Положення про міську державну лабораторію ветеринарної медицини
Держветмедицини, Мінагрополітики України; Положение от 17.06.200347
Документ z0615-03, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.06.2017, основание - z0466-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту ветеринарної
медицини
17.06.2003 N 47
( z0607-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2003 р.
за N 615/7936

{ Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 120 ( z0466-17 ) від 13.03.2017 }

ПОЛОЖЕННЯ
про міську державну лабораторію
ветеринарної медицини
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
департаменту ветеринарної медицини
N 21 ( z0314-04 ) від 25.02.2004
N 126 ( z1421-04 ) від 22.10.2004
Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 185 ( z0621-15 ) від 13.05.2015 }
{ У тексті Положення слова "містах Києві та Севастополі"
замінено словами "місті Севастополі" згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 126
( z1421-04 ) від 22.10.2004 }

1. Міська державна лабораторія ветеринарної медицини (далі -
лабораторія) створена відповідно до Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) і підпорядкована Управлінню
ветеринарної медицини в місті. Стуктурними підрозділами лабораторії є державні лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Відповідно до статті 30 Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) методичне забезпечення лабораторної
діагностики здійснює обласна державна лабораторія ветеринарної
медицини, а Севастопольської державної лабораторії - Центральна
державна лабораторія ветеринарної медицини. ( Абзац третій пункту
1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту
ветеринарної медицини N 126 ( z1421-04 ) від 22.10.2004 )
2. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), іншими законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства
аграрної політики України, Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики, Державного
департаменту ветеринарної медицини, управлінь ветеринарної
медицини в області, місті та цим Положенням.
3. Лабораторія є державною установою ветеринарної медицини з
питань лабораторної діагностики хвороб тварин, а також оцінки
якості і безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного
походження, кормів тваринного і рослинного походження та
організації лабораторної справи в місті.
4. Лабораторія має матерільно-технічну базу (територію і
будівлі, лабораторне обладнання й апаратуру, віварій з
піддослідними тваринами тощо) та проводить у повному обсязі і на
сучасному рівні патолого-анатомічні, гістологічні, мікроскопічні,
бактеріологічні, біологічні, вірусологічні, серологічні,
паразитологічні, хіміко-токсикологічні, біохімічні, радіологічні,
гематологічні, мікологічні та інші лабораторні дослідження.
5. Територія, приміщення, обладнання лабораторії, умови і
режими праці в ній повинні відповідати Правилам охорони праці в
лабораторіях ветеринарної медицини, які затверджені наказом
Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці
та соціальної політики України від 20.04.99 N 67 ( z0695-99 ) та
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.10.99 за
N 695/3988.
6. Плани лабораторно-діагностичних досліджень розробляються з
урахуванням епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану
тваринництва міста, завдань управлінь ветеринарної медицини в
області, місті погоджуються обласною державною лабораторією
ветеринарної медицини, а в місті Севастополі - Центральною
державною лабораторією ветеринарної медицини і затверджуються
Управлінням ветеринарної медицини в місті.
7. Основними завданнями лабораторії є: охорона території міста від занесення з територій інших
держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; забезпечення організації та проведення планових і непланових
діагностичних досліджень з метою профілактики та діагностики
хвороб тварин; профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних і
незаразних хвороб тварин; організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних
хвороб тварин через продукцію, що підлягає ветеринарно-санітарній
експертизі; державний ветеринарно-санітарний контроль за якістю та
безпекою продукції тваринного, а на ринках і рослинного
походження; переміщенням, у тому числі експорту, імпорту об'єктів
державного ветеринарно-санітарного контролю, додержанням
ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством; захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей; ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного, а на
ринках і рослинного походження, що використовується для харчування
або виготовлення харчових продуктів, а також готових кормів,
кормів тваринного і рослинного походження та кормових добавок; бактеріологічний, радіологічний, паразитологічний і
токсикологічний контроль на підприємствах переробки продовольчої
сировини тваринного походження різних форм власності:
м'ясокомбінатах, птахокомбінатах, холодильниках, базах заготівлі,
зберігання та реалізації продукції тваринного походження; визначення якості та безпеки продукції тваринного, а на
ринках і рослинного походження, а також кормів тваринного і
рослинного походження, кормових добавок для годівлі тварин шляхом
проведення повного комплексу досліджень, видача експертних
висновків з рекомендаціями; відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України
від 09.02.2001 N 21 ( v0021555-01 ) "Про внесення змін і доповнень
до наказу Міністерства агропромислового комплексу України від
11.09.98 N 264 "Про метрологічну службу Міністерства
агропромислового комплексу України", забезпечує метрологічний
нагляд та акредитацію державних лабораторій ветеринарно-санітарної
експертизи на ринках, лабораторій суб'єктів господарювання; виконання метрологічних вимог, проведення акредитації
лабораторії, забезпечення режиму роботи з мікроорганізмами II,
III, IV груп патогенності; надання практичної, методичної та консультативної допомоги
спеціалістам ветеринарної медицини з питань профілактики,
діагностики і боротьби з хворобами тварин; контроль за роботою та методичним керівництвом діяльності
державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках
та лабораторій суб'єктів господарювання; підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини
лабораторій; упровадження в практику досягнень ветеринарної медицини.
8. До компетенції лабораторії належать: проведення діагностичних досліджень матеріалів, що надходять
в лабораторію з господарств, виконання всіх видів планових
досліджень матеріалів з метою профілактики і встановлення причин
захворювання або загибелі тварин, ветеринарно-санітарної,
токсикологічної і радіаційної оцінки якості продукції тваринного,
а на ринках і рослинного походження, кормів тваринного і
рослинного походження, води; організація проведення лабораторно-клінічних: вірусологічних,
бактеріологічних, хіміко-токсикологічних, паталого-анатомічних,
паразитологічних, радіологічних та інших досліджень; відбір зразків продукції тваринного, рослинного і
біотехнологічного походження; видача ветеринарних документів на об'єкти, що підлягають
обов'язковому державному ветеринарно-санітарному контролю; направлення на місця спеціалістів для уточнення діагнозу,
надання практичної допомоги в організації і проведенні
протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів у разі
виникнення особливо небезпечних заразних хвороб тварин, у тому
числі спільних для тварин і людей; надання методичної і практичної допомоги в організації та
проведенні ветеринарно-санітарної експертизи спеціалістам
ветеринарної медицини боєнь, забійних пунктів, інших суб'єктів
господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання,
транспортування і реалізації продукції тваринного походження,
державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,
узагальнення результатів їх роботи; участь у розробці протиєпізоотичних, профілактичних,
ветеринарно-санітарних заходів; здійснення комплексу заходів з метрологічного забезпечення
робіт у лабораторії та державних лабораторіях
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; вивчення й унесення у встановленому порядку Управлінню
ветеринарної медицини в місті пропозицій щодо потреби асигнувань
на утримання лабораторії, її структурних підрозділів, проведення
діагностичних досліджень, придбання для цього необхідних
матеріалів, підвищення кваліфікації спеціалістів лабораторії; участь у роботі комісії з проведення атестації робочих місць; облік роботи і подання звітів обласній державній лабораторії
ветеринарної медицини, місті Севастополі - Центральній державній
лабораторії ветеринарної медицини в установленому порядку; участь в організації і проведенні семінарів, нарад,
науково-виробничих конференцій з керівниками і спеціалістами
ветеринарної медицини державних установ, господарств, підприємців
міста з питань організації підвищення ефективності ветеринарного
обслуговування. відповідно до пункту 5 Положення про Державний департамент
ветеринарної медицини може брати участь разом з державною
санітарно-епідеміологічною службою у розслідуванні випадків
виникнення серед населення захворювань, спільних для людей і
тварин; виконання завдань Республіканської Автономної Республіки
Крим, обласної державних лабораторій ветеринарної медицини,
Управління ветеринарної медицини в місті та інших робіт, які
входять до її компетенції.
9. Лабораторія у межах своєї компетенції має право: давати спеціалістам державних установ ветеринарної медицини
міста, державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на
ринках, а також лікарям ветеринарної медицини, які займаються
ветеринарною практикою за ліцензіями, суб'єктам господарювання
щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування і
реалізації продукції тваринного походження, методичні вказівки з
відбору матеріалу і надсилання його на дослідження, пропозиції з
реалізації заходів, спрямованих на профілактику, діагностику і
ліквідацію захворювання тварин, поліпшення якості продуктів
тваринного походження у ветеринарно-санітарному плані та їх
відповідність технічним умовам і стандартам; проводити ветеринарно-санітарну експертизу продукції
тваринного, а на ринках і рослинного походження ; проводити лабораторні дослідження за рахунок суб'єктів
господарювання, власників тварин, продукції тваринного, а на
ринках і рослинного походження за плату згідно з тарифами,
затвердженими в установленому порядку ; одержувати від юридичних і фізичних осіб, діяльність яких
пов'язана з утриманням, транспортуванням, торгівлею тваринами, а
також виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням та
реалізацією продукції тваринного, а на ринках і рослинного
походження, документи і матеріали необхідні для вивчення
епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану; узагальнювати та подавати до Державного департаменту
ветеринарної медицини заявку щодо закупівлі ветеринарних
лікарських засобів і засобів ветеринарної медицини.
10. Спеціалісти лабораторії несуть відповідальність за
недостовірне і некваліфіковане вирішення питань лабораторної
діагностики хвороб тварин, проведення ветеринарно-санітарної
експертизи, оцінки якості і безпеки продукції тваринного, а на
ринках і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного
походження, недотримання правил роботи і охорони праці в
лабораторії, згідно з чинним законодавством.
11. Лабораторію очолює директор - лікар ветеринарної
медицини, який має досвід практичної роботи за фахом не менше
трьох років, пройшов відповідну підготовку на курсах підвищення
кваліфікації. Директор лабораторії призначається на посаду і звільняється з
посади начальником Управління ветеринарної медицини в місті за
погодженням з Центральною державною лабораторією ветеринарної
медицини в місті Севастополі, в інших містах - за погодженням з
Республіканською державною лабораторією Автономної Республіки
Крим, обласними державними лабораторіями ветеринарної медицини. Директор лабораторії може бути завідувачем одного з відділів
лабораторії і державним інспектором ветеринарної медицини. Інші працівники лабораторії та її структурних підрозділів
призначаються на посади і звільняються з посад директором
лабораторії.
12. Директор лабораторії: організовує роботу лабораторії, розподіляє обов'язки її
працівників, затверджує посадові інструкції; забезпечує оперативне і достовірне ведення діловодства в
лабораторії; перевіряє за дорученням Головного державного інспектора
ветеринарної медицини міста роботу суб'єктів господарювання різних
форм власності, у тому числі суб'єктів господарювання щодо забою
тварин, переробки, зберігання, транспортування і реалізації
продукції тваринного походження, з питань лабораторного контролю
та ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного
походження; несе відповідальність за невиконання покладених на
лабораторію завдань і функцій, незбереження і неправильне
використання майна лабораторії, у тому числі коштів згідно з
кошторисом на її утримання, згідно з чинним законодавством; уносить пропозиції та погоджує призначення директорів
державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках.
13. Директор лабораторії з усіх питань діяльності лабораторії
підпорядкований Управлінню ветеринарної медицини в місті, а з
питань методичного забезпечення, вибору напрямків
лабораторно-діагностичної роботи державних лабораторій
ветеринарної медицини в місті Севастополі - Центральній державній
лабораторії ветеринарної медицини, в інших містах - обласній
державній лабораторії ветеринарної медицини.
14. Директор лабораторії має право: залучати спеціалістів державних лабораторій
ветеринарно-санітарної експертизи для виконання діагностичних
досліджень та інших лабораторних робіт у разі неповного їх
завантаження роботою з ветеринарно-санітарної експертизи, а також
в інших необхідних випадках; перевіряти роботу державних лабораторій
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, контролювати за
усуненням недоліків і порушень, установлених під час перевірки; застосовувати в установленому порядку заходи заохочення та
дисциплінарного стягнення до працівників лабораторії; розробляти і здійснювати заходи щодо поліпшення організації,
стилю і методів роботи лабораторії; підвищення кваліфікації її
працівників; уносити пропозиції щодо зміни штатної чисельності працівників
лабораторії та її структурних підрозділів; виступати представником з питань, які входять до компетенції
лабораторії у всіх державних підприємствах, установах,
організаціях та суді без особливого на це доручення.
15. Лабораторія згідно з нормативно-правовими актами
забезпечується спеціальним автотранспортом та іншими
матеріально-технічними засобами за встановленими нормативами.
16. Організаційна структура, штатна чисельність лабораторії і
державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках
визначаються у встановленому порядку. Штатний розпис і кошторис витрат на утримання державних
лабораторій ветеринарної медицини в місті Севастополі
затверджуються начальником управління ветеринарної медицини в
місті Севастополі; в інших містах - начальником управління
ветеринарної медицини в місті обласного значення, у разі
відсутності такого управління - начальником управління
ветеринарної медицини в районі. ( Абзац другий пункту 16 в
редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 21
( z0314-04 ) від 25.02.2004 )
17. Лабораторія і її структурні підрозділи утримуються за
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 185 ( z0621-15 ) від
13.05.2015 }
18. При лабораторії можуть створюватися госпрозрахункові
підрозділи для надання ветеринарних послуг на договорній основі.
19. Лабораторія у своїй діяльності є державною діагностичною
установою ветеринарної медицини і несе повну відповідальність за
несвоєчасну і недостовірну діагностику відповідно до
законодавства.
20. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з
вимогами законодавства.
21. Лабораторія є юридичною особою, має самостійний кошторис,
круглу печатку,фірмові бланки, кутовий штамп зі своїм
найменуванням.
22. У разі ліквідації лабораторії її активи мають бути
передані іншій неприбутковій організації, яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету. ( Положення доповнено пунктом згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 ( z0314-04 )
від 25.02.2004 )
Директор Центральної державної
лабораторії ветеринарної медицини М.С.Павленковверх