Документ z0619-17, действует, текущая редакция — Редакция от 03.05.2019, основание - z0424-19

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

12.04.2017  № 80


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2017 р.
за № 619/30487

Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного агентства України з
питань державної служби
№ 226-18 від 25.09.2018
№ 66-19 від 09.04.2019}

{У заголовку та тексті Наказу слова "і посадових осіб місцевого самоврядування" замінено словами ", голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування" згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 66-19 від 09.04.2019}

Відповідно до підпунктів 4, 34 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500 (із змінами), Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564 (із змінами), Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, пункту 4 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, з метою відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, що додається.

2. Відділу організації професійного навчання Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 16 січня 2016 року № 6 «Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2016 року за № 199/28329.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки УкраїниЛ.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань державної служби
12.04.2017  № 80


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2017 р.
за № 619/30487

ПОЛОЖЕННЯ
про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

{У заголовку та тексті Положення слова "і посадових осіб місцевого самоврядування" замінено словами ", голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування" згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 66-19 від 09.04.2019}

1. Конкурсна комісія Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Комісія) створюється з метою відбору закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти на конкурсних засадах, принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу, серед яких буде розміщено державне замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-18 від 25.09.2018}

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) відбір виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування серед закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-18 від 25.09.2018}

2) розгляд та інформування виконавців державного замовлення щодо попереднього обсягу державного замовлення;

{Підпункт 3 пункту 3 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 66-19 від 09.04.2019}

3) прийняття рішення щодо внесення змін до натуральних показників державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Комісія утворюється щороку наказом НАДС у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

До складу Комісії включаються представники:

НАДС;

МОН (за згодою);

Мінекономрозвитку (за згодою);

Мінфіну (за згодою);

експертних рад при акредитаційній комісії (за згодою);

Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні (за згодою);

Професійної спілки працівників державних установ (за згодою);

Громадської ради при НАДС (за згодою) тощо.

Членами Комісії не можуть бути представники учасника конкурсу.

Секретар Комісії з правом голосу є представником підрозділу з розміщення та виконання державного замовлення НАДС.

{Абзац дванадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-18 від 25.09.2018}

НАДС не пізніше як за п’ять робочих днів до проведення засідання попередньо надсилає членам Комісії матеріали щодо відбору виконавців державного замовлення, які будуть розглядатися на засіданні Комісією.

5. Комісію очолює голова - перший заступник Голови НАДС відповідно до розподілу функціональних обов’язків. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови.

Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок роботи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Комісію завдань;

приймає в межах своєї компетенції рішення та надає доручення, організовує і контролює їх виконання.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-18 від 25.09.2018}

6. Засідання Комісії проводяться згідно з планом, затвердженим головою Комісії.

У разі необхідності за рішенням голови Комісії можуть проводитися позачергові засідання Комісії.

На засіданнях Комісії можуть бути присутні представники учасників конкурсу та громадськості.

7. Секретар Комісії організовує підготовку та публікацію оголошень про проведення відбору виконавців державного замовлення, збір конкурсних документів, веде та оформлює протоколи засідань Комісії, забезпечує оперативне інформування членів Комісії стосовно організаційних питань її діяльності, за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності секретаря його обов’язки за дорученням голови Комісії виконує інший член Комісії.

8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу Комісії.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Протоколи засідань Комісії підписуються головою та членами, присутніми на її засіданні.

9. Оголошення та інформація щодо проведення конкурсу з відбору виконавців державного замовлення (далі - Конкурс) публікуються в офіційному друкованому виданні, розміщуються на офіційних веб-сайтах НАДС (http://nads.gov.ua) та МОН у п’ятиденний строк після оприлюднення окремого рішення Кабінету Міністрів України щодо державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування на відповідний рік.

10. В оголошенні про проведення Конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС зазначаються:

місцезнаходження державного замовника;

обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у поточному році;

порядок надання роз’яснень з питань проведення конкурсу;

адреса, за якою можна отримати конкурсну документацію;

вимоги до конкурсних пропозицій;

критерії конкурсного відбору;

строк подання конкурсних пропозицій;

дата і час розгляду конкурсних пропозицій;

прізвище, ім’я та по батькові, посада і контактні телефони однієї чи кількох уповноважених осіб державного замовника.

11. Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, що претендують на виконання державного замовлення, подають для розгляду конкурсні пропозиції.

Строк подання конкурсних пропозицій становить не менше ніж п'ятнадцять робочих днів з дати оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-18 від 25.09.2018}

12. Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення визначеного строку їх прийняття або не відповідають установленим вимогам, повертаються Комісією без розгляду.

У разі ненадання всіх документів, передбачених переліком конкурсної документації, конкурсна пропозиція не розглядається Комісією.

Пропозиції виконавців державного замовлення щодо коригування розподіленого обсягу державного замовлення розглядаються на засіданні Комісії. За результатами розгляду приймається рішення щодо можливості внесення змін до обсягу державного замовлення, про що складається відповідний протокол.

13. При відборі виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування Комісія керується основними критеріями, визначеними пунктом 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, та Критеріями конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 липня 2018 року № 174-18, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2018 року за № 899/32351.

НАДС може встановлювати також галузеві та інші критерії конкурсного відбору.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-18 від 25.09.2018}

14. Рішення про результати конкурсного відбору приймається Комісією простою більшістю голосів членів Комісії, які присутні на її засіданні, шляхом відкритого голосування.

15. Протокол, підписаний членами Комісії, які були присутні при обговоренні кандидатур та голосуванні, є підставою для видання наказу НАДС про результати Конкурсу.

16. Підсумки проведення Конкурсу у п’ятиденний строк після видання наказу про результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті НАДС (http://nads.gov.ua).

17. Наказ НАДС про результати конкурсного відбору є підставою для укладання державного контракту на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

{Пункт 17 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 66-19 від 09.04.2019}

18. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює підрозділ з розміщення та виконання державного замовлення НАДС.

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 226-18 від 25.09.2018}

Начальник Відділу
організації професійного
навчання НАДСО.Л. Глазковвверх