Документ z0601-19, набирает силу, текущая редакция — Принятие от 22.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произойдет 01.01.2022. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2019  № 263


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2019 р.
за № 601/33572

Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), та пункту 54 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 січня 2018 року № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 року за № 155/31607, що додаються.

2. Адміністратору Єдиного державного реєстру тварин забезпечити організацію виготовлення (придбання) та постачання вушних бирок з електронним ідентифікатором для ідентифікації овець і кіз та реєстрації в Єдиному державному реєстрі тварин номера електронного ідентифікатора тварини.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

В.о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної
служби України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
К. ЛяпінаВ. ЛапаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
22 травня 2019 року № 263


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2019 р.
за № 601/33572

ЗМІНИ
до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз

1. Пункт 5 розділу I викласти в такій редакції:

«5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

бирка - вушний знак встановленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером та електронним ідентифікатором, яким є передавач радіочастот (транспондер), прикріплений до бирки так, щоб не можна було вилучити його, не пошкоджуючи бирку;

відповідальна особа - особа, на яку керівником покладено обов’язки здійснення комплексу робіт з ідентифікації, реєстрації та обліку тварин у господарстві;

електронна ідентифікація - ідентифікація тварини за допомогою бирки з електронним ідентифікатором;

книга обліку тварин - документ установленої форми, до якого вноситься інформація про тварину, її походження, переміщення, забій, утилізацію, загибель (падіж) тощо у спосіб, визначений цим Порядком;

номер електронного ідентифікатора - код транспондера, що використовується в разі електронної ідентифікації. Номер електронного ідентифікатора заноситься до Реєстру тварин;

пристрій, що зчитує (сканер),- електронний приймально-передавальний апарат, стаціонарний або переносний, який дає змогу звірити номер електронного ідентифікатора, що міститься в транспондері, і прочитати цей номер на відстані;

реєстраційне свідоцтво овець/кіз (далі - реєстраційне свідоцтво) - документ, що містить дані про тварину, її переміщення, власника, місцезнаходження, засвідчує дані щодо ветеринарно-санітарного стану господарства, де перебуває тварина, факт проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок та є супровідним документом під час будь-якого переміщення тварини;

стадо - група тварин одного виду, яка складається з різних статевих, вікових і виробничих груп або з однорідної групи тварин, сформованої в господарстві для одержання певної продукції;

тварина - будь-яка тварина виду овечих (Ovis aries) та кіз (Capra hircus).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» та Положенні про Єдиний державний реєстр тварин, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року № 578, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року за № 1713/22025 (із змінами).».

2. У розділі III:

1) друге речення пункту 3 викласти в такій редакції:

«На обох бирках тварини вказується один і той самий ідентифікаційний номер та номер електронного ідентифікатора, які дають змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину, а також господарство, де вона була народжена.»;

2) після пункту 4 доповнити новими пунктами 5-9 такого змісту:

«5. Бирки мають відповідати нормам, розробленим Міжнародною Організацією Стандартизації (International Organization for Standardization):

стандарту ISO 11784, який описує кодову структуру транспондера, що базується на використанні 64-бітного коду з 15 знаками. Код містить номер країни реєстрації та номер тварини і не має дублюватися в жодній країні протягом принаймні 100 років;

стандарту ISO 11785, який визначає технологію взаємодії електронного ідентифікатора і пристрою, що зчитує.

Бирки мають зчитуватися за допомогою сканера, який відповідає стандарту ISO 11785 і гарантує передання сигналу HDX або FDX-B між сканером і транспондером. Відстань зчитування має становити не менше ніж 15 см для переносного сканера та не менше ніж 50 см для стаціонарного сканера.

6. Транспондер не має власної енергії й активується тільки під час наближення до нього сканера (приблизно на відстань 15 см, використовуючи при цьому випромінювану ним енергію), відсилає йому своєю чергою одну радіохвилю. Транспондер відповідає виключно на низькочастотні радіохвилі (134,2 KHz) і не є постійним джерелом хвиль.

7. Сканер переводить отриманий двійковий сигнал у десяткову систему і виводить на екран (свій або будь-якого іншого комп’ютера) у вигляді 15-значного коду.

Розпізнавання коду відбувається шляхом проведення сканером біля вуха вівці, кози, внаслідок чого на дисплеї висвітлюється номер, який потім порівнюється з номером електронного ідентифікатора, внесеного до реєстраційного свідоцтва овець/кіз.

8. Код транспондера, який містить номер електронного ідентифікатора тварини, є унікальним і незмінним.

Код транспондера відображено на реєстраційному свідоцтві овець/кіз.

9. Код транспондера складається з 15 знаків і має таку структуру:

1-3 - міжнародний код країни, де проведено електронну ідентифікацію;

4-5 - код виробника транспондера;

6-15 - деcять цифр ідентифікаційного номера тварини, нанесеного на бирці.

У коді транспондера міститься ідентифікаційний номер тварини, нанесений на бирці.

Адміністратор Реєстру тварин вносить до Реєстру тварин дані щодо всіх кодів транспондерів овець та кіз.».

У зв’язку з цим пункти 5-20 вважати відповідно пунктами 10-25;

3) у пункті 17 цифри «11» замінити цифрами «16»;

4) пункт 20 після слів «що ідентифікаційний номер, нанесений на ній, не читається» доповнити словами «або не можна зчитати номер електронного ідентифікатора»;

5) пункт 21 після слів «що ідентифікаційний номер на обох бирках не читається» доповнити словами «або не можна зчитати номер електронного ідентифікатора»;

6) доповнити новими пунктами такого змісту:

«26. Наявність у тварини іншого електронного засобу ідентифікації не виключає необхідності наявності бирок та реєстраційного свідоцтва овець/кіз відповідно до цього Порядку.

27. Тварини, які утримуються в зоопарках та переміщуються між зоопарками, можуть бути ідентифіковані іншими електронними засобами ідентифікації, що відповідають вимогам пункту 5 цього розділу.».

3. Підпункт 2 пункту 5 розділу VI викласти в такій редакції:

«2) дані про тварину - вид тварин, ідентифікаційний номер тварини, номер електронного ідентифікатора, кличка (за наявності), дата народження, стать, у числі скількох народжена, код та назва породи (типу);».

4. Додаток 11 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

Заступник директора
Департаменту аграрної
політики та сільського
господарства
О. АльшановаДодаток 11
до Порядку ідентифікації та реєстрації
овець і кіз
(пункт 1 розділу VI)

РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО ОВЕЦЬ\КІЗвверх