Документ z0641-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.04.2004, основание - z0447-04

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 164 від 05.08.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 жовтня 1998 р.
vd980805 vn164 за N 641/3081
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби експортного контролю
N 94 ( z0447-04 ) від 05.04.2004 )
Про затвердження Інструкції про порядок проведення
розслідувань, пов'язаних з порушенням правил та
процедур експортного контролю, та Інструкції про
порядок організації перевірки використання в
Україні товарів, які були імпортовані з наданням
державних гарантій використання в заявлених цілях

Відповідно до Положення про Державну службу експортного
контролю України, затвердженого Указом Президента України від
14 травня 1997 року N 433/97, та Положення про державний
експортний контроль в Україні, затвердженого Указом Президента
України від 13 лютого 1998 року N 117/98, з метою визначення
порядку проведення розслідувань, пов'язаних з порушенням правил та
процедур експортного контролю, а також порядку організації
перевірки використання в Україні товарів, які були імпортовані з
наданням державних гарантій використання в заявлених цілях,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення розслідувань,
пов'язаних з порушенням правил та процедур експортного контролю,
та Інструкцію про порядок організації перевірки використання в
Україні товарів, які були імпортовані з наданням державних
гарантій використання в заявлених цілях ( z0642-98 ), що
додаються. 2. Відділу правозастосування та політико-правової експертизи
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України. 3. З наказом ознайомити працівників Держекспортконтролю. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держекспортконтролю Гришуткіна О.М.
Т.в.о.Голови служби В.Ващілін
Затверджено
Наказ Голови Державної служби
експортного контролю України
05.08.98 N 164
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 1998 р.
за N 641/3081
Інструкція
про порядок проведення розслідувань, пов'язаних з
порушенням правил та процедур експортного контролю
Ця Інструкція визначає порядок проведення розслідувань,
пов'язаних з порушенням правил та процедур експортного контролю
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, згідно з підпунктом
17 пункту 4 Положення про Державну службу експортного контролю
України, затвердженого Указом Президента України від 14 травня
1997 року N 433/97, та підпунктом 12 пункту 15 Положення про
державний експортний контроль в Україні, затвердженого Указом
Президента України від 13 лютого 1998 року N 117/98.
Порядок проведення розслідування
1. Відповідно до цієї Інструкції розслідування стосовно
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності проводиться в разі
недотримання ними правил та процедур експортного контролю, що
призвело до підриву міжнародного авторитету України, зриву
міжнародних угод, нанесення значної шкоди державі. Розслідування проводиться на вимогу Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби
України, інших правоохоронних та центральних органів виконавчої
влади. (За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами
розслідування не проводиться, за винятком тих повідомлень про
злочини, які надсилаються компетентним органам).
2. Рішення про проведення розслідування приймається Державною
службою експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль)
за погодженням з іншими органами виконавчої влади та
затверджується на засіданні Урядової комісії з політики
експортного контролю (далі - УКПЕК), при цьому призначається
голова комісії з проведення розслідування, інші члени комісії (в
яку входять представники Держекспортконтролю, СБ України, МВС,
Держмитслужби та представники інших органів виконавчої влади),
визначається мета та узгоджується план проведення розслідування.
Термін розслідування не повинен перевищувати двох місяців. За
рішенням УКПЕК термін проведення розслідування може бути
подовжений. 3. Повноваження та склад комісії з проведення розслідування
визначаються УКПЕК та затверджуються відповідними документами. До складу комісії з проведення розслідування не повинні
залучатися посадові особи органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій, якщо є обставини, які можуть викликати їхню
особисту зацікавленість у результатах розслідування. Відомості про склад комісії з проведення розслідування та
строки його проведення передаються Держекспортконтролем
керівництву підприємства (установи, організації), щодо діяльності
якого здійснюється розслідування. 4. Згідно з чинним законодавством члени комісії з проведення
розслідування несуть персональну відповідальність за повноту,
всебічність та об'єктивність висновків розслідування та
нерозголошення конфіденційної та секретної інформації, яка стала
їм відома під час розслідування. Членам комісії надається право: отримувати від керівництва, інших працівників підприємства
(установи, організації), яке підлягає перевірці, усні чи письмові
пояснення, а також залучати спеціалістів інших підприємств (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що виникли під
час розслідування та належать до їх компетенції; знайомитись і вивчати відповідні документи, в разі потреби
знімати з них копії та приєднувати до матеріалів розслідування; одержувати за письмовим запитом голови комісії з проведення
розслідування від державних органів, юридичних та фізичних осіб
дані й відомості, необхідні для проведення розслідування, а також
користуватись з цією метою службовою документацією й звітністю. 5. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, стосовно якого
проводиться розслідування, має право в будь-який момент взяти в
ньому участь, пояснювати факти, робити заяви, подавати відповідні
документи й порушувати відповідні клопотання про витребування й
залучення нових документів, що стосуються цього розслідування. 6. За результатами розслідування члени комісії складають акт,
у якому зазначаються: факти та суть звинувачень чи підозри, які стали підставою для
проведення розслідування, назва підприємства, де, коли й ким воно
зареєстровано, його місцезнаходження, ідентифікаційний код
підприємства, перелік видів діяльності, якими займається
підприємство, номери ліцензій (дозволів); висновки розслідування, обставини, що пом'якшують або
обтяжують відповідальність чи знімають з підприємства безпідставні
звинувачення або підозру, причини та умови, що сприяли порушенню,
вжиті або запропоновані заходи для їх усунення. 7. Акт розслідування підписується членами комісії та
подається на розгляд УКПЕК, яка призначила розслідування. Члени комісії мають право викласти свою окрему думку, що
додається до акта. Перед поданням акта на розгляд УКПЕК, з ним ознайомлюється
керівництво підприємства (організації, установи), стосовно
діяльності якого проводилося розслідування. Керівник підприємства
має право письмово висловити свої зауваження до акта. 8. Акт розслідування розглядається на засіданні УКПЕК у
присутності членів комісії з проведення розслідування та
керівництва підприємства (організації, установи), стосовно
діяльності якого проводилося розслідування. За результатами
розгляду УКПЕК у десятиденний строк приймає рішення, з яким
ознайомлюється керівництво підприємства (організації, установи). За матеріалами розслідування керівник підприємства та інші
посадові особи можуть бути притягнені до відповідальності згідно з
чинним законодавством України. 9. Рішення, що прийняте за підсумками розслідування стосовно
діяльності підприємства (організації, установи), може бути
оскаржене в порядку, визначеному відповідно до законодавства. 10. Акт розслідування зберігається в Держекспортконтролі
України, а копія акта - на підприємстві (організації, установі),
стосовно діяльності якого проводилось розслідування. Контроль за виконанням заходів, спрямованих на усунення
порушень, покладається на Держекспортконтроль.вверх