Документ z0594-97, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 05.02.2001, основание - z0105-01

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 343 від 18.09.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 грудня 1997 р.
vd970918 vn343 за N 594/2398
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу ДПА
N 614 ( z0105-01 ) від 01.12.2000 )
Про затвердження Положення про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 660 ( z0131-99 ) від 31.12.98
N 168 ( z0226-99 ) від 01.04.99
N 420 ( z0567-99 ) від 09.08.99 )

Відповідно до Закону України "Про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг" ( 265/95-ВР ) в редакції від 06.06.96 N 227/96-ВР
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації і застосування
електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (Положення
додається
). Розділ 8 цього Положення вводиться в дію через три
місяці після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України. 2. Затвердити форму звіту по використанню ЕККА (додається). 3. Управлінню по організації контролю за розрахунками зі
споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг
Головного управління організації документальних перевірок
Державної податкової адміністрації України в установленому порядку
подати Положення про порядок реєстрації і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України. 4. Редакції журналу "Вісник податкової служби України" після
реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України у місячний
термін забезпечити виробництво і розповсюдження форми журналу
використання електронного контрольно-касового апарата, товарного
чеку і інших бланків звітності по електронних контрольно-касових
апаратах. 5. Головному управлінню по роботі з платниками податків
Державної податкової адміністрації України забезпечити публікацію
Положення про порядок реєстрації і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при розрахунках за готівку у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг у газеті "Урядовий
кур'єр". 6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головної
державної податкової інспекції України від 25.07.94 N 67
( z0197-94 ) "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та
застосування електронних контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.08.94 за
N 197/407.
Голова М.Я.Азаров
Затверджено
Наказ Державної податкової адміністрації
України 18.09.97 N 343
(в редакції наказу Державної податкової
адміністрації України 31.12.98 N 660
( z0131-99 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 1997 р.
за N 594/2398

Положення
про порядок реєстрації і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при розрахунках
готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг

Положення розроблено на підставі норм Закону України "Про
застосування електронних контрольно-касових апаратів і
товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ).
1. Загальні положення
1.1. Застосування електронних контрольно-касових апаратів та
комп'ютерних систем (далі - ЕККА) є обов'язковим для підприємств,
установ і організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки із
споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за
готівку або виконують купівлю-продаж готівкової іноземної валюти. Перелік окремих форм діяльності у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє
здійснювати розрахунки із споживачами без застосування ЕККА з
використанням товарно-касових книг, затверджується Міністерством
економіки України за погодженням з Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України і Міністерством фінансів
України. 1.2. Облік реалізації товарів (послуг) і готівки через ЕККА
ведеться у кожному окремому закладі, підприємстві, організації,
господарській одиниці (організації охорони здоров'я, готелі,
автозаправочній станції, підприємстві сфери транспорту, поштовому
відділенні зв'язку, відділенні банку, в якому здійснюється прийом
комунальних та інших платежів від населення, магазині, павільйоні,
відокремленому відділі, кіоску, майстерні, ломбарді, казино,
пункті обміну валюти, пункті побутового обслуговування, ресторані,
кафе, барі, їдальні, інших подібних одиницях торгівлі,
громадського харчування та послуг), які здійснюють розрахунки із
споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за
готівку або виконують купівлю-продаж готівкової іноземної валюти.
2. Реєстрація електронних контрольно-касових апаратів
2.1. Підприємства, установи і організації всіх форм власності
та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які проводять
розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг за готівку і повинні застосовувати ЕККА,
зобов'язані їх зареєструвати в органах державної податкової служби
за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності. 2.2. Для проведення реєстрації ЕККА суб'єкт підприємницької
діяльності подає до місцевої державної податкової інспекції або
адміністрації (надалі - державна податкова інспекція) разом із
заявою на реєстрацію ЕККА (додаток 1) журнал використання ЕККА,
технічний паспорт або формуляр ЕККА, а також такі документи та їх
копії: дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг; договір з організацією сервісного обслуговування про
зарахування ЕККА на сервісне обслуговування; документ, що підтверджує факт купівлі ЕККА, безкоштовного
отримання у власність, договір оренди або інший документ, що
підтверджує право власності на ЕККА або право на тимчасове
користування; акт про виведення ЕККА з експлуатації (додаток 2) - у разі,
якщо проводиться реєстрація ЕККА, який вже був в експлуатації. Копії документів, подані суб'єктом підприємницької
діяльності, звіряються місцевою державною податковою інспекцією з
оригіналом і зберігаються разом із заявою на реєстрацію ЕККА.
Оригінали зазначених документів повертаються суб'єкту
підприємницької діяльності. 2.3. Порядок реєстрації, інші умови використання комп'ютерних
систем у пунктах обміну валюти встановлюються Національним банком
України за погодженням з Державною податковою адміністрацією
України. 2.4. На підставі розгляду поданих документів відповідальна
особа державної податкової інспекції проводить реєстрацію ЕККА,
про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації ЕККА за
встановленою формою (додаток 3). Журнал реєстрації ЕККА повинен
бути пронумерований, прошнурований, скріплений гербовою печаткою
державної податкової інспекції та завірений підписом її керівника. 2.5. При здійсненні реєстрації складається реєстраційне
посвідчення у двох примірниках за встановленою формою (додаток 4).
Один примірник посвідчення залишається в державній податковій
інспекції, а другий примірник передається суб'єкту підприємницької
діяльності з подальшим зберіганням його за місцем експлуатації
ЕККА. Реєстраційному посвідченню присвоюється реєстраційний номер
ЕККА, який складається з коду області (дві цифри), коду району або
міста (дві цифри) та порядкового номера запису в журналі
реєстрації ЕККА (шість цифр). У всіх випадках перереєстрації ЕККА
реєстраційному посвідченню надається новий реєстраційний номер. 2.6. Одночасно з реєстрацією ЕККА проводиться реєстрація
журналу використання ЕККА (додаток 5) у книзі реєстрації журналів
використання ЕККА (додаток 6). Для здійснення діяльності в період виходу з ладу ЕККА або при
тимчасовому відключенні електроенергії слід у державній податковій
інспекції зареєструвати товарні чеки (додаток 7). Облік
зареєстрованих товарних чеків ведеться у журналі реєстрації
товарних чеків (додаток 8). 2.7. Журнал використання ЕККА повинен бути пронумерований,
прошнурований, скріплений гербовою печаткою державної податкової
інспекції, завірений підписом її керівника з наданням
реєстраційного номера, який збігається з реєстраційним номером
ЕККА, та проставлянням через дріб порядкового номера
зареєстрованого журналу. Ведення журналу використання ЕККА є обов'язковим для власника
кожного ЕККА. Журнал використання ЕККА повинен знаходитись за
місцем експлуатації ЕККА. У разі закінчення журналу використання
ЕККА потрібно зареєструвати новий журнал. Підставою для реєстрації
нового журналу використання ЕККА є письмова заява власника ЕККА.
При цьому реєстраційний номер не змінюється, а через дріб
проставляється порядковий номер виданого нового журналу
використання ЕККА. 2.8. Під час реєстрації представник державної податкової
інспекції проводить опломбування ЕККА, про що складає акт про
опломбування (розпломбування) ЕККА (додаток 9) у двох примірниках.
Перший примірник залишається у користувача ЕККА, другий примірник
зберігається в державній податковій інспекції. 2.9. До початку експлуатації ЕККА реєстраційний номер ЕККА
заноситься у фіскальну пам'ять ЕККА. 2.10. При реєстрації ЕККА, який раніше був в експлуатації,
відповідальною особою державної податкової інспекції перевіряється
відповідність показників лічильників фіскальної пам'яті ЕККА
показникам лічильників, зазначеним в акті про виведення ЕККА з
експлуатації. У разі їх відповідності відповідальна особа
показники лічильників записує у журнал використання ЕККА. У разі
невідповідності ці показники записуються у журнал використання
ЕККА, але при цьому власник ЕККА подає довідку про справність ЕККА
та відповідні пояснення. 2.11. За місяць до настання терміну виведення ЕККА з
експлуатації державна податкова інспекція за місцезнаходженням
суб'єкта підприємницької діяльності повідомляє його про
неможливість подальшого застосування ЕККА і потребу зняття його з
реєстрації. Після повідомлення власник ЕККА зобов'язаний
представити ЕККА, реєстраційне посвідчення та журнал використання
ЕККА в державну податкову інспекцію за місцем реєстрації ЕККА. Для
зняття ЕККА з реєстрації представник державної податкової
інспекції за місцем реєстрації ЕККА: вилучає реєстраційне посвідчення; складає у двох примірниках акт про виведення ЕККА з
експлуатації. Один примірник залишається в державній податковій
інспекції, другий - видається суб'єкту підприємницької діяльності; робить відповідний запис на вилученому реєстраційному
посвідченні та в журналі використання ЕККА про виведення апарата з
експлуатації із зазначенням дати, посади, прізвища та підпису
посадової особи; знімає пломбу державної податкової інспекції; перевіряє у реєстраційному посвідченні відмітку державної
податкової інспекції про зняття ЕККА з обліку, якщо ЕККА
використовувався не за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької
діяльності. Акт про виведення ЕККА з експлуатації затверджує начальник
державної податкової інспекції або його заступник. Після затвердження акта про виведення ЕККА з експлуатації
представник місцевої державної податкової інспекції відмічає в
журналі реєстрації ЕККА про виведення його з експлуатації, вказує
номер акта, своє прізвище, підпис і дату. Один примірник акта та вилучене реєстраційне посвідчення
зберігаються в державній податковій інспекції у справі суб'єкта
підприємницької діяльності протягом 5 років. У разі викрадення ЕККА державна податкова інспекція на
підставі відповідного документа з органів внутрішніх справ знімає
його з реєстрації.
3. Облік ЕККА в державних податкових інспекціях за
місцем провадження підприємницької діяльності
3.1. Суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює
розрахунки зі споживачами за готівку не за місцезнаходженням,
зобов'язаний поставити ЕККА на облік у державній податковій
інспекції за місцем фактичного провадження підприємницької
діяльності. 3.2. Державна податкова інспекція за місцем фактичного
здійснення підприємницької діяльності при взятті ЕККА на облік
(знятті ЕККА з обліку) на підставі реєстраційного посвідчення
робить відповідний запис у журналі обліку ЕККА, зареєстрованих в
інших державних податкових інспекціях (додаток 10), а також
відмітку в реєстраційному посвідченні.
4. Опломбування (розпломбування, переопломбування) ЕККА
4.1. Операції з опломбування, розпломбування та
переопломбування ЕККА проводяться в присутності матеріально
відповідальної особи суб'єкта підприємницької діяльності: в державній податковій інспекції; за місцем застосування ЕККА; в організації сервісного обслуговування ЕККА. 4.2. Опломбування (розпломбування) ЕККА державними
податковими інспекціями проводиться у разі: реєстрації ЕККА; виведення з експлуатації ЕККА; закінчення терміну експлуатації, встановленого в технічній
документації на ЕККА; виявлення невідповідності ЕККА контрольному зразку; виходу ЕККА з ладу; введення ЕККА в експлуатацію після ремонту; проведення перевірок службовими особами органів державної
податкової служби, якщо в цьому є потреба. При потребі зняття пломби на корпусі ЕККА або паперових пломб
на мікросхемах програмної та фіскальної пам'яті, а також місці
підключення з'єднувача шлейфа фіскальної пам'яті до плати
елементів (материнської плати) у разі виходу з ладу ЕККА
представнику організації сервісного обслуговування дозволяється
проводити розпломбування ЕККА. 4.3. У разі здійснення підприємницької діяльності не за
місцезнаходженням суб'єкта переопломбування ЕККА при постановці
ЕККА на облік проводиться державною податковою інспекцією за
місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності. 4.4. Акт про опломбування (розпломбування) ЕККА складається у
двох примірниках. Перший примірник залишається у користувача ЕККА,
другий примірник зберігається в державній податковій інспекції.
Одночасно робиться відповідний запис у журналі використання ЕККА
із зазначенням часу, дати, посад, прізвищ та підписів осіб, що
проводили опломбування. 4.5. У разі виходу з ладу ЕККА та при введенні ЕККА в
експлуатацію після ремонту представником організації сервісного
обслуговування складається акт реєстрації ремонту ЕККА (додаток
11) у двох примірниках, при цьому перший примірник залишається у
користувача ЕККА і повинен зберігатися разом із журналом
використання ЕККА на об'єкті торгівлі, громадського харчування та
послуг за місцем експлуатації ЕККА, другий примірник зберігається
в організації сервісного обслуговування. 4.6. Акт про виведення ЕККА з експлуатації складається у двох
примірниках при виведенні з експлуатації ЕККА, закінченні терміну
експлуатації, встановленого в технічній документації на ЕККА,
виявленні невідповідності ЕККА контрольному зразку, при цьому
перший примірник залишається у користувача ЕККА, другий примірник
зберігається в державній податковій інспекції. До акта про
виведення ЕККА з експлуатації долучається періодичний звіт
фіскальної пам'яті за весь період експлуатації ЕККА його
власником. 4.7. При опломбуванні кожуха ЕККА слід використовувати
мастику бітумну N 1 ГОСТ 18680 або свинцеві пломби. Фіскальна
пам'ять, мікросхема програмної пам'яті ЕККА, а також місце
підключення з'єднувача шлейфа фіскальної пам'яті до плати
елементів (материнської плати) повинні бути опломбовані виробником
або постачальником ЕККА паперовими пломбами із самоклеючим шаром,
які містять штамп виробника (постачальника), дату і підпис
відповідальної особи. Забороняється застосування ЕККА з
пошкодженими або зірваними пломбами. 4.8. Державні податкові інспекції для опломбування
(переопломбування) ЕККА повинні використовувати спеціальні
пломбувальники, кодифікація яких затверджується Державною
податковою адміністрацією України. Пломбувальники зберігаються у
начальника державної податкової інспекції (заступника начальника)
замкнутими в металевому сейфі. Про видачу пломбувальника
відповідальній особі робиться запис у журналі обліку видачі та
прийняття пломбувальників (додаток 12). Цей журнал повинен бути
пронумерований, прошнурований, скріплений гербовою печаткою
державної податкової інспекції та завірений підписом її
начальника. 4.9. При потребі проведення розпломбування ЕККА для
проведення ремонту представник організації сервісного
обслуговування безпосередньо проводить розпломбування ЕККА, про що
робить відповідний запис в акті реєстрації ремонту ЕККА, та
опломбовує ЕККА після ремонту пломбувальником організації
сервісного обслуговування із зазначенням в акті реєстрації ремонту
ЕККА посади та прізвища. На підставі акта реєстрації ремонту ЕККА
представник державної податкової інспекції проводить
переопломбування ЕККА для подальшого використання його після
ремонту. Зразки відтисків примірників пломбувальників, що
використовуються організацією сервісного обслуговування при
опломбуванні ЕККА після ремонту, та список відповідальних осіб,
які проводять сервісне обслуговування, зберігаються в державній
податковій інспекції та в організації сервісного обслуговування.

5. Загальні вимоги застосування ЕККА
5.1. ЕККА повинні бути встановлені в місцях, які забезпечують
надійний візуальний контроль з боку покупця (клієнта) за
реєстрацією операцій продажу. Індикатори клієнта ЕККА повинні бути
розгорнуті в площині, яка забезпечує максимальну зручність в
одержанні клієнтом (покупцем) інформації про сплату грошових сум
за отриману покупку (надану послугу). Забороняється розташування ЕККА під прилавками (столами),
розміщення їх на бічних стелажах, заставлення їх зразками товарів,
а також використання ЕККА з повернутим до касира індикатором
клієнта. 5.2. У приміщенні, де проводяться розрахунки зі споживачами,
забороняється тримати ЕККА, які не зареєстровані в державній
податковій інспекції. Не допускається розміщення в місцях установлення ЕККА
(розрахункових вузлах) пристроїв друку, які не входять до складу
ЕККА, крім пристроїв, що дають змогу проводити розрахунки із
споживачами в безготівковій формі. 5.3. Власник ЕККА повинен розмістити біля ЕККА на видному
покупцеві (клієнту) місці повідомлення: "Касир зобов'язаний
вручити покупцю (клієнту) касовий чек". 5.4. ЕККА повинен забезпечувати друк контрольної стрічки в
єдиному робочому циклі з касовими чеками. На контрольній стрічці
повинні відображатися в копії реквізити і показники всіх виданих
покупцям (замовникам) касових чеків. Дозволяється застосовувати
двошарову самокопіювальну стрічку, другий шар якої є контрольною
стрічкою. 5.5. Усі контрольні стрічки, які друкує ЕККА, повинні бути
стандартної довжини. Використані контрольні стрічки завіряються
підписом касира з проставленням дати і часу. 5.6. Власник ЕККА повинен забезпечити: щомісячне подання до державної податкової інспекції за
місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності звіту про
використання ЕККА за затвердженою формою не пізніше 15 числа
наступного за звітним місяця, незалежно від того, здійснювалась
підприємницька діяльність чи ні; ведення та зберігання журналу використання ЕККА; зберігання ключів від ЕККА; цілісність пломб ЕККА; зберігання реєстраційного посвідчення ЕККА або його копії; зберігання акта опломбування ЕККА або його копії; зберігання акта реєстрації ремонту, якщо ЕККА перебуває в
ремонті; у всіх випадках виходу з ладу ЕККА - в письмовій формі
термінове повідомлення про це в державну податкову інспекцію та
організацію, що здійснює сервісне обслуговування. Журнал використання ЕККА, використані контрольні стрічки
ЕККА, ключі від ЕККА, реєстраційне посвідчення ЕККА, акт
опломбування ЕККА, акт реєстрації ремонту ЕККА подаються на вимогу
службовим особам перевіряючих органів. Термін зберігання використаних контрольних стрічок ЕККА та
журналів використання ЕККА - 1 рік після їх закінчення. Примітка. Порядок подання звітності про використання ЕККА
(КС) у пунктах обміну валюти встановлюється Національним банком
України. 5.7. У разі повернення споживачем товару або його відмови від
наданої послуги до підприємства (господарської одиниці) подається
заява про повернення коштів, до якої обов'язково долучається
касовий чи товарний чек, який підтверджує купівлю товару (надання
послуги). На підставі цього складається акт про повернення товару і
коштів (рекомпенсацію наданої послуги), в якому вказуються: дані, що підтверджують особу споживача, який повертає товар
(відмовляється від послуги); відомості про повернутий товар (послугу); сума, яку потрібно повернути споживачеві. Матеріально відповідальна особа об'єкта торгівлі,
громадського харчування та послуг підписує акт і за допомогою
операції "службова видача готівки" проводить через ЕККА реєстрацію
повернення готівки та видає її споживачеві безпосередньо зі
скриньки ЕККА. Операція "службова видача готівки" при поверненні
готівки споживачеві на підставі документів, що підтверджують факт
повернення готівки, враховується тільки при здаванні готівки в
касу підприємства. У разі повернення товару в день його придбання до моменту
виконання денного звіту з обнуленням інформації в оперативній
пам'яті та її занесенням до фіскальної пам'яті ЕККА потрібно
скласти спрощений акт (без подання покупцем заяви), у якому
вказати відомості про повернутий товар та суму готівки, що видана
споживачеві. Акт підписують матеріально відповідальна особа
об'єкта торгівлі, громадського харчування та послуг і споживач. До
акта додається касовий чек на товар, який повернуто. Якщо в цьому
чеку є й інші товарні позиції, то касовий чек залишається у
споживача. Рядок, де зазначено повернутий товар, закреслюється, а
в акті слід зазначити номер, дату і час видачі касового чека. У
разі повернення товару, який був придбаний в період виходу з ладу
ЕККА або тимчасового відключення електроенергії, до акта додається
товарний чек на товар, який повернуто. Документи, що підтверджують факт повернення готівки,
зберігаються в бухгалтерії підприємства (підприємця-громадянина)
протягом 1 року.
6. Порядок застосування електронних
контрольно-касових апаратів
6.1. ЕККА, які застосовуються при проведенні розрахунків зі
споживачами, повинні бути переведені у фіскальний режим роботи
(фіскалізовані). 6.2. Суб'єкти підприємницької діяльності повинні
застосовувати ЕККА, які включені до Державного реєстру електронних
контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, відповідно до
сфер їх застосування, та які перебувають на гарантійному або
післягарантійному обслуговуванні в організації сервісного
обслуговування. При цьому версія програмного забезпечення ЕККА не
повинна відрізнятися від версії програмного забезпечення ЕККА, яка
перевірялася органом із сертифікації при наданні експертного
висновку щодо відповідності моделі ЕККА технічним вимогам.
( Пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 420 ( z0567-99 ) від 09.08.99 )
6.3. Касир перед початком роботи зобов'язаний перевірити
справність ЕККА, наявність чекової і контрольної стрічок,
перевірити чіткість друкування символів, правильність установлення
дати і часу. У разі роздрукування нульових чеків касир повинен підклеїти
їх разом із щоденним касовим звітом у журнал використання ЕККА. 6.4. При проведенні реєстрації операцій продажу (наданні
послуг) через ЕККА касир зобов'язаний: забезпечити введення відповідних грошових сум в ЕККА; за показниками індикатора ЕККА визначити загальну суму
продажу (послуги); отримати від покупця (клієнта) гроші за товар (послугу); провести операцію закриття чека в ЕККА і роздрукувати його; видати покупцю (клієнту) чек, суму здачі разом з товаром. Забороняється проводити реєстрацію продажу товару через ЕККА
після видачі покупцю товару і здачі. 6.5. Касир не повинен тримати на робочому місці власних
грошей. При цьому сума готівки за реалізовані товари (надані
послуги) повинна відповідати сумі, зазначеній в поточному звіті
ЕККА, з урахуванням сум службового внесення або службової видачі
готівки через ЕККА. Внесення або видачу готівки слід реєструвати через ЕККА з
використанням операцій "службове внесення" або "службова видача".
Чеки "службового внесення" або "службової видачі" готівки повинні
зберігатися до кінця робочого дня. 6.6. Касовий чек повинен видаватися на повну суму покупки
(послуги). Він повинен містити: а) відомості про суб'єкта підприємницької діяльності: назву і місцезнаходження (адресу) об'єкта, що реалізує товари
(послуги); заводський номер ЕККА; реєстраційний номер ЕККА; б) відомості про товар (послугу): найменування товару (послуги), кількість (якщо не дорівнює
одиниці); вартість товару (послуги); загальну вартість усіх придбаних товарів (послуг); літерне позначення ставки податку на додану вартість щодо
кожного товару (послуги); суму податку на додану вартість за кожною ставкою ПДВ окремо; в) відомості про операцію: номер касового чека; дату і час продажу товару (надання послуги). 6.7. Власник ЕККА повинен забезпечувати окремий облік
цін і кількості проданих товарів (наданих послуг) кожного
найменування. Використання режиму програмування найменувань, цін і
кількості проданих товарів (послуг) при реєстрації продажу
(наданні послуг) через ЕККА є обов'язковим. У разі застосування
ЕККА, технічні можливості якого не дають змогу проводити
реєстрацію продажу із застосуванням режиму окремого програмування
товарів (послуг) усього асортименту, як виняток, тимчасово
дозволяється проводити розрахунки із застосуванням наявної в ЕККА
кількості програмованих товарів (послуг). При цьому суму продажу
кожного окремого товару слід відображати в касовому чеку окремим
рядком. У першу чергу програмуванню підлягають підакцизні товари. ( Пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 168 ( z0226-99 ) від 01.04.99 )
6.8. Власник ЕККА на об'єкті, що реалізує товари (послуги),
повинен забезпечити: застосування режиму програмування найменувань (найменування
повинні відрізнятися між собою та відображати назву товару або
послуги), цін і кількості проданих товарів у межах технічних
можливостей ЕККА; щоденне виконання наприкінці роботи денного звіту з
обнуленням інформації в оперативній пам'яті (Z-звіт) та її
занесенням до фіскальної пам'яті ЕККА. Якщо в Z-звіті не
відображається інформація про операції "службового внесення" або
"службової видачі" сум готівки, то перед виконанням Z-звіту слід
виконати денний звіт без обнулення інформації в оперативній
пам'яті (Х-звіт); щоденне підклеювання денних (X та Z) звітів у журнал
використання ЕККА і заповнення відповідних його граф. ( Пункт 6.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 168 ( z0226-99 ) від 01.04.99 )
6.9. Забороняється працювати без контрольної стрічки,
розривати її до повного використання або склеювати. 6.10. При застосуванні ЕККА забороняється використання
операції "сторно". 6.11. На період виходу з ладу ЕККА не більше ніж на 72 години
або в разі тимчасового відключення електроенергії облік руху
товарів і готівки здійснюється з використанням товарно-касової
книги, форма, порядок ведення та реєстрації якої затверджуються
Міністерством фінансів України та Державним комітетом статистики
України. 6.12. Матеріально відповідальна особа (касир) у разі
тимчасового відключення електроенергії зобов'язана: а) проводити розрахунки зі споживачами з обов'язковою видачею
товарних чеків. Облік товарних чеків вести в товарно-касовій
книзі; б) у товарно-касовій книзі зазначити дату і час відключення
електроенергії, підрахувати суму виторгу за день з початку роботи
до відключення електроенергії і в графі "Перелік документів, які
підтверджують рух товарів і готівки" зробити запис: "Сума виторгу
за день по ЕККА до відключення електроенергії становить...", у
графі "Дані про рух готівки" "отримано" записати цифрами про
отриману готівку. У графі "Перелік документів, які підтверджують
рух товарів і готівки" зазначити: "Товарні чеки" і в графі "N
документа" записати початковий номер товарного чека, який
нанесений друкарським способом. Початкові записи про рух товарів у
цьому разі не проводяться, залишок на початок дня не виводиться; в) визначити загальну суму надходження готівки за період
виходу з ладу ЕККА або відсутності електроенергії, суму
надходження готівки при реалізації товарів (послуг) окремо за
кожною ставкою ПДВ і проставити в графі "N документа" під
початковим номером номер останнього товарного чека; г) записати загальну суму отриманої готівки в графу
товарно-касової книги "Дані про рух готівки" напроти номера
останнього товарного чека. Підрахувати суму надходження готівки,
зафіксованої через ЕККА за день, і готівки за час роботи за
товарно-касовою книгою, яка зафіксована товарними чеками; ґ) зробити підсумковий запис у товарно-касовій книзі. 6.13. Перед початком роботи із застосуванням ЕККА після
відновлення постачання електроенергії сума надходження готівки за
час роботи з використанням товарно-касової книги з урахуванням
ставок ПДВ вводиться в ЕККА, після чого виконується денний звіт
без обнулення оперативної пам'яті (Х-звіт), який підклеюється і
зберігається у товарно-касовій книзі. При тимчасовому (не до кінця робочого дня) відключенні
електроенергії денний звіт з обнуленням оперативної пам'яті
(Z-звіт) виконується в кінці робочого дня. За кожну окрему частину дня (за період відсутності постачання
електроенергії) виконується Х-звіт. У тих випадках, коли електроенергія відключалась на
триваліший час (на період до кінця робочого дня чи на декілька
робочих днів), після відновлення її постачання в ЕККА вводиться
сума надходження готівки за час роботи з використанням
товарно-касової книги, виконується Х-звіт, який підклеюється в
товарно-касову книгу. Крім того, слід виконати Z-звіт за період відсутності
електроенергії, підклеїти його в журнал використання ЕККА та
заповнити відповідні графи цього журналу. 6.14. На період виходу з ладу ЕККА слід керуватися вимогами,
викладеними в пунктах 6.12 та 6.13. На цей період на бажання суб'єкта підприємницької діяльності
дозволяється використовувати резервний ЕККА. Резервні ЕККА повинні
бути належним чином зареєстровані в державній податковій інспекції
за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності. У
реєстраційному посвідченні потрібно вказати назви та адреси всіх
господарських одиниць, де цей резервний ЕККА
використовуватиметься. 6.15. Товарні чеки використовуються при розрахунках зі
споживачами у разі відключення електроенергії або виходу з ладу
ЕККА. Товарні чеки повинні бути оформлені у вигляді чекової
книжки. Чекова книжка повинна бути пронумерована, прошнурована,
скріплена гербовою печаткою державної податкової інспекції,
завірена підписом відповідальної особи та зареєстрована в
державній податковій інспекції у журналі реєстрації товарних
чеків. Кількість товарних чеків у книжці повинна бути не меншою
ніж сто примірників. Кожен аркуш товарного чека складається з двох
рівних частин. Перша і друга частини товарного чека нумеруються
друкарським способом однаковими номерами. Номери товарних чеків не
повинні повторюватись у межах 6 числових розрядів. Кожна частина
товарного чека повинна бути скріплена печаткою суб'єкта
підприємницької діяльності. Дозволяється замість печатки на кожній
частині товарного чека проставляти штамп підприємства. У разі
повного використання книжки товарних чеків слід зареєструвати нову
книжку після перевірки використання всіх товарних чеків у
попередній книжці. 6.16. Записи в товарних чеках повинні здійснюватись темною
пастою кулькових ручок. Вільні рядки в товарних чеках підлягають
обов'язковому прокресленню, яке б повністю унеможливило їх
стирання та внесення інших записів. 6.17. На період виходу з ладу ЕККА або тимчасового
відключення електроенергії керівник суб'єкта підприємницької
діяльності видає матеріально відповідальній особі господарської
одиниці засвідчену фінансовим органом товарно-касову книгу і
зареєстровані в державній податковій інспекції товарні чеки. 6.18. Матеріально відповідальна особа згинає товарний чек на
лінії відриву, накладає відривну частину на невідривну і через
копіювальний папір записує у товарному чеку: дату заповнення; найменування товару (послуги); одиницю виміру або іншу характеристику, суттєву для товару; кількість (вагу); ціну за одиницю; загальну суму покупки; ставку ПДВ; підпис продавця. 6.19. Після оформлення товарного чека матеріально
відповідальна особа видає покупцеві разом з покупкою відривну
частину товарного чека. 6.20. На період виходу з ладу ЕККА або тимчасового
відключення електроенергії дозволяється проводити розрахунки зі
споживачами без видачі товарних чеків при реалізації хліба і
хлібобулочних виробів, молока і молочних продуктів. Примітка. У разі здійснення підприємницької діяльності не за
місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності товарні чеки
реєструються в державній податковій інспекції за місцем
провадження цієї діяльності.
7. Відповідальність
7.1. За порушення суб'єктами підприємницької діяльності
порядку проведення розрахунків із споживачами, встановленого
статтями 1 і 2 Закону України "Про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг" ( 265/95-ВР ), та порядку застосування електронних
контрольно-касових апаратів, визначеного розділом 6 цього
Положення, за рішенням органів державної податкової служби України
стягуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності фінансові санкції згідно з чинним
законодавством. У разі порушення вимог п.6.5 Положення фінансові санкції не
застосовуються, якщо відхилення суми готівки за реалізовані товари
(надані послуги) від суми, зазначеної в поточному звіті ЕККА, не
перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 7.2. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського
харчування та сфери послуг підприємств і організацій усіх форм
власності, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності за
порушення порядку проведення розрахунків із споживачами
притягуються Державною податковою адміністрацією України та її
органами на місцях до адміністративної відповідальності згідно з
чинним законодавством.
8. Прикінцеві положення
8.1. Міністерства й інші центральні органи виконавчої влади
для підприємств і організацій, що входять до сфери їх управління,
можуть за погодженням з Державною податковою адміністрацією
України встановлювати іншу форму товарного чека.
( В редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 660
( z0131-99 ) від 31.12.98 )
Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Заява
про реєстрацію електронного контрольно-касового
апарата при розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг
Заявник __________________________________________________________
(назва юридичної особи, код за ЄДРПОУ) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, код за ДРФО) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи, місце проживання _________________________________________________________________,
фізичної особи, телефон)
свідоцтво про державну реєстрацію N ____ від "___" _______ 199_ р.
Керівник (фізична особа): ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) просить здійснити реєстрацію електронного контрольно-касового
апарата __________________________, зав. N ______________________,
(модель ЕККА) який використовуватиметься в торговельному місці _________________ __________________________________________________________________
(назва та адреса) і буде взятий на облік у ДПІ* ____________________________________
(назва)
_______________
* Заповнюється, якщо підприємницька діяльність здійснюється
не за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності.
_____________________________ _________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
"___" ___________ 199_ р.

Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Затверджую
Начальник державної податкової інспекції
в ______________________________________ ________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
"___" ____________________ 199_ р.
Акт
про виведення електронного контрольно-касового
апарата з експлуатації
Електронний контрольно-касовий апарат:
заводський номер _____________;
реєстраційний номер _____________;
модель _____________;
власник _____________;
місце використання _____________;
виводиться з експлуатації ________________________________________ __________________________________________________________________
(вказати причину) Під час складання акта остаточно зафіксовано такі показники
(грн., коп.):
Загальна сума продажу (наданої послуги) _____________,
у тому числі:
за ставкою ПДВ 20% _____________;
за ставкою ПДВ 0% _____________;
за операціями, що не є об'єктом оподаткування _____________;
за операціями, що звільнені від оподаткування _____________.
Сума податку на додану вартість _____________.
Сума збору на обов'язкове державне _____________.
пенсійне страхування
Реєстраційне посвідчення (номер ________, дата ________) вилучено;
запис про виведення ЕККА з експлуатації зроблено в журналі ЕККА.
Відповідальний Керівник
представник ДПІ ________ підприємства ________
(підпис) (підпис)
Примітка. При знятті з обліку ЕККА реєстраційне посвідчення
вилучає ДПІ, яка здійснила реєстрацію; зафіксовані показники підтверджуються фіскальним звітом за
період використання ЕККА з моменту останньої реєстрації.

Додаток 3
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Журнал реєстрації
електронних контрольно-касових апаратів
Державна податкова інспекція в ________
районі (місті) _____________ області
----------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Код за| Найменування |Модель |Реєстра-| Прізвище, ім'я, |ДПІ, де |Дата і номер |При- | |з/п|ЄДРПОУ| та адреса |(модифі-|ційний |по батькові, підпис|ЕККА бу-|акта про виве-|мітка| | |(ДРФО)|--------------|кація), |номер, |-------------------|де взято|дення ЕККА з | | | | |суб'єк-|об'єк-|заводсь-|дата ре-|відповід.|інспекто-|на облік|експлуатації | | | | |та під-|та, що|кий но- |єстрації|особи су-|ра, що | |або дата знят-| | | | |приєм- |реалі-|мер | |б'єкта |проводить| |тя з обліку, | | | | |ницької|зує |ЕККА | |підпри- |реєстра- | |підпис і прі- | | | | |діяль- |товари| | |ємн. |цію ЕККА | |звище посадо- | | | | |ності |(пос- | | |діяльно- | | |вої особи | | | | | |луги) | | |сті | | | | | |---+------+-------+------+--------+--------+---------+---------+--------+--------------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Реєстраційне посвідчення N _____________________
Державною податковою інспекцією в ___________________________
(назва району, міста, ________________________________ проведено реєстрацію електронного
області) контрольно-касового апарата _____________________________________,
(модель ЕККА) зав. N _________, номер блоку фіскальної пам'яті ________________,
що використовується _____________________________________________,
(назва суб'єкта підприємницької діяльності)
код за ЄДРПОУ (ДРФО) _________, __________________________________
(назва та адреса об'єкта торгівлі __________________________________________________________________
(послуг)
Під час реєстрації ЕККА зафіксовані такі показники (грн., коп.)*:
Загальна сума продажу (наданої послуги) _______________,
у тому числі:
за ставкою ПДВ 20% _______________;
за ставкою ПДВ 0% _______________;
за операціями, що не є об'єктом оподаткування _______________;
за операціями, що звільнені від оподаткування _______________.
Сума податку на додану вартість _______________.
Сума збору на обов'язкове державне _______________.
пенсійне страхування _______________
* Заповнюються, якщо ЕККА, який реєструється,
використовувався раніше. Зафіксовані показники підтверджуються
фіскальним звітом за період використання ЕККА з моменту останньої
реєстрації.
Начальник державної
податкової інспекції _________________________
(підпис, прізвище) ______________
(дата)
М.П. (ДПІ, яка здійснила реєстрацію)
Узято на облік у ДПІ в ______________ за N від
(район, місто) (заповнюється, якщо підприємницька діяльність здійснюється не за
місцезнаходженням)
__________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище відповідальної особи, що здійснила
взяття на облік)
М.П. (ДПІ, де ЕККА взято на облік)
Знято ЕККА з обліку в ДПІ у ______________, ___________
(район, місто) (дата) __________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище відповідальної особи, що зняла ЕККА з
обліку)
М.П. (ДПІ, де ЕККА перебував на обліку)

Додаток 5
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Титульна сторінка

Журнал
використання електронного контрольно-касового апарата
__________________________________________________________________
(повна назва підприємства - власника ЕККА, прізвище, ім'я, по
батькові громадянина-підприємця, місцезнаходження, місце
проживання)
Модель електронного контрольно-касового апарата __________________
Постачальник ___________________. Заводський номер ЕККА _________.
Реєстраційний номер ____________, дата реєстрації _______________.
Перша сторінка
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст | Стор. | |з/п| | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 1 |Місце підклеювання щоденних касових звітів | 02-10 | |---+---------------------------------------------------+--------| | 2 |Щоденні записи показників електронного | | | |контрольно-касового апарата з 1 до 31 числа кожного| | | |місяця | 11-12 | |---+---------------------------------------------------+--------| | 3 |Облік проведення ремонтів та сервісного | | | |обслуговування (заповнюється в міру проведення | | | |ремонтів та сервісного обслуговування) | 13-14 | ------------------------------------------------------------------
1. Журнал використання ЕККА повинен бути пронумерований,
прошнурований, скріплений гербовою печаткою державної податкової
інспекції, завірений підписом її керівника та зареєстрований за
місцем реєстрації ЕККА. 2. Для кожного ЕККА повинен бути окремий журнал використання
ЕККА. 3. Записи в журналі використання ЕККА повинні здійснюватись
кульковою ручкою з темною пастою. 4. Журнал використання ЕККА зберігається 1 рік після його
закінчення.
Зразок підклеювання щоденних касових звітів
у період роботи з 1 до 31 числа кожного місяця
---------------------------------------------------------------------- |Місце для підклеювання|Місце для підклеювання|Місце для підклеювання| |щоденного касового |щоденного касового |щоденного касового | |звіту |звіту |звіту | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Облік ремонтів електронного контрольно-касового апарата
------------------------------------------------------------------ | N |Дата і час |N акта реєстра-|Дата і час введе-|Причина виходу| |з/п|виходу ЕККА|ції ремонту |ння ЕККА в екс- |з ладу ЕККА | | |з ладу |ЕККА |плуатацію | | |---+-----------+---------------+-----------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
(грн., коп.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Дата|Номер що-| Сума | Сума продажу (наданої послуги) |Сума |Сума збору|Сума, |Залишок| | |денного |---------------+-----------------------------------|подат-|на обов'я-|видана |готівки| | |звіту з |службо-|службо-|зага-|за |за |за опе- |за опе- |ку на |зкове дер-|за по- | | | |обнулен- |вого |вої |льна |став-|став-|раціями,|раціями,|додану|жавне пен-|вернен-| | | |ням інфо-|внесен-|видачі | |кою |кою |що не є |що зві- |варті-|сійне ст- |ня то- | | | |рмації в |ня | | |ПДВ |ПДВ |об'єктом|льнені |сть |рахування |вару | | | |оператив-| | | |20% |0% |оподат- |від | | | | | | |ній па- | | | | | |кування |оподат- | | | | | | |м'яті | | | | | | |кування | | | | | |----+---------+-------+-------+-----+-----+-----+--------+--------+------+----------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Книга
реєстрації журналів використання ЕККА
------------------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування|Код |Модель, |Дата |Підпис |Посада, |Відмітка |При-| |з/п|суб'єкта |за |заводсь- |видачі |матеріаль-|ПІБ |про |міт-| | |підприємни- |ЄДРПОУ|кий номер|журналу |но відпо- |інспекто-|закінчення |ка | | |цької |(ДРФО)|ЕККА |використа-|відальної |ра, що |журналу | | | |діяльності, | | |ння ЕККА |особи су- |здійснив |використан-| | | |його | | |та його |б'єкта про|реєстра- |ня ЕККА | | | |господарсь- | | |реєстра- |отримання |цію | | | | |кої одиниці,| | |ційний |зареєстро-|журналу | | | | |адреса | | |номер |ваного | | | | | | | | | |журналу | | | | |---+------------+------+---------+----------+----------+---------+-----------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Реєстраційний номер журналу використання ЕККА
складається з порядкового номера запису в книзі реєстрації
журналів використання ЕККА та проставленого через дріб порядкового
номера виданого журналу.

Додаток 7
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Форма товарного чека
Лицьовий бік
-------------------------------------------------------------------------------------- |________________________________________ |л| | | (назва суб'єкта підприємницької |і| | | діяльності) |н| | |________________________________________ |і| | | (назва об'єкта, що реалізує товари |я| | | (послуги), адреса, реєстраційний | | | | N ЕККА) |в| | | |і| | | Товарний чек |д| | | "___" ________ 199_ р. |р| | | |и| | |---------------------------------------- |в| | || N |Найме-|Оди-|Кіль-|Ціна |Зага-|Ста-| |у| | ||з/п|нуван-|ниця|кість|за |льна |вка | | | | || |ня то-|ви- |(ва- |оди- |сума |ПДВ | | | | || |вару |міру|га) |ницю,|(вкл.|(%) | | | | || |(пос- | | |грн.,|ПДВ),| | | | | || |луги) | | |коп. |грн.,| | | | | || | | | | |коп. | | | | | ||---+------+----+-----+-----+-----+----| | | | || 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |л| | ||---+------+----+-----+-----+-----+----| |і| | ||---+------+----+-----+-----+-----+----| |н| | ||---+------+----+-----+-----+-----+----| |і| | |---------------------------------------- |я| | | | | | | Штамп (печатка) суб'єкта |в| | | підприємницької діяльності |і| | | |д| | | Продавець _________________ |р| | | (підпис) |и| | | |в| | |N 000000 (нумерація друкарським способом)|у| | --------------------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік
-------------------------------------------------------------------------------------- | |л|________________________________________| | |і| (назва суб'єкта підприємницької | | |н| діяльності) | | |і|________________________________________| | |я| (назва об'єкта, що реалізує товари | | | | (послуги), адреса, реєстраційний | | |в| N ЕККА*) | | |і| | | |д| Товарний чек | | |р| "___"________ 199_ р. | | |и| | | |в|----------------------------------------| | |у|| N |Найме-|Оди-|Кіль-|Ціна |Зага-|Ста-|| | | ||з/п|нуван-|ниця|кість|за |льна |вка || | | || |ня то-|ви- |(ва- |оди- |сума |ПДВ || | | || |вару |міру|га) |ницю,|(вкл.|(%) || | | || |(пос- | | |грн.,|ПДВ),| || | | || |луги) | | |коп. |грн.,| || | | || | | | | |коп. | || | | ||---+------+----+-----+-----+-----+----|| | | || 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 || | |л||---+------+----+-----+-----+-----+----|| | |і||---+------+----+-----+-----+-----+----|| | |н||---+------+----+-----+-----+-----+----|| | |і|----------------------------------------| | |я| | | | | Штамп (печатка) суб'єкта | | |в| підприємницької діяльності | | |і| | | |д| Продавець _________________ | | |р| (підпис) | | |и| | | |в| N 000000 (нумерація друкарським | | |у| способом) | --------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Реєстраційний номер ЕККА, який використовується на даному
торговому місці.

Додаток 8
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Журнал
реєстрації товарних чеків
Державна податкова інспекція в ___________
районі (місті) ______________ області
------------------------------------------------------------------------------ | N |Наймену-|Код за|Модель,|Адреса, за|Номери товарних|Дата|Посада,|Підпис | |з/п|вання |ЄДРПОУ|завод- |якою здій-|чеків нанесені |ви- |ПІБ |матеріа-| | |суб'єкта|(ДРФО)|ський |снюється |друкарським |дачі|інспек-|льно ві-| | |підприє-| |N ЕККА |діяльність|способом | |тора, |дповіда-| | |мницької| | |щодо реа- |---------------| |який |льної | | |діяльно-| | |лізації |N |N |усьо-| |провів |особи | | |сті,його| | |товарів |пер-|ос- |го | |реєст- |суб'єк- | | |господа-| | |(послуг) з|шого|тан-|(кі- | |рацію |та під- | | |рської | | |використа-| |ньо-|лькі-| | |приємни-| | |одиниці | | |нням ЕККА | |го |сть) | | |цької | | | | | | | | | | | |діяльно-| | | | | | | | | | | |сті | |---+--------+------+-------+----------+----+----+-----+----+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Акт
про опломбування (розпломбування)
електронного контрольно-касового апарата
Державною податковою інспекцією в ________________________________
(назва району, міста, __________________________ проведено опломбування (розпломбування)
області) електронного контрольно-касового апарата ________________________,
(модель ЕККА) зав. N ______________, номер блоку фіскальної пам'яті ___________,
що використовується _____________________________________________,
(назва суб'єкта підприємницької діяльності)
код за ЄДРПОУ (ДРФО) ________, ___________________________________
(назва та адреса об'єкта торгівлі __________________________________________________________________
(надання послуг)
Опломбування (розпломбування) проведено __________________________
(дата) о ___ годині, ___ хвилин.
Від державної податкової Від суб'єкта підприємницької
інспекції діяльності ________________________ ____________________________
(посада) (посада) ________________________ ____________________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)
Узято на облік у ДПІ в ___________________________________________
(назва міста, району, області)
за N _______ від __.__.__ р.
(заповнюється, якщо підприємницька діяльність здійснюється не за
місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності)
Переопломбування проведено __.__.__ р. ___ год. _____ хв.
Представник державної Представник суб'єкта підприємницької
податкової інспекції діяльності _____________________ ____________________________________
(посада) (посада) _____________________ ____________________________________
(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

Додаток 10
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Журнал обліку
електронних контрольно-касових апаратів, зареєстрованих
в інших державних податкових інспекціях
Державна податкова інспекція в ___________
районі (місті) ______________ області
----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Код за|Модель|ДПІ, де|Реєст-|Прізвище, ім'я,|Відміт-|Дата |При- | |з/п| та адреса |ЄДРПОУ|(моди-|ЕККА |рацій-|по батькові, |ка про |зняття |мітка| | |----------------|(ДРФО)|фіка- |зареєс-|ний но|підпис |переоп-|з облі-| | | |суб'єк-|об'єкта,| |ція), |тровано|мер, |---------------|ломбу- |ку | | | |та під-|що реа- | |завод-| |дата |відпо- |інспек-|вання |ЕККА, | | | |приєм- |лізує | |ський | |реєст-|від. |тора,що| |підпис,| | | |ницької|товари | |номер | |рації |особи |бере | |прізви-| | | |діяль- |(послу- | |ЕККА | | |суб'єк-|ЕККА на| |ще по- | | | |ності |ги) | | | | |та під-|облік, | |садової| | | | | | | | | |приєм- |дата | |особи | | | | | | | | | |ницької| | | | | | | | | | | | |діяль- | | | | | | | | | | | | |ності | | | | | |---+-------+--------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Акт
реєстрації ремонту ЕККА
N _____ від "___" _________ 199_ р.
Назва суб'єкта підприємницької діяльності ________________________
Адреса об'єкта, що реалізує товари (послуги) _____________________
ЕККА __________________________________________ Зав.номер ________
(модель) Реєстраційний номер (N реєстр.посвідчення) _______________________
Характер несправності: ___________________________________________ __________________________________________________________________
Примітка. Якщо ЕККА, який передається в ремонт, не має технічної
можливості виконати фіскальний звіт, то в графі "Характер
несправності" відображаються дата, час та номер останнього
завершеного чека, сума денної виручки на момент виходу з ладу
(підраховується за контрольною стрічкою).
N останнього фіскального звіту ______, ЕККА розпломбовано ________
"___" _____________ 199_ р. о ___ год. ___ хв.
Установлено ЕККА обмінного фонду:
ЕККА ________________________ Заводський номер ___________________
(модель) Зареєстрований в ДПІ у ___________________________, ___________
(район, місто) (дата)
Реєстраційний номер (N реєстр.посвідчення) _______________________
Стан пломби ______________________________________________________
Номер останнього щоденного звіту _______________.
Організація, яка проводила ремонт ________________________________
телефон ____________, адреса _____________________________________ ________________________________________________ ______________
(посада, прізвище працівника організації (підпис)
сервісного обслуговування) _______________________________________________ ______________
(посада, прізвище матеріально відповідальної (підпис)
особи)
Дата і час видачі ЕККА з ремонту _______ 199_ р., ___ год. ___ хв.
__________________________________________________________________
ВИСНОВКИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
__________________________________________________________________
(показники фіскального звіту при поверненні ЕККА з ремонту) Примітка. Виконаний фіскальний звіт зберігається з примірником
акта реєстрації ремонту ЕККА.
ЕККА опломбовано "___" __________ 199_ р. о _____ год. ____ хв.
Номер останнього щоденного звіту ________________.
Показники ЕККА обмінного фонду при поверненні в організацію
сервісного обслуговування (грн., коп.):
Загальна сума продажу (наданої послуги) ________________,
у тому числі:
за ставкою ПДВ 20% ________________;
за ставкою ПДВ 0% ________________;
за операціями, що не є об'єктом оподаткування ________________;
за операціями, що звільнені від оподаткування ________________.
Сума податку на додану вартість ________________.
_____________________________________________ _________________
(посада, прізвище працівника організації (підпис)
сервісного обслуговування) _____________________________________________ _________________
(посада, прізвище матеріально відповідальної (підпис)
особи)

Додаток 12
до Положення про порядок реєстрації
і застосування електронних
контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг
Журнал обліку
видачі та прийняття пломбувальників
Державна податкова інспекція в ___________
районі (місті) ______________ області
------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,ім'я,|Номер|Дата і |Підпис|Дата і|Підпис начальника| |з/п|по батькові |плом-|час ви-|особи,|час |або заступника | | |посадової осо-|бува-|дачі |яка |здачі |начальника | | |би, якій вида-|льни-|пломбу-|одер- |плом- |державної подат- | | |но пломбуваль-|ка |вальни-|жала |бува- |кової інспекції | | |ник | |ка |плом- |льника|про прийняття | | | | | |бува- | |пломбувальника | | | | | |льник | | | |---+--------------+-----+-------+------+------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------

Затверджено
Наказ ДПА України 18.09.97
N 343
(в редакції наказу ДПА
31.12.98 N 660
( z0131-99 )
До державної податкової інспекції ______________________
Звіт про використання ЕККА
__________________________________________________________________
(повна назва підприємства - власника ЕККА; прізвище, ім'я, по
батькові громадянина-підприємця; місцезнаходження, місце
проживання)
за ________________________ 199_ р.
(грн., коп.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Модель| Показники |Зага- |Сума, | Сума продажу (наданої |Сума |Сума збору |Інкасовано| |ЕККА, | фіскальної |льна |що ви-| послуги) |подат-|на обов'яз-|у фінансо-| |реєст-| пам'яті |сума |дана |---------------------------------|ку на |кове дер- |во-кредит-| |рацій-|-------------|за |за по-|зага-| у тому числі |додану|жавне пен- |ну устано-| |ний N |на кі-|на по-|мі- |верне-|льна |---------------------------|варті-|сійне стра-|ву | | |нець |чаток |сяць |ння | |за |за |за опе- |за опе- |сть |хування | | | |місяця|місяця|(гр.2-|товару| |ста-|ста-|раціями,|раціями,| | | | | | | |гр.3) | | |вкою|вкою|що не |що зві- | | | | | | | | | | |ПДВ |ПДВ |є об'єк-|льнені | | | | | | | | | | |20% |0% |том опо-|від | | | | | | | | | | | | |датку- |оподат- | | | | | | | | | | | | |вання |кування | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------+------+------+------+-----+----+----+--------+--------+------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |------+------+------+------+------+-----+----+----+--------+--------+------+-----------+----------| |--------------------+------+------+-----+----+----+--------+--------+------+-----------+----------| |Усього за місяць | | | | | | | | | | | |по організації | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ________________(_____) Звіт прийняв _____________
Гол.бухгалтер ____________(_____) (посада, ПІБ)
"___" _______________ 199_ р.
М.П.вверх