих контингентів службова характеристика
складається командирами відповідних миротворчих контингентів перед
поверненням (ротацією).
5.43. Текст службової характеристики викладається в довільній
формі, з відображенням питань, що стосуються змісту атестації.
5.44. Службова характеристика складається, підписується
безпосереднім начальником та підписується командиром (начальником)
військової частини (установи), у якій проходить службу
військовослужбовець. Підпис командира (начальника), який затвердив
службову характеристику, скріплюється гербовою печаткою. Службова характеристика складається відповідно до Методичних
рекомендацій з порядку організації і проведення атестування
військовослужбовців Збройних Сил України, затверджених директором
Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України.
5.45. Службова характеристика зберігається в першому
примірнику особової справи військовослужбовця.
5.46. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани)
ознайомлюються зі службовою характеристикою під час співбесіди з
безпосереднім командиром (начальником) у 7-денний термін після її
складання. Військовослужбовці, які перебувають у відрядженні, відпустці
або на лікуванні, ознайомлюються зі службовою характеристикою у
3-денний термін після повернення їх до місця проходження
військової служби.
5.47. Особа, на яку складена службова характеристика, має
право зазначити особисту точку зору стосовно викладеного,
висловити мотивовану незгоду з висновками командирів
(начальників), про що робиться відповідний запис. Скарга на необ'єктивність та неповноту викладених в службовій
характеристиці відомостей подається в 10 - денний термін з дня
ознайомлення військовослужбовця з службовою характеристикою та
розглядається в порядку, встановленому Дисциплінарним статутом
Збройних Сил України. Рішення за скаргою приймає прямий начальник
військовослужбовця, який не брав участі в написанні службової
характеристики. У разі визнання скарги обґрунтованою до службової
характеристики вносяться відповідні зміни та доповнення або на
військовослужбовця складається нова службова характеристика.
( Розділ 5 в редакції Наказу Міністерства оборони N 63
( z0139-06 ) від 07.02.2006 )

6. Відпустки
6.1. Відпустки особам офіцерського складу, прапорщикам
(мічманам) надаються командирами військових частин за
підпорядкованістю.
6.2. У військових частинах графік відпусток на наступний рік
до 1 грудня затверджується командиром (начальником), який має
право надавати відпустки особам офіцерського складу, прапорщикам
(мічманам), і доводиться письмово військовослужбовцям. Під час планування щорічних чергових відпусток передбачається
рівномірне їх надання протягом календарного року особам
офіцерського складу, прапорщикам (мічманам). При цьому
враховуються терміни проведення заходів оперативної та бойової
підготовки військ (сил), час використання відпусток у попередньому
році, побажання та сімейні обставини військовослужбовців.
Відпустки науково-педагогічним та педагогічним працівникам
військових навчальних закладів надаються, як правило, після
закінчення навчального року.
6.3. Штабами військових частин ведеться облік відпусток, що
надаються офіцерам, прапорщикам (мічманам), та здійснюється
постійний контроль за наданням відпусток згідно із затвердженими
графіками.
6.4. Ад'юнктам та докторантам денної форми навчання надаються
щорічні чергові відпустки тривалістю, визначеною пунктом 48
Положення ( 1053/2001 ).
6.5. Після звільнення осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) з військової служби їм надається невикористана щорічна
відпустка (частина відпустки) з дотриманням вимог пункту 51
Положення ( 1053/2001 ) з наступним виключенням зі списків
особового складу військової частини. Датою звільнення з військової
служби є останній день відпустки.
6.6. Накази командирів військових частин про надання чергових
відпусток видаються не пізніше ніж за два тижні встановленого
графіком терміну на підставі заяви військовослужбовця, розглянутої
його безпосереднім начальником.
6.7. Щорічна чергова відпустка на вимогу військовослужбовця
повинна бути перенесена в разі порушення командиром військової
частини терміну повідомлення про час надання відпустки;
несвоєчасної виплати грошового забезпечення за час щорічної
відпустки. Крім того, щорічна чергова відпустка переноситься на інший
період або продовжується командиром (начальником) військової
частини в разі: захворювання військовослужбовця (на підставі довідки
лікувального закладу); набуття права на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами
(на підставі медичного висновку); виконання військовослужбовцем державних або громадських
обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню
на цей час від основної роботи зі збереженням заробітної плати; збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням у
вищих навчальних закладах без відриву від служби.
6.8. Випускникам військових навчальних закладів, які на час
вступу мали військові звання офіцерів, прапорщиків (мічманів),
після закінчення ними навчання надається щорічна чергова відпустка
тривалістю, визначеною пунктом 48 Положення ( 1053/2001 ).
6.9. Особам, які закінчили військові навчальні заклади і яким
присвоєно первинне військове звання офіцера, а також офіцерам,
призваним або прийнятим за контрактом на військову службу із
запасу безпосередньо після закінчення вищих навчальних закладів,
надається щорічна чергова відпустка тривалістю 30 календарних днів
до направлення до місця проходження служби.
7. Звільнення з військової служби
7.1. Звільнення з військової служби осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) із займаних ними посад здійснюється на
підставах, зазначених у пунктах 63, 67 Положення ( 1053/2001 ), а
офіцерів за призовом - у пункті 61 Положення. Протягом п'яти років після закінчення військових навчальних
закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, закордонних навчальних закладів) звільнення з військової
служби осіб офіцерського складу здійснюється виключно Міністром
оборони України. { Пункт 7.1 доповнено абзацом другим згідно з
Наказом Міністерства оборони N 549 ( z1085-06 ) від 21.09.2006 }
7.2. Командири й начальники всіх рівнів вчасно подають до
звільнення в запас чи у відставку осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів), які досягають встановленого для них
граничного віку перебування на військовій службі.
7.3. Перед поданням осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) до звільнення проводиться обчислення вислуги років. Для
цього уточнюються дані про проходження ними служби, документально
підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до
вислуги в календарному та пільговому обчисленні. Обчислена вислуга
років доводиться військовослужбовцю під час бесіди, про що
робиться запис в аркуші бесіди. Заперечення військовослужбовців щодо підрахунку вислуги років
розглядаються командирами (начальниками) перед поданням
військовослужбовців до звільнення. Спірні питання щодо заліку
вислуги років на пенсію окремих періодів служби розглядаються
спеціальною комісією Міністерства оборони України.
7.4. Протягом 12 місяців до досягнення граничного віку
перебування на військовій службі перед поданням осіб офіцерського
складу, прапорщиків (мічманів) до звільнення з військової служби в
запас або у відставку вони направляються на обстеження
військово-лікарською комісією для визначення ступеня придатності
до військової служби за станом здоров'я, висновки якої
враховуються для визначення підстав звільнення. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), які
подаються до звільнення за обвинувальним вироком суду, що набрав
законної сили, на обстеження до військово-лікарських комісій не
направляються.
7.5. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани) на їх
бажання можуть не направлятися на обстеження у військово-лікарські
комісії у разі: досягнення граничного віку перебування на військовій службі,
якщо вони мають право на максимальну пенсію; досягнення граничного віку перебування в запасі, якщо вони
мають право на пенсію за вислугу років; у разі звільнення у зв'язку із закінченням строку контракту; у разі звільнення за власним бажанням; у разі звільнення після закінчення строку служби; у разі звільнення за сімейними обставинами або з інших
поважних причин.
7.6. З особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами)
проводиться не менше двох бесід з питань їх звільнення. Для осіб, які підлягають звільненню за віком у разі
досягнення граничного віку перебування на військовій службі, після
закінчення контракту або закінчення строку служби, перша бесіда
проводиться не пізніше ніж за п'ять місяців до досягнення
граничного віку перебування на військовій службі, закінчення
строку дії контракту або закінчення строку служби. У ході бесіди
роз'яснюються підстави й термін подання до звільнення, пільги й
переваги щодо працевлаштування та матеріально-побутового
забезпечення. Визначається військовий комісаріат для направлення
на військовий облік і місце мешкання після звільнення.
Ураховуються прохання військовослужбовця, даються необхідні
пояснення з інших питань. Вручається направлення для проходження
військово-лікарської комісії, крім випадків, передбачених у пункті
7.5 Інструкції. Командир (начальник), який підписуватиме подання до
звільнення, безпосередньо перед направленням такого подання
проводить підсумкову бесіду з військовослужбовцем, у ході якої дає
відповіді на питання, що були поставлені військовослужбовцем у
першій бесіді, уточнює підстави звільнення з урахуванням висновку
військово-лікарських комісій, прохання військовослужбовця, а також
інші питання, пов'язані зі звільненням.
7.7. Бесіди про наступне звільнення проводяться: 7.7.1. З прапорщиками (мічманами) - безпосереднім начальником
і командиром військової частини. 7.7.2. З молодшими та старшими офіцерами до підполковника
включно, які проходять службу: у військовій частині - безпосереднім начальником і командиром
військової частини; в управлінні з'єднання - безпосереднім начальником і
командиром з'єднання або його заступником; в управлінні об'єднання - безпосереднім начальником і
командувачем об'єднання або його заступником; у головному командуванні виду Збройних Сил України та
управлінні оперативного командування - безпосереднім начальником і
начальником відповідного структурного підрозділу; у центральному апараті Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України - безпосереднім
начальником і начальником відповідного структурного підрозділу. 7.7.3. З полковниками (капітанами 1 рангу) - безпосереднім
начальником та начальником військового навчального закладу,
командувачем об'єднання, військ оперативного командування,
головнокомандувачем виду Збройних Сил України, начальником
структурного підрозділу центрального апарату Міністерства оборони
та Генерального штабу Збройних Сил України або за дорученням - їх
заступниками. 7.7.4. З генералами (адміралами) - безпосереднім начальником
та головнокомандувачем виду Збройних Сил України, іншими
керівниками Міністерства оборони України, начальником Генерального
штабу Збройних Сил України та його заступниками.
7.8. До участі в бесідах з особами, які звільняються, за
необхідності залучаються фахівці кадрових, юридичних, фінансових
органів, органів виховної роботи, тилу, будівництва та
розквартирування військ. Питання, що виникли в ході бесіди й не можуть бути розв'язані
на місці, направляються для вирішення відповідній посадовій особі
чи органу військового управління з додатком відповідних матеріалів
і довідок. Зміст проведення бесід відображається в аркуші бесіди
(додаток 11) і підписується військовослужбовцем, що звільняється,
та особою, яка проводила бесіду. У разі відмови військовослужбовця підписати аркуш бесіди він
підписується начальником, який проводив бесіду, та особами,
присутніми під час бесіди, з зазначенням про відмову. Аркуші бесід зберігаються в першому примірнику особової
справи військовослужбовця. У разі звільнення військовослужбовця з військової служби за
службовою невідповідністю та у зв'язку із систематичним
невиконанням ним умов контракту до подання додаються завірені в
установленому порядку копії аркушів бесід.
7.9. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), які
визнані не придатними до військової служби зі зняттям з
військового обліку або не придатними до військової служби в мирний
час, подаються до звільнення за станом здоров'я. Рішення щодо подальшого проходження служби особами
офіцерського складу, прапорщиками (мічманами), які визнані
обмежено придатними до проходження військової служби в мирний час,
приймає посадова особа, до чиєї номенклатури призначення належить
посада, яку обіймає військовослужбовець на підставі відповідних
клопотань.
7.10. Документи щодо звільнення з військової служби осіб
офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), визнаних
військово-лікарською комісією не придатними до військової служби в
мирний час, обмежено придатними у воєнний час, а також
непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку,
оформляються негайно з отриманням військовою частиною відповідного
висновку військово-лікарської комісії та надсилаються до посадової
особи, яка видає наказ про звільнення.
7.11. За наявності декількох підстав для звільнення особи
офіцерського складу прапорщики (мічмани) за бажанням обирають ту
з підстав, за якою передбачаються найбільші права та пільги після
звільнення. Подання до звільнення військовослужбовців з військової служби
за станом здоров'я, через сімейні обставини, у зв'язку з
обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, та після
закінчення строку контракту надсилаються безпосередньо до органу
кадрової роботи органу військового управління на ступінь нижче
того, який видає наказ про звільнення.
7.12. Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам),
зазначеним у пункті 75 Положення ( 1053/2001 ), у наказах по
особовому складу про звільнення може бути надане право носіння
військової форми одягу. В інших наказах командирів (начальників) для
військовослужбовців, які звільняються з військової служби, можуть
бути застосовані такі види заохочення, як оголошення подяки,
нагородження грамотою, цінним подарунком, грошовою премією,
занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової
частини, нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства
оборони України тощо. Накази про звільнення в запас або відставку оголошуються
командирами військових частин. Для осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів), звільнених у запас або у відставку, які
позитивно характеризувалися під час проходження військової служби,
організовуються урочисті проводи: звільнених командирів підрозділів, військових частин і
з'єднань - із шикуванням особового складу; інших звільнених осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) - на зборах офіцерів та прапорщиків (мічманів)
військової частини.
7.13. Звільнення з військової служби за службовою
невідповідністю осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів)
здійснюється у разі: реалізації накладеного Міністром оборони України
дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом "є" статті 68
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ); реалізації висновку планового атестування військовослужбовця; виконання судового рішення стосовно осіб офіцерського складу,
до яких відповідно до Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) застосовано адміністративне стягнення, що передбачає
звільнення з посади чи інше усунення від виконання функцій
держави. Якщо дисциплінарне стягнення - попередження про неповну
службову відповідність, яке накладене на осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів), не відіграло своєї виховної ролі,
командиром військової частини приймається рішення про переміщення
таких осіб на нижчу посаду чи звільнення з військової служби за
підпунктами "е", "є" пункту 63 та підпунктом "е" пункту 67
Положення ( 1053/2001 ). Для звільнення таких осіб за службовою невідповідністю
командиром військової частини відпрацьовується та надсилається за
підпорядкованістю матеріал для підготовки проекту наказу Міністра
оборони України про накладення дисциплінарного стягнення згідно з
пунктом "є" статті 68 Дисциплінарного статуту Збройних Сил
України ( 551-14 ).
7.14. Наказ про накладення на осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) дисциплінарного стягнення - звільнення з
військової служби за службовою невідповідністю, виданий посадовими
особами, визначеними статтями 12, 67 Дисциплінарного статуту
Збройних Сил України ( 551-14 ), є підставою для оформлення
документів, необхідних для видання наказу по особовому складу про
таке звільнення. З метою своєчасного виконання вимог статті 96 Дисциплінарного
статуту Збройних Сил України ( 551-14 ) щодо негайного виконання
дисциплінарного стягнення, яке накладено на осіб офіцерського
складу, прапорщиків (мічманів) у вигляді звільнення з військової
служби за службовою невідповідністю, у день надходження письмового
повідомлення про накладення такого дисциплінарного стягнення
командиром військової частини оголошується військовослужбовцю про
накладення стягнення та проводиться з ним бесіда. У ході бесіди
надаються необхідні роз'яснення і поради, доводиться вислуга
років, розрахована штабом військової частини, визначається
військовий комісаріат для направлення на військовий облік. У дводенний термін командир військової частини подає
безпосередньо до Головного управління кадрової політики
Міністерства оборони України (на осіб офіцерського складу), до
органів кадрової роботи оперативних командувань, видів Збройних
Сил України (на прапорщиків, мічманів) донесення, у якому
зазначаються відомості, необхідні для видання наказу по особовому
складу: військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада,
число, місяць, рік народження, освіта, з якого часу у Збройних
Силах, вислуга років, розрахована штабом частини, висновок
військово-лікарської комісії (у разі наявності), до якого
військового комісаріату підлягає направленню на облік, особистий
номер, номер і дата видання наказу про накладення дисциплінарного
стягнення. Видання наказу по особовому складу щодо звільнення з
військової служби осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів)
за службовою невідповідністю здійснюється на підставі наказу про
накладення такого стягнення з надходженням донесення від командира
військової частини, де проходить військову службу
військовослужбовець, який підлягає звільненню. З надходженням до військової частини письмового повідомлення
про звільнення військовослужбовця з військової служби він підлягає
розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової
частини та направленню на облік до районного (міського)
військкомату за вибраним місцем мешкання. Після звільнення військовослужбовця з військової служби
військовим комісаріатом, де він перебуває на обліку, здійснюється
розрахунок вислуги років, який направляється для затвердження у
фінансове управління оперативного командування чи виду Збройних
Сил України, а також військовослужбовець направляється для
проходження медичного обстеження з метою визначення придатності до
військової служби.
7.15. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани)
звільняються з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком
суду, що набрав законної сили.
7.16. Командир військової частини може порушити клопотання
про залишення на військовій службі осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів), яким за вироком суду призначено покарання,
не пов'язане з позбавленням волі, або яких звільнено від відбуття
покарання з випробуванням. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), до яких
відповідно до Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) судом застосовано адміністративне стягнення, що
передбачає звільнення з посади чи інше усунення від виконання
функцій держави, представляються до звільнення з військової служби
на підставах, передбачених підпунктом "е" пункту 63 або підпунктом
"е" пункту 67 цього Положення ( 1053/2001 ). Командиром військової частини за підпорядкованістю подається
клопотання щодо прийняття рішення посадовими особами, яким надано
право звільнення зазначених осіб з військової служби. Приймаючи таке рішення, ураховується потреба в таких
фахівцях, їх ділові, професійні, особисті якості, попереднє
ставлення їх до служби, придатність до неї за станом здоров'я,
наявність державних нагород, тяжкість, а також умисність або
необережність вчинення злочину. При цьому враховуються
рекомендації зборів офіцерів, прапорщиків (мічманів).
7.17. Військовослужбовці, до яких за вироком суду застосовано
кримінальне покарання у вигляді арешту, проходять військову службу
з урахуванням обмежень, що застосовуються до них згідно з
правилами тримання військовослужбовців на гауптвахті,
передбаченими Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил
України ( 550-14 ). Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), яким за
вироком суду призначене покарання у вигляді службового обмеження
для військовослужбовців, не можуть бути підвищені за посадою, у
військовому званні, а строк покарання не зараховується до строку
вислуги років для присвоєння чергового військового звання.
7.18. Прапорщики (мічмани), позбавлені військових звань
"прапорщик" ("мічман") у випадках, передбачених пунктом 29
Положення ( 1053/2001 ), виключаються зі списків особового складу
наказами командирів військових частин, які мають право видавати
накази по особовому складу, відповідно до пункту 4.19 Інструкції,
а позбавлені військового звання в порядку дисциплінарного
стягнення, - з дня підписання наказу про таке позбавлення.
7.19. З особами офіцерського складу, прапорщиками
(мічманами), звільненими з військової служби за службовою
невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав
законної сили, а також у зв'язку із систематичним невиконанням
умов контракту до вибуття з військової частини командиром
проводяться бесіди, у яких даються необхідні роз'яснення й поради.
7.20. Виключення зі списків офіцерського складу Збройних Сил
України померлих у мирний час офіцерів або позбавлених
військового звання оформляються наказами по особовому складу
командирів з'єднань, прирівняних до них осіб і вище на всіх
офіцерів незалежно від номенклатури. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), позбавлені
військового звання у зв'язку із засудженням за вчинені злочини, за
вироком суду виключаються зі списків особового складу після
набрання вироком суду законної сили з дня, указаного у вироку суду
про початковий строк відбуття покарання, а позбавлені військового
звання в порядку дисциплінарного стягнення, - з дня підписання
наказу про таке позбавлення.
7.21. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), які
підлягають звільненню з військової служби у зв'язку зі скороченням
штатів (у разі неможливості використання по службі у зв'язку зі
скороченням штатів або проведенням організаційних заходів) і які
не набули права на пенсію за вислугою років, у письмовій формі
попереджуються командиром про звільнення з військової служби. Не пізніше як за два місяці до проведення таких заходів
письмово повідомляється державна служба зайнятості.
7.22. Після видання наказів по особовому складу про
звільнення осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) з
військової служби підстави звільнення зміні не підлягають, якщо
під час звільнення не допущені порушення чинного законодавства й
не виникли нові обставини, пов'язані зі звільненням. У разі визнання незаконним рішення про звільнення
військовослужбовця з військової служби поновлення його на
попередній або рівній посаді здійснюється наказом інстанції на
ступінь вище від тієї, якою видано наказ про звільнення. Для цього
подаються копії рішення суду чи посадової особи про таке визнання,
матеріали службового розслідування та копія наказу, виданого
відповідним командиром (начальником) про притягнення до
дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у
незаконному звільненні військовослужбовця.
8. Особливості проходження військової служби особами
офіцерського складу, прапорщиками (мічманами), відрядженими
до органів виконавчої влади, інших цивільних установ
8.1. Відрядження осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) за їх згодою до органів виконавчої влади та інших
цивільних установ із залишенням на військовій службі (пункти 42,
77 Положення) ( 1053/2001 ) оформляється на підставі запиту
керівника відповідного органу виконавчої влади (іншої цивільної
установи), заяви військовослужбовця та Подання (додаток 1 до
Інструкції) командування на: осіб офіцерського складу - наказами Міністра оборони України
(по особовому складу); прапорщиків (мічманів) - наказами начальника Генерального
штабу Збройних Сил України (по особовому складу). Відрядження осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів)
до Генеральної прокуратури України здійснюється на підставі запиту
Генерального прокурора України, до судових органів - на підставі
запитів керівників цих органів. Рішення про відрядження осіб, обраних суддями військових
судів, здійснюється на підставі відповідних указів Президента
України, постанов Верховної Ради України.
8.2. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), які
відряджені до органів виконавчої влади й інших цивільних установ
та досягли граничного віку перебування на військовій службі,
можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік за
клопотанням керівників відповідних органів виконавчої влади та
інших цивільних установ із дотриманням вимог пункту 7 Положення
( 1053/2001 ).
8.3. Після закінчення строку дії контракту осіб офіцерського
складу, прапорщиків (мічманів), відряджених до органів виконавчої
влади та інших цивільних установ, їх військова служба може бути
продовжена за новим контрактом, який підписується: особам вищого офіцерського складу - Міністром оборони
України; особам старшого та молодшого офіцерського складу - іншими
керівниками Міністерства оборони України, начальником Генерального
штабу Збройних Сил України; прапорщикам (мічманам) - першим заступником начальника
Генерального штабу Збройних Сил України.
8.4. Контракт з особами офіцерського складу, прапорщиками
(мічманами), які прибули в розпорядження Міністра оборони України
для подальшого проходження військової служби після закінчення
(припинення) повноважень народного депутата України, а також
судді, укладається на загальних підставах із дотриманням вимог
пунктів 9 та 10 Положення ( 1053/2001 ).
8.5. Після закінчення відрядження та прибуття до Міністерства
оборони України для подальшого проходження військової служби особи
офіцерського складу, прапорщики (мічмани) призначаються на посади
або зараховуються у розпорядження відповідних командирів
(начальників) для подальшого призначення на посади наказами по
особовому складу.
8.6. Звільнення відряджених осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) з військової служби здійснюється особами,
визначеними в пунктах 72, 73 Положення ( 1053/2001 ), витяги з
наказів про їх звільнення надсилаються до відповідних органів
виконавчої влади та інших цивільних установ для подальшого їх
направлення на військовий облік.
9. Виконання військового обов'язку в запасі та проходження
військової служби офіцерами, призваними із запасу
9.1. Подання на осіб, позбавлених військових звань
офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) під час перебування у
запасі (відставці) до поновлення в колишньому військовому званні
(пункт 87 Положення) ( 1053/2001 ) оформляються військовими
комісарами за місцем мешкання зазначених осіб і надсилаються за
підпорядкованістю до посадової особи, яка має право присвоєння
чергового військового звання: офіцерам запасу - відповідно до
пункту 85 Положення після зняття чи погашення судимості, а
прапорщикам - до командувача військ оперативного командування.
9.2. Початок і закінчення військової служби осіб офіцерського
складу, призваних із запасу, визначається згідно зі статтею 24
Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову
службу" ( 2085-12 ).
9.3. Розрахунок кількості офіцерів запасу, яких необхідно
призвати для проходження військової служби, до Кабінету Міністрів
України подається Генеральним штабом Збройних Сил України.
9.4. Особи офіцерського складу призиваються із запасу
наказами Міністра оборони України і направляються у розпорядження
командирів (начальників), які мають право призначати їх на посади.
Призначення на посади здійснюється протягом місяця. Особи
офіцерського складу, які призвані із запасу, переміщуються по
службі на загальних підставах.
9.5. За три місяці до закінчення строку військової служби
вони за власним бажанням можуть порушити клопотання щодо прийняття
їх на військову службу за контрактом.
10. Порядок комплектування офіцерських посад на особливий
період. Особливості проходження військової служби та
виконання військового обов'язку в запасі в особливий період
10.1. На посади осіб офіцерського складу в органах управління
та військових частинах призначаються за мобілізаційним планом
офіцери, які перебувають на військовій службі та в запасі.
Затвердження мобілізаційного призначення проводиться відповідно до
Переліку посад офіцерського складу за мобілізаційним планом, що
затверджується Міністром оборони України.
10.2. Розгляд та затвердження призначень на посади
проводиться: офіцерів, які проходять військову службу, - за планами
персонального переміщення та списками офіцерів, які виділяються з
інших військових частин; офіцерів запасу - за приписними картами; офіцерів, які призначаються на посади, що підлягають
затвердженню вищими посадовими особами, відповідно до
номенклатури, - за іменними списками. Форми планів персонального переміщення, іменних списків і
приписних карт установлені відповідними правовими актами з
мобілізації.
10.3. Під час комплектування органів військового управління,
військових частин, закладів і установ, що заново формуються,
кандидати на посади командирів та начальників цих формувань
затверджуються згідно з Номенклатурою, а право затвердження
кандидатів на інші посади зі штатною категорією "полковник" і
нижче надається головнокомандувачам видів Збройних Сил України,
командувачам військ оперативних командувань, об'єднань, командирам
з'єднань, військових частин, начальникам військових навчальних
закладів, установ та організацій Збройних Сил України, на яких
мобілізаційним планом покладено розгортання таких формувань.
10.4. Іменні списки кандидатів для розгляду та затвердження
мобілізаційного призначення узгоджуються з відповідними посадовими
особами і подаються за підпорядкованістю: до управлінь кадрів видів Збройних Сил України, оперативних
командувань - щокварталу до 15 січня, 15 квітня, 15 липня, 15
жовтня; до Головного управління кадрової політики Міністерства
оборони України - до 1 лютого, 1 травня, 1 серпня, 1 листопада. Розгляд та затвердження кандидатів, які призначаються на
посади від командувача корпусу, прирівняних до них і вище,
проводиться не пізніше як за місяць після переміщення по службі
раніше затверджених посадових осіб.
10.5. Іменні списки кандидатів на посади за мобілізаційним
планом, розгляд та затвердження яких проводиться Міністром оборони
України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України,
начальником Озброєння Збройних Сил України, начальником Тилу
Збройних Сил України, командиром військової частини А0515,
подаються до Головного управління кадрової політики Міністерства
оборони України за підпорядкованістю. Порядок і терміни затвердження мобілізаційного призначення
офіцерського складу в підпорядкованих з'єднаннях, військових
частинах, установах і закладах Міністерства оборони України
визначаються начальником Генерального штабу Збройних Сил України,
начальником Озброєння Збройних Сил України, начальником Тилу
Збройних Сил України, головнокомандувачами видів Збройних Сил
України, командувачами військ оперативних командувань,
начальниками управлінь центрального апарату Міністерства оборони
України та Генерального штабу Збройних Сил України залежно від
особливостей їх формування (переводу на штати воєнного часу).
10.6. Органами кадрової роботи видів Збройних Сил України,
оперативних командувань двічі на рік (до 1 лютого, 1 серпня) до
Головного управління кадрової політики Міністерства оборони
України подаються узагальнені відомості щодо кількості посад
номенклатури призначення за мобілізаційним планом, а також про
кількість затверджених на ці посади генералів, адміралів та
офіцерів з поясненням причин щодо кожної посади, на яку
затвердження не проведено.
10.7. Призначення (переміщення) осіб офіцерського складу на
посади згідно з мобілізаційним призначенням оформляються наказами
по стройовій частині й не дублюються наказами по особовому складу.
10.8. Права командувачів військ оперативних командувань,
корпусів і командирів дивізій щодо призначення осіб офіцерського
складу на посади поширюються на додані для підсилення військові
частини тільки стосовно поповнення їх офіцерськими кадрами, а
також переміщення офіцерів у межах військової частини. Переведення осіб офіцерського складу з доданих військових
частин, з'єднань в інші військові частини, з'єднання, оперативні
командування без згоди командувача (командира, начальника), у
постійному підпорядкуванні якого перебувають ці військові частини,
з'єднання, забороняється.
10.9. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), які
перебувають на лікуванні у зв'язку з пораненням (контузія, травма,
каліцтво) чи захворюванням, отриманими під час захисту Вітчизни
або виконання інших обов'язків військової служби, подаються
командирами (начальниками) до присвоєння чергового військового
звання у порядку, визначеному в пункті 21 Положення ( 1053/2001 ),
з урахуванням військових звань, передбачених штатними посадами, що
вони займали до поранення чи захворювання.
11. Порядок підбору та направлення осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) до іноземних держав для проходження
військової служби і навчання
11.1. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани)
Збройних Сил України під час проходження військової служби можуть
на добровільних засадах: брати участь у міжнародних миротворчих операціях з
підтримання чи відновлення міжнародного миру і безпеки у складі
миротворчого контингенту або як миротворчий персонал (окремі
військовослужбовці) міжнародних миротворчих місій, що не входять
до складу миротворчого контингенту; проходити навчання у військових навчальних закладах іноземних
держав.
11.2. Миротворчий контингент і миротворчий персонал
комплектуються, замінюються (ротуються) особами офіцерського
складу, прапорщиками (мічманами), які мають необхідну професійну і
психологічну підготовку, виключно на добровільній основі.
11.3. Підготовка миротворчих контингентів і миротворчого
персоналу Збройних Сил України здійснюється на підставі
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, Законів України "Про оборону України"
( 1932-12 ) (із змінами і доповненнями), "Про Збройні Сили
України" ( 1934-12 ) (із змінами і доповненнями), "Про порядок
направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав"
( 1518-14 ), "Про участь України в міжнародних миротворчих
операціях" ( 613-14 ) та інших нормативно-правових актів.
11.4. До миротворчого контингенту особи офіцерського складу,
прапорщики (мічмани) направляються для проходження військової
служби: у складі військових підрозділів Збройних Сил України,
визначених для участі в міжнародних миротворчих операціях; в індивідуальному порядку.
11.5. Миротворчий персонал не входить до складу миротворчого
контингенту і комплектується, замінюється (ротується) особами
офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) в індивідуальному
порядку.
11.6. Відбір осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів)
в індивідуальному порядку для проведення доукомплектування, заміни
(ротації) миротворчого контингенту і миротворчого персоналу
здійснюється з Резерву.
11.7. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), які
перебувають у Резерві і виявили бажання проходити службу в складі
миротворчого контингенту як миротворчий персонал або навчатися у
військових навчальних закладах іноземних держав, подають про це
рапорт в порядку підпорядкування. Військовослужбовець, який подав рапорт, є кандидатом (далі -
кандидат) для направлення як: військовий персонал до миротворчого контингенту для
проходження військової служби в його складі; миротворчий персонал для проходження військової служби на
посаді військового спостерігача або офіцера багатонаціонального
штабу; слухач військового навчального закладу іноземної держави. Рапорт кандидата може бути повернутий військовослужбовцю на
підставах, зазначених у пункті 11.18 Інструкції, командиром
військової частини з письмовим повідомленням причини відмови. Військовослужбовці з числа жінок можуть бути направлені: за власним бажанням - для проходження служби на посадах
миротворчого персоналу та на навчання у військових навчальних
закладах іноземних держав; до складу миротворчого контингенту - з укладанням контракту
за наявності вільних військових посад, що підлягають
комплектуванню військовослужбовцями з числа жінок.
11.8. Кількісні показники щодо відбору кандидатів, їх
розподіл між управліннями центрального апарату Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, видами
Збройних Сил України, вимоги до кандидатів та інші питання щодо
кадрового забезпечення миротворчої діяльності, навчання за
кордоном визначаються щодо: миротворчих контингентів - наказами (директивами) Міністра
оборони України; миротворчого персоналу - наказами (директивами) начальника
Генерального штабу Збройних Сил України; навчання за кордоном - щорічним планом участі Міністерства
оборони України в міжнародних програмах з навчання
військовослужбовців у військових навчальних закладах іноземних
держав, який затверджується Міністром оборони України.
11.9. З усіма категоріями кандидатів командирами, органами
кадрової роботи проводиться робота щодо вивчення: військово-професійних, ділових та особистісних якостей і
досвіду практичної роботи; оцінних показників оцінної картки військовослужбовця; стану здоров'я; ступеня обізнаності про відомості, що становлять державну
таємницю. На кожну посаду миротворчого контингенту, миротворчого
персоналу, що комплектується, та на місце для навчання за кордоном
підбираються 2-3 кандидати, які розглядаються на альтернативній
основі військовою радою виду Збройних Сил України та на засіданні
Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України.
11.10. На відібраних кандидатів за місцем їх служби
оформляються виїзні справи, що надсилаються за підпорядкованістю
до головного командування виду Збройних Сил України. Перелік
документів виїзної справи наведено в додатку 12 до Інструкції.
11.11. На кандидатів із структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України, військових частин, підпорядкованих їм,
виїзні справи після погодження з відповідними начальниками таких
підрозділів надсилаються до головного командування виду Збройних
Сил України, на який покладено формування або ротація миротворчого
підрозділу, а до Головного управління кадрової політики
Міністерства оборони України - у разі відправлення на навчання.
11.12. Між військовослужбовцем, який відібраний кандидатом до
призначення на посаду у складі миротворчого контингенту, і
державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України,
укладається контракт про проходження військової служби у складі
підрозділів Збройних Сил України, що направляються до іншої
держави, за зразком, наведеним у додатку 13 до Інструкції.
11.13. Право підписання контракту про проходження військової
служби у складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються
до іншої держави, від імені Міністерства оборони України
надається: з особами, які призначаються на посади, за якими штатом
(штатним розписом) передбачено військові звання вищого
офіцерського складу, - Міністру оборони України; з особами, які призначаються на посади, за якими штатом
(штатним розписом) передбачено військові звання офіцерів від
молодшого лейтенанта до полковника (капітана 1 рангу) включно та
прапорщиків (мічманів), - головнокомандувачу виду Збройних Сил
України, на якого покладено формування або ротацію підрозділу.
11.14. Контракт про проходження військової служби у складі
підрозділів Збройних Сил України, що направляються до іншої
держави, укладається у трьох примірниках на термін не більше
одного року, завіряється гербовою печаткою військової частини або
органу військового управління і зберігається: перший примірник - у
виїзній справі, другий - в особовій справі військовослужбовця,
третій видається військовослужбовцю. Укладений контракт про
проходження військової служби у складі підрозділів Збройних Сил
України, що направляються до іншої держави, є підставою для
видання наказу Міністра оборони України (по особовому складу) про
призначення військовослужбовця на посаду військового персоналу
миротворчого контингенту.
11.15. Перший контракт про проходження військової служби у
складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються до іншої
держави, з особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами)
набирає чинності з дати його підписання ними та відповідною
посадовою особою, але не раніше дня їх зарахування до списку
особового складу військового персоналу у складі миротворчого
контингенту. Про дату набрання чинності контрактом про проходження
військової служби у складі підрозділів Збройних Сил України, що
направляються до іншої держави, робиться відповідний запис в усіх
примірниках цього контракту.
11.16. З особами офіцерського складу, прапорщиками
(мічманами) миротворчого контингенту за їх бажанням може бути
укладено новий контракт про проходження військової служби у складі
підрозділів Збройних Сил України, що направляються до іншої
держави: у разі продовження строку їх військової служби у складі
підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших
держав; у разі їх переміщення по службі у складі миротворчого
контингенту. На підставі нового укладеного контракту видається наказ
Міністра оборони України по особовому складу. При цьому безперервний строк служби військовослужбовців у
складі миротворчого підрозділу за всіма контрактами не може
перевищувати одного року.
11.17. Командир (начальник) організує не пізніше ніж за два
місяці до закінчення дії чинного контракту про проходження
військової служби у складі підрозділів Збройних Сил України, що
направляються до іншої держави, укладання нового контракту про
проходження військової служби у складі підрозділів Збройних Сил
України, що направляються до іншої держави, який набирає чинності: після дня закінчення дії попереднього контракту про
проходження військової служби у складі підрозділів Збройних Сил
України, що направляються до іншої держави; з дня підписання нового контракту про проходження військової
служби у складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються
до іншої держави, в разі переміщення на посаді у складі
миротворчого контингенту, але не раніше дня видання наказу
Міністра оборони України по особовому складу про призначення на
посаду.
11.18. Контракт про проходження військової служби у складі
підрозділів Збройних Сил України, що направляються до іншої
держави, не укладається з особами офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами): у разі відсутності у складі миротворчого контингенту
вакантних військових посад, що відповідають фаху підготовки і
освітньо-кваліфікаційному рівню військовослужбовця; які за станом здоров'я (на підставі висновку
військово-лікарської комісії) визнані непридатними або обмежено
придатними до військової служби у складі миротворчого контингенту; стосовно яких здійснюється дізнання, досудове слідство або
кримінальна справа яких розглядається судом, до прийняття
остаточного рішення у справі.
11.19. Дія контракту про проходження військової служби у
складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються до іншої
держави, припиняється (розривається), а особи офіцерського складу,
прапорщики (мічмани), які проходять службу у складі миротворчого
підрозділу за контрактом, повертаються до України: у день закінчення його строку; у день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця
зі списків миротворчого контингенту в разі дострокового розірвання
контракту про проходження військової служби у складі підрозділів
Збройних Сил України, що направляються до іншої держави; з наступного дня після смерті (загибелі) військовослужбовця,
а також визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення
померлим.
11.20. Дія контракту про проходження військової служби у
складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються до іншої
держави, припиняється (розривається), а особи офіцерського складу,
прапорщики (мічмани), які проходили службу в миротворчому
контингенті за контрактом, виключаються зі списків офіцерського
складу, прапорщиків (мічманів) Збройних Сил України: з наступного дня після смерті (загибелі) військовослужбовця; з дня, коли військовослужбовець визнаний рішенням суду
безвісно відсутнім або оголошений померлим.
11.21. Порушення клопотання про визнання військовослужбовців
судом безвісно відсутніми або оголошення померлими здійснюється
від імені Міністерства оборони України - головним командуванням
виду Збройних Сил України (за місцем його перебування), на яке
покладено формування або ротація миротворчого підрозділу.
11.22. У разі припинення чинності контракту про проходження
військової служби у складі підрозділів Збройних Сил України, що
направляються до іншої держави, у примірниках, що зберігаються у
виїзних справах, робиться запис про підставу та дату припинення
дії контракту, який підписується відповідною посадовою особою та
завіряється гербовою печаткою.
11.23. Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани)
миротворчого підрозділу, які проходять військову службу в умовах,
що об'єктивно унеможливлюють укладання нового контракту про
проходження військової служби у складі підрозділів Збройних Сил
України, що направляються до іншої держави (участь у подоланні
наслідків конфліктів, в діях з усунення загрози миру, у проведенні
розмінування, перебування у полоні, у становищі заручника і за
інших обставин) і бажають продовжити військову службу у складі
підрозділу після закінчення строку дії такого контракту,
продовжують проходження військової служби за умовами першого
контракту. У разі закінчення дії контракту про проходження військової
служби у складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються
до іншої держави, особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани)
укладають новий контракт про проходження військової служби у
складі підрозділів Збройних Сил України, що направляються до іншої
держави, протягом місяця з дня прибуття до військової частини. У разі не укладення нового контракту вони повертаються до
України.
11.24. Кандидати з числа осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів), які виявили бажання проходити службу у
складі миротворчого контингенту, розглядаються на засіданні
військової ради виду Збройних Сил України, на який покладено
формування підрозділу. Кандидати на посади командирів підрозділів у складі
миротворчого контингенту, кандидати для проходження служби на
посадах миротворчого персоналу та всі кандидати на навчання,
термін якого понад два місяці, розглядаються Вищою атестаційною
комісією Міністерства оборони України.
11.25. Узагальнений список кандидатів із числа осіб
офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) для призначення на
посади у складі миротворчого контингенту і миротворчого персоналу
разом з першими примірниками їх виїзних справ надсилається
головним командуванням виду Збройних Сил України, що відповідає за
комплектування миротворчого контингенту, до Головного управління
кадрової політики Міністерства оборони України.
11.26. Направлення осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) в індивідуальному порядку для проходження військової
служби у складі миротворчого контингенту, миротворчого персоналу
(військових спостерігачів, офіцерів багатонаціональних штабів) з
призначенням на відповідні посади здійснюється наказами Міністра
оборони України по особовому складу. У наказі зазначаються: посада, від займання якої усувається військовослужбовець, з
виключенням зі списків військової частини; зарахування на грошове забезпечення до фінансового управління
Генерального штабу Збройних Сил України; посада, на яку військовослужбовець призначається у складі
миротворчого підрозділу.
11.27. Військовослужбовці на навчання у військових
навчальних закладах іноземних держав направляються без виключення
зі списків особового складу військових частин, із залишенням на
посаді (за винятком навчання у військових навчальних закладах
іноземних держав тривалістю понад один рік). Офіцери, які відбувають на навчання у військових навчальних
закладах іноземних держав тривалістю понад один рік, призначаються
на посади до Центру миротворчого персоналу та офіцерів міжнародних
штабних елементів (центрів). Призначення офіцерів на посади, що відповідають набутому
рівню підготовки, після повернення з навчання здійснювати наказами
Міністра оборони України (по особовому складу). Освіта, набута
військовослужбовцями Збройних Сил України у військових навчальних
закладах іноземних держав відповідно до Переліку військових
навчальних закладів іноземних держав, після закінчення яких
надається дозвіл на заміщення офіцерських посад
оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів у
Збройних Силах України, визначеного додатком до директиви Міністра
оборони України від 25 червня 2005 року N Д-23, дає їм право
займати посади, кваліфікаційними вимогами яких передбачається
наявність у кандидата на призначення відповідного
оперативно-тактичного або оперативно-стратегічного рівнів
підготовки. ( Пункт 11.27 в редакції Наказу Міністерства оборони N 378
( z0772-05 ) від 06.07.2005 )
11.28. Направлення осіб офіцерського складу, прапорщиків
(мічманів) Збройних Сил України для участі в заходах військового
співробітництва (семінарах, конференціях тощо) та на навчання за
кордоном на курсах тривалістю до двох місяців здійснюється
Департаментом міжнародного співробітництва Міністерства оборони
України та Центром військового співробітництва і верифікації
Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до напрямків їх
роботи. Підбір кандидатів проводиться зазначеними підрозділами за
погодженням з Головним управлінням кадрової політики Міністерства
оборони України за тематикою навчальної програми. Направлення осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів)
Збройних Сил України для навчання на довготривалих (більше двох
місяців) курсах за кордоном здійснюється Головним управлінням
кадрової політики Міністерства оборони України за погодженням з
Департаментом міжнародного співробітництва Міністерства оборони
України або з Центром військового співробітництва і верифікації
Генерального штабу Збройних Сил України відповідно через кого
прийшло запрошення від військових аташе зарубіжних країн в
Україні.

( Пункт 11.29 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства оборони N 378 ( z0772-05 ) від 06.07.2005 )

11.30. Соціальний захист учасників міжнародних миротворчих
операцій і членів їх сімей забезпечується згідно із законами
України. Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь
Україна, встановлені більш високі гарантії захисту учасників
міжнародних миротворчих операцій, ніж ті, що передбачені
законодавством України, то застосовуються норми відповідного
міжнародного договору або міжнародної угоди.
11.31. Норми грошового забезпечення осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів), які направляються для проходження
військової служби на посадах у складі миротворчого контингенту,
миротворчого персоналу та на навчання, визначаються відповідно до
чинного законодавства України.
11.32. Переміщення офіцера, прапорщика (мічмана) під час його
служби в підрозділі, що входить до миротворчого контингенту, на
іншу посаду в цьому самому підрозділі здійснюється на підставі
наказу Міністра оборони України за клопотанням, яке підписується
командиром підрозділу і надсилається за підпорядкованістю до
Головного управління кадрової політики Міністерства оборони
України.
11.33. Посади, вивільнені офіцерами, прапорщиками
(мічманами), які вибули для проходження служби в складі
миротворчого контингенту, зберігаються вакантними на строк їх
перебування за кордоном.
11.34. Переміщення по службі осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) у разі повернення їх зі складу миротворчого
контингенту здійснюється на підставі наказу Міністра оборони
України по особовому складу.
11.35. Тестування кандидатів для навчання у військових
навчальних закладах іноземних держав зі знання іноземної мови
здійснюється фахівцями тестових лабораторій вищих військових
навчальних закладів Збройних Сил України або органами та іншими
особами на вимогу держави, яка запрошує на навчання. За результатами тестування кандидатів зі знання іноземної
мови Головне управління кадрової політики Міністерства оборони
України надсилає розпорядження відповідним органам кадрової роботи
щодо оформлення необхідних для навчання документів.
11.36. Оформлення закордонних паспортів, віз та інших
документів, пов'язаних з виїздом осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) за кордон, здійснює Центр військового
співробітництва і верифікації Генерального штабу Збройних Сил
України згідно із заявками управлінь центрального апарату
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, командирів військових частин.
Начальник Головного управління
кадрової політики Міністерства
оборони України
генерал-лейтенант М.І. Нещадим
Додаток 1
до пункту 1.3 Інструкції про
організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України
ПОДАННЯ 1.________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові; посада, яку
займає, номер та дата наказу, коли та ким __________________________________________________________________
призначений; штатна категорія, номер штату,
військово-облікова спеціальність, особистий номер) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Подається до___________________________________________________
(повне найменування посади, на яку призначається, її штатна
категорія __________________________________________________________________
та військово-облікова спеціальність, номер штату, повна
підстава до звільнення з військової служби) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Дата народження _______________ 4. У Збройних Силах з _________
(число, місяць, рік) (число, місяць, рік)
5. Військове звання присвоєно_____________________________________
(ким, коли, номер наказу) 6. Освіта:
а) цивільна ______________________________________________________
(цивільні навчальні заклади, в якому році, за якою спеціальністю)
б) військова (військово-спеціальна)_______________________________
(військові навчальні заклади, у якому році, за якою спеціальністю, __________________________________________________________________
коли пройшов підготовку на курсах підвищення кваліфікації)
7. Участь у бойових діях, ліквідації наслідків на ЧАЕС, поранення __________________________________________________________________
(з якого до якого часу, у складі якого контингенту та де, чи
має поранення)
8. Нагороди, відзнаки ____________________________________________
(коли та які нагороди, відзнаки отримав) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
9. Перебування у резерві для просування по службі та направлення
на навчання ______________________________________________________
(на яку посаду, з якого часу, чиєї номенклатури, у який
військовий навчальний заклад) __________________________________________________________________
10. Контракт______________________________________________________
(на який термін, з якого часу) __________________________________________________________________
11. Попередній атестаційний висновок у ______ році _______________
(указується затверджений висновок) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
12. Заходи заохочення_____________________________________________
(під час звільнення з військової служби)
13. Вислуга років у Збройних Силах за станом на __________________
(дата, ким обчислена) __________________________________________________________________
календарна:_____________________; пільгова:______________________;
(кількість років, (кількість років,
місяців, днів) місяців, днів)
загальний трудовий стаж:__________________________________________
(кількість років, місяців, днів та навчання в цивільному ВНЗ)
14. Висновок військово-лікарської комісії ________________________
(номер свідоцтва про хворобу, дата та ким затверджено, __________________________________________________________________
затверджений висновок) __________________________________________________________________
15. Забезпеченість житлом за місцем служби _______________________
(у якому місці має житло, не має, потребує ___________________________________________________________________
залишення на квартирному обліку після звільнення
з військової служби)
16. Проведення бесід _____________________________________________
(коли і хто проводив бесіди) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
17. Направлення на військовий облік ______________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
18. На якій посаді доцільно використовувати в запасі ____________
(найменування посади) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
19. Висновок атестаційної комісії військової частини _____________
(висновок, дата проведення комісії та номер протоколу) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Підстави до подання
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Командир військової частини А0000
__________________________________ _______________________
(військове звання) (ініціали, прізвище)
"___"______________ 200__ року

Висновок прямих начальників
М.П. __________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
"___"______________ 200__ року

М.П. __________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
"___"______________ 200__ року

М.П. __________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
"___"______________ 200__ року

Рішення за поданням_______________________________________________ __________________________________________________________________

ВІДМІТКА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОКУМЕНТА
(у діловодстві за підпорядкованістю)
__________________________________________________________________

Додаток 2
до пункту 1.3 Інструкції про
організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України
ПОДАННЯ до присвоєння чергового військового звання _______________________
(якого) Кому _____________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
займана посада, з якого часу, чий наказ про призначення, __________________________________________________________________
його номер)
Військове звання за штатом і номер штату _________________________
Дата народження __________________________________________________
Служба у Збройних Силах __________________________________________
Контракт _________________________________________________________
(з якого часу укладений і на який термін) Освіта:
цивільна ____________________________________________________ військова ___________________________________________________
Попереднє військове звання присвоєно _____________________________
(ким, коли, номер наказу)
Незняті дисциплінарні стягнення __________________________________ __________________________________________________________________
Особистий номер _____________________

СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА

Висновок атестаційної комісії ____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Командир _________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
М.П. "___" ___________ 200 __ року

Висновок прямих начальників

М.П. __________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
"___" _____________ 200 __ року

М.П. __________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
"___" _____________ 200 __ року

Рішення за поданням ______________________________________________ __________________________________________________________________

ВІДМІТКА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОКУМЕНТА
(у діловодстві за підпорядкованістю)

ПОЯСНЕННЯ
щодо оформлення Подання до присвоєння чергового
військового звання
1. Подання до присвоєння чергового військового звання (далі -
Подання) підписується командиром військової частини, скріплюється
печаткою та направляється за підпорядкованістю до органу кадрової
роботи, який готує проекти наказів про присвоєння військових
звань. 2. У Поданні зазначаються: військове звання за штатом, до присвоєння якого
військовослужбовець подається. У разі присвоєння військового
звання достроково або поновлення в попередньому званні про це
після найменування звання вказується відповідно "достроково" або
"у порядку поновлення в званні"; служба в Збройних Силах: місяць і рік початку військової
служби та дата зарахування до Збройних Сил України. Якщо були
перерви у військовій службі, то вони записуються послідовно із
зазначенням місяця та року призову на службу й звільнення; у разі подання до присвоєння чергового військового звання
достроково: конкретні досягнення та результати роботи офіцера, а
також чи присвоювалося раніше йому звання в такому порядку та яке
саме; у разі розгляду Подання атестаційною комісією: "Розглянуто та
схвалено атестаційною комісією, протокол N ___ від "__" ________
200 __ року"; у разі розгляду Подання військовою радою: "Розглянуто та
схвалено військовою радою ______, протокол N ___ від "___" _______
200_ року". 3. Разом з Поданням надсилаються такі документи: до присвоєння військового звання вищого офіцерського складу -
Подання та довідка в 3 примірниках; до присвоєння військового звання "полковник" - Подання у 2
примірниках і довідка. Крім того, для офіцерів льотного складу -
витяг з льотної книжки про наліт годин за останні два роки, для
льотчиків-випробувачів - витяг із наказу про присвоєння класної
кваліфікації; до присвоєння військового звання "старший прапорщик" -
Подання та копія послужної карти.
Додаток 3
до пункту 3.3 Інструкції про
організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України
ЗРАЗОК
Командиру ____________________________

СПИСОК офіцерів ________________________________________________________,
(дійсне найменування військової частини)
які подаються до присвоєння чергових військових звань
у _____________ кварталі 200__ року
Порушую клопотання про присвоєння чергових військових звань
нижчепойменованим офіцерам:
------------------------------------------------------------------ | N |Військове | Прізвище, | Займана | Дата | Поштова | |з/п| звання, | ім'я, | посада за |укладання|адреса, куди| | | ким |по батькові,| дійсним |контракту| необхідно | | |присвоєно,| дата |найменуванням|та термін| вислати | | | дата |народження, | військової | його дії| витяг | | | та номер | особистий | частини, з | |з наказу про| | | наказу | номер | якого часу, | | присвоєння | | | про | | чий наказ і | | чергового | | |присвоєння| | його номер, | |військового | | | | | військове | | звання | | | | | звання за | | | | | | | штатом, | | | | | | | номер | | | | | | | штату | | | |---+----------+------------+-------------+---------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------+------------+-------------+---------+------------| ------------------------------------------------------------------

Командир військової частини А0000
підполковник О.Л. Бондаренко
М.П. "___" ______________ 200 __ року

Примітки: 1. Список офіцерів, які подаються до присвоєння чергових
військових звань (далі - Список), подається за підпорядкованістю
до органу кадрової роботи, що готує проекти наказів про присвоєння
військових звань. 2. В органі кадрової роботи Список складається окремо за
військовими званнями в послідовному порядку від вищого військового
звання до нижчого за датами закінчення терміну перебування у
військовому званні та в алфавітному порядку. 3. Для офіцерів, які закінчили військові навчальні заклади із
золотою медаллю, з дипломом з відзнакою, а також з п'ятирічним і
більшим строком навчання, у графі 2 додатково зазначається
"5-річний термін навчання" або "диплом з відзнакою". У графі 2 для військовослужбовців, яким за вироком суду
призначено покарання у вигляді арешту чи службового обмеження,
зазначається час відбування покарання. 4. Список надсилається: примірник 1 - до органу кадрової роботи, що готує проекти
наказів про присвоєння військових звань; примірник 2 - до справи військової частини.
Додаток 4
до пункту 3.5 Інструкції про
організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України
АТЕСТАЦІЯ
(на присвоєння первинного офіцерського звання)
На _______________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________________________________________
(випускник якого військового навчального закладу _________________________________________________________________,
або займана посада й військова частина)
поданого до присвоєння первинного офіцерського звання __________________________________________________________________
(указується, до якого звання й на якій підставі) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Дата народження __________________________________________________
З якого року у Збройних Силах України ____________________________
Освіта цивільна __________________________________________________
(найменування навчального закладу й рік закінчення) __________________________________________________________________

1. ТЕКСТ АТЕСТАЦІЇ
__________________________________________________________________

Висновок щодо атестації __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище того,
хто атестує)
М.П.
"___" __________________ 20 __ року

2. ВИСНОВОК ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ __________________________________________________________________

3. РІШЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ЗАТВЕРДЖУЄ АТЕСТАЦІЮ
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
М.П. "____" ___________ 200 __ року
Присвоєно військове звання ___________________________ і особистий
номер ____________________________ наказом ________________ N ____
від "____"___________ 200 __ року.
З атестацією ознайомлений ________________________________________
(підпис атестованого)
"____" _____________ 200 __ року
Додаток 5
до пункту 4.2 Інструкції про
організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України
ЗРАЗОК
ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини
А0000
полковник В.І. ХАРЧЕНКО
"___" ___________ 200__ року
РЕЗЕРВ
кандидатів для просування по службі та направлення на навчання
--------------------------------------------------------------------- | N | Військове | Дата |Останній|Відмітка про| Підпис | |з/п| звання, дата | народження, |атеста- |призначення |офіцера | | | присвоєння | військова та | ційний | на посаду, | про | | | звання, |цивільна освіта;|висновок|направлення |ознайом-| | | прізвище, ім'я| дві останні | |на навчання | лення | | |та по батькові,| посади, які | | чи про | | | | посада, яку | обіймав; | | виключення | | | | обіймає та з | класність, | | з Резерву | | | | якого часу |бойовий досвід, | | | | | | | державні | | | | | | | нагороди та | | | | | | | відзнаки | | | | | | | Міністра | | | | | | | оборони | | | | | | | України | | | | |---+---------------+----------------+--------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------+----------------+--------+------------+--------| ---------------------------------------------------------------------
1. Для просування по службі:
на посаду командира батальйону __________________________________________________________________
на посаду начальника штабу - першого заступника командира
батальйону __________________________________________________________________
2. Для направлення на навчання:
до Національної академії оборони України __________________________________________________________________
3. Для переміщення у зв'язку із закінченням строку
перебування на посаді __________________________________________________________________

Примітка. У військовій частині до Резерву кандидатів для
просування по службі та направлення на навчання
додається витяг із затвердженого Резерву вищих
номенклатур, а також аркуш доведення до офіцерів
про їх включення до такого резерву.
Начальник відділення кадрів
військової частини А0000
майор О.П. Петренко
Додаток 6
до пункту 4.29 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

ПЕРЕЛІК
посад офіцерського складу та граничні строки
перебування на них
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Група| Характер | Строки перебування на | |військово-облікових | ВОС | службової | посадах | | спеціальностей | | діяльності|-------------------------| | | | |молод- |старшого|вищого | | | | |шого |офіцер- |офіцер-| | | | |офіцер- |ського |ського | | | | |ського |складу |складу | | | | |складу | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Бойове застосування | 02 |командний | 3 | 4 | 4 | |механізованих, | |профіль | | | | |танкових, | | | | | | |аеромобільних, | | | | | | |повітрянодесантних, | | | | | | |штурмових військ і | | | | | | |морської піхоти | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Бронетанкова техніка| 42 |інженерний | 3 | 4 | 4 | | | |і | | | | | | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Повітрянодесантна | 46 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |техніка | |і | | | | | | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Управління бойовими | 03 |командний | 3 | 4 | 4 | |діями ракетних | |профіль | | | | |військ і артилерії | | | | | | |та берегових | | | | | | |ракетно- | | | | | | |артилерійських | | | | | | |військ | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Ракетно- | 43 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |артилерійське | |і | | | | |озброєння. | |технічний | | | | |Стрілецьке озброєння| |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Бойове застосування | 04 |командний | 3 | 4 | 4 | |зенітного ракетного,| |профіль | | | | |зенітного | | | | | | |артилерійського та | | | | | | |радіотехнічного | | | | | | |озброєння | | | | | | |протиповітряної | | | | | | |оборони | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Зенітне ракетне, | 44 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |зенітне | |і | | | | |артилерійське та | |технічний | | | | |радіотехнічне | |профілі | | | | |озброєння | | | | | | |протиповітряної | | | | | | |оборони | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Управління бойовими | 06 |командний | 3 | 4 | 4 | |діями авіації. | |профіль | | | | |Бойове застосування | | | | | | |авіації | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Авіаційна техніка і | 46 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |озброєння | |і | | | | | | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Управління бойовими | 07 |командний | 3 | 4 | 4 | |діями | |профіль | | | | |Військово-Морських | | | | | | |Сил Збройних Сил | | | | | | |України | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Корабельна техніка | 47 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |та озброєння | |і | | | | | | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Космічні засоби | 48 |інженерний | 3 | 4 | 4 | | | |і | | | | | | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Організація та | 09 |командний | 3 | 4 | 4 | |ведення розвідки | |профіль | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Засоби військової | 49 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |розвідки | |і | | | | | | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Інженерне | 10 |командний | 3 | 4 | 4 | |забезпечення бойових| |профіль | | | | |дій військ і сил | | | | | | |Військово-Морських | | | | | | |Сил Збройних Сил | | | | | | |України | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Інженерне озброєння | 50 |інженерний | 3 | 4 | 4 | | | |і | | | | | | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Радіаційне, хімічне | 11 |командний | 3 | 4 | 4 | |і біологічне | |профіль | | | | |забезпечення бойових| | | | | | |дій військ і сил | | | | | | |Військово-Морських | | | | | | |Сил Збройних Сил | | | | | | |України | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Озброєння і засоби | 51 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |радіаційного, | |і | | | | |хімічного, | |технічний | | | | |біологічного захисту| |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Організація зв'язку.| 12 |командний | 3 | 4 | 4 | |Застосування засобів| |профіль | | | | |зв'язку | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Засоби зв'язку | 52 |інженерний | 3 | 4 | 4 | | | |і | | | | | | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Організація | 13 |командний | 3 | 4 | 4 | |автоматизації | |профіль | | | | |управління військами| | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Математичне, | 53 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |програмне, | |і | | | | |інформаційне та | |технічний | | | | |технічне | |профілі | | | | |забезпечення | | | | | | |функціонування | | | | | | |автоматизованих | | | | | | |систем управління | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Організація | 14 |командний | 3 | 4 | 4 | |радіоелектронної | |профіль | | | | |боротьби. | | | | | | |Застосування засобів| | | | | | |радіоелектронної | | | | | | |боротьби | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Засоби | 54 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |радіоелектронної | |і | | | | |боротьби | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Організація | 17 |командний | 3 | 4 | 4 | |відновлення та | |профіль | | | | |будівництва | | | | | | |залізниць | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Проведення і | 57 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |забезпечення робіт | |і | | | | |з відбудови та | |технічний | | | | |будівництва | |профілі | | | | |залізниць | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Організація | 18 |командний | 3 | 4 | 4 | |відновлення та | |профіль | | | | |будівництва | | | | | | |автомобільних | | | | | | |доріг. Організація | | | | | | |дорожньо- | | | | | | |комендантської | | | | | | |служби | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Проведення та | 58 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |забезпечення робіт | |і | | | | |з відбудови і | |технічний | | | | |будівництва | |профілі | | | | |автомобільних доріг | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Топогеодезичне | 19 |командний | 3 | 4 | 4 | |забезпечення | |профіль | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Топогеодезичні | 59 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |роботи і техніка | |і | | | | | | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Гідрометеорологічне | 20 |командний | 3 | 4 | 4 | |та геофізичне | |профіль | | | | |забезпечення | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Гідрометеорологічні | 60 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |та геофізичні роботи| |і | | | | |і техніка | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Навігаційно- | 21 |командний | 3 | 4 | 4 | |гідрографічне та | |профіль | | | | |гідрометеорологічне | | | | | | |забезпечення | | | | | | |Військово-Морських | | | | | | |Сил Збройних Сил | | | | | | |України | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Навігаційно- | 61 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |гідрографічні та | |і | | | | |гідрометеорологічні | |технічний | | | | |роботи | |профілі | | | | |Військово-Морських | | | | | | |Сил Збройних Сил | | | | | | |України. | | | | | | |Навігаційно- | | | | | | |гідрографічна | | | | | | |техніка | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Організація та | 22 |командний | 3 | 4 | 4 | |здійснення | |профіль | | | | |військового | | | | | | |будівництва та | | | | | | |експлуатації | | | | | | |будівель і споруд | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Проведення та | 62 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |забезпечення | |і | | | | |будівельних робіт. | |технічний | | | | |Технічна | |профілі | | | | |експлуатація | | | | | | |будівель і споруд | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Організація тилового| 23 |командний | 3 | 4 | 4 | |забезпечення | |профіль | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Організація | 24 |командний | 3 | 4 | 4 | |забезпечення | |профіль | | | | |ракетним | | | | | | |паливом, пальним і | | | | | | |мастильними | | | | | | |матеріалами | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Технологія та | 64 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |зберігання ракетного| |і | | | | |палива, пального і | |технічний | | | | |мастильних | |профілі | | | | |матеріалів. Технічні| | | | | | |засоби служби | | | | | | |пального і | | | | | | |мастильних | | | | | | |матеріалів | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Організація | 25 |командний | 3 | 4 | 4 | |продовольчого, | |профіль | | | | |речового, | | | | | | |шкіперського та | | | | | | |торговельно- | | | | | | |побутового | | | | | | |забезпечення | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Технологія та | 65 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |товарознавство | |і | | | | |харчових продуктів і| |технічний | | | | |речового майна. | |профілі | | | | |Технічні засоби | | | | | | |продовольчої та | | | | | | |речової служб | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Транспортне | 26 |командний | 3 | 4 | 4 | |забезпечення | |профіль | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Автотехнічне | 56 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |забезпечення | |і | | | | | | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Протипожежна охорона| 28 |командний | 3 | 4 | 4 | | | |профіль | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Засоби пожежогасіння| 68 |інженерний | 3 | 4 | 4 | | | |і | | | | | | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Організаційно- | 29 |командний | 3 | 4 | 4 | |мобілізаційна | |профіль | | | | |робота. Робота з | | | | | | |військовими кадрами | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Спеціальний зв'язок,| 30 |командний | 3 | 4 | 4 | |режим секретності. | |профіль | | | | |Секретне діловодство| | | | | | |та документування | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Фінансове | 31 |командний | 4 | 4 | 4 | |забезпечення | |профіль | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Фізична культура та | 32 |командний | 3 | 4 | 4 | |спорт | |профіль | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Редакційно-видавнича| 33 |командний | 3 | 4 | 4 | |робота. Типографська| |профіль | | | | |справа | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Виховна робота | 34 |командний | 3 | 4 | 4 | | | |профіль | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Метрологічне | 67 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |забезпечення. | |і | | | | |Кваліметричне | |технічний | | | | |забезпечення | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Економіка | 71 |інженерний | 3 | 4 | 4 | |виробництва та | |і | | | | |ремонту | |технічний | | | | | | |профілі | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Спеціальності | 85 | | 4 | 4 | 4 | |юридичного профілю | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Спеціальності | 90 | | 4 | 4 | 4 | |медичного профілю | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Спеціальності | 99 | | 3 | 4 | 4 | |ветеринарного | | | | | | |профілю | | | | | | |--------------------+-----+-----------+--------+--------+-------| |Інші спеціальності | 39, | | 3 | 4 | 4 | | | 79 | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Для командування, наукових, науково-педагогічних
(педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів
Збройних Сил України та військових навчальних підрозділів, що
входять до складу вищих навчальних закладів, строки перебування на
посадах визначені спільним наказом Міністерства оборони України та
Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2001 року
N 285/602 ( z0792-01 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
заміщення вакантних посад командування, наукових,
науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових
навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих
навчальних закладів) на конкурсній основі", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за N 792/5983. 2. Міністром оборони України й начальником Генерального штабу
Збройних Сил України можуть прийматися рішення щодо продовження
термінів перебування осіб офіцерського складу на посадах
гостродефіцитних спеціальностей за їх згодою. 3. До 15 листопада кожного року в усіх органах кадрової
роботи формуються контрольні списки офіцерів, строк перебування на
посадах яких закінчується у наступному році, із зазначенням посад,
на які можна їх призначати. Усі зазначені офіцери включаються до
відповідних планів переміщень осіб офіцерського складу на
наступний рік.
( Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства оборони N 304
( z0907-03 ) від 23.09.2003 )
Додаток 7
до пункту 4.40 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України
ЗРАЗОК
ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини
А0000
полковник В.І. ХАРЧЕНКО
"___" _________ 200 __ року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ
__________________________________________________
(до заміщення (навчання)) __________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |N з/п | Заходи, що | Термін | Хто надає | Відмітка| | | плануються |виконання | допомогу | про | | | | | |виконання| |----------------------------------------------------------------| | 1. Вивчення вимог чинного законодавства | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Закон України "Про |До |Начальник штабу | | | |загальний |10.12.2002|дивізії | | | |військовий | |полковник | | | |обов'язок і | |Суліма В.С. | | | |військову службу" | | | | |-----+-------------------+----------+----------------+----------| | 2 |Положення про |До |Начальник | | | |проходження |21.12.2002|відділення | | | |військової служби | |кадрів дивізії | | | |громадянами України| |підполковник | | | | | |Кравченко В.І. | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Участь у розробці планувальних документів | |----------------------------------------------------------------| | 3 |План усунення |До |Начальник штабу | | | |недоліків, |02.02.2002|військової | | | |виявлених у ході | |частини | | | |інспектування | |підполковник | | | |військової частини | |Іваненко В. С. | | | |комісією Головної | | | | | |інспекції | | | | | |Міністерства | | | | | |оборони України | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Індивідуальними планами підготовки передбачається: вивчення вимог чинного законодавства; виконання індивідуальних завдань; участь у розробці звітних та планувальних документів; підвищення кваліфікації на відповідних курсах; участь у семінарах, нарадах, конференціях; виконання обов'язків за іншою вищою або рівною посадою; розробка методичних матеріалів, проведення занять з особовим
складом; участь у підготовці та проведенні командно-штабних тренувань
(навчань). Контроль за виконанням індивідуального плану підготовки
кандидатами покладається на безпосередніх командирів.

Заступник командира військової
частини А0000
підполковник І.В. Кравченко
"___" ___________ 200 __ року
Додаток 8
до пункту 5.6 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

ОЦІННА КАРТКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

1. Загальні відомості
Військове звання ______________ Прізвище ____________________
Ім'я ______________ По батькові _____________________________
Займана посада ______________________________________________
_________________________________________________________________
Термін перебування на посаді ________________________________
Оцінка за період з __ ______ 20 __ р. до __ ________ 20 __ р.
2. Побажання стосовно перспектив
проходження військової служби
(заповнюється на початку навчального року)
------------------------------------------------------------------ | | Короткострокова | Середньострокова | | | перспектива | перспектива | |-----------------+-----------------------+----------------------| |Орієнтовна посада| | | | (напрямок | | | | діяльності) | | | |-----------------+-----------------------+----------------------| | Місце служби | | | |----------------------------------------------------------------| | (стисле викладення та пояснення можливих варіантів побажань) | |________________________________________________________________| | | |________________________________________________________________| | | |________________________________________________________________| | | |________________________________________________________________| | | ------------------------------------------------------------------
3. Основні завдання, які ставляться на навчальний рік:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Критерії службової діяльності та якостей
військовослужбовця
4.1. Критерії характеристики:
------------------------------------------------------------------ | N | Прояви якостей військовослужбовця | Міра прояву | |---+--------------------------------------------+---------------| | 1 |Дотримання етичних норм | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 2 |Мотивація на військову службу та професійне | | | |вдосконалення | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 3 |Лідерські якості | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 4 |Уміння оцінювати підлеглих | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 5 |Комунікабельність | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 6 |Працездатність | | ------------------------------------------------------------------
4.2. Оцінні критерії:
------------------------------------------------------------------ | N | Критерії діяльності військовослужбовця |Кількість балів| |---+--------------------------------------------+---------------| | 1 |Рівень професійних знань | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 2 |Рівень професійних умінь та навичок | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 3 |Виконання посадових обов'язків | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 4 |Ефективність управлінської діяльності | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 5 |Професійний розвиток підлеглих | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 6 |Штабна культура (культура роботи з | | | |документами) | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 7 |Уміння організовувати та проводити заняття | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 8 |Зовнішній вигляд та стройова виправка | | |---+--------------------------------------------+---------------| | 9 |Стан фізичної підготовленості | | |------------------------------------------------+---------------| | СУМА БАЛІВ: | | ------------------------------------------------------------------
5. Додаткова інформація безпосереднього начальника:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Висновки та рекомендації безпосереднього начальника:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Безпосередній начальник _________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" __________ 20 __ року
Висновок та рекомендації прямого начальника та його точка
зору стосовно перспектив службового використання потенціалу
офіцера: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Прямий начальник ____________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" __________ 20 __ року
Ознайомлений:
_________________________________________________________________
(згода або мотивована незгода особи, яка оцінюється, з оцінними
_________________________________________________________________
висновками командирів (начальників, керівників).
_________________________________________________________________
Зазначення особистої точки зору)
Особа, яка оцінюється _______________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" __________ 20 __ року
( Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства оборони N 63
( z0139-06 ) від 07.02.2006 )

Додаток 9
до пункту 5.21 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

СХЕМА
атестування осіб офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) Збройних Сил України

-------------------------------------------------------------------------------- |Найменування посади| Посадова особа, |Атестаційна комісія,| Посадова особа, | | | яка складає |яка робить висновок | яка затверджує | | |атестаційну картку| | атестаційний | | |військовослужбовця| | висновок | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------------------------------------------------------------| | У центральному апараті Міністерства оборони України та частинах | | безпосереднього підпорядкування | |------------------------------------------------------------------------------| |Особи офіцерського |Безпосередній |Атестаційна комісія |Керівник | |складу, прапорщики |начальник |структурного |структурного | |(мічмани) | |підрозділу |підрозділу | | | |центрального апарату|центрального | | | |Міністерства оборони|апарату | | | |України |Міністерства | | | | |оборони України | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Особи офіцерського |Керівник |Атестаційна комісія |Перший заступник | |складу, |структурного |центрального апарату|та заступники | |безпосередньо |підрозділу |Міністерства оборони|Міністра оборони | |підпорядковані |центрального |України |України відповідно| |начальнику |апарату | |до | |структурного |Міністерства | |підпорядкованості | |підрозділу |оборони України | | | |центрального | | | | |апарату | | | | |Міністерства | | | | |оборони України, | | | | |які перебувають у | | | | |підпорядкуванні | | | | |першого заступника | | | | |та заступників | | | | |Міністра оборони | | | | |України | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Особи офіцерського |Керівник |Атестаційна комісія |Міністр оборони | |складу, |структурного |центрального апарату|України | |підпорядковані |підрозділу |Міністерства оборони| | |керівнику |центрального |України | | |структурного |апарату | | | |підрозділу |Міністерства | | | |центрального |оборони України | | | |апарату | | | | |Міністерства | | | | |оборони України | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Керівники |Перший заступник |Вища атестаційна |Міністр оборони | |структурних |та заступники |комісія Міністерства|України | |підрозділів |Міністра оборони |оборони України | | |центрального |України за | | | |апарату |підпорядкованістю | | | |Міністерства | | | | |оборони України, | | | | |підпорядковані | | | | |першому заступнику | | | | |та заступникам | | | | |Міністра оборони | | | | |України | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Особи офіцерського |Безпосередні |Атестаційна комісія |Командир | |складу, прапорщики |командири |військової частини |військової частини| |(мічмани) | | | | |військових частин | | | | |центрального | | | | |підпорядкування | | | | |Міністерства | | | | |оборони України | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Начальники служб, |Командир |Атестаційна комісія |Керівник | |заступники |військової частини|структурного |структурного | |командира | |підрозділу |підрозділу | |військової частини | |центрального апарату|центрального | |центрального | |Міністерства оборони|апарату | |підпорядкування | |України, якому |Міністерства | |Міністерства | |підпорядкована |оборони України, | |оборони України | |військова частина |якому | | | | |підпорядкована | | | | |військова частина | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Командир військової|Керівник |Атестаційна комісія |Перший заступник | |частини |структурного |центрального апарату|та заступники | |центрального |підрозділу |Міністерства оборони|Міністра оборони | |підпорядкування |центрального |України |України відповідно| | |апарату | |до | | |Міністерства | |підпорядкованості | | |оборони України, | | | | |якому | | | | |підпорядкована | | | | |військова частина | | | |------------------------------------------------------------------------------| | У Генеральному штабі Збройних Сил України, відокремлених структурних | | підрозділах Генерального штабу Збройних Сил України, військових частинах і | | установах безпосереднього підпорядкування | |------------------------------------------------------------------------------| |Особи офіцерського |Безпосередній |Атестаційна комісія |Керівник | |складу, прапорщики |начальник |структурного |структурного | |(мічмани) | |підрозділу |підрозділу | |структурних | |Генерального штабу |Генерального штабу| |підрозділів | |Збройних Сил |Збройних Сил | |Генерального штабу | |України, |України, | |Збройних Сил | |відокремленого |відокремленого | |України, | |структурного |структурного | |відокремлених | |підрозділу |підрозділу | |структурних | |Генерального штабу |Генерального штабу| |підрозділів | |Збройних Сил України|Збройних Сил | |Генерального штабу | | |України | |Збройних Сил | | | | |України | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Особи офіцерського |Керівник |Атестаційна комісія |Перший заступник | |складу, |структурного |Генерального штабу |начальника | |безпосередньо |підрозділу |Збройних Сил України|Генерального штабу| |підпорядковані |Генерального штабу| |Збройних Сил | |керівнику |Збройних Сил | |України | |структурного |України, | | | |підрозділу |відокремленого | | | |Генерального штабу |структурного | | | |Збройних Сил |підрозділу | | | |України, |Генерального штабу| | | |відокремленого |Збройних Сил | | | |структурного |України | | | |підрозділу | | | | |Генерального штабу | | | | |Збройних Сил | | | | |України, командири | | | | |військових частин і| | | | |установ | | | | |безпосереднього | | | | |підпорядкування | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Перший заступник, |Начальник |Вища атестаційна |Міністр оборони | |заступники |Генерального штабу|комісія Міністерства|України | |начальника |- Головнокоман- |оборони України | | |Генерального штабу |дувач | | | |Збройних Сил |Збройних Сил | | | |України, керівники |України | | | |структурних | | | | |підрозділів | | | | |Генерального штабу | | | | |Збройних Сил | | | | |України, | | | | |відокремлених | | | | |структурних | | | | |підрозділів | | | | |Генерального штабу | | | | |Збройних Сил | | | | |України, | | | | |підпорядковані | | | | |начальнику | | | | |Генерального штабу | | | | |- Головнокоманду- | | | | |вачу Збройних Сил | | | | |України | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Командири |Заступники |Атестаційна комісія |Начальник | |військових частин, |начальника |Генерального штабу |Генерального штабу| |керівники |Генерального штабу|Збройних Сил України|- Головнокоман- | |відокремлених |Збройних Сил | |дувач | |структурних |України, яким | |Збройних Сил | |підрозділів |підпорядкована | |України | |Генерального штабу |військова частина | | | |Збройних Сил |(установа) | | | |України, | | | | |підпорядковані | | | | |заступникам | | | | |начальника | | | | |Генерального штабу | | | | |Збройних Сил | | | | |України | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Начальники служб, |Командир |Атестаційна комісія |Керівник | |заступники |військової частини|структурного |структурного | |командирів |безпосереднього |підрозділу |підрозділу | |військових частин |підпорядкування |Генерального штабу |Генерального штабу| |безпосереднього | |Збройних Сил |Збройних Сил | |підпорядкування | |України, |України, | |Генерального штабу | |відокремленого |відокремленого | |Збройних Сил | |структурного |структурного | |України, | |підрозділу |підрозділу | |відокремлених | |Генерального штабу |Генерального штабу| |структурних | |Збройних Сил |Збройних Сил | |підрозділів | |України, якому |України | |Генерального штабу | |підпорядкована | | |Збройних Сил | |військова частина | | |України | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Начальники служб, |Командири |Атестаційна комісія |Перший заступник | |заступники |військових частин,|Генерального штабу |начальника | |командирів |керівники |Збройних Сил України|Генерального штабу| |військових частин, |відокремлених | |Збройних Сил | |керівники |структурних | |України | |відокремлених |підрозділів | | | |структурних |Генерального штабу| | | |підрозділів |Збройних Сил | | | |Генерального штабу |України | | | |Збройних Сил | | | | |України, | | | | |підпорядковані | | | | |заступникам | | | | |начальника | | | | |Генерального штабу | | | | |Збройних Сил | | | | |України | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | У видах Збройних Сил України | |------------------------------------------------------------------------------| |Командири взводів, |Безпосередній |Атестаційна комісія |Командир | |заступники |командир |військової частини |військової частини| |командирів рот, | | | | |командири рот, | | | | |заступники | | | | |командирів | | | | |батальйонів та інші| | | | |офіцери, крім | | | | |начальників служб, | | | | |безпосередньо | | | | |підпорядковані | | | | |командирам | | | | |військових частин | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Командири |Командир |Атестаційна комісія |Командир з'єднання| |батальйонів, |військової частини|з'єднання |(об'єднання) | |заступники | |(об'єднання) | | |командирів | | | | |військових частин | | | | |та їм рівні, | | | | |начальники служб, | | | | |безпосередньо | | | | |підпорядковані | | | | |командирам | | | | |військових частин | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Командири |Командир з'єднання|Атестаційна комісія |Командир | |військових частин, | |об'єднання |об'єднання | |заступники | | | | |командирів | | | | |з'єднань, | | | | |начальники служб, | | | | |безпосередньо | | | | |підпорядковані | | | | |командирам з'єднань| | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Командири з'єднань,|Командир |Атестаційна комісія |Командувач військ | |заступники |об'єднання |оперативного |оперативного | |командирів | |командування виду |командування, | |об'єднань та | |Збройних Сил України|командувач виду | |начальники служб, | |відповідно |Збройних Сил | |безпосередньо | | |України відповідно| |підпорядковані | | | | |командирам | | | | |об'єднань | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Командири об'єд- |Командувач військ |Атестаційна комісія |Командувач виду | |нань,підпорядковані|оперативного |виду Збройних Сил |Збройних Сил | |командувачам військ|командування |України |України | |оперативних | | | | |командувань | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Командири |Командувач виду |Вища атестаційна |Міністр оборони | |об'єднань, |Збройних Сил |комісія Міністерства|України | |начальники |України |оборони України | | |територіальних | | | | |управлінь, | | | | |підпорядковані | | | | |командувачу виду | | | | |Збройних Сил | | | | |України | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Заступники |Командувач військ |Атестаційна комісія |Командувач | |командувачів військ|оперативного |Сухопутних військ |Сухопутних військ | |оперативних |командування |Збройних Сил України|Збройних Сил | |командувань, | | |України | |керівники | | | | |структурних | | | | |підрозділів, | | | | |безпосередньо | | | | |підпорядковані | | | | |командувачам військ| | | | |оперативних | | | | |командувань | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Заступники |Командувач виду |Вища атестаційна |Міністр оборони | |командувачів видів |Збройних Сил |комісія Міністерства|України | |Збройних Сил |України |оборони України | | |України | | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Керівники |Командувач виду |Атестаційна комісія |Начальник | |структурних |Збройних Сил |Генерального штабу |Генерального штабу| |підрозділів, |України |Збройних Сил України|- Головнокоман- | |безпосередньо | | |дувач | |підпорядковані | | |Збройних Сил | |командувачам видів | | |України | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Командувачі видів |Начальник |Вища атестаційна |Міністр оборони | |Збройних Сил |Генерального штабу|комісія Міністерства|України | |України |- Головнокоман- |оборони України | | | |дувач | | | | |Збройних Сил | | | | |України | | | |-------------------+------------------+--------------------+------------------| |Особи офіцерського |Безпосередні |Атестаційні комісії |Командир з'єднання| |складу, прапорщики |начальники |(з'єднань, |(об'єднання), | |(мічмани) управлінь| |об'єднань, |начальник | |(з'єднань, | |територіальних |територіального | |об'єднань, | |управлінь, |управління, | |територіальних | |оперативних |командувач військ | |управлінь, | |командувань, видів |оперативного | |оперативних | |Збройних Сил |командування, | |командувань, | |України) відповідно |командувач виду | |командувань видів | | |Збройних Сил | |Збройних Сил | | |України відповідно| |України) відповідно| | | | --------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Органи роботи з особовим складом від корпусу та вище
розробляють докладні схеми складання, розгляду та затвердження
атестацій, керуючись Положенням про проходження військової служби
особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами)
( 1053/2001 ) Збройних Сил України, наведеною Схемою атестування
осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) Збройних Сил
України. Ці схеми затверджуються відповідними командувачами
(начальниками, керівниками) і надсилаються у війська (сили) для
керівництва. 2. Начальники управлінь центрального апарату Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
розробляють докладні схеми атестування для управління та
військових частин їх підпорядкування.
( Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства оборони N 63
( z0139-06 ) від 07.02.2006 )
Додаток 10
до пункту 5.30 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

ПРОТОКОЛ N _____

засідання атестаційної комісії ______________________________
_________________________________________________________________
(найменування військової частини, органу військового управління)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Голова комісії ______________________________________________
(посада, військове звання, ініціали, прізвище)
_________________________________________________________________
Заступник голови комісії ____________________________________
(посада, військове звання, ініціали, прізвище)
_________________________________________________________________
Члени комісії: ______________________________________________
(посада, військове звання, ініціали, прізвище) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Секретар комісії ________________________________________________
(посада, військове звання, ініціали, прізвище)
------------------------------------------------------------------ | N | Військове звання, прізвище, ім'я, | Висновок комісії | |з/п | по батькові та посада того, хто | | | | атестується | | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 1 |Капітан Іваненко Петро Іванович - |Займаній посаді | | |командир танкової роти танкового |відповідає. Гідний | | |батальйону |призначення на посаду | | | |начальника штабу - | | | |першого заступника | | | |командира танкового | | | |батальйону | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 2 |Майор Петренко Іван Сергійович - |Займаній посаді | | |начальник штабу - перший заступник |відповідає. Гідний | | |командира танкового батальйону |направлення на навчання| | | |до Національної | | | |академії оборони | | | |України в 2006 році | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 3 |Підполковник Сидоренко Олексій |Займаній посаді не | | |Іванович - командир танкового |відповідає. Доцільно | | |батальйону |звільнити з військової | | | |служби за службовою | | | |невідповідністю | |----+-----------------------------------+-----------------------| | 4 |Капітан Григоренко Григорій |Займаній посаді не | | |Іванович - командир танкової роти |відповідає. Доцільно | | | |звільнити з військової | | | |служби після закінчення| | | |строку контракту | ------------------------------------------------------------------
Примітка. У кінці протоколу вказуються військові звання,
прізвища та ініціали офіцерів, які були додатково запрошені на
засідання атестаційної комісії.
Голова атестаційної комісії
підполковник А.В.Майстренко
Заступник голови
атестаційної комісії
підполковник Г.І.Іванов
Члени атестаційної комісії:
підполковник В.С.Василенко
майор А.Б.Пирятін
капітан П.І.Петренко
Секретар атестаційної комісії
капітан Д.Д.Макаренко
"___" _________ 200 __ року
( Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства оборони N 63
( z0139-06 ) від 07.02.2006 )

Додаток 11
до пункту 7.8 Інструкції про
організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України
ЗРАЗОК
АРКУШ БЕСІДИ
"___" ____________ 200 __ року

з ________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Присутні під час проведення бесіди _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Дата народження __________________________________________________
У Збройних Силах (з якого часу) __________________________________
Сімейний стан ____________________________________________________
Вислуга років: календарна ________________________________________
пільгова __________________________________________
Ставлення до звільнення __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Наявність житла __________________________________________________ __________________________________________________________________
Прохання (побажання) військовослужбовця __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Претензії до терміну подання до звільнення _______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Рішення щодо терміну подання до звільнення _______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Дано роз'яснення про пільги і переваги щодо працевлаштування та
матеріального забезпечення __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Бесіду провів ____________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище) __________________________________________________________________
З аркушем бесіди ознайомлений ____________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
"___" ____________ 200 __ року

Примітка. Аркуш бесіди за необхідності заповнюється і під час
вирішення інших питань проходження військової
служби військовослужбовцем.
Додаток 12
до пункту 11.10 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України
ПЕРЕЛІК
документів виїзної справи
1. Заява. 2. Подання (додаток 1 до Інструкції). 3. Витяг із протоколу засідання атестаційної комісії чи
військової ради оперативного командування. 4. Контракт про проходження військової служби у складі
підрозділів Збройних Сил України, що направляються до іншої
держави. 5. Довідка про проходження військової служби. 6. Довідка про перспективи подальшого використання
військовослужбовця після закінчення служби (навчання) за кордоном. 7. Службова характеристика. 8. Особовий аркуш з обліку кадрів. 9. Автобіографія. 10. Довідка військово-лікарської комісії про стан здоров'я. 11. Копія свідоцтва про укладення шлюбу. 12. Копія документів про освіту. 13. Погодження підрозділу військової контррозвідки щодо
виїзду за кордон. 14. Довідка про ступінь обізнаності щодо відомостей, які
становлять державну таємницю. 15. Одна фотокартка розміром 9 см х 12 см.

Примітка. На останній сторінці подання на відрядження за
кордон робиться запис "Виїзну справу перевірив.
Облікові дані відповідають дійсності. Начальник
відділу кадрів (військове звання, підпис, ініціали
та прізвище)".
Додаток 13
до пункту 11.12 інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України
ЗРАЗОК
( Державний Герб України )
Міністерство оборони України

КОНТРАКТ
про проходження військової служби у складі підрозділів
Збройних Сил України, що направляються до іншої держави

Міністерство оборони України в особі _____________________________ _________________________________________________________________,
(посада, найменування військової частини, військове звання,
прізвище, ім'я, по батькові)
з одного боку, та військовослужбовець ____________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, __________________________________________________________________
а також військове звання, посада, яку займає, та особистий номер) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
з другого боку, уклали контракт про таке:
1. Військовослужбовець __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) ознайомлений з положеннями міжнародного договору про направлення
підрозділу Збройних Сил України до іншої держави, законами та
іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок
проходження військової служби в даному підрозділі, добровільно
бере на себе обов'язок проходити військову службу в миротворчому
підрозділі Збройних Сил України протягом строку дії контракту на
умовах, установлених законодавством України. Погоджуюся з тим, що можу бути призначений після закінчення
дії даного контракту на рівну або нижчу посаду. Міністерство оборони України зобов'язується забезпечити
військовослужбовцю __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
додержання його прав та прав членів його сім'ї, включаючи
одержання пільг, гарантій та компенсацій, установлених законами та
іншими нормативно-правовими актами України, які визначають статус
військовослужбовців, направлених у складі підрозділів Збройних Сил
України до інших держав, та порядок проходження військової служби. Забезпечити грошове утримання на час проходження військової
служби в складі миротворчого підрозділу в національній валюті та в
доларах США: у національній валюті (гривнях) зберігається виплата 100
відсотків окладу за військове звання і посадового окладу за
останнім штатним місцем служби, надбавки за вислугу років, інших
видів додаткового грошового забезпечення постійного характеру; у доларах США - _____ за посадою, на яку він буде призначений
наказом.
2. Контракт укладено на _____ місяців з _____________________
(число, місяць, рік) 3. Контракт складено у трьох примірниках, один з яких видано
військовослужбовцю. 4. Умови контракту можуть бути змінені або доповнені тільки
за згодою сторін у письмовій формі. 5. Підписи та адреси сторін:
_____________________________ ________________________________
(особистий підпис, прізвище (посада, найменування
та ініціали, військової частини, _____________________________ _____________________________
військове звання, посада, військове звання, підпис,
найменування військової
частини, _____________________________ _____________________________
домашня адреса прізвище та ініціали
військовослужбовця командира)
6. Інші умови контракту __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
_____________________________ ________________________________ _____________________________ ________________________________
(особистий підпис, прізвище (посада, найменування
та ініціали, військової частини, _____________________________ _____________________________
військове звання, посада, військове звання, підпис,
найменування військової
частини, _____________________________ _____________________________
домашня адреса прізвище та ініціали
військовослужбовця командира)

М.П.
"___" _____________ 200 __ року

7. Контракт припинив свою дію "___" ___________ 200 __ року у
зв'язку __________________________________________________________
(підстави припинення контракту, дата виключення __________________________________________________________________
військовослужбовця зі списків особового складу, номер наказу) __________________________________________________________________
(посада, найменування військової частини, військове звання, __________________________________________________________________
особистий підпис, прізвище та ініціали командира (начальника)
М.П.
Примітка. Пункт 6 контракту заповнюється у разі прийняття
сторонами додаткових зобов'язань, що не суперечать законодавству
України. __________________________________________________________________
Начальник Головного управління
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант М.І. Нещадим

Додаток 14
до пункту 5.19 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

АТЕСТАЦІЯ
за період з ________ 20 __ р. до ________ 20 __ р.

На ______________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(посада, частина, штатна категорія, номер наказу про призначення)
Дата народження ____________ Особистий номер ________________
Служба в Збройних Силах України _____________________________
Дата присвоєння військового звання __________________________
Освіта: а) цивільна _________________________________________
_________________________________________________________________
б) військова (військово-спеціальна) _________________________________________________________________

Висновок за попередньою атестацією за 200 _ р. ______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Висновки та індивідуальний бал за результатами щорічного
оцінювання у міжатестаційний період (за кожний рік)
за 20 __ р. _________________________________________________
за 20 __ р. _________________________________________________
за 20 __ р. _________________________________________________
за 20 __ р. _________________________________________________
Перебування в Резерві на посаду (навчання) __________________
_________________________________ з _____________________________
Додаткові фактори, які можуть впливати на подальше
проходження служби: ______________________________________________
(соціально-побутові, медичні тощо та їх характеристика)
1. ТЕКСТ АТЕСТАЦІЇ
_________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище _________________________________________________________________
безпосереднього начальника)
"____" __________ 20 __ року
2. ВИСНОВКИ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКІВ
3. ВИСНОВКИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
4. РІШЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ЗАТВЕРДЖУЄ АТЕСТАЦІЮ
_________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
М.П.
"____" __________ 20 __ року
_________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище
_________________________________________________________________
начальника штабу або начальника органу роботи з особовим складом,
_________________________________________________________________
який завірив копії атестації)
М.П.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
З атестацією ознайомлений
_________________________________________________________________
(згода або мотивована незгода особи, на яку складається
_________________________________________________________________
службова характеристика, з висновками командирів (начальників,
_________________________________________________________________
керівників). Зазначення особистої точки зору)
_________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"____" __________ 20 __ року
_____________________
(підпис атестованого)
( Інструкцію доповнено додатком 14 згідно з Наказом Міністерства
оборони N 63 ( z0139-06 ) від 07.02.2006 )

Додаток 15
до пункту 5.41 Інструкції
про організацію виконання
Положення про проходження
військової служби особами
офіцерського складу,
прапорщиками (мічманами)
Збройних Сил України

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Військове звання ____________________________________________
Прізвище _____________ Ім'я __________ По батькові __________
Займана посада ______________________________________________

1. ТЕКСТ СЛУЖБОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Безпосередній начальник _____________________________________
_________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ініціали та підпис)
"____"__________ 20 __ року
2. Рішення особи, яка затверджує службову характеристику
_________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ініціали та підпис) _________________________________________________________________
М.П.
"____" __________ 20 __ року
З характеристикою ознайомлений
_________________________________________________________________
(згода або мотивована незгода особи, на яку складається
_________________________________________________________________
атестація з висновками командирів (начальників).
_________________________________________________________________
Зазначення особистої точки зору)
"____" __________ 20 __ року
( Інструкцію доповнено додатком 15 згідно з Наказом Міністерства
оборони N 63 ( z0139-06 ) від 07.02.2006 )вверх