Документ z0609-03, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.05.2017, основание - z0466-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту ветеринарної
медицини
17.06.2003 N 47
( z0607-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2003 р.
за N 609/7930
{ Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 120 ( z0466-17 ) від 13.03.2017 }

ПОЛОЖЕННЯ
про зональну спеціалізовану
державну лабораторію
ветеринарної медицини
з хвороб молодняку тварин
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини
N 21 ( z0314-04 ) від 25.02.2004 )

1. Зональна спеціалізована державна лабораторія ветеринарної
медицини з хвороб молодняку тварин (далі - зональна лабораторія)
створена відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) і перебуває у безпосередньому підпорядкуванні
Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства
аграрної політики України. Відповідно до статті 30 Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) методичне забезпечення лабораторної
діагностики здійснює Центральна державна лабораторія ветеринарної
медицини Міністерства аграрної політики України.
2. Зональна лабораторія у своїй діяльності керується
Конституцією України, іншими законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної
політики України, Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики, Державного департаменту
ветеринарної медицини, Центральної державної лабораторії
ветеринарної медицини та цим Положенням.
3. Зональна лабораторія є державною установою ветеринарної
медицини з питань прогнозування, розробки заходів профілактики,
діагностики та боротьби із захворюваннями молодняку тварин.
4. Зональна лабораторія має свою матеріально-технічну базу
(територію і будівлі, лабораторне обладнання і апаратуру, віварій
з піддослідними тваринами тощо) та проводить у повному обсязі на
сучасному рівні лабораторні дослідження біоматеріалу, кормів,
води, об'єктів зовнішнього середовища на території зони
обслуговування.
5. Утримання території, приміщень, обладнання зональної
лабораторії, умови і режим праці в ній повинні відповідати
Правилам охорони праці у лабораторіях ветеринарної медицини, які
затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці
Міністерства праці та соціальної політики України від 20.09.99
N 67 ( z0695-99 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
11.10.99 за N 695/3988.
6. Плани діагностичних досліджень розробляються з урахуванням
епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану щодо хвороб
молодняку зони обслуговування, інструкцій з профілактики та
боротьби із хворобами молодняку тварин, настанов про застосування
ветеринарних препаратів, погоджуються з Центральною державною
лабораторією ветеринарної медицини і затверджуються Державним
департаментом ветеринарної медицини.
7. Основними завданнями зональної лабораторії є: охорона зони обслуговування від занесення з територій інших
держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; забезпечення організації і проведення планових і непланових
досліджень з метою діагностики хвороб молодняку тварин; профілактика і діагностика інфекційних хвороб молодняку
тварин і боротьба з ними; захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей; проведення безпосередньо в лабораторії діагностичних
досліджень матеріалів, надісланих установами ветеринарної
медицини, та видача експертних висновків досліджень з необхідними
пропозиціями з організації та здійснення на місцях оздоровчих і
профілактичних заходів; удосконалення методів діагностики хвороб молодняку тварин
заразної і незаразної етіології; надання в необхідних випадках консультативної і практичної
допомоги територіальним органам Державного департаменту
ветеринарної медицини, пов'язаним з установленням діагнозу
захворювання і проведення заходів профілактики та боротьби з
хворобами молодняку тварин; вивчення впливу порушення рівноваги між факторами зовнішнього
середовища на обмін речовин у молодняку тварин, спадковість та
імунний захист організму; здійснення постійного лабораторного контролю за станом
зовнішнього середовища і об'єктами ветеринарного нагляду з
розробкою рекомендацій та впровадження у практику нових методів
забезпечення загальної резистентності організму молодняку тварин; участь у розробці та організації спільно з територіальними
органами ветеринарної медицини профілактичних, діагностичних,
ветеринарно-санітарних та інших заходів боротьби з хворобами
молодняку тварин; підвищення кваліфікації спеціалістів зональної лабораторії; упровадження в практику досягнень ветеринарної медицини.
8. До компетенції зональної лабораторії належать: вивчення епізоотичного та ветеринарно-санітарного стану
тваринництва в зоні обслуговування, факторів зовнішнього
середовища, що впливають на фізіологічний стан тварин, їх
резистентність; організація проведення лабораторно-клінічних (вірусологічних,
бактеріологічних, хіміко-токсикологічних, патолого-анатомічних,
гістологічних, паразитологічних, радіологічних) та інших
досліджень з метою діагностики хвороб молодняку тварин, оцінки
якості та безпеки продукції тваринного походження, кормів і води; відбір зразків тваринного, рослинного і біотехнологічного
походження, необхідних для проведення відповідних досліджень; проведення лабораторних досліджень матеріалів, кормів, води,
об'єктів зовнішнього середовища, у тому числі пошукових та видача
у встановленому порядку експертних висновків з рекомендаціями; видача ветеринарних документів на об'єкти, що підлягають
обов'язковому ветеринарно-санітарному контролю; розробка та здійснення заходів з профілактики хвороб
молодняку тварин, його годівлі відповідно до фізіологічного стану; проведення роботи з вивчення та впровадження у виробництво,
ветеринарну практику екологічно чистих ветеринарних лікарських
засобів, які підвищують загальну резистентність організму
(стимулювальна фармакотерапія, неспецифічна профілактика,
геліотерапія, серотерапія, лактотерпія, гістолізатотерапія,
фізіотерапія, фітотерапія); вивчення нових діагностичних препаратів, методів діагностики
хвороб, профілактичних і лікувальних засобів, що рекомендуються
при хворобах молодняку тварин; участь в організації та проведенні семінарів,
науково-виробничих конференцій з питань профілактики, діагностики
та боротьби з хворобами молодняку тварин; надання інформації про маловивчені хвороби молодняку тварин; облік роботи та подання звітів у встановленому порядку; проведення атестації робочих місць; виконання та контроль комплексу заходів щодо метрологічного
забезпечення робіт та режиму роботи з мікроорганізмами II, III, IV
груп патогенності; виконання завдань Центральної державної лабораторії
ветеринарної медицини та інших робіт, які належать до компетенції
зональної лабораторії.
9. Зональна лабораторія у межах своєї компетенції має право: контролювати й оцінювати епізоотичний,
ветеринарно-санітарний, фізіологічний стан у тваринництві та
надавати рекомендації спеціалістам ветеринарної медицини установ
державної мережі, господарств незалежно від форм власності щодо
профілактики, діагностики, боротьби хвороб молодняку тварин,
здійснювати їх виконання; одержувати інформацію, необхідну для встановлення
фізіологічного та імунного стану молодняку тварин, виявлення
причин виникнення хвороб молодняку тварин, безперешкодно
відвідувати підконтрольні об'єкти в закріпленій зоні; одержувати від посадових осіб підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності зони обслуговування
документи і матеріали, необхідні для вивчення епізоотичного та
ветеринарно-санітарного стану тваринництва; використовувати діагностичну базу обласних, міських,
районних, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини
для проведення лабораторно-діагностичних досліджень; розробляти заходи щодо встановлення попередніх обмежень до
прийняття рішення про накладання карантину на господарство,
населений пункт при встановленні чи підозрі на наявність
карантинних хвороб тварин та подавати їх головним державним
інспекторам ветеринарної медицини областей, міст, районів; видавати експертні висновки та рекомендації з питань, які
входять до компетенції лабораторії; узагальнювати та подавати до Державного департаменту
ветеринарної медицини заявку щодо закупівлі ветеринарних
лікарських засобів та засобів ветеринарної медицини.
10. Зональну лабораторію очолює директор - лікар ветеринарної
медицини, який одночасно є завідувачем одного з відділів і має
досвід практичної роботи за фахом не менше п'яти років, пройшов
відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації. Директор зональної лабораторії призначається на посаду і
звільняється з посади Державним департаментом ветеринарної
медицини згідно з чинним законодавством. Директор зональної лабораторії є державним інспектором
ветеринарної медицини і з питань діяльності лабораторії
підпорядкований Голові Державного департаменту ветеринарної
медицини; Завідувачі відділів, спеціалісти та інші працівники зональної
лабораторії, її структурних підрозділів призначаються і
звільняються з посад директором лабораторії.
11. Директор зональної лабораторії: керує діяльністю зональної лабораторії, організовує роботу,
розподіляє обов'язки її працівників, затверджує посадові
інструкції; забезпечує оперативне і достовірне ведення діловодства в
зональній лабораторії; визначає ступінь відповідальності завідувачів відділів,
головного (провідного) бухгалтера та інших працівників зональної
лабораторії згідно з чинним законодавством; несе персональну відповідальність за невиконання покладених
на зональну лабораторію завдань і функцій, неправильне
використання фінансів та інших матеріальних цінностей зональної
лабораторії згідно з чинним законодавством.
12. Директор зональної лабораторії має право: надавати директорам обласних державних лабораторій
ветеринарної медицини, державним органам ветеринарної медицини,
керівникам підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів
методичні настанови і рекомендації з питань профілактики,
діагностики і боротьби з хворобами молодняку тварин; застосовувати до працівників лабораторії в установленому
порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення; виступати представником з питань, які належать до компетенції
зональної лабораторії, в усіх державних підприємствах, установах,
організаціях та суді без особливого на це доручення.
13. Зональна лабораторія забезпечується спеціальним
автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами за
встановленими нормативами.
14. Структура та штатна чисельність працівників зональної
лабораторії визначаються Державним департаментом ветеринарної
медицини.
15. При зональній лабораторії можуть створюватись
госпрозрахункові підрозділи для надання ветеринарних послуг на
договірній основі.
16. Зональна лабораторія утримується за рахунок коштів
загального та спеціального фондів державного бюджету. ( Пункт 16 в
редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 21
( z0314-04 ) від 25.02.2004 )
17. Зональна лабораторія у своїй діяльності є державною
діагностичною установою, несе повну відповідальність за
несвоєчасну і недостовірну діагностику хвороб молодняку тварин
відповідно до законодавства.
18. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з
вимогами законодавства.
19. Зональна лабораторія є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, фірмові
бланки, кутовий штамп зі своїм найменуванням.
20. У разі ліквідації лабораторії її активи мають бути
передані іншій неприбутковій організації, яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету. ( Положення доповнено пунктом 20 згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 ( z0314-04 )
від 25.02.2004 )
Директор Центральної державної
лабораторії ветеринарної медицини М.С.Павленковверх