Документ z0604-19, действует, текущая редакция — Принятие от 14.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.07.2019. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.05.2019  № 250


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2019 р.
за № 604/33575

Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1, 5 частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23, 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 2 після абзацу тридцять третього доповнити новим абзацом тридцять четвертим такого змісту:

«прямий електронний доступ до біржових торгів - сукупність процедур, за якими торговець, який є членом фондової біржі, дає можливість клієнтам використовувати свій віддалений доступ учасника торгів до електронної торговельної системи цієї фондової біржі, що дає змогу клієнтам за допомогою спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (прямий ринковий доступ) або без використання таких спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (спонсорований доступ) подавати, змінювати або видаляти заявки, наслідком виконання яких є укладання біржових контрактів відповідно до правил фондової біржі, отримувати інформацію, яку розкриває фондова біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах на цій біржі;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять четвертий - сорок дев’ятий вважати відповідно абзацами тридцять п’ятим - п’ятдесятим;

пункт 6 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«доступ учасників біржових торгів протягом торговельної сесії, в яку здійснюються біржові торги цінними паперами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), до інформації про учасників біржових торгів та клієнтів учасників біржових торгів, які користуються прямим електронним доступом та дали згоду на надання доступу до такої інформації, яка щонайменше має містити: прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи; повне найменування, ідентифікаційний код - для юридичної особи;».

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

2) у розділі III:

доповнити розділ після пункту 19 новим пунктом 20 такого змісту:

«20. Допуск до торгівлі цінних паперів у процесі їх емісії надається за умови здійснення емітентом публічної пропозиції таких цінних паперів.».

У зв’язку з цим пункти 20-24 вважати відповідно пунктами 21-25;

абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

«21. Порядок організації та проведення біржових торгів при розміщенні цінних паперів передбачає:»;

в абзаці першому пункту 22 слово «розміщення» замінити словами «результати емісії»;

3) у розділі IV:

абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«Подальше перебування цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) у біржовому реєстрі можливе за умови дотримання вимог щодо дійсності проспекту цінних паперів відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону) та розкриття емітентом таких цінних паперів інформації на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених статтями 40-41-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».»;

пункт 6 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Фондова біржа приймає рішення щодо делістингу цінних паперів емітента у разі встановлення факту недотримання ним вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку, встановлених статтями 40-41-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

2. Фондовим біржам:

протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення;

протягом одного місяця з дати набрання чинності цим рішенням щодо цінних паперів, які на дату набрання чинності цим рішенням знаходяться у біржовому реєстрі, виконати заходи, визначені абзацом п’ятим підпункту 3 пункту 1 цього рішення.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови
Державної регуляторної служби України
І. Черкаський


В. Загороднійвверх