Документ z0601-02, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 04.02.2007, основание - z0058-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Н А К А З
N 308/54 від 04.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
23 липня 2002 р.
за N 601/6889
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 5/1 ( z0058-07 ) від 10.01.2007 }
{ Щодо затвердження Порядку здійснення нагляду за додержанням
вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати
пенсій органами Пенсійного фонду України додатково дивись
Наказ Міністерства праці та соціальної політики
N 4 ( z0057-07 ) від 10.01.2007 }
Про затвердження Порядку здійснення нагляду за
додержанням вимог законодавства під час
призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 25/8 ( z0210-04 ) від 04.02.2004 }
{ У назві та тексті Наказу слово "контролю" замінено
словом "нагляду" та слово "призначення" замінено
словами "призначення (перерахунку)" згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 25/8
( z0210-04 ) від 04.02.2004 }

Відповідно до статті 103 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
Положення про Міністерство праці та соціальної політики України,
затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 N 1035
( 1035/2000 ) (із змінами), Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121
( 121/2001 ) (із змінами), Н А К А З У Є М О: ( Преамбула Наказу в
редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики
N 25/8 ( z0210-04 ) від 04.02.2004 )

1. Затвердити Порядок здійснення нагляду за додержанням
вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати
пенсій органами Пенсійного фонду (додається).
2. Міністерству праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації
та Управлінню праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської держадміністрації керуватися зазначеним
Порядком у роботі та довести його вимоги до відома місцевих
органів праці та соціального захисту населення районних, районних
у містах Києві та Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства праці та соціальної політики
О.Гарячу.
4. Управлінню пенсійного забезпечення Міністерства праці та
соціальної політики України зареєструвати цей наказ у Міністерстві
юстиції України.
Міністр праці та
соціальної політики України І.Сахань
Голова правління Пенсійного
фонду України Б.Зайчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
і Пенсійного фонду України
04.07.2002 N 308/54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2002 р.
за N 601/6889
ПОРЯДОК
здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства
під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій
органами Пенсійного фонду України

( У назві, тексті Порядку та додатках до Порядку
слово "контроль" замінено словом "нагляд";
слово "призначення" замінено словами "призначення
(перерахунку)" згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від
04.02.2004 )

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм організації та здійснення
нагляду структурними підрозділами органів праці та соціального
захисту населення, на які покладені функції здійснення нагляду за
додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку)
і виплати пенсій органами Пенсійного фонду України (далі -
нагляд).
1.2. У своїй діяльності підрозділи органів праці та
соціального захисту населення, на які покладені функції здійснення
нагляду, керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
міжнародними угодами (договорами), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами з питань пенсійного забезпечення, а
також цим Порядком.
1.3. Нагляд здійснюється за напрямками: а) правильність та своєчасність призначення (перерахунку)
пенсій; б) правильність та своєчасність нарахування, виплати та
припинення виплати пенсій; ( Підпункт "в" пункту 1.3 розділу першого виключено на
підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 25/8
( z0210-04 ) від 04.02.2004 )
2. Здійснення нагляду
2.1. Нагляд за правильністю застосування законодавства
при призначенні пенсій
2.1.1. Нагляд за правильністю застосування законодавства
при призначенні пенсій здійснюється шляхом перевірок матеріалів
пенсійних справ, щодо яких органами Пенсійного фонду України
прийнято рішення про призначення (перерахунку) або відмову в
призначенні пенсій та відстрочку часу призначення пенсії.
( Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу другого із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 25/8
( z0210-04 ) від 04.02.2004 ) 2.1.2. У ході здійснення нагляду перевіряється відповідність
прийнятого рішення про призначення (перерахунок), відмову у
призначенні (перерахунку) пенсії та відстрочку часу призначення
пенсії законодавчим та нормативно-правовим актам, дотримання
установленого законодавством порядку оформлення документів для
призначення (перерахунку) пенсій. ( Підпункт 2.1.2 пункту 2.1
розділу другого із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від
04.02.2004 )
2.2. Нагляд за правильністю та своєчасністю нарахування,
виплати та припинення виплати пенсій
У ході здійснення нагляду за правильністю та своєчасністю
нарахування, виплати та припинення виплати пенсії провадяться: а) перевірка правильності нарахування та складання документів
для виплати пенсій через підприємства, установи, організації, що
здійснюють виплату і доставку пенсій; ( Підпункт "а" пункту 2.2
розділу другого із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від
04.02.2004 ) б) перевірка виплати пенсій за разовими дорученнями при зміні
місця проживання, виїзді на постійне місце проживання за кордон та
в інших випадках; в) перевірка правильності виплати пенсій особам, які
перебувають на повному державному утриманні; ( Підпункт "в" пункту
2.2 розділу другого із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від
04.02.2004 ) г) перевірка правильності проведення відрахувань з пенсій та
утримання надміру виплачених сум пенсій; ( Підпункт "г" пункту 2.2
розділу другого із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від
04.02.2004 ) ґ) перевірка правильності виплати допомоги на поховання та
виплати недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера.
( Підпункт "ґ" пункту 2.2 розділу другого із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 25/8
( z0210-04 ) від 04.02.2004 )
3. Організація роботи з нагляду
3.1. Перевірки правильності призначення (перерахунку),
відмови в призначенні і виплати пенсій органами Пенсійного фонду
здійснюються відповідно до графіків, погоджених з органами
Пенсійного фонду. Терміни перевірок не повинні перевищувати десяти
робочих днів на місяць, а в разі потреби для окремих пенсійних
справ цей термін може бути продовжений за погодженням сторін на
строк не більше п'яти днів. Перевірці підлягають матеріали
пенсійних справ, за якими було призначено пенсію та здійснено
виплату пенсії в місяцях, що передують місяцю, в якому
здійснюються перевірки. При проведенні перевірок ведеться журнал
реєстрації справ, які перевіряються (додаток 1). ( Пункт 3.1
розділу третього із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від
04.02.2004 )
3.2. Право на проведення перевірок мають спеціалісти органів
праці та соціального захисту населення, до функціональних
обов'язків яких входить здійснення нагляду за додержанням вимог
законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій
органами Пенсійного фонду. При здійсненні нагляду спеціалісти
повинні мати документ, який засвідчує їх особу, та направлення на
перевірку, підписане керівником відповідного органу праці та
соціального захисту населення. ( Пункт 3.2 розділу третього із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від 04.02.2004 )
3.3. Працівники органів Пенсійного фонду України зобов'язані
надавати спеціалістам, які здійснюють нагляд, усі документи,
необхідні для здійснення ними своїх функцій. ( Пункт 3.3 розділу
третього в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 25/8 ( z0210-04 ) від 04.02.2004 )
3.4. Спеціалісти органів праці та соціального захисту
населення, які здійснюють нагляд, несуть персональну
відповідальність за збереження отриманих для виконання своїх
функцій документів та зобов'язані використовувати отриману
інформацію виключно в межах виконання своїх службових обов'язків.
3.5. Органами праці та соціального захисту населення протягом
двох днів після закінчення перевірки оформляється акт у двох
примірниках про результати проведення перевірки щодо здійснення
нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення
(перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду (додаток
2), один з яких подається керівнику органу Пенсійного фонду, де
здійснювалася перевірка.
3.6. До акта не включаються порушення, які виявлені органами
Пенсійного фонду до початку проведення перевірки. У разі наявності заперечень щодо акта перевірки керівник
органу Пенсійного фонду, де здійснювалась перевірка, підписує акт
із зауваженнями, які додаються до акта в письмовій формі. Керівник органу праці та соціального захисту населення
розглядає подані зауваження та в місячний термін повідомляє орган
Пенсійного фонду, де здійснювалась перевірка, про результати
розгляду. Порушення, до яких надані обґрунтовані зауваження, не
включаються у звіт про результати проведення перевірок. ( Розділ третій доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від
04.02.2004 )
3.7. Органи праці та соціального захисту населення щокварталу
складають звіт про результати проведення перевірок (додаток 3,
додаток 4), який затверджується начальником органу праці та
соціального захисту населення. Одночасно проводиться аналіз ужитих
органами Пенсійного фонду заходів щодо усунення виявлених
порушень. ( Пункт розділу третього із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 25/8
( z0210-04 ) від 04.02.2004 )
3.8. Звіти про результати проведення перевірок районні та
районні у містах управління праці та соціального захисту населення
направляють головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних держадміністрацій, Головному управлінню
соціального захисту населення Київської міської держадміністрації
й управлінню праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської держадміністрації, Міністерству праці та
соціального захисту Автономної Республіки Крим за відповідний
квартал до 10 травня, 10 серпня, 10 листопада, 10 лютого, які,
відповідно, до 15 травня, 15 серпня, 15 листопада, 15 лютого
направляють Міністерству праці та соціальної політики узагальнену
інформацію, а її копію - до головних управлінь Пенсійного фонду
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі. ( Пункт розділу третього в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від
04.02.2004 )
3.9. Узагальнені результати за матеріалами перевірок протягом
місяця з дня одержання інформації від головних управлінь праці та
соціального захисту населення обласних держадміністрацій,
Головного управління соціального захисту населення Київської
міської держадміністрації й управління праці та соціального
захисту населення Севастопольської міської держадміністрації,
Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим направляються Міністерством праці та соціальної політики
України Пенсійному фонду України для вжиття відповідних заходів і
головним управлінням праці та соціального захисту населення
обласних держадміністрацій, Головному управлінню соціального
захисту населення Київської міської держадміністрації, управлінню
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської
держадміністрації, Міністерству праці та соціального захисту
Автономної Республіки Крим для врахування в роботі. ( Пункт
розділу третього в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від 04.02.2004 )
3.10. Для проведення нагляду органи Пенсійного фонду повинні
забезпечити спеціалістам, які здійснюють нагляд, необхідні умови
для здійснення ними своїх функцій. ( Розділ третій доповнено
пунктом 3.10 згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 25/8 ( z0210-04 ) від 04.02.2004 )
Заступник начальника Управління
пенсійного забезпечення Н. Марченко
Додаток 1
до пункту 3.1 Порядку
здійснення нагляду за
додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України
Журнал
реєстрації справ, які перевіряються
------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я|Номер |Дата |Підпис |Дата повернення |Прізвище та підпис| |з/п|та по батькові|справи або|передачі |спеціаліста,|пенсійної справи|спеціаліста | | |пенсіонера |особового |справи або|який прийняв|або особового |відділу, якому | | | |рахунку |особового |справу або |рахунку з |повернуто справу | | | |одержувача|рахунку на|особовий |перевірки |або особистий | | | |пенсії |перевірку |рахунок на | |рахунок | | | | | |перевірку | | | |---+--------------+----------+----------+------------+----------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+--------------+----------+----------+------------+----------------+------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 3.5 Порядку
здійснення нагляду за
додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України

АКТ N _______
перевірки правильності призначення (перерахунку)
та виплати пенсій
_____________________________________________________
(назва управління Пенсійного фонду)

Мною (нами) ______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
з ______________________ до _____________________________________
проведена перевірка правильності призначення (перерахунку) пенсій.
Перевірено _____________ пенсійних справ (особових рахунків),
призначених за період з_____________ до __________________
Перевіркою встановлено: __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Виявлено порушень за ____________ пенсійними справами (особовими
рахунками):
--------------------------------------------------------------------------------------------- | N |N пенсійної|Прізвище, | Вид |Результати | Загальна сума коштів | Сума попередженої:| |з/п|справи або |ім'я по |пенсії|перевірки |-------------------------+-------------------| | |особового |батькові | |(із |надміру |недоплачених|переплати|недоплати| | |рахунку |пенсіонера| |зазначенням|виплачених |пенсіонерові|пенсії |пенсії | | | | | |суті |пенсіонерові| | | | | | | | |порушень) | | | | | |---+-----------+----------+------+-----------+------------+------------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Висновки, пропозиції та рекомендації __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Перевірник(и) ______________________ ____________
(підпис) (прізвище)
Начальник управління ПФ
у районі (місті) ________________________________ ____________
(підпис) (прізвище)
Начальник пенсійного відділу
управління ПФ у районі (місті) _______________________________ ____________
(підпис) (прізвище)
Додаток 3
до пункту 3.7 Порядку
здійснення нагляду за
додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України
Дані
про перевірки органами праці та соціального захисту населення
правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій
органами Пенсійного фонду України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Кількість пенсійних справ | У результаті перевірок установлено | |з/п|підвідомчого|----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------| | |управління |призна-| перевірено |у яких дані про |кількість | у тому числі | | | |чено | пенсій за |заробіток подані |пенсійних справ,|---------------------------------------------------------------| | | |пенсій |звітний період|із системи |у яких | переплата | недоплата | | | |за | |персоніфікованого|установлені |-------------------------------+-------------------------------| | | |звітний| |обліку відомостей|порушення | кількість | сума, грн. | кількість | сума, грн. | | | |період |--------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | | | |усього| у % |усього| у % |усього| у % | при | при | при | при | при | при | при | при | | | | | | | | | | |призна-|виплаті|призна-|виплаті|призна-|виплаті|призна-|виплаті| | | | | | | | | | |ченні |пенсій |ченні |пенсій |ченні |пенсій |ченні |пенсій | | | | | | | | | | |пенсій | |пенсій | |пенсій | |пенсій | | |---+------------+-------+------+-------+------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---+------------+-------+------+-------+------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+------+-------+------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+------+-------+------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+------+-------+------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+------+-------+------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+------+-------+------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+------+-------+------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+------+-------+------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+------+-------+------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+------+-------+------+----------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | Разом | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від 04.02.2004 )
Додаток 4
до пункту 3.7 Порядку
здійснення нагляду за
додержанням вимог
законодавства під час
призначення (перерахунку)
та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України
Дані
про перевірки органами праці та соціального захисту населення
правильності призначення (перерахунку) та виплати пенсій
згідно з чинним законодавством України органами
Пенсійного фонду України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва регіону| У результаті перевірок установлено порушення законів України (кількість) | |з/п| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |"Про |"Про пенсійне |"Про статус і |"Про державну |"Про |"Про наукову і |інших законів | | | |загально- |забезпечення |соціальний захист|службу" |прокуратуру" |науково- | | | | |обов'язкове |військовослуж- |громадян, які | | |технічну | | | | |державне |бовців" |постраждали | | |діяльність" | | | | |пенсійне | |внаслідок | | | | | | | |страхування" | |Чорнобильської | | | | | | | | | |катастрофи" | | | | | | | |---------------+---------------+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------| | | |при |при |при |при |при |при |при |при |при |при |при |при |при |при | | | |виплаті|призна-|виплаті|призна-|виплаті|призна- |виплаті|призна-|виплаті|призна-|виплаті|призна-|виплаті|призна-| | | | |ченні | |ченні | |ченні | |ченні | |ченні | |ченні | |ченні | |---+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |---+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |---+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |---+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |---+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | Разом | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 25/8 ( z0210-04 ) від 04.02.2004 )вверх