Положення про зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб тварин
Держветмедицини, Мінагрополітики України; Положение от 17.06.200347
Документ z0610-03, первая редакция — Принятие от 17.06.2003
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту ветеринарної
медицини
17.06.2003 N 47
( z0607-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2003 р.
за N 610/7931

ПОЛОЖЕННЯ
про зональну спеціалізовану державну лабораторію
ветеринарної медицини з хвороб тварин

1. Зональна спеціалізована державна лабораторія ветеринарної
медицини з хвороб тварин (далі - зональна лабораторія) створена
відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) і підпорядковується Державному департаменту
ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. Відповідно до статті 30 Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) методичне забезпечення лабораторної
діагностики здійснює Центральна державна лабораторія ветеринарної
медицини Міністерства аграрної політики України.
2. Зональна лабораторія у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), іншими законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства аграрної політики України, Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики,
Державного департаменту ветеринарної медицини, Центральної
державної лабораторії ветеринарної медицини та цим Положенням.
3. Зональна лабораторія є державною установою ветеринарної
медицини з питань прогнозування, діагностики, розробки заходів
попередження заносу на територію країни збудників особливо
небезпечних заразних хвороб тварин, захисту від них
сільськогосподарських тварин та дикої фауни.
4. Зональна лабораторія має свою матеріально-технічну базу
(територію і будівлі, лабораторне обладнання і апаратуру, віварій
з піддослідними тваринами тощо) та проводить експресні методи
лабораторних досліджень біоматеріалу, контролю за імунним фоном
вакцинованих тварин та пошукових досліджень на особливо небезпечні
заразні хвороби.
5. Утримання території, приміщень і обладнання зональної
лабораторії, умови і режим праці в ній повинні відповідати
Правилам охорони праці у лабораторіях ветеринарної медицини, які
затверджені наказом Комітету по нагляду та охороні праці України
Міністерства праці та соціальної політики України від 20.09.99
N 67 ( z0695-99 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
11.10.99 за N 695/3988.
6. Плани лабораторно-діагностичних досліджень розробляються з
урахуванням епізоотичного стану щодо екзотичних і особливо
небезпечних заразних хвороб тварин, зареєстрованих в Україні, а
також суміжних державах по кордону. Плани погоджуються з
Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини і
затверджуються Державним департаментом ветеринарної медицини.
7. Основними завданнями зональної лабораторії є: охорона території від занесення з територій інших держав або
карантинної зони збудників особливо небезпечних заразних хвороб
тварин; вивчення та аналіз епізоотичної ситуації в зоні
обслуговування, у прикордонних районах України та суміжних
державах, причин та джерел виникнення, шляхів розповсюдження
збудників екзотичних і особливо небезпечних заразних хвороб
тварин, факторів, що обумовлюють їх поширення і вплив на
тваринництво; забезпечення організації та проведення планових і непланових
досліджень з метою діагностики особливо небезпечних заразних
хвороб тварин; профілактика і діагностика особливо небезпечних заразних
хвороб тварин і боротьба з ними; захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей; надання методичної, практичної та консультативної допомоги
спеціалістам ветеринарної медицини з питань установлення та
уточнення діагнозу заразних захворювань тварин; участь у розробці та організації спільно з територіальними
органами ветеринарної медицини профілактичних, діагностичних,
ветеринарно-санітарних, карантинних та інших заходів боротьби із
заразними хворобами тварин; удосконалення методів діагностики особливо небезпечних
заразних хвороб тварин; сприяння в підвищенні кваліфікації спеціалістів зональної
лабораторії; упровадження в практику досягнень науки та передового
досвіду.
8. До компетенції зональної лабораторії належать: вивчення епізоотичного стану в прикордонних районах України
та суміжних державах, участь у складанні прогнозів виникнення
шляхів розповсюдження в зоні діяльності зональної лабораторії
збудників екзотичних і зареєстрованих в Україні особливо
небезпечних заразних хвороб тварин; обстеження місць перебування тварин дикої фауни, у тому числі
птиці, з проведенням їх діагностичних відстрілів і лабораторних
досліджень з метою епізоотичної оцінки дикої фауни і прогнозування
захворювань; проведення експресних методів лабораторних досліджень, у тому
числі пошукових особливо небезпечних заразних хвороб тварин,
термінове повідомлення у встановленому порядку відповідним органам
ветеринарної медицини про випадки діагностики заразних хвороб
тварин; розроблення рекомендацій з попередження, а в разі виникнення
вогнищ екзотичних і особливо небезпечних заразних хвороб тварин
термінових заходів з їх ліквідації, а також з профілактики в зоні
можливого їх поширення; здійснення контролю за станом імунного фону в різних вікових
групах сільськогосподарських тварин, яким щеплені вакцини проти
екзотичних та тих, що реєструються в Україні, особливо небезпечних
заразних хвороб тварин; проведення за завданням Державного департаменту ветеринарної
медицини апробацій методів діагностики хвороб, нових діагностичних
препаратів і лікувальних засобів, що належать до компетенції
зональної лабораторії; участь у навчанні, проведенні семінарів, підвищенні
кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини з питань
профілактики, діагностики і ліквідації особливо небезпечних
заразних хвороб тварин; облік роботи та подання звітів у встановленому порядку; забезпечення зональної лабораторії обладнанням, апаратурою та
іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для
організації та проведення експрес-методів діагностики заразних
захворювань, здійснення контролю за імунним фоном вакцинованих
тварин і пошукових досліджень особливо небезпечних заразних хвороб
тварин; визначення та подання у встановленому порядку Державному
департаменту ветеринарної медицини розрахунків щодо потреби
асигнувань на утримання зональної лабораторії і придбання
необхідних матеріалів для проведення досліджень, підвищення
кваліфікації спеціалістів зональної лабораторії; направлення на місця спеціалістів для уточнення діагнозу,
надання практичної допомоги в організації і проведенні
протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів у разі
виникнення особливо небезпечних заразних хвороб тварин, у тому
числі спільних для тварин і людей; виконання комплексу заходів щодо метрологічного забезпечення
робіт та режиму роботи з мікроорганізмами II, III, IV груп
патогенності; виконання завдань Державного департаменту ветеринарної
медицини і Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини
та інших робіт, які належать до компетенції зональної лабораторії.
9. Зональна лабораторія у межах своєї компетенції має право: контролювати й оцінювати епізоотичний стан та давати
рекомендації спеціалістам державних установ ветеринарної медицини,
організацій і господарств з профілактики, діагностики, ліквідації
особливо небезпечних заразних хвороб тварин та виконання
карантинних заходів; одержувати від юридичних та фізичних осіб, діяльність яких
пов'язана з утриманням, транспортуванням, торгівлею тваринами, а
також виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням та
реалізацією продукції тваринного, а на ринках і рослинного
походження документи і матеріали, необхідні для визначення
епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану; використовувати діагностичну базу обласних, міських,
районних, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини
для проведення лабораторно-діагностичної роботи; розробляти заходи щодо встановлення попередніх карантинних
обмежень до прийняття рішення про накладання карантину на
господарство, населений пункт при встановленні чи підозрі на
наявність карантинних хвороб тварин та подавати їх головним
державним інспекторам ветеринарної медицини області, міста,
району; перевіряти за дорученням керівних органів роботу державних
лабораторій ветеринарної медицини, районних державних лікарень
ветеринарної медицини, їх структурних підрозділів, спеціалістів
господарств різних форм власності, юридичних і фізичних осіб, що
здійснюють підприємницьку діяльність в галузі ветеринарної
медицини з питань профілактики, діагностики і боротьби із
заразними хворобами тварин; надавати експертні висновки; узагальнювати та подавати до Державного департаменту
ветеринарної медицини заявку щодо закупівлі ветеринарних
лікарських засобів та засобів ветеринарної медицини.

10. Зональну лабораторію очолює директор - лікар ветеринарної
медицини, який одночасно є завідувачем одного з відділів і має
досвід практичної роботи за фахом не менше п'яти років, пройшов
підвищення кваліфікації. Директор зональної лабораторії призначається і звільняється з
посади Державним департаментом ветеринарної медицини згідно з
чинним законодавством. Директор зональної лабораторії є державним інспектором
ветеринарної медицини і з питань діяльності лабораторії
підпорядкований Голові Державного департаменту ветеринарної
медицини. Завідувачі відділів, спеціалісти та інші працівники зональної
лабораторії, її структурних підрозділів призначаються і
звільняються з посад директором лабораторії.
11. Директор зональної лабораторії: керує діяльністю зональної лабораторії, організовує роботу,
розподіляє обов'язки її працівників, затверджує посадові
інструкції; забезпечує оперативне ведення діловодства в зональній
лабораторії, а також несе відповідальність за невиконання
покладених на лабораторію завдань і функцій згідно із чинним
законодавством; установлює ступінь відповідальності завідувачів відділами та
інших працівників зональної лабораторії за незбереження і
неправильне використання матеріальних цінностей лабораторії згідно
з чинним законодавством; несе разом з головним бухгалтером відповідальність за
нецільове використання коштів, виділених на утримання зональної
лабораторії, порушення порядку ведення і недостовірність обліку та
статистичної звітності згідно з чинним законодавством.
12. Директор зональної лабораторії має право: давати вказівки і рекомендації з питань профілактики,
діагностики і ліквідації екзотичних та особливо небезпечних
заразних хвороб тварин, що зустрічаються в Україні; виступати представником з питань, які належать до компетенції
зональної лабораторії, в усіх державних підприємствах, установах,
організаціях та суді без особливого на це доручення.
13. Структура і штатна чисельність зональної лабораторії
визначається Державним департаментом ветеринарної медицини з
урахуванням епізоотичного і ветеринарно-санітарного стану
тваринництва в зоні обслуговування.
14. При зональній лабораторії можуть створюватися
госпрозрахункові підрозділи для надання ветеринарних послуг на
договірній основі.
15. Зональна лабораторія забезпечується спеціальним
автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами за
встановленими нормативами.
16. Зональна лабораторія утримується за рахунок коштів
загального фонду Державного бюджету.
17. Зональна лабораторія у своїй діяльності є державною
діагностичною установою і несе повну відповідальність за
несвоєчасну і недостовірну діагностику хвороб тварин згідно з
чинним законодавством.
18. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з
вимогами законодавства.
19. Зональна лабораторія є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, фірмові
бланки, кутовий штамп зі своїм найменуванням.
Директор Центральної державної
лабораторії ветеринарної медицини М.С.Павленковверх