Документ z0601-98, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.10.1999, основание - z0738-99

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1174 від 09.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 вересня 1998 р.
vd980909 vn1174 за N 601/3041
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Нацкомелектроенергетики
N 1305 ( z0738-99 ) від 06.10.99 )
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво, передачу та
постачання електричної енергії

Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року
N 213 ( 213/95 ) Національна комісія регулювання електроенергетики
України (НКРЕ) П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм
власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання
електричної енергії, затвердженої постановою НКРЕ від 15.11.95
N 9 ( z0076-96 ), виклавши її в новій редакції (додається). 2. Управлінню ліцензування та ціноутворення разом з Юридичним
управлінням забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції
України Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності незалежно від форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії. 3. Скасувати постанову НКРЕ від 19.03.98 N 296.
Голова Комісії З.Буцьо
Затверджено
Постанова Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України
(НКРЕ) 15.11.95 N 9 ( z0076-96 )
(в редакції постанови НКРЕ
9 вересня 1998 р. N 1174)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 1998 р.
за N 601/3041
Інструкція
про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
незалежно від форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
1. Загальні положення 1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Законів
України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), постанови Кабінету Міністрів
України від 13.07.95 N 516 ( 516-95-п ) "Про плату за видачу
спеціальних дозволів (ліцензій) на виробництво, передачу та
постачання електроенергії" та Положення про Національну комісію
регулювання електроенергетики України (НКРЕ), затвердженого Указом
Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ). 1.2. Ця Інструкція встановлює порядок видачі ліцензій на
виробництво, передачу та постачання електричної енергії. 1.3. Ліцензуванню підлягає діяльність з виробництва, передачі
та постачання електричної енергії. Дія Інструкції поширюється на всіх суб'єктів підприємницької
діяльності згідно з законодавством України, незалежно від
організаційно-правових форм і форм власності. 1.4. Суб'єкти підприємницької діяльності можуть порушити
питання про видачу ліцензії НКРЕ заздалегідь, до початку своєї
діяльності, коли ліцензія буде дійсно потрібна. 1.5. Ліцензії, видані НКРЕ, є чинними тільки на території
України. 1.6. НКРЕ веде відповідно до додатка 1 реєстр ліцензій,
виданих суб'єктам підприємницької діяльності (далі - реєстр). 1.7. Заяви на отримання ліцензій, копій ліцензій мають бути
доступними для ознайомлення в установленому порядку.
2. Становище суб'єктів підприємницької діяльності на ринку
електричної енергії 2.1. Суб'єкти підприємницької діяльності на ринку електричної
енергії, які займаються виробництвом, передачею чи постачанням
електричної енергії, можуть займати монопольне становище або
здійснювати свою діяльність в умовах конкуренції. 2.1.1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються
виробництвом електроенергії чи постачанням електричної енергії за
нерегульованим тарифом, здійснюють свою діяльність в умовах
конкуренції. 2.1.2. Суб'єкти підприємницької діяльності, які мають на
своєму балансі магістральні та міждержавні електричні мережі,
місцеві (локальні) електричні мережі, а також ті, котрі займаються
постачанням електричної енергії за регульованим тарифом, та
підприємство, яке здійснює оптове постачання електричної енергії
та диспетчерське управління енергосистемою України, займають на
ринку електричної енергії монопольне становище, що визначається в
установленому порядку чинним законодавством.
3. Ліцензія 3.1. Ліцензія на виробництво, передачу та постачання
електричної енергії є офіційним документом, що підтверджує право
її власника здійснювати відповідний вид діяльності при дотриманні
ним умов та правил здійснення цього виду діяльності. Ліцензія видається на кожний вид діяльності окремо: на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії; на право здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами; на право здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами; на право здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом; на право здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом; на право здійснення підприємницької діяльності з оптового
постачання електричної енергії. 3.2. Бланк ліцензії є документом суворої звітності. Бланки
ліцензій виготовляються друкарським способом із забезпеченням їх
захисту від підробки та несанкціонованого тиражування. 3.3. Ліцензії мають форму (додатки 2-7). До ліцензії
додаються Умови та правила здійснення ліцензованої діяльності, які
є її невід'ємною частиною. 3.4. Рішення НКРЕ про видачу ліцензії приймається після
виконання всіх умов, передбачених цією Інструкцією, та
оформлюється протоколом засідання. Ліцензія, Умови та правила
видаються в одному примірнику згідно з процедурою, визначеною в
п.3.5 цієї Інструкції. 3.5. Ліцензія суб'єкта підприємницької діяльності: реєструється після сплати заявником поточної плати за перший
місяць ліцензованої діяльності; набуває чинності з дати її реєстрації; вручається ліцензіату або його представникові за наявності
доручення на її отримання. Корінець ліцензії (додаток 8) за підписом особи, яка отримала
ліцензію, залишається в НКРЕ. 3.6. Ліцензія видається на необмежений період часу.
4. Заява на отримання ліцензії 4.1. Заява на отримання ліцензії на визначений вид діяльності
(виробництво, передача, постачання електричної енергії) та
документи, потрібні для отримання ліцензії, подаються до НКРЕ у 5
примірниках (додаток 9). 4.2. Заява подається представником суб'єкта підприємницької
діяльності, повноваження якого засвідчується в установленому
порядку. 4.3. Заява та інші документи оформлюються відповідно до ст.11
Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).
4.4. До заяви додаються такі документи: 4.4.1 Підприємцем - фізичною особою: копії документів, що засвідчують рівень освіти й кваліфікації
заявника, які потрібні для здійснення ліцензованої діяльності,
копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності. Один примірник цих документів засвідчений в
нотаріальному порядку. 4.4.2. Підприємцем - юридичною особою: копії установчих документів, свідоцтво про державну
реєстрацію, один примірник яких посвідчений в нотаріальному
порядку. 4.4.3. Усіма заявниками: а) платіжні доручення про сплату одноразової плати за видачу
ліцензії в розмірах, передбачених чинним законодавством; б) перелік усіх ліцензій, отриманих заявником в Україні; в) стислий опис діяльності, на яку подається заява на
отримання ліцензії, включаючи дані про встановлену потужність,
річні обсяги передачі або постачання електричної енергії; г) копія бухгалтерської звітності (форма N 1-"Баланс
підприємства", форма N 2-"Звіт про фінансові результати та їх
використання"), копія декларації про прибуток підприємства за
звітний період; ґ) точна карта та/чи опис місцевості, на якій планується
здійснення ліцензованої діяльності, із зазначенням на карті та
описом електромереж і обладнання, якщо вони перебувають у
користуванні заявника; д) у разі потреби - гарантія банку про можливість оплати
заявлених обсягів поставки. 4.4.4. Для отримання ліцензії на здійснення діяльності на
монополізованому ринку заявником додатково надається: а) повний опис діяльності, що ліцензується; б) відомості про наявність у власності електромереж. Якщо послуги, що надаються ліцензіатами, які займають
монопольне становище, можуть бути, як викладено в п.2.1.2,
повністю або частково змінені внаслідок появи нової ліцензії,
надається чітке пояснення причин, чому така зміна йде на користь
інтересам суспільства. 4.4.5. Підприємцем - виробником електричної енергії на
орендованому обладнанні: договір оренди, погоджений Міненерго. 4.4.6. Заявник повинен до подання заяви в НКРЕ опублікувати в
одній із всеукраїнських газет повідомлення про свій намір
здійснювати ліцензовану діяльність за формою згідно з додатком 10
і надіслати до НКРЕ докази публікації разом із заявою. 4.4.7. Заявник несе, відповідно до чинного законодавства,
відповідальність за достовірність та повноту даних, що надаються.
5. Порядок розгляду заяви на отримання ліцензії та прийняття
рішення 5.1. Після надходження заяви на отримання ліцензії НКРЕ
проводить її реєстрацію разом з документами, які додаються до неї,
та перевіряє відповідність наданих документів вимогам п.4 даної
Інструкції. У разі виявлення невідповідності поданих заявником документів
зазначеним вимогам НКРЕ направляє заявнику в тижневий термін з
дати реєстрації заяви повідомлення про відкладення початку
розгляду заяви та вказує причини відкладення. Після врахування
заявником зауважень НКРЕ і подання відповідних документів розгляд
заяви може бути розпочатий НКРЕ. 5.2. Якщо документи подані відповідно до вимог Інструкції,
НКРЕ проводить відповідну аналітичну роботу, пов'язану з видачею
ліцензії, а при потребі проводить експертизу із залученням
відповідних спеціалістів щодо здатності ліцензіата здійснювати
ліцензовану діяльність згідно з діючими нормативно-технічними
документами. Після проведення підготовчої роботи НКРЕ видає
розпорядження про розгляд заяви на засіданні Комісії. 5.3. Якщо при розгляді заяви потрібно отримати додаткову
інформацію та документи, відсутність яких не дає змоги НКРЕ
прийняти обгрунтоване рішення, або потрібно провести експертизу,
то в термін розгляду заяви не зараховується час, витрачений на це,
про що в письмовій формі повідомляється заявнику. 5.4. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі
приймається на засіданні НКРЕ.
5.5. Участь керівника суб'єкта підприємницької діяльності
(заявника) чи його заступника (з підтвердженням повноважень) в
засіданні Комісії з розгляду питання про видачу ліцензії є
обов'язковою. У разі неявки на засідання керівника суб'єкта підприємницької
діяльності (заявника) чи його заступника без поважних причин
слухання справи відкладається і розгляд справи припиняється. Час
припинення справи не входить у тридцятиденний термін розгляду
заяви на отримання ліцензії. 5.5.1. Заявнику може бути відмовлено у видачі ліцензії з
таких причин: а) подані документи містять недостовірні дані; б) аналітична робота, проведена НКРЕ з урахуванням всіх
обставин та експертного висновку, дає підстави вважати, що: заявник не може забезпечити виконання Умов та правил
здійснення ліцензованої діяльності, надання заявнику ліцензії на діяльність на монополізованому
ринку призведе до некомпенсованого порушення прав будь-якого вже
існуючого суб'єкта підприємницької діяльності, який має ліцензію
на цьому монополізованому ринку. Жодна заява на отримання ліцензії на конкурентний вид
діяльності в разі її відповідності вимогам даної Інструкції не
може бути відхилена.
5.6. У разі відмови у видачі ліцензії заявнику в тижневий
термін з дня прийняття рішення направляється: копія рішення НКРЕ, в якому вказуються результати розгляду
справи по суті, мотиви відмови, загальні висновки; умови, у разі виконання яких НКРЕ матиме підстави для
повторного розгляду. 5.7. Рішення НКРЕ про відмову у видачі ліцензії набуває
чинності, якщо протягом 10 днів воно не було оскаржено (з
одночасним повідомленням про це НКРЕ) в Антимонопольному комітеті
стосовно справ, які належать до його компетенції, або в суді чи
арбітражному суді. 5.8. Прийняте рішення не впливає на розгляд наступних заяв. 5.9. Плата за видачу ліцензії встановлюється відповідно до
чинного законодавства України. 5.10. Якщо заявнику відмовлено у видачі ліцензії на законних
підставах, одноразова плата за видачу ліцензії повертається за
вирахуванням власних витрат, пов'язаних з розглядом заяви. 5.11. Порядок зупинення, поновлення дії та анулювання
ліцензії визначається Умовами та правилами здійснення відповідних
видів діяльності. 5.12. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у десятиденний термін повідомити про це
НКРЕ та подати заяву про видачу дубліката ліцензії за формою
додатка 11. Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької
діяльності у п'ятиденний термін після подання відповідної заяви. На бланку ліцензії праворуч у кутку ставиться штамп
"Дублікат" і дата видачі. Плата за видачу дубліката ліцензії становить п'ять процентів
від одноразової плати за видачу ліцензії. 5.13. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни: місцезнаходження, а також найменування юридичної особи (якщо
ця зміна пов'язана з реорганізацією); відомостей, зазначених у ліцензії, виданій
підприємцю-громадянину. Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї з
зазначених змін подати заяву на переоформлення ліцензії за формою
додатка 12. До заяви додаються документи, що підтверджують зазначені
зміни. Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з дня
подання заяви разом з відповідними документами в порядку,
встановленому для її видачі. До проведення цього переоформлення
діє раніше видана ліцензія. Переоформлена ліцензія скріплюється підписом відповідальної
за видачу ліцензії посадової особи і печаткою НКРЕ. Плата за переоформлення ліцензії становить два проценти від
одноразової плати за видачу ліцензії.
6. Розгляд скарг, заяв та вирішення спорів 6.1. Спори, скарги та заяви третіх сторін стосовно отримання
суб'єктами підприємницької діяльності ліцензій та дотримання Умов
і правил здійснення ліцензованої діяльності розглядаються НКРЕ.
Термін розгляду не повинен перевищувати одного місяця.
7. Облік суб'єктів підприємницької діяльності, яким видані
ліцензії 7.1. Матеріали діловодства з питань ліцензування ведуться
НКРЕ в облікових справах окремо щодо кожного суб'єкта
підприємницької діяльності. Кожна справа має подвійний номер, що
складається з порядкового номера справи та реєстраційного номера
виданої ліцензії. 7.2. Облікова справа складається з матеріалів, які стали
підставою для видачі ліцензій, та всіх матеріалів про діяльність
ліцензіата. Облікова справа зберігається в НКРЕ до ліквідації юридичної
особи або припинення фізичною особою підприємницької діяльності. 7.3. У разі припинення суб'єктом підприємницької діяльності
ліцензованої діяльності, анулювання ліцензії матеріали облікових
справ передаються у встановленому порядку на зберігання.
8. Процедурні питання 8.1. Рішення НКРЕ з питань, пов'язаних з видачею ліцензії,
зупиненням, поновленням та анулюванням дії ліцензій, приймаються
на відкритих засіданнях НКРЕ. 8.2. НКРЕ повинна за 10 днів до дати засідання надіслати
письмове повідомлення про ці рішення Міненерго та Антимонопольному
комітету, а також фізичним та юридичним особам, які внесли
пропозиції з вищезазначених питань. Представники громадськості та
засобів масової інформації інформуються про засідання через
повідомлення в пресі або по радіо, чи на телебаченні. Зазначені повідомлення мають містити інформацію про день, час
і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання. 8.3. Рішення НКРЕ стосовно заяв про видачу ліцензій
оформлюються в письмовій формі, а всім зацікавленим сторонам
повинні надаватись на письмовий запит копії зазначених документів.
Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
Реєстр ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, виданих суб'єктам підприємницької діяльності Національною комісією регулювання
електроенергетики України ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Реєстра-|Види |Прізви- |Місцезна-|Орган |Ідентифі- |Органі-|Тер-|Припи-|Понов-|Перео-|Видача з/п |ційний |діяль-|ще, ім'я|ходження |держав-|каційний |зацій- |мін |нення |лення |форм- |дублі- |номер |ності,|та по |суб'єкта |ної |код (іден-|но-пра-|дії |та |дії |лення |ката |ліцен- |на які|батькові|підприєм-|реєст- |тифікацій-|вова |лі- |анулю-|ліцен-|ліцен-|ліцен- |зії та |видає-|громадя-|ницької |рації, |ний номер |форма |цен-|вання |зії |зії |зії |дата |ться |нина- |діяльнос-|дата і |платника | |зії | | | | |її ви- |ліцен-|підпри- |ті, теле-|номер |податків | | | | | | |дачі |зія |ємця |фон |свідо- |та інших | | | | | | | | |або най-| |цтва |обов'язко-| | | | | | | | |менуван-| |про |вих пла- | | | | | | | | |ня юри- | |держав-|тежів) | | | | | | | | |дичної | |ну реє-| | | | | | | | | |особи | |страцію| | | | | | | ————+————————+——————+————————+—————————+———————+——————————+———————+————+——————+——————+——————+—————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ————+————————+——————+————————+—————————+———————+——————————+———————+————+——————+——————+——————+—————— ————+————————+——————+————————+—————————+———————+——————————+———————+————+——————+——————+——————+—————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Класифікатор кодів для державного
реєстру ліцензій
I. Літери коду, які визначають види діяльності: ВР - код суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються
виробництвом електроенергії. ПР - код суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються
передачею електроенергії. ПС - код суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються
постачанням електроенергії. II. Код території: 01 Автономна Республіка Крим 02 Вінницька обл. 03 Волинська обл. 04 Дніпропетровська обл. 05 Донецька обл. 06 Житомирська обл. 07 Закарпатська обл. 08 Запорізька обл. 09 Івано-Франківська обл. 10 Київська обл. 11 Кіровоградська обл. 12 Луганська обл. 13 Львівська обл. 14 Миколаївська обл. 15 Одеська обл. 16 Полтавська обл. 17 Рівненська обл. 18 Сумська обл. 19 Тернопільська обл. 20 Харківська обл. 21 Херсонська обл. 22 Хмельницька обл. 23 Черкаська обл. 24 Чернівецька обл. 25 Чернігівська обл. 26 м.Київ 27 м.Севастополь III. Код рішення НКРЕ (номер Постанови) IV. Номер облікової справи
Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
Ліцензія
на право здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії
1. Національна комісія регулювання електроенергетики України
(ідентифікаційний код _____) згідно з чинним законодавством видає
цю ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва та адреса ліцензіата, ідентифікаційний код (номер)
2. Ця ліцензія набуває чинності з моменту її реєстрації (дата
набуття чинності ліцензією). До Ліцензії додаються Умови і правила
здійснення цього виду діяльності. Ліцензія є дійсною необмежений
період часу. Ліцензія може бути анульована в установленому
порядку. Ліцензія також може бути анульована, якщо НКРЕ надішле
ліцензіату письмове повідомлення про це за 25 років до дати
анулювання ліцензії.
"___" ___________ 199_ р. Постанова НКРЕ
від "___" ________ 199_ р.
N реєстрації _________________________ N ________________________
Відомості про місцезнаходження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
М.П. Голова НКРЕ
Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
Ліцензія
на право здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами
1. Національна комісія регулювання електроенергетики України
(ідентифікаційний код _____) згідно з чинним законодавством видає
цю ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії Магістральними та Міждержавними
електромережами на території України __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва та адреса ліцензіата, ідентифікаційний код (номер)
2. Ця ліцензія набуває чинності з моменту її реєстрації (дата
набуття чинності ліцензією). До Ліцензії додаються Умови і правила
здійснення цього виду діяльності. Ліцензія є дійсною необмежений
період часу. Ліцензія може бути анульована в установленому
порядку. Ліцензія також може бути анульована, якщо НКРЕ надішле
ліцензіату письмове повідомлення про це за 25 років до дати
анулювання ліцензії.
"___" ___________ 199_ р. Постанова НКРЕ
від "___" ________ 199_ р.
N реєстрації _________________________ N ________________________
Відомості про місцезнаходження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
М.П. Голова НКРЕ
Додаток 4
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
Ліцензія
на право здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами
1. Національна комісія регулювання електроенергетики України
(ідентифікаційний код _____) згідно з чинним законодавством видає
цю ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, на території, де розташовані власні місцеві
(локальні) електричні мережі, __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва та адреса ліцензіата, ідентифікаційний код (номер)
2. Ця ліцензія набуває чинності з моменту її реєстрації (дата
набуття чинності ліцензією). До Ліцензії додаються Умови і правила
здійснення цього виду діяльності. Ліцензія є дійсною необмежений
період часу. Ліцензія може бути анульована в установленому
порядку. Ліцензія також може бути анульована, якщо НКРЕ надішле
ліцензіату письмове повідомлення про це за 25 років до дати
анулювання ліцензії.
"___" ___________ 199_ р. Постанова НКРЕ
від "___" ________ 199_ р.
N реєстрації _________________________ N ________________________
Відомості про місцезнаходження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
М.П. Голова НКРЕ
Додаток 5
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
Ліцензія
на право здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
1. Національна комісія регулювання електроенергетики України
(ідентифікаційний код _____) згідно з чинним законодавством видає
цю ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом на
території, де розташовані власні місцеві (локальні) електричні
мережі, __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва та адреса ліцензіата, ідентифікаційний код (номер)
2. Ця ліцензія набуває чинності з моменту її реєстрації (дата
набуття чинності ліцензією). До Ліцензії додаються Умови і правила
здійснення цього виду діяльності. Ліцензія є дійсною необмежений
період часу. Ліцензія може бути анульована в установленому
порядку. Ліцензія також може бути анульована, якщо НКРЕ надішле
ліцензіату письмове повідомлення про це за 25 років до дати
анулювання ліцензії.
"___" ___________ 199_ р. Постанова НКРЕ
від "___" ________ 199_ р.
N реєстрації _________________________ N ________________________
Відомості про місцезнаходження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
М.П. Голова НКРЕ
Додаток 6
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
Ліцензія
на право здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом
1. Національна комісія регулювання електроенергетики України
(ідентифікаційний код ____) згідно з чинним законодавством видає
цю ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на
території України __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва та адреса ліцензіата, ідентифікаційний код (номер)
2. Ця ліцензія набуває чинності з моменту її реєстрації (дата
набуття чинності ліцензією). До Ліцензії додаються Умови і правила
здійснення цього виду діяльності. Ліцензія є дійсною необмежений
період часу. Ліцензія може бути анульована в установленому
порядку. Ліцензія також може бути анульована, якщо НКРЕ надішле
ліцензіату письмове повідомлення про це за 25 років до дати
анулювання ліцензії.
"___" ___________ 199_ р. Постанова НКРЕ
від "___" ________ 199_ р.
N реєстрації _________________________ N ________________________
Відомості про місцезнаходження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
М.П. Голова НКРЕ
Додаток 7
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
Ліцензія
на право здійснення підприємницької діяльності
з оптового постачання електричної енергії
1. Національна комісія регулювання електроенергетики України
(ідентифікаційний код _____) згідно з чинним законодавством видає
цю ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з
оптового постачання електричної енергії на території України __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва та адреса ліцензіата, ідентифікаційний код (номер)
2. Ця ліцензія набуває чинності з моменту її реєстрації (дата
набуття чинності ліцензією). До Ліцензії додаються Умови і правила
здійснення цього виду діяльності. Ліцензія є дійсною необмежений
період часу. Ліцензія може бути анульована в установленому
порядку. Ліцензія також може бути анульована, якщо НКРЕ надішле
ліцензіату письмове повідомлення про це за 25 років до дати
анулювання ліцензії.
"___" ___________ 199_ р. Постанова НКРЕ
від "___" ________ 199_ р.
N реєстрації _________________________ N ________________________
Відомості про місцезнаходження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
М.П. Голова НКРЕ
Додаток 8
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
Корінець ліцензії
Дата реєстрації _____________________________
Реєстраційний N ліцензії ____________________
Строк дії ліцензії __________________________
на право здійснення підприємницької діяльності з _________________
(виробництва, _______________________ електричної енергії.
передачі та постачання)
Видана ___________________________________________________________
(офіційне найменування юридичної особи або прізвище, __________________________________________________________________
ім'я та по батькові підприємця-власника ліцензії)
Відомості про власника ліцензії
Поштова адреса ___________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Телефон (код міста) _________________ Телетайп ___________________ Телекс ____________ Факс ______________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала ліцензію) __________________________________________________________________
(паспорт або документ, який його заміняє, серія, номер і ким
виданий) __________________________________________________________________
(номер і дата доручення на отримання ліцензії) Додаток: доручення на отримання ліцензії від __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________ ______________
(дата) (підпис)
Додаток 9
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
"___" ___________ 199_ р. Національна комісія регулювання
електроенергетики України
N _____________
Заява
на отримання ліцензії
__________________________________________________________________
(повна та скорочена назва заявника згідно з державним
реєстром або його П.І.Б.)
(ідентифікаційний код (номер) ___________________________________,
банківські реквізити ____________________________________________)
просить видати ліцензію на здійснення підприємницької діяльності з
__________________________________________________________________
(виробництво, передача електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами, передача електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами, постачання
електричної енергії за нерегульованим або регульованим тарифом чи
оптове постачання електричної енергії) __________________________________________________________________
(встановлена потужність, МВт, річні обсяги передачі, постачання
електричної енергії, кВт.год) __________________________________________________________________
(на території України або окремого регіону чи об'єкта, вказати
його назву) Термін дії ліцензії ______________________________________________
Стверджуємо, що надані нами документи містять достовірну
інформацію, ми вивчили умови та правила здійснення ліцензованої
діяльності та Інструкцію і будемо дотримуватись викладених в них
вимог, а також не будемо перевищувати без узгодження з НКРЕ
вказану в заяві встановлену потужність, річні обсяги передачі або
постачання електричної енергії.
Зобов'язуємося(юсь) при прийнятті позитивного рішення НКРЕ щодо
даної заяви вносити поточну плату на розрахунковий рахунок НКРЕ ________________________ згідно з розрахунками і термінами,
визначеними НКРЕ.
До заяви додаються:
(назва документа, кількість аркушів та примірників) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) ______________________________
Телефон (код міста) _______ Телетайп ______ Телекс _____ Факс ____ __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код (номер) __________________________________________________________________
(банківські реквізити) __________________________________________________________________
(підпис, посада і прізвище, ім'я та по батькові заявника)
Додаток 10
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
До відома громадськості
__________________________________________________________________
(вказується назва заявника на отримання ліцензії)
звернувся до Національної комісії регулювання
електроенергетики України з проханням про видачу ліцензії на
здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з ______________ ______________________________________________ електричної енергії
(виробництвом, передачею магістральними
міждержавними електромережами, передачею
місцевими (локальними) електромережами,
постачанням за нерегульованим або регульованим
тарифом чи оптового постачання)
__________________________________________________________________
(на території району, міста, області або окремого об'єкта,
вказати його найменування)
Поштова адреса ___________________________________________________
Телефон _______ Телетайп ________ Телекс ________ Факс ___________
Додаток 11
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
"___" _________ 199_ р. НКРЕ
Заява
на отримання дубліката ліцензії
Заявник __________________________________________________________
(повна та скорочена назва підприємства згідно з державним
реєстром) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце
проживання) (місцезнаходження ________________________________________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
податкових платежів ______________________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______
__________________________________________________________________
номер ліцензії ___________________________________________________
номер і дата видачі ліцензії _____________________________________
термін дії ліцензії _____________________________________________)
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________
(зазначити причину)
Підпис заявника __________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника __________________________________________________________________
підприємства-заявника)
"___" ____________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 199_ р. N ______
Підпис особи, яка прийняла заяву _________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по __________________________________________________________________
батькові) ___________________________ __________ _________________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)
Додаток 12
до Інструкції про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності незалежно від
форм власності ліцензій на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії
"___" __________ 199_ р. НКРЕ
Заява
на переоформлення ліцензії
Заявник __________________________________________________________
(повна та скорочена назва підприємства згідно з державним
реєстром) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця,
місцезнаходження) (місцезнаходження ________________________________________________
ідентифікаційний код (номер) _____________________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______
__________________________________________________________________
номер ліцензії ___________________________________________________
номер та дата видачі ліцензії ____________________________________
термін дії ліцензії _____________________________________________)
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________
(зазначити причини)
Підпис заявника __________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника __________________________________________________________________
підприємства-заявника)
"___" ____________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 199_ р. N _________ ___________________________ __________ _________________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)вверх