Документ z0642-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.04.2004, основание - z0447-04

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 164 від 05.08.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 жовтня 1998 р.
vd980805 vn164 за N 642/3082
Затверджено
Наказ Голови Державної служби
експортного контролю України
05.08.98 N 164 ( z0641-98 )

( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державної
служби експортного контролю
N 94 ( z0447-04 ) від 05.04.2004 )
Інструкція
про порядок організації перевірки використання в Україні
товарів, які були імпортовані з наданням державних
гарантій використання в заявлених цілях

1. Загальні положення
Ця Інструкція визначає порядок проведення перевірок виконання
зобов'язань суб'єктів підприємницької діяльності України щодо
використання у заявлених цілях товарів військового призначення та
товарів подвійного використання, які були імпортовані з наданням
державних гарантій. Інструкція розроблена у відповідності до вимог
пункту 11 та підпунктів 9-12 пункту 15 Положення про державний
експортний контроль в Україні, затвердженого Указом Президента
України від 13.02.98 N 117/98. У цьому документі поняття: товари, товари військового
призначення, товари подвійного використання, експорт, імпорт та
інші вживаються в значеннях, які надані в Положенні. На товари, які ввезені на територію України з наданням
державних гарантій використання у заявлених цілях, поширюються
режими експортного контролю, які встановлені в Україні. Зазначені
товари не можуть бути реекспортовані з України в треті держави без
офіційної письмової згоди на це іноземного експортера та дозволу
Державної служби експортного контролю України (далі -
Держекспортконтроль) на їх реекспорт. Ці умови стосуються також
передання товарів іншому кінцевому користувачу в межах України. Український імпортер несе повну та одноосібну
відповідальність за доставку товарів, стосовно яких надані
державні гарантії щодо використання в заявлених цілях, до місця та
у термін, що зазначені в угоді між імпортером товару в Україну та
користувачем. Якщо за певних обставин зазначені товари не були імпортовані
в Україну, український імпортер несе повну й одноосібну
відповідальність за те, щоб зазначені товари не були поставлені не
за місцем призначення.
2. Планування перевірок
Державний контроль та нагляд за виконанням імпортерами та
користувачами в Україні гарантій використання в заявлених цілях
імпортованих в Україну товарів, на які були надані імпортні
сертифікати України або інші документи, які містять гарантії щодо
використання товарів у заявлених цілях, здійснюється на підставі
аналізу звітів кінцевих користувачів про фактичне використання
імпортованих товарів, а також за рахунок планових вибіркових
перевірок використання товарів кінцевими користувачами. Держекспортконтроль за погодженням з іншими центральними
органами виконавчої влади та Службою безпеки України визначає
термін та затверджує план проведення перевірки, формує контрольну
комісію, до складу якої залучаються представники
Держекспортконтролю, Служби безпеки України, інших центральних
органів виконавчої влади. Відомості про склад контрольної комісії та термін перевірки
офіційно подаються Держекспортконтролем на адресу керівництва
підприємства (установи, організації), яке є користувачем товарів,
щодо яких здійснюється перевірка. Повноваження та склад контрольної комісії визначаються
Урядовою комісією з політики експортного контролю (далі - УКПЕК)
та засвідчуються відповідними документами.
3. Організація та проведення перевірок
Перевірка здійснюється на місці встановлення та/або
використання товару, імпортованого з наданням державних гарантій
використання в заявлених цілях. Копії документів, за якими було
імпортовано товар, надають контрольній комісії представник
Держмиткому в комісії та представник підприємства, на якому
здійснюється перевірка. Керівництво підприємства (установи, організації) зобов'язано
надавати контрольній комісії будь-яку потрібну документацію та
сприяти організації роботи комісії. У ході перевірки комісія використовує відповідні
конструкторську, технологічну документацію та інші документи, які
підтверджують кінцеве використання товару та його кількість. При перевірці використання імпортованих матеріалів потрібно
користуватись технологічною документацією, а саме: нормами витрат
матеріалів на одиницю продукції, де враховані всі витрати в
процесі виробництва. У разі використання матеріалу для
виготовлення заготовок, у відомості різання визначаються вага та
габарити кожної заготовки. При перевірці використання імпортованих виробів слід
користуватись конструкторською документацією, а саме:
специфікацією виробу, де визначена кількість окремих вузлів та
комплектуючих виробу. З урахуванням планової або фактичної кількості продукції за
певний час, визначається загальний обсяг витрат матеріалів
окремого найменування (марки) або комплектуючих вузлів та виробів. При перевірці використання імпортованої технології потрібно
ознайомитись з комплектом технологічної документації на виріб, для
освоєння виробництва якого були придбані зазначені технологічні
процеси або інша технологічна документація.
4. Підсумкові документи з перевірок та їх затвердження
За результатами перевірки контрольна комісія складає акт, у
якому зазначаються факти, які стали підставою для проведення
перевірки, назва підприємства, де коли і ким воно зареєстровано,
за яким місцезнаходженням, ідентифікаційний код підприємства,
перелік видів діяльності, якими займається підприємство, номери
імпортних сертифікатів, висновки перевірки, причини та умови, що
сприяли порушенню, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення.
Акт перевірки підписується членами контрольної комісії та
подається на розгляд УКПЕК. Члени контрольної комісії мають право
викласти свою окрему думку, що додається до акта. Перед поданням
акта перевірки на розгляд УКПЕК з ним ознайомлюється керівництво
підприємства (організації, установи), на якому проводилась
перевірка. Акт перевірки розглядається на засіданні УКПЕК у присутності
членів контрольної комісії та керівництва підприємства (установи,
організації), де проводилась перевірка. За результатами розгляду УКПЕК приймає відповідне рішення, з
яким ознайомлюється керівництво підприємства (установи,
організації). Акт перевірки зберігається в Держекспортконтролі України, а
копія акта - на підприємстві (установі, організації), де
проводилась перевірка. Контроль за вжиттям заходів, спрямованих на
усунення порушень, покладається на Держекспортконтроль. Підсумки проведених за рік перевірок включаються до звіту
Держекспортконтролю.вверх