Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби
Держмитслужба України; Приказ от 22.04.2011328
Документ z0612-11, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 31.08.2012, основание - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.04.2011 N 328
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2011 р.
за N 612/19350
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби

Відповідно до статей 82, 187 Митного кодексу України
( 92-15 ) та положень Податкового кодексу України ( 2755-17 )
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації,
затвердженого наказом Державної митної служби України від
20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами), такі
зміни:
1.1. Абзац третій підпункту 29 пункту 3 викласти в такій
редакції: "вирішення складних питань класифікації та кодування
товарів".
1.2. У додатку 3 до Порядку ( z0439-05 ): слова "вирішення спірного питання правильності класифікації
та кодування товару N" замінити словами "вирішення складного
питання класифікації та кодування товару N"; слова "спірне питання щодо" замінити словами "спірне/складне
питання щодо".
2. Унести до Порядку застосування тимчасової та неповної
декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у
вільний обіг), затвердженого наказом Державної митної служби
України від 30.12.2003 N 932 ( z0066-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.01.2004 за N 66/8665 (зі змінами),
такі зміни:
2.1. Доповнити пункт 1.6 глави 1 чотирма новими абзацами
такого змісту: "Не потребує отримання дозволу митного органу декларування із
застосуванням тимчасової декларації: товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та
лініями електропередачі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України для відповідного виду товару; товарів, що підлягають обов'язковій лабораторній перевірці
згідно з вимогами нормативно-правових актів; наступних, увезених на одних і тих самих умовах та підставах,
партій одного й того самого товару, на момент декларування яких
митним органом не завершено проведення досліджень (аналізу,
експертизи) товару, ввезеного у попередній партії".
2.2. У главі 2: підпункти "б" та "в" пункту 2.1 замінити новими підпунктами
"б" - "ґ" такого змісту: "б) значення ціни товару в зовнішньоекономічному договорі
(контракті) визначається за формулою і на дату подання тимчасової
декларації невідоме; в) виникають спірні питання при визначенні країни походження
товарів; г) виникають складні питання при класифікації товарів згідно
з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ); ґ) товари, щодо яких взяті проби (зразки), оформлюються
згідно з положеннями пункту 15 Порядку взяття (надання) проб і
зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з
метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002
N 1862 ( 1862-2002-п ) (зі змінами), та стандартного правила 3.42
розділу 3 Загального додатка до Міжнародної конвенції про
спрощення та гармонізацію митних процедур ( 995_643 )"; у пункті 2.3: в абзаці третьому слова "податків і зборів (обов'язкових
платежів)" замінити словами "митних платежів"; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "Якщо ціна товару визначається за формулою і документи,
подані митному органу для отримання дозволу на здійснення
декларування із застосуванням тимчасової декларації, не містять
правил обчислення значень змінних у формулі або передбачають
можливість вибору чи зміни таких правил після оформлення
тимчасової декларації, митний орган приймає рішення про відмову в
митному оформленні товарів із застосуванням тимчасової декларації
згідно з пунктом 3.4 глави 3 цього Порядку ( 1862-2002-п )".
2.3. Доповнити пункт 4.1 глави 4 двома новими абзацами такого
змісту: "Митне оформлення за тимчасовою декларацією товарів, проби і
зразки яких бралися (надавалися) для проведення досліджень
(аналізу, експертизи), може бути завершено згідно з положеннями
стандартного правила 3.42 розділу 3 Загального додатка до
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур ( 995_643 ). Якщо згідно з цим Порядком подання тимчасової декларації не
потребує отримання дозволу митного органу, подана митному органу
тимчасова декларація підтверджує взяття декларантом зобов'язання
не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг
подати митному органу вантажну митну декларацію, заповнену в
звичайному порядку, і передбачені законодавством документи та
відомості, необхідні для здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів, задекларованих у тимчасовій декларації, що не
подавались при оформленні тимчасової декларації. Надання такого
зобов'язання при декларуванні із застосуванням тимчасової
декларації товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та
лініями електропередачі, здійснюється в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України для відповідного виду товару".
3. Доповнити пункт 2 наказу Державної митної служби України
від 09.08.2005 N 735 ( z0934-05 ) "Про запровадження єдиної форми
заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному
оформленню товарів і транспортних засобів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.08.2005 за N 934/11214 (зі
змінами), після слів "випуску товарів у вільний обіг за тимчасовою
чи неповною декларацією" словами "(крім випадків, установлених
Держмитслужбою)".
4. Департаменту митної вартості та класифікації товарів
(Гіла С.П.) і Управлінню правового забезпечення (Чорна Г.М.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) до дати
набрання чинності цим наказом доопрацювати програмно-інформаційний
комплекс "Інспектор-2006" для забезпечення реалізації вимог цього
наказу.
6. Начальникам митних органів забезпечити інформування
суб'єктів підприємницької діяльності та дотримання вимог цього
наказу.
7. Установити, що цей наказ набирає чинності через 30 днів
після його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України
Дороховського О.М.
Голова Державної митної
служби України І.Г.Калєтнік
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишинавверх