Документ z0634-19, действует, текущая редакция — Принятие от 31.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.07.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2019  № 760


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2019 р.
за № 634/33605

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту», абзацу шістнадцятого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1457/32909, що додаються.

3. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву у встановленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної
служби України
К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
31 травня 2019 року № 760


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2019 р.
за № 634/33605

ЗМІНИ
до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

1. У пункті 6 розділу I:

1) абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:

«квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);»;

2) в абзаці шістнадцятому слова «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної)».

2. У розділі II:

1) у другому реченні пункту 2 слова «(третій) курс» замінити словами «(старші) курс(и)»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.»;

3) доповнити новим пунктом такого змісту:

«8. Особливості прийому на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» визначаються Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255.».

3. У пункті 5 розділу IV слова «галуззю знань» замінити словами «спеціальностями галузі знань».

4. У розділі V:

1) у пункті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Умов, розпочинається 10 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, та закінчується о 18:00 16 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18:00 22 липня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, складених з 01 по 10 (12) липня;»;

в абзаці шостому слово «сесій» замінити словом «потоків»;

2) у пункті 5:

в абзаці четвертому перед словами «фахового вступного» слово «єдиного» виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«відповідні вступні іспити з іноземної мови в закладах вищої освіти у випадках, визначених цими Умовами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 09:00 дня проведення іспиту;»;

3) абзац восьмий пункту 6 викласти в такій редакції:

«відповідні вступні іспити у закладах вищої освіти у випадках, визначених цими Умовами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 09:00 дня проведення іспиту;»;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного випробування (Право) укладаються відповідно до програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування - тесту з восьми базових правничих дисциплін»;

5) перше речення пункту 8 після цифр та слів «07 «Управління та адміністрування»,» доповнити цифрами та словами «08 «Право»,», а слова «(крім спеціальності 293 «Міжнародне право»)» виключити;

6) третє речення пункту 9 після слова «Реєстрація» доповнити словами «та робота»;

7) пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати зарахування вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів у 2019 році) на небюджетні конкурсні пропозиції (окрім тих магістерських програм, для вступу на які цими Умовами передбачено обов’язковість складання єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2019 року. У разі якщо такі конкурсні пропозиції згідно з цими Умовами передбачають складання єдиного вступного іспиту, вступники можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту або скласти відповідний вступний іспит в закладі вищої освіти.».

5. У розділі VI:

1) у пункті 1:

в абзаці сьомому слова «в атестаті про повну загальну середню освіту» замінити словами «у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти»;

абзац одинадцятий після слова «строків» доповнити словом «реєстрації»;

2) абзац восьмий пункту 8 викласти в такій редакції:

«Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.»;

3) пункт 14 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника Єдиної бази не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.».

6. У розділі VII:

1) абзац четвертий пункту 1 після слів «єдиного вступного іспиту з іноземної мови» доповнити словами «(крім випадків, передбачених цими Умовами)»;

2) абзац другий підпункту 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

«результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Умовами;»;

3) абзац восьмий підпункту 1 пункту 8 викласти в такій редакції:

«Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.».

7. У розділі VIII:

1) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у закладі вищої освіти.»;

2) в абзаці другому пункту 10 після слова «вищих» доповнити словами «медичних і»;

3) пункт 12 викласти у такій редакції:

«12. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:

1) діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

2) діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби.».

8. У розділі IX:

1) абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції:

«ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-2 або квотою-3, квотою-4, квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої освіти);»;

2) в абзаці другому пункту 7 цифри «11» замінити цифрами «12».

9. У третьому реченні пункту 1 розділу Х слова «подання заяви, але до виконання вимог для зарахування» замінити словами «отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ».

10. У розділі ХII:

1) у пункті 3:

абзац шостий після слів «що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення» доповнити словами «станом на дату переведення»;

абзац восьмий виключити;

2) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення заклад вищої освіти використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому - п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності - інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 3 цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника.».

11. Пункт 4 розділу XIV викласти у такій редакції:

«4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в Єдиній базі.».

12. У розділі XV:

1) в абзаці другому пункту 1 слова та цифри «з 01 липня 2019 року до 30 червня 2020 року» замінити словами «протягом календарного року»;

2) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів розробляється закладами вищої освіти та надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).»;

3) абзаци перший, восьмий, дев’ятий пункту 8 після слова «Філологія» доповнити словами та цифрами «, 271 «Річковий та морський транспорт».

13. У додатках до Умов прийому:

1) додаток 3 доповнити новими пунктами 5, 6 такого змісту:

«5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02 листопада 2018 року № 2013 «Про затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2018 року за № 1335/32787.

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2019 року № 112 «Про затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2019 року за № 175/33146.»;

2) додаток 6 викласти у такій редакції:


«Додаток 6
до Умов прийому на навчання до закладів
вищої освіти України в 2019 році
(пункт 5 розділу IX)

МАТЕРІАЛИ
для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році

I. Сфера використання алгоритму

1. Алгоритм призначений для розподілу місць державного та регіонального замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за денною, заочною, вечірньою, дистанційною формами здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти, а також для прийому вступників на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за денною та заочною формами здобуття освіти (далі - Контингент) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 (далі - Умови прийому).

2. Алгоритм не застосовується для прийому вступників до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для забезпечення потреб оборони України, державної безпеки і захисту державного кордону, інших військових формувань та правоохоронних органів, який здійснюють такі державні замовники чи за їх участю: Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна пенітенціарна служба України, Державна фіскальна служба України.

3. Алгоритм не застосовується для прийому на навчання відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

4. Алгоритм не застосовується для прийому осіб за співбесідою, який здійснюється відповідно до Умов прийому.

5. Алгоритм не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, крім осіб, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, і які беруть участь у конкурсі на місця державного замовлення відповідно до пункту 9 розділу XIV Умов прийому.

6. Зараховані не пізніше 23 липня 2019 року на місця державного та регіонального замовлення особи, які входять до Контингенту, виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення і не обробляються алгоритмом.

7. Розділи II-IV описують вимоги до алгоритму в частині адресного розміщення державного та регіонального замовлення серед громадян України.

8. Розділ V описує вимоги до алгоритму в частині адресного розміщення державного замовлення серед іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, і які беруть участь у конкурсі на місця державного замовлення відповідно до пункту 9 розділу XIV Умов прийому.

II. Підготовка та коригування вхідної інформації

1. Перед застосуванням алгоритму проводиться корегування вхідної інформації:

максимальні (загальні) обсяги державного або регіонального замовлення конкурсів, суперобсяги державного замовлення відповідних широких конкурсів зменшуються на використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на які зараховані вступники, які мають право на зарахування за співбесідою;

кваліфікаційні мінімуми державного замовлення (далі - мінімальні обсяги) конкурсів зменшуються на використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на які зараховані вступники, які мають право на зарахування за співбесідою. Якщо в результаті отримується число менше ніж 1, конкурс виконав мінімальні обсяги і вони надалі для нього в алгоритмі не використовуються.

2. Конкурси можуть поділятись на два - чотири субконкурси в межах кожного з них. Субконкурс А - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для прийому вступників з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-1. Субконкурс Б - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-3. Субконкурс ББ - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-4. Субконкурс А, субконкурс Б і субконкурс ББ утворюються в разі наявності вступників відповідних категорій. Субконкурс В - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для всіх вступників, включаючи осіб зазначених категорій, які не будуть рекомендовані в межах субконкурсу А, субконкурсу Б і субконкурсу ББ. Невикористаний розмір квоти-1, квоти-3 і квоти-4 використовується в субконкурсі В.

3. Якщо наявні вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі А, та/або субконкурсі Б, та/або субконкурсі ББ, замість конкурсу в алгоритмі використовується субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В цього конкурсу, які формуються так:

вступники, допущені до участі в конкурсі, допускаються до участі в субконкурсі В цього конкурсу з визначеною для конкурсу пріоритетністю. Рейтинговий список вступників для субконкурсу В збігається з рейтинговим списком конкурсу. Субконкурс В успадковує максимальний (загальний) обсяг державного або регіонального замовлення конкурсу;

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі А, допускаються до участі в субконкурсі А цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 0,5 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,5), ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий список вступників для субконкурсу А успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу А встановлюється в розмірі квоти-1 відповідного конкурсу;

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі ББ, допускаються до участі в субконкурсі ББ цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 0,4 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,6, якщо немає учасників у субконкурсі А), ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий список вступників для субконкурсу ББ успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу ББ встановлюється в розмірі квоти-4 відповідного конкурсу;

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі Б, допускаються до участі в субконкурсі Б цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 0,25 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,75, якщо немає учасників у субконкурсі А або субконкурсі ББ), ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий список вступників для субконкурсу Б успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу Б встановлюється в розмірі квоти-3 відповідного конкурсу.

4. Конкурс на загальних умовах - конкурс (який не поділявся на субконкурси) або субконкурс В у межах конкурсу, який поділено на субконкурси.

5. Розрахунковий конкурс - конкурс, або субконкурс А, або субконкурс Б, або субконкурс ББ, або субконкурс В.

6. Обсяг розрахункового конкурсу - максимальний (загальний) обсяг державного чи регіонального замовлення (для конкурсу, субконкурсу В) або обсяг державного чи регіонального замовлення (для субконкурсу А, субконкурсу Б, субконкурсу ББ).

III. Визначення рекомендованих до зарахування за конкурсами

1. Етап А.

Перший крок.

Кожному розрахунковому конкурсу пропонується перелік вступників, для яких цей розрахунковий конкурс має найвищу пріоритетність. Кожний розрахунковий конкурс включає до списку очікування кращих за власним рейтинговим списком вступників із запропонованих вступників у кількості, що не перевищує обсяг розрахункового конкурсу, а решті відмовляє.

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряються на перевищення максимального (загального) обсягу державного чи регіонального замовлення конкурсу, і в разі перевищення, визначається відповідна кількість вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в рейтинговому списку вступників, які отримують відмову.

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного замовлення і в разі перевищення за об’єднаним списком очікування визначається відповідна кількість вступників (не з субконкурсів А, і не з субконкурсів Б, і не з субконкурсів ББ) з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову.

...

K-ий крок (K > 1).

На наступних кроках кожний вступник, який на цей момент не внесений до списку очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому конкурсу, який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову). Кожний розрахунковий конкурс об’єднує наявний у нього список очікування та отриману пропозицію, формує новий список очікування за власним рейтинговим списком вступників у кількості, що не перевищує обсяг розрахункового конкурсу, а решті відмовляє.

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу і в разі перевищення визначається відповідна кількість вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в його рейтинговому списку вступників, які отримують відмову.

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного замовлення і в разі перевищення за об’єднаним списком очікування визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із субконкурсів Б, і не з субконкурсів ББ) з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову.

Етап А вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників до розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках очікування та не отримали відмови за всіма розрахунковими конкурсами. Перехід до етапу Б.

2. Етап Б.

Якщо існують конкурси, в яких кількість вступників у списку очікування (сума вступників у списках очікування субконкурсу А, та/або субконкурсу Б, та/або субконкурсу ББ і субконкурсу В) менше мінімального обсягу державного або регіонального замовлення, такі конкурси анулюються, а вступники з їх списків очікування виключаються, отримують відмову і помічаються як такі, що допущені до етапу В.

Фіналіст розрахункового конкурсу - вступник з найнижчим положенням в рейтинговому списку розрахункового конкурсу, включений до списку очікування, після завершення етапу А.

Фіналіст широкого конкурсу - вступник, крім вступників із субконкурсів А, Б та ББ, з найнижчим положенням в широкому рейтинговому списку широкого конкурсу, включений до списку очікування, після завершення етапу А.

Перехід до етапу В.

3. Етап В

K-й крок (K>=1).

Кожний допущений до етапу В вступник, який на цей момент не внесений до списку очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому конкурсу, який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову в межах етапів А та В). Кожний розрахунковий конкурс включає до свого списку очікування вступників з отриманих пропозицій.

Кожен розрахунковий конкурс перевіряється на перевищення обсягу розрахункового конкурсу і в разі перевищення визначається відповідна кількість вступників, допущених до етапу В, з нижчими позиціями в рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція в рейтинговому списку розрахункового конкурсу вища за позицію фіналіста розрахункового конкурсу.

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу і в разі перевищення визначається відповідна кількість вступників, допущених до етапу В, із субконкурсу В з нижчими позиціями в його рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція вища за позицію фіналіста розрахункового конкурсу відповідного субконкурсу В.

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного замовлення і в разі перевищення за об’єднаним списком очікування визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А, не із субконкурсів Б, не із субконкурсів ББ), допущених до етапу В, з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція в широкому рейтинговому списку вища за позицію фіналіста широкого конкурсу.

Етап В вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників (допущених до етапу В) до розрахункових конкурсів, які не перебувають у в списках очікування та не отримали відмови за всіма розрахунковими конкурсами.

Вступники, які на цей момент залишились у списках очікування, одержують рекомендацію до зарахування. Кількість вступників, що одержали рекомендацію, визначає кількість рекомендованих за кожним конкурсом вступників.

IV. Критерії верифікації справедливості роботи алгоритму

1. Для вступника А, який був допущений до конкурсного відбору і не отримав рекомендації до зарахування до конкретного конкурсу X, результат справедливий, якщо:

для вступника, що не має права на зарахування за квотою-1, квотою-3 або квотою-4, виконується хоча б одне з тверджень 1 або 2;

для вступника, що має право на зарахування за квотою-1, виконується твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 3;

для вступника, що має право на зарахування за квотою-4, виконується твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 4;

для вступника, що має право на зарахування за квотою-3, виконується твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 5.

2. Твердження:

1) вступник А отримав рекомендацію до іншого конкурсу за вищою для нього пріоритетністю;

2) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А, та (якщо конкурс Х входить до широкого конкурсу):

не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в іншому конкурсі Y широкого конкурсу, до якого входить конкурс X (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який має конкурсний бал у конкурсі Y не вище ніж вступник А у конкурсі X, у разі рівності конкурсних балів - розміщений нижче в широкому рейтинговому списку (з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому) ніж вступник А, крім такого випадку:

у конкурсі X повністю вичерпано максимальний обсяг державного замовлення без врахування рекомендацій вступників, заяви яких отримували відмову під час ануляції конкурсів;

3) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за квотою-1, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А;

4) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за квотою-4, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А;

5) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за квотою-3, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А.

3. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (який входить до широкого конкурсу) не вичерпав максимального обсягу державного або регіонального замовлення:

не існує жодного вступника Б, допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю та має конкурсний бал у конкурсі X не нижче ніж будь-який вступник В (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в межах суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів - має місце в широкому рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому) ніж вступник В.

4. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (який не входить до широкого конкурсу) не вичерпав загального обсягу державного або регіонального замовлення:

не існує жодного вступника, допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю.

5. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X не вичерпав квоту-1, квоту-3 або квоту-4:

не існує жодного вступника, що має право на зарахування за квотою-1 (квотою-3, квотою-4), допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю.

6. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X було анульовано:

рейтинговий список не містить вступників у кількості не меншій від мінімального обсягу державного або регіонального замовлення, для яких виконуються такі умови:

вступник отримав рекомендацію за меншою для нього пріоритетністю;

вступник має конкурсний бал в конкурсі X не нижче ніж будь-який вступник В (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4, та осіб, які отримали рекомендацію і мали заяву, яка отримала відмову під час ануляції конкурсів), який рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в межах суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів - має місце в широкому рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому), порівняно із вступником В.

V. Конкурсний відбір на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими цими Умовами для громадян України

1. Для кожної частини Контингенту, для якої встановлено квоти для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими Умовами прийому для громадян України, формуються єдині для усіх спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей) та закладів вищої освіти конкурси Р з державним замовленням в обсязі встановленої квоти для відповідної форми здобуття освіти (денна, заочна).

2. Для усіх, допущених до відкритих та фіксованих (закритих) конкурсів за денною та заочною формами здобуття освіти, заяв вступників, що входять в Контингент, з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими Умовами прийому для громадян України, з встановленою пріоритетністю (крім заяв на анульовані конкурсні пропозиції), розраховується спеціальний конкурсний бал як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до 8 розділу VII Умов прийому, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного (регіонального) замовлення за загальним конкурсом на таку саму конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості - іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).

3. Усі заяви з розрахованим спеціальним конкурсним балом допускаються до відповідного конкурсу Р зі збереженням їх пріоритетностей та впорядковуються в спеціальний рейтинговий список з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому, при цьому замість конкурсного балу використовується спеціальний конкурсний бал.

4. Для кожної частини Контингенту, для якої встановлено квоти для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими Умовами прийому для громадян України, після завершення відповідного адресного розміщення державного та регіонального замовлення для громадян України, проводиться визначення рекомендованих до зарахування за відповідними квотами:

Перший крок.

Кожному конкурсу Р пропонується перелік вступників, для яких цей конкурс Р має найвищу пріоритетність. Кожний конкурс Р включає до списку очікування кращих за власним спеціальним рейтинговим списком вступників із запропонованих вступників у кількості, що не перевищує обсяг конкурсу, а решті відмовляє.

...

K-ий крок (K > S1).

На наступних кроках кожний вступник, який на цей момент не внесений до списку очікування жодного конкурсу Р, пропонується тому конкурсу Р, який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову). Кожний конкурс Р об’єднує наявний у нього список очікування та отриману пропозицію, формує новий список очікування за власним спеціальним рейтинговим списком вступників у кількості, що не перевищує обсяг конкурсу, а решті відмовляє.

Після завершення всіх можливих кроків вступники, які на цей момент залишились у списку очікування, одержують рекомендацію до зарахування за відповідними заявами.

VI. Форми документів, що забезпечують належне інформаційне забезпечення вступної кампанії, в межах широких конкурсів та результатів адресного розміщення державного та регіонального замовлення

1. Інформація про широкий конкурс

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників».

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр).

Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти - найменування.

Галузь знань - код і найменування.

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу - ХХХ.

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення, квота-1, квота-2, квота-3, квота-4:

№ з/п

Найменування закладу вищої освіти

Назва конкурсної пропозиції

Максимальний обсяг державного замовлення

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення

Квота-1

Квота-2

Квота-3

Квота-4


Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу,- ХХХ.

Увага! Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, є більшою порівняно із суперобсягом державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до цього широкого конкурсу.

2. Інформація про поточний стан подання заяв на широкий конкурс

Дата, час - _________

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників».

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр).

Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти - найменування.

Галузь знань - код і найменування.

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу,- ХХХ.

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-3, квота-4, кількість поданих заяв і кількість поданих заяв особами, які мають право на зарахування за квотами:

№ з/п

Найменування закладу вищої освіти

Назва конкурсної пропозиції

Максимальний обсяг державного замовлення

Квота-1

Квота-3

Квота-4

Кількість поданих заяв

Кількість поданих заяв особами, які мають право на зарахування за квотами:

1

3

4
Загальна кількість заяв, поданих для участі в широкому конкурсі,- _________

Загальна кількість фізичних осіб, що подали заяви для участі в широкому конкурсі,- _________

3. Список тих, хто подав заяви на широкий конкурс (широкий рейтинговий список)

Дата, час - ________

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників».

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр).

Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти - найменування.

Галузь знань - код і найменування.

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Суперобсяг державного замовлення ______

Таблиця з такими графами:

1. Номер.

2. Прізвище, ім’я, по батькові вступника.

3. Конкурсний бал.

4. Складові конкурсного бала (сертифікати ЗНО, коефіцієнти, РК, СК, ГК, ПЧК, додаткові бали).

5. Пріоритетність.

6. Заклад вищої освіти.

7. Право на співбесіду, вступний іспит.

8. Право на зарахування за квотою (із зазначенням квоти-1, квоти-3, квоти-4 за наявності).

Таблиця впорядковується з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому.

4. Інформація про надання рекомендацій вступникам у межах широкого конкурсу

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників».

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти - найменування.

Галузь знань - код і найменування.

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Суперобсяг державного замовлення для усіх закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу,- ХХХ (після корегування з урахуванням зарахованих за співбесідою та квотою-2).

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-3, квота-4 та інформація про зарахування та надання рекомендацій:

№ з/п

Найменування закладу вищої освіти

Назва конкурсної пропозиції

Максимальний обсяг державного замовлення

Квоти

Зараховано за співбесідою

Зараховано за квотою-2

Загальна кількість рекомендованих до зарахування

У тому числі

1

3

4

рекомендованих за квотою

найнижчий бал за квотою

рекомендованих на загальних умовах

найнижчий бал на загальних умовах

1

3

4

1

3

4Загальна кількість зарахованих за співбесідою - _________

Загальна кількість рекомендованих за квотою-1 - _________

Загальна кількість зарахованих за квотою-2 - _________

Загальна кількість рекомендованих за квотою-3 - _________

Загальна кількість рекомендованих за квотою-4 - _________

Загальна кількість рекомендованих на загальних умовах - _________

5. Список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією)

Заклад вищої освіти - ____

Назва конкурсної пропозиції - ____

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти - найменування.

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення _______

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення _________

Зарахованих за співбесідою _______

Зарахованих за квотою-2 ________

Максимальний(загальний) обсяг державного замовлення після корегування ______

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення після корегування _____

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування __________

З них:

за квотою-1 ________,

за квотою-3 _________,

за квотою-4 _________, за загальним конкурсом _________

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вступника

Конкурсний бал

Пріоритетність

Середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Вид рекомендації (співбесіда, квота-1, квота-2, квота-3, квота-4, загальний конкурс)

Чи отримував відмову під час ануляції конкурсів (так/ні)
Таблиця має бути впорядкована за видом рекомендації і черговістю в рейтинговому списку.

6. Список рекомендованих за широким конкурсом (широкий рейтинговий список)

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників».

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти - найменування.

Галузь знань - код і найменування.

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Суперобсяг державного замовлення ______

Зарахованих за співбесідою _________

Зарахованих за квотою-2 ___________

Суперобсяг державного замовлення після корегування __________

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування __________

З них:

за квотою-1 _________,

за квотою-3 _________,

за квотою-4 _________,

за загальним конкурсом ___________

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вступника

Конкурсний бал

Пріоритетність

Середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Вид рекомендації (співбесіда, квота-1, квота-2, квота-3, квота-4, загальний конкурс)

Чи отримував відмову під час ануляції конкурсів (так/ні)

Заклад вищої освіти, конкурсна пропозиція

Таблиця впорядковується за видом рекомендації, за конкурсним балом, пріоритетністю, середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

7. Спеціальний рейтинговий список та рекомендовані на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими Умовами прийому для громадян України

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти - денна (заочна).

Квота іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими Умовами прийому для громадян України,- ______

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вступника

Спеціальний конкурсний бал

Пріоритетність

Середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфі-каційний) рівень

Чи рекомендовано

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275)

Заклад вищої освіти, конкурсна пропозиція

Конкурсний бал


Генеральний директор
директорату вищої освіти
і освіти дорослихО.І. Шароввверх