Положення про районну державну лабораторію ветеринарної медицини
Держветмедицини, Мінагрополітики України; Положение от 17.06.200347
Документ z0614-03, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.05.2017, основание - z0466-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту ветеринарної
медицини
17.06.2003 N 47
( z0607-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2003 р.
за N 614/7935

{ Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 120 ( z0466-17 ) від 13.03.2017 }

ПОЛОЖЕННЯ
про районну державну лабораторію
ветеринарної медицини
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини
N 21 ( z0314-04 ) від 25.02.2004
Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 185 ( z0621-15 ) від 13.05.2015 }

1. Районна державна лабораторія ветеринарної медицини (далі -
лабораторія) створена відповідно до Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) і підпорядковується Управлінню
ветеринарної медицини в районі. Структурними підрозділами лабораторії є державні лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Контроль за діяльністю лабораторії здійснює управління
ветеринарної медицини в районі, а методичне забезпечення
лабораторної діагностики - обласна державна лабораторія
ветеринарної медицини.
2. Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), іншими законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної
політики України, Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики, Державного департаменту
ветеринарної медицини, управлінь ветеринарної медицини в області,
районі та цим Положенням.
3. Лабораторія є державною установою ветеринарної медицини з
питань лабораторної діагностики хвороб тварин, а також оцінки
якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного
походження, у тому числі сировини, продуктів та харчових
продуктів, кормів тваринного і рослинного походження та
організації лабораторної справи в районі.
4. Лабораторія має свою матеріально-технічну базу (територію
і будівлі, лабораторне обладнання і апаратуру, віварій з
піддослідними тваринами тощо) та проводить у повному обсязі і на
сучасному рівні патолого-анатомічні, гістологічні, мікроскопічні,
бактеріологічні, біологічні, серологічні (імунологічні),
гельмінтологічні, хіміко-токсикологічні, біохімічні, радіологічні,
гематологічні та інші лабораторні дослідження, а також
ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринного, а на ринках
і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного
походження, кормових добавок тощо.
5. Територія, приміщення, обладнання лабораторії, умови і
режим праці в ній повинні відповідати Правилам охорони праці в
лабораторіях ветеринарної медицини, які затверджені наказом
Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці
та соціальної політики України від 20.04.99 N 67 ( z0695-99 ) та
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.10.99 за
N 695/3988.
6. Плани лабораторно-діагностичних досліджень розробляються з
урахуванням епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану
тваринництва району, завдань Управління ветеринарної медицини в
області, погоджуються з обласною державною лабораторією
ветеринарної медицини і затверджуються Управлінням ветеринарної
медицини в районі.
7. Основними завданнями лабораторії є: охорона території району від занесення з територій інших
держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; забезпечення організації та проведення планових і непланових
лабораторно-діагностичних досліджень з метою профілактики та
діагностики хвороб тварин; визначення якості та безпеки продукції тваринного, а на
ринках і рослинного походження, а також кормів і кормових добавок
шляхом проведення повного комплексу досліджень з урахуванням
діючих методик і видачею експертних висновків з відповідними
рекомендаціями щодо організації і здійснення на місцях оздоровчих
і профілактичних заходів; профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних і
незаразних хвороб тварин; захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей; ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного, а на
ринках і рослинного походження, що використовується для харчування
або виготовлення харчових продуктів, а також готових кормів,
кормів тваринного і рослинного походження та кормових добавок; організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних
хвороб тварин через продукцію, що підлягає ветеринарно-санітарній
експертизі; контроль за роботою і методичне керівництво діяльністю
державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках
та лабораторій суб'єктів господарювання; надання в необхідних випадках консультативної і практичної
допомоги територіальним органам Державного департаменту
ветеринарної медицини та іншим установам ветеринарної медицини у
вирішенні питань, пов'язаних з установленням діагнозу і
проведенням заходів профілактики та боротьби з хворобами тварин,
включаючи хвороби, спільні для тварин і людей, та
ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження; підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини
лабораторій; упровадження в практику досягнень ветеринарної медицини.
8. До компетенції лабораторії належать: державний ветеринарно-санітарний контроль за продукцією
тваринного, а на ринках і рослинного походження; проведення лабораторно-клінічних (бактеріологічних,
хіміко-токсикологічних, біохімічних, патолого-анатомічних,
гістологічних, паразитологічних, радіологічних) та інших
досліджень з метою діагностики хвороб тварин, оцінки якості та
безпеки продукції тваринного походження, кормів і води; відбір зразків продукції тваринного, рослинного і
біотехнологічного походження, необхідних для проведення
відповідних досліджень; проведення діагностичних досліджень матеріалів, що надходять
з господарств, виконання усіх видів планових досліджень матеріалів
з метою профілактики, установлення причин захворювання або
загибелі тварин, ветеринарно-санітарної, токсикологічної і
радіаційної оцінки якості продукції тваринного, а на ринках і
рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження,
води; видача ветеринарних документів на об'єкти, що підлягають
обов'язковому державному ветеринарно-санітарному контролю; направлення на місця своїх спеціалістів для уточнення
діагнозу, надання практичної допомоги в організації і проведенні
протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів у разі
виникнення особливо небезпечних хвороб тварин, у тому числі
спільних для тварин і людей; надання методичної і практичної допомоги в організації та
проведенні ветеринарно-санітарної експертизи спеціалістам
ветеринарної медицини суб'єктів господарювання щодо забою тварин,
переробки, зберігання, транспортування і реалізації продукції
тваринного походження та інших суб'єктів господарювання, державних
лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,
узагальнення результатів їх роботи; участь у розробці протиепізоотичних,
лікувально-профілактичних, ветеринарно-санітарних заходів; здійснення комплексу заходів щодо метрологічного забезпечення
робіт у лабораторії та державних лабораторіях
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; забезпечення режиму роботи з мікроорганізмами II, III, IV
груп патогенності; вивчення і внесення у встановленому порядку Управлінню
ветеринарної медицини в районі пропозицій щодо потреби асигнувань
на утримання лабораторії, її структурних підрозділів, проведення
діагностичних досліджень, придбання для цього необхідних
матеріалів, підвищення кваліфікації спеціалістів лабораторії; участь у роботі комісії з проведення атестації робочих місць; облік роботи та подання звітів обласній державній лабораторії
ветеринарної медицини в установленому порядку; участь в організації і проведенні семінарів, нарад,
науково-виробничих конференцій з керівниками і спеціалістами
ветеринарної медицини державних підприємств, установ і організацій
району з питань організації і підвищення ефективності
ветеринарного обслуговування; відповідно до пункту 5 Положення про державний департамент
ветеринарної медицини може брати участь разом з державною
санітарно-епідеміологічною службою у розслідуванні випадків
виникнення серед населення захворювань, спільних для людей і
тварин; виконання завдань обласної державної лабораторії ветеринарної
медицини, Управління ветеринарної медицини в районі, які входять
до компетенції лабораторії.
9. Лабораторія в межах своєї компетенції має право: давати спеціалістам державних установ ветеринарної медицини,
а також лікарям ветеринарної медицини, які займаються ветеринарною
практикою за ліцензіями, методичні вказівки щодо правил відбору
матеріалів і надсилання їх на дослідження, пропозиції і
рекомендації з організації заходів, спрямованих на профілактику,
діагностику і ліквідацію захворювань тварин, поліпшення якості
продукції тваринного походження у ветеринарно-санітарному плані та
відповідність її технічним умовам і стандартам; проводити ветеринарно-санітарну експертизу продукції
тваринного, а на ринках і рослинного походження; проводити лабораторні дослідження продукції тваринного
походження за рахунок суб'єктів господарювання, власників тварин
за плату згідно з тарифами, затвердженими в установленому порядку; узагальнювати та подавати до управління ветеринарної медицини
в районі заявку щодо закупівлі ветеринарних препаратів та засобів
ветеринарної медицини; ( Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Наказу
Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 ( z0314-04 )
від 25.02.2004 ) узагальнювати та подавати до Державного департаменту
ветеринарної медицини заявку щодо закупівлі ветеринарних
лікарських засобів та засобів ветеринарної медицини.
10. Спеціалісти лабораторії несуть відповідальність за
недостовірне і некваліфіковане вирішення питань лабораторної
діагностики хвороб тварин, проведення ветеринарно-санітарної
експертизи, оцінки якості і безпеки продукції тваринного, а на
ринках і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного
походження, недотримання правил роботи і охорони праці в
лабораторії, згідно з чинним законодавством.
11. Лабораторію очолює директор - лікар ветеринарної
медицини, який має досвід практичної роботи за фахом не менше
трьох років, пройшов відповідну підготовку на курсах підвищення
кваліфікації. Директор лабораторії за посадою одночасно є лікарем
ветеринарної медицини - бактеріологом або серологом,
хіміком-токсикологом і державним інспектором ветеринарної
медицини. Директор призначається і звільняється з посади згідно з
чинним законодавством начальником управління ветеринарної медицини
в районі за погодженням з директором обласної державної
лабораторії ветеринарної медицини. ( Абзац третій пункту 11 в
редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 21
( z0314-04 ) від 25.02.2004 ) Інші працівники лабораторії та її структурних підрозділів
призначаються на посади і звільняються з посад директором
лабораторії.
12. Директор лабораторії: організовує роботу лабораторії, розподіляє обов'язки її
працівників, затверджує посадові інструкції; забезпечує оперативне та достовірне ведення діловодства в
лабораторії; перевіряє за дорученням Головного державного інспектора
ветеринарної медицини району роботу суб'єктів господарювання
різних форм власності, у тому числі щодо забою тварин, переробки,
зберігання, транспортування і реалізації продукції тваринного
походження; призначає завідувачів державних лабораторій
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; ( Абзац п'ятий пункту
12 в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини
N 21 ( z0314-04 ) від 25.02.2004 ) уносить пропозиції та погоджує призначення директорів
державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках.
13. Директор лабораторії має право: залучати спеціалістів державної лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи для виконання діагностичних
досліджень та інших лабораторних робіт у разі неповного їх
завантаження роботою з ветеринарно-санітарної експертизи, а також
в інших необхідних випадках; застосовувати в установленому порядку заходи заохочення та
дисциплінарного стягнення щодо працівників лабораторії; розробляти і здійснювати заходи щодо поліпшення організації,
стилю і методів роботи лабораторії, підвищення кваліфікації її
працівників; уносити пропозиції щодо змін штатної чисельності працівників
лабораторії; виступати представником з питань, які входять до компетенції
лабораторії, у всіх державних підприємствах, установах,
організаціях, та суді без особливого на це доручення.
14. Лабораторія у відповідності до нормативно-правових актів
забезпечується спеціальним автотранспортом та іншими
матеріально-технічними засобами за встановленими нормативами.
15. Організаційна структура і штатна чисельність лабораторії
та державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на
ринку визначається у встановленому порядку.
16. При лабораторії можуть створюватися госпрозрахункові
підрозділи для надання ветеринарних послуг на договірній основі.
17. Лабораторія утримується за рахунок коштів державного та
місцевого бюджетів. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 185 ( z0621-15 ) від
13.05.2015 }
18. Лабораторія у своїй діяльності є державною діагностичною
установою ветеринарної медицини і несе повну відповідальність за
несвоєчасну і недостовірну діагностику відповідно до
законодавства.
19. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з
вимогами законодавства.
20. Лабораторія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, круглу печатку, фірмові бланки,
кутовий штамп зі своїм найменуванням.
20. У разі ліквідації лабораторії її активи мають бути
передані іншій неприбутковій організації, яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету. ( Положення доповнено пунктом згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 ( z0314-04 )
від 25.02.2004 )
Директор Центральної державної
лабораторії ветеринарної медицини М.С.Павленковверх