Документ z0601-18, действует, текущая редакция — Принятие от 23.04.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.06.2018. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
23.04.2018  № 409


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2018 р.
за № 601/32053

ЗМІНИ
до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році

1. В абзаці другому пункту 6 розділу IV цифри «61» замінити цифрами «62».

2. У підпункті 1 пункту 2 розділу VI слова «додатків до документів про повну загальну середню освіту» замінити словами «необхідних документів».

3. У розділі VII:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Умов;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Умов;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Умов;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу освіти.»;

2) у пункті 14:

абзац перший викласти в такій редакції:

«14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

3) у пункті 16 слова та цифри «до 06 вересня 2014 року» замінити словами та цифрами «до 01 вересня 2018 року».

4. У розділі VIII:

1) третє речення абзацу третього пункту 1 викласти в такій редакції: «Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;»;

2) в абзаці п’ятому пункту 8 цифри «10», «200» замінити відповідно цифрами «50», «650»;

3) пункт 10 після слів «з урахуванням права на першочергове зарахування» доповнити словами «(шляхом множення конкурсного бала на коефіцієнт 1,05)».

5. У розділі ІХ:

1) в абзаці другому пункту 2 слова «особи, визнані інвалідами війни» замінити словами «особи з інвалідністю внаслідок війни»;

2) у пункті 11:

в абзаці третьому слово «інваліди» замінити словами «особи з інвалідністю»;

в абзаці п’ятому слово «інвалідами» замінити словами «особами з інвалідністю».

6. У пункті 3 розділу Х:

1) в абзаці четвертому слова «вступних іспитів,» виключити;

2) доповнити новими абзацами такого змісту:

«освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.».

7. Пункт 2 розділу ХІ викласти в такій редакції:

«2. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI цих Умов, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIV цих Умов.».

8. У розділі XIV:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.».

9. У розділі XVI:

1) перше речення пункту 4 викласти в такій редакції: «Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.»;

2) у пункті 8 слова «максимального (загального)» замінити словом «загального»;

3) у пункті 9:

слова «максимального (загального)» замінити словом «загального»;

слова «відкритими та закритими (фіксованими)» замінити словом «основними».

10. У розділі XVІІ:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.»;

2) у пункті 6 слова «, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази» замінити словами «на підставі даних Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем договорів)».

11. У додатку 1 до Умов прийому:

1) у відмітці слова та цифри «(пункт 4 розділу ІІ)» замінити словами та цифрами «(розділ ІІ)»;

2) галузь знань 01 «Освіта/педагогіка» доповнити новими позиціями такого змісту:

«


014.11

Середня освіта (Фізична культура)

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

».

Генеральний директор
директорату вищої освіти
і освіти дорослихО.І. Шароввверх