Документ z0578-99, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 13.06.2017, основание - z0572-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 119/167/96/114/175/266 від 21.07.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 серпня 1999 р.
vd990721 vn119/167/96/114/175/266 за N 578/3871
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 591/421/542/1461/72 ( z0572-17 ) від 10.04.2017 }
Про затвердження Положення про проведення перевірок цільового
використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій та адресної соціальної допомоги

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 1999 року N 238 ( 238-99-п ) "Про запровадження
адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про проведення перевірок цільового
використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій та адресної соціальної допомоги (додається). 2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів
України, Міністерства економіки України, Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України від 25.12.97
N 38/284/145/65 ( z0010-98 ). 3. Відділу соціальних виплат та допомоги Мінпраці
зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників міністрів та заступників голів держкомітетів
відповідно до розподілу обов'язків.
Перший заступник Міністра праці
та соціальної політики України С.А.Вегера
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Міністр економіки України В.В.Роговий
Голова Державного комітету України
у справах сім'ї та молоді В.І.Довженко
Голова Державного комітету
будівництва, архітектури та
житлової політики України В.М.Гусаков
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Затверджено
Наказ Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України, Державного
комітету України у справах сім'ї та молоді,
Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України, Державного комітету
статистики України
21.07.99 N 119/167/96/114/175/266
Положення
про проведення перевірок цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій
та адресної соціальної допомоги
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено на виконання пункту 5 постанови
Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050
( 1050-97-п ) "Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та пічного побутового (рідкого) палива" та пункту 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 року N 238
( 238-99-п ) "Про запровадження адресної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям" і визначає умови проведення перевірок
цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для
надання населенню субсидій та соціальної допомоги, з метою
забезпечення їх цільового використання, а також перевірки
достовірності поданої громадянами інформації та обгрунтованості
надання їм субсидій та адресної соціальної допомоги (надалі -
соціальна допомога). 2. Перевірки здійснюються за напрямками: а) правильність установлення цін (тарифів) на
житлово-комунальні послуги; б) правильність нарахування, своєчасність перерахування та
цільове використання відділами (управліннями) субсидій коштів,
передбачених на виплату житлових субсидій; в) правильність призначення, своєчасність виплати соціальної
допомоги та цільове використання управліннями соціального захисту
населення коштів, передбачених на виплату соціальної допомоги; г) достовірність та вичерпність інформації про доходи, яка
використовується при призначенні житлових субсидій та соціальної
допомоги; ґ) правильність розрахунку розмірів субсидій та соціальної
допомоги. 3. Аналітичні довідки щодо проведених протягом звітного року
перевірок за групами питань відповідні служби направляють
управлінням соціального захисту населення, фінансовим управлінням
обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій до 1 лютого року, що настає за звітним. Узагальнена
інформація надається Міністерству праці та соціальної політики,
Міністерству фінансів до 1 березня року, що настає за звітним. 4. Перевірки здійснюються відповідно до Положення про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.95 N 848
( 848-95-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
22.09.97 N 1050 ( 1050-97-п ), Положення про умови та порядок
надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.99
N 238 ( 238-99-п ), Порядку повернення коштів, надміру виплачених
за призначеними субсидіями, затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики, Міністерства фінансів, Міністерства
юстиції від 29.12.97 N 39/283/90/5 ( z0634-97 ) та зареєстрованого
у Міністерстві юстиції 31.12.97 за N 634/2438, та цього Положення.
II. Перевірки правильності встановлення та застосування
цін і тарифів на житлово-комунальні послуги
5. Перевірки проводяться державними інспекціями з контролю за
цінами Мінекономіки в органах, що регулюють (установлюють) ціни
(тарифи) на житлово-комунальні послуги, на підприємствах і в
організаціях, що надають послуги, які підлягають субсидуванню, в
житлово-комунальних господарствах, на підприємствах з виробництва
теплової енергії, підприємствах водоканалізаційного господарства,
а також в енерго-, газо-, та паливопостачальних організаціях. 6. В ході перевірок аналізується: а) дотримання чинного законодавства з ціноутворення при
регулюванні (встановленні) цін (тарифів); б) економічна обгрунтованість затверджених цін (тарифів); в) достовірність та економічна обгрунтованість розрахункових
матеріалів для затвердження цін (тарифів); г) відповідність чинним нормативам витрат виробництва (робіт,
послуг), включених до розрахунків цін (тарифів); ґ) рівень рентабельності, включений в ціни (тарифи) і
фактичний; д) правильність уключення в ціни (тарифи) інших витрат; е) правильність установлення та застосування плати за
проживання і цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги у
відомчому житлі та гуртожитках; є) відповідність фактичних витрат виробництва (робіт, послуг)
плановим, що були передбачені при формуванні цін (тарифів); ж) економічна обгрунтованість витрат, передбачених в цінах
(тарифах); включеність в ціни (тарифи) збитків, що допускаються
внаслідок безгосподарності. 7. За результатами перевірок складається звіт про результати
перевірки цін (тарифів) на комунальні послуги (додаток 1).
III. Перевірки правильності нарахування, своєчасності перерахування та цільового використання відділами (управліннями) субсидій, управліннями соціального захисту населення коштів, передбачених на виплату
житлових субсидій та на виплату соціальної допомоги
8. Перевірки проводяться Міністерством праці та соціального
захисту Автономної Республіки Крим, управліннями соціального
захисту населення обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій, контрольно-ревізійними управліннями,
місцевими органами державної статистики та фінансовими відділами -
у кожному відділі субсидій або управлінні соціального захисту
населення - не рідше одного разу в два роки. 9. В ході перевірок використання коштів, передбачених на
виплату житлових субсидій, аналізуються: а) рішення, прийняті місцевими органами виконавчої влади чи
місцевого самоврядування або утворених ними комісій щодо надання
субсидій окремим категоріям громадян відповідно до абзацу 3
пунктів 4 та 5, абзацу 10 пункту 12, абзацу 5 пункту 13 Положення
про порядок призначення та надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива ( 848-95-п ); б) правильність складання відділами (управліннями) субсидій
розрахунків коштів для надання населенню субсидій, які подаються
до фінансових органів; в) своєчасність перерахування відділами (управліннями)
субсидій одержаних від фінорганів коштів підприємствам, які
надають послуги або акумулюють кошти, що надходять як плата за ці
послуги; г) своєчасність припинення надання субсидій тим сім'ям, які
не підтвердили право на її отримання на новий термін або не
погашають попередню заборгованість з оплати житлово-комунальних
послуг у встановлені строки у відповідності з укладеними угодами; ґ) наявність випадків нецільового використання відділами
(управліннями) субсидій коштів, передбачених на виплату житлових
субсидій; д) стан перерахування фінорганами коштів, передбачених на
виплату житлових субсидій; е) правильність складання розрахунків при проведенні
взаємозаліку заборгованості між місцевими фінансовими органами та
надавачами житлово-комунальних послуг; є) аналіз порядку та достовірність заповнення показників
статистичної звітності в частині: кількості отримувачів субсидій
та нарахованої їм суми у звітний період; сум нарахувань для
подання до фінансових органів; сум, перерахованих організаціям -
надавачам послуг; заборгованості відділів (управлінь) перед
надавачами послуг на момент перевірки; ж) виконання рішень зі стягнення надміру перерахованих коштів
внаслідок подання громадянами документів з неправильними
відомостями та помилок, виявлених в розрахунку розміру призначеної
субсидії; з) урахування стягнутих в подвійному розмірі сум у
розрахунках коштів на надання населенню субсидій, які подаються до
фінансових органів; и) цільове використання стягнутих у подвійному розмірі сум
субсидій, що були перераховані надміру внаслідок подання
громадянами документів з неправильними відомостями та помилок,
виявлених у розрахунку розміру призначеної субсидії. 10. В ході перевірок використання коштів, передбачених на
виплату соціальної допомоги, аналізуються: а) рішення, прийняті місцевими органами виконавчої влади чи
місцевого самоврядування щодо призначення соціальної допомоги
окремим категоріям громадян відповідно до абзацу 2 пункту 1
Положення про умови та порядок надання адресної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям ( 238-99-п ); б) правильність складання управліннями соціального захисту
населення розрахунків коштів для виплати соціальної допомоги, які
подаються до фінансових органів; в) своєчасність перерахування управліннями соціального
захисту населення одержаних від фінорганів коштів підприємствам
зв'язку та банківським установам для виплати соціальної допомоги; г) наявність випадків нецільового використання управліннями
соціального захисту населення коштів, передбачених на виплату
соціальної допомоги; ґ) стан перерахування фінорганами коштів, передбачених на
виплату соціальної допомоги; д) достовірність інформації за наданою звітністю; е) виконання рішень з припинення надання та стягнення надміру
перерахованих коштів унаслідок подання громадянами документів з
неправильними відомостями та виявлення помилок у розрахунку
розміру призначеної соціальної допомоги; є) урахування стягнутих у подвійному розмірі сум у
розрахунках коштів на призначення соціальної допомоги, які
подаються до фінансових органів; ж) цільове використання стягнутих у подвійному розмірі сум
соціальної допомоги, що були перераховані надміру, внаслідок
подання громадянами документів з неправильними відомостями та
виявлення помилок в розрахунку розміру призначеної соціальної
допомоги.
IV. Перевірки достовірності та повноти інформації про доходи, які використовуються при призначенні житлових
субсидій та соціальної допомоги
11. Перевірки достовірності та повноти інформації про доходи,
що надається у відділи (управління) субсидій та управління
соціального захисту населення заявником, здійснюються податковими
адміністраціями, органами соціального захисту населення та
відділами (управліннями) субсидій. 12. У ході перевірки встановлюється достовірність та повнота
інформації про: характеристику житлового приміщення; прописаних у
житловому приміщенні (будинку) осіб; склад сімей, які отримують
соціальну допомогу; доходи за довідкою про доходи (додаток 2) з
місця роботи або навчання всіх прописаних у житловому приміщенні
(будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні
послуги, та членів сімей, яким призначається соціальна допомога; в
тому числі відомості про: а) пенсії, виплати та допомоги; б) відомості, отримані зі служб зайнятості; в) розмір земельних ділянок, виділених для ведення особистого
підсобного господарства, городництва, сінокосіння та випасання
худоби та правильність обрахунку доходу від особистого підсобного
господарства та вказаних земельних ділянок; г) доходи, отримані внаслідок індивідуальної трудової
діяльності. 13. Для перевірки достовірності та повноти інформації про
доходи відділи (управління) субсидій і управління соціального
захисту населення направляють запит до державної податкової
адміністрації (додаток 3) або самостійно проводять звірку
інформації, що зазначена в довідках про доходи, на підприємствах,
установах і організаціях, які видали ці довідки, а також
інформації щодо виданих патентів та ліцензій на право займатися
індивідуальною трудовою діяльністю. За результатами проведення
такого звірення складається акт про проведення звірки інформації
про доходи на підприємствах, в установах та організаціях, які
видали довідки про доходи (додаток 4). 14. Відповідно до запиту відділу (управління) субсидій або
управління соціального захисту населення місцеві державні
податкові адміністрації протягом десяти робочих днів надають
відповідь на запит (додаток 5), у якій зазначається інформація про
доходи громадян та джерела їх надходження, а також джерела та
розмір тих доходів, інформація про які не була подана до відділу
субсидій чи управління соціального захисту населення заявником. 15. При проведенні перевірок інформації про доходи громадян
на підприємствах, в установах і організаціях слід з'ясувати: а) достовірність довідки; б) правильність відображення даних про доходи працівника в
довідках, що були надані ним у відділи (управління) субсидій чи
управління соціального захисту населення; в) урахування в довідках про доходи надбавок до заробітної
плати та інших виплат, передбачених, відповідно, Положенням про
порядок призначення та надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива ( 848-95-п ) або Положенням про умови та порядок
надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
( 238-99-п ); г) правильність відображення в довідках про доходи наданих
сум щомісячних допомог сім'ям з дітьми. 16. При виявленні фактів подання громадянами неповної або
невірної інформації про доходи відділ (управління) субсидій або
управління соціального захисту населення: а) припиняє перерахування коштів за призначеною субсидією,
соціальною допомогою з місяця, у якому виявлено порушення; б) проводить розрахунок субсидії, соціальної допомоги на
підставі отриманих у результаті перевірки даних; в) визначає суму надміру перерахованих коштів за призначеними
субсидіями, соціальною допомогою; г) повідомляє одержувачів житлової субсидії, соціальної
допомоги про припинення перерахування коштів за призначеною
субсидією чи соціальною допомогою та про термін, до якого вони
мають відшкодувати надміру перераховані кошти у подвійному
розмірі; ґ) вносить корективи до переліків уповноважених
власників/наймачів житла, яким призначено субсидію, що складаються
відділами (управліннями) субсидій.
V. Перевірки правильності розрахунку розміру субсидії
та соціальної допомоги
17. Перевірки правильності розрахунку розміру призначених
субсидії та соціальної допомоги проводяться місцевими відділами
(управліннями) субсидій, місцевими органами соціального захисту
населення під контролем Міністерства праці та соціального захисту
Автономної Республіки Крим, управлінь соціального захисту
населення обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій. 18. В ході перевірки встановлюється: а) правильність обрахунку суми та встановлення терміну
призначення субсидій та соціальної допомоги; б) наявність рішення відповідної державної адміністрації
(виконкому ради) або комісії, що нею утворена, щодо надання
субсидії чи соціальної допомоги як виняток, його відповідність
вимогам, які містяться в абзаці 3 пунктів 4 та 5, абзаці 10 пункту
12, абзаці 5 пункту 13 Положення про порядок призначення та
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та пічного побутового (рідкого) палива ( 848-95-п ) або в абзаці 2
пункту 1 Положення про умови та порядок надання адресної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям ( 238-99-п ); в) наявність угод про погашення заборгованості з оплати
житлово-комунальних послуг та виконання їх умов при призначенні
житлової субсидії; г) наявність акта про обстеження матеріально-побутових умов
сім'ї при призначенні соціальної допомоги; ґ) урахування сум коштів, перерахованих за призначеними
субсидіями, у випадках, коли житлово-комунальні послуги
вимірюються засобами обліку, у сумах субсидій, призначених на
наступний термін; д) урахування, при призначенні субсидій на новий термін, суми
субсидій, що була надміру перерахована внаслідок помилки,
допущеної у процесі розрахунку раніше призначеної субсидії. 19. При виявленні помилки розрахунку розміру субсидії чи
соціальної допомоги відділ (управління) субсидій або управління
соціального захисту населення забезпечує: а) перерахунок розміру житлової субсидії або соціальної
допомоги, що повинна була надаватися заявнику; б) розрахунок загальної суми переплати (недоплати) за
призначеною субсидією чи соціальною допомогою. 20. Після визначення нового розміру житлової субсидії, з
урахуванням загальної суми переплати (недоплати) коштів через
помилку розрахунку відділ субсидій надсилає повідомлення: а) отримувачу субсидії - про зміну розміру житлової субсидії; б) організаціям-надавачам житлово-комунальних послуг - про
новий розмір субсидії. Після визначення нового розміру соціальної допомоги, з
урахуванням загальної суми переплати (недоплати) коштів через
помилку в розрахунку, управління соціального захисту населення
надсилає одержувачу соціальної допомоги повідомлення про зміну
розміру допомоги. 21. Якщо компенсація переплати (недоплати) коштів одержувачем
субсидій, соціальної допомоги може бути проведена протягом терміну
дії субсидії чи протягом терміну призначення соціальної допомоги,
то новий її розмір коригується шляхом зменшення (збільшення) у
відповідності з загальною сумою переплати (недоплати) коштів. 22. Якщо компенсація переплати (недоплати) коштів одержувачем
субсидій, соціальної допомоги не може бути проведена протягом
терміну дії субсидії або терміну призначення допомоги, то
відповідні суми можуть бути враховані при призначенні субсидії,
соціальної допомоги на наступний термін. При непризначенні субсидії чи соціальної допомоги на
наступний термін кошти повертаються відповідно до Порядку
повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями
( z0634-97 ).
VI. Діловодство і звітність про проведення перевірки достовірності й повноти інформації про доходи заявників та правильності розрахунку розміру субсидій
і соціальної допомоги
23. При проведенні перевірок достовірності та повноти
інформації про доходи заявників та правильності розрахунку розміру
субсидій і соціальної допомоги відділ (управління) веде облік
справ, що перевірялися, у спеціальному журналі. Журнал реєстрації
справ, які перевіряються (додаток 6), обов'язково містить у собі
таку інформацію: а) номер прийнятої на перевірку справи, прізвище, ім'я та по
батькові заявника (у порядку подання справ); б) прізвище спеціаліста відділу житлових субсидій, управління
соціального захисту населення, який направив справу на перевірку; в) дата передання справи на перевірку; г) підпис спеціаліста-контролера, що прийняв справу на
перевірку; ґ) дата направлення запиту за справою до відповідної
державної податкової адміністрації; д) дата отримання відповіді на запит від державної податкової
адміністрації; е) результати проведення перевірки справи із зазначенням
типів виявлених порушень: помилки розрахунку, неповні/неточні дані
про доходи з вини громадян чи з вини підприємств, що надавали
довідки, а також загальної суми коштів, що підлягають поверненню
(сума надмірно виплачених коштів у подвійному розмірі); є) дата прийняття рішення відділом (управлінням) субсидій,
управлінням соціального захисту населення за результатами
перевірки; ж) прізвище та підпис спеціаліста відділу, якому повернуто
справу після перевірки; з) дата направлення повідомлення заявнику; и) дата сплати порушниками надмірно виплачених коштів, що
підлягають поверненню у подвійному розмірі, та розмір сплаченої
суми. 24. По закінченні перевірки достовірності та повноти
інформації, що надається заявниками для призначення житлових
субсидій та соціальної допомоги, оформлюється акт про проведення
перевірки правильності та повноти інформації, що надається
заявниками для призначення житлових субсидій та соціальної
допомоги (додаток 7). Акт підписується працівником, який проводив
перевірку, та начальником відділу (управління) субсидій чи
управління соціального захисту населення і зберігається у особовій
справі заявника разом з іншими документами. 25. Працівник відділу (управління), на якого покладено
обов'язок проведення перевірок, складає щоквартально звіт про
результати проведення перевірок (додаток 8) та (у разі потреби)
звіт про невірну інформацію, що надана у довідках юридичних осіб
(додаток 9), які затверджуються начальником відділу (управління)
субсидій чи управління соціального захисту населення. Двічі на рік, до 25 січня та до 25 липня, звіти подаються до
органу соціального захисту населення вищого рівня.
Перший заступник Міністра
праці та соціальної політики С.А.Вегера
Додаток 1
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій
Звіт
про результати перевірок цін (тарифів) на
житлово-комунальні послуги
-------------------------------------------------------------------------------------- | N |Тарифи на житлово-комуналь-|Розрахункові та-|Пропозиції |Заходи (рішення) | |п/п |ні послуги для населення, |рифи на житлово-|уповноваженим|уповноважених щодо | | |затверджені відповідно до |комунальні пос- |щодо затверд-|затвердження тарифів| | |чинного законодавства, що |луги для насе- |ження тарифів|органів | | |включаються до розрахунку |лення, визначені|органам за | | | |сум житлових субсидій |за результатами |результатами | | | | |перевірок держ- |перевірок | | | | |інспекцій цін, |(вихідний до-| | | | |грн. |кумент, N, | | | | | |дата) | | |----+---------------------------+----------------+-------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------------------------------------------------------------------| | Приклад заповнення підрахунку | |------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Центральне | 1 кв.м |0,51| 0,49 |лист від ____|Розпорядження | 0,49| | |опалення |загальної | | |N _____ |Київської | | | | | площі | | | |міської | | | | | | | | |державної | | | | | | | | |адміністрації | | | | | | | | |від _________ | | | | | | | | |N | | --------------------------------------------------------------------------------------
Начальник ___________________ ______________________
Держінспекції цін в (підпис) (ініціали, прізвище)
області (місті)
"___" ___________ 199_ р.
Додаток 2
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій та соціальної
допомоги
Кутовий штамп Місцезнаходження підприємства ____________________________ NN телефонів ____________________________ Код ЗКПО ________________________________ Державна податкова адміністрація _________________________________________
Довідка
про доходи
Видана гр. __________________________________________________
про те, що він/вона дійсно працює (навчається) в _________________ __________________________________________________________________
форма працевлаштування __________________________________________,
(вказати: місця роботи - основне та за сумісництвом,
для студентів - платне чи безплатне навчання) займає посаду ____________________________________________________
індивідуальний ідентифікаційний номер ____________________________
------------------------------------------------------------------ |Місяці|Нарахована заробітна |Інші нарахування,|Допомога|Сплачені| | року | плата, в т. ч. - в | в т. ч. - в |сім'ям з|аліменти| | | натуральній формі |натуральній формі| дітьми | | | | (грн.) | (грн.)* | | | |------+---------------------+-----------------+--------+--------| |------+---------------------+-----------------+--------+--------| |------+---------------------+-----------------+--------+--------| |------+---------------------+-----------------+--------+--------| |Всього| | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* За винятком цільової одноразової допомоги, що не підлягає
оподаткуванню.
Загальна сума доходу за період __________________________, за
(сума прописом) винятком аліментів, становить ___________________________ гривень.
(сума прописом) Довідка видана для подання до відділу житлових субсидій або
управління соціального захисту населення.
Директор М.П. __________________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 3
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій та соціальної
допомоги
До Державної податкової адміністрації _____________________________________
Запит
до Державної податкової адміністрації
__________________________________________________________________
(назва відділу (управління) субсидій/управління
соціального захисту населення) ______________________ просить перевірити достовірність та повноту
інформації про доходи від трудової діяльності за період ____________________________________ 199__ р., надану громадянином _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові) що прописаний за адресою _________________________________________ _________________________________________________________________,
індивідуальний ідентифікаційний номер ___________________________,
а саме, таких даних
1. Основне місце роботи __________________________________________
(назва підприємства, код за ЗКПО) сума доходу ______________________________________________________
(прописом) 2. Не основне місце роботи:
за сумісництвом _____________________________________________
(назва підприємства, код за ЗКПО) сума доходу ______________________________________________________
(прописом) за договором-підрядом __________________________________________________________________
(назва підприємства, код за ЗКПО) сума доходу ______________________________________________________
(прописом) 3. Інші доходи ___________________________________________________
(назва джерела надходження, код за
ЗКПО) сума доходу ______________________________________________________
(прописом) Всього за вказаний період отримано доходів від трудової діяльності
у сумі: _________________________________________________________ гривень.
(прописом) Підстави проведення перевірки: ___________________________________ __________________________________________________________________
Начальник М.П. ______________ _______________________
відділу/управління (підпис) (ініціали, прізвище)
Спеціаліст-контролер ______________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 4
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій та соціальної
допомоги
Акт
про проведення звірки інформації про доходи на підприємствах,
в установах та організаціях, які видали довідки про доходи
"___" ________________ 199_ р.
Працівник ___________________________________________________
(назва відділу (управління) субсидій/управління
соціального захисту населення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(П.І.Б. працівника, що проводив перевірку) проведена перевірка правильності та повноти інформації у довідці з
підприємства _________________________________________________________________,
(повна назва підприємства, форма власності
підприємства, код за ЗКПО) наданої на призначення житлових субсидій (соціальної допомоги)
громадянином(-нкою) _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи, доходи якої
підтверджуються довідкою) що прописаний за адресою ________________________________________.
Перевірка проводилась у присутності:
бухгалтера ______________________________________________________;
та директора підприємства (або іншої уповноваженої посадової
особи) _________________________________________________________________.
На підставі висновків проведеної перевірки виявлено: 1) інформація, що надана громадянином(-нкою) ___________________________ на призначення житлових субсидій
(соціальної допомоги) та міститься у довідці зазначеного
підприємства, є повною та достовірною; 2) інформація про доходи громадянина(-нки) _________________,
вказана у довідці, не відповідає інформації, що міститься в
бухгалтерській документації: розмір доходів у довідці - ____________________________ грн.; розмір доходів у бухгалтерській документації - ________________________ грн.;
величина заниження/завищення розміру доходів - ________________________ грн.;
3) громадянин(-нка) _______________________________________
не працював і не отримував доходів на зазначеному підприємстві
протягом періоду, за який видано довідку; 4) уповноважені посадові особи підприємства відмовляються від
визнання як такої, що видана зазначеним підприємством, довідки про
доходи громадянина(-нки) ________________________________________. Підписи присутніх при проведенні перевірки:
Працівник відділу _________________ _______________________
(управління) субсидій/ (підпис) (ініціали, прізвище)
управління соціального
захисту населення
Бухгалтер підприємства _________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Директор підприємства _________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 5
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій та соціальної
допомоги
________________________________
(назва відділу (управління)
субсидій/управління
соціального захисту населення) ________________________________
Відповідь на запит
N ______ від "___" ____________ 199_ р.
Державною податковою адміністрацією __________ району (міста)
проведена перевірка достовірності та повноти інформації про
доходи, що отримані громадянином _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові) який прописаний за адресою _______________________________________ _________________________________________________________________,
індивідуальний ідентифікаційний номер ___________________________. Перевіркою встановлено: за період з _________ по ____________
доходи, отримані громадянином(-нкою), за даними Державної
податкової адміністрації, становлять __________________________________________________________________
(сума) доходи отримані громадянином(-нкою), за даними відділу
(управління) субсидій/управління соціального захисту населення,
становлять _______________________________________________________ __________________________________________________________________
(сума) Вид порушення ____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додатковий дохід отримано від ___________________________________.
(форма власності, назва, код за ЗКПО джерела доходу)
Загальна сума додаткового отриманого доходу __________________________________________________________ (грн.).
(сума прописом)
Начальник Державної _________________ ____________________
податкової адміністрації (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 6
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій та соціальної
допомоги
Журнал реєстрації справ, які перевіряються
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Номер |Прізвище |Дата |Підпис |Дата нап- |Дата от- |Резуль-|Загальна |Дата прий-|Прізвище |Дата нап-|Дата сплати| |п/п|справи та|спеціа- |пере-|спеціа-|равлення |римання |тати |сума |няття рі- |та підпис|равлення |порушниками| | |прізвище,|ліста, |дачі |ліста, |запиту до |відповіді|пере- |коштів, |шення від-|спеціа- |повідом- |надміру | | |ім'я та |який |спра-|який |державної |від дер- |вірки |які |ділом (уп-|ліста |лення |виплачених | | |по |направив |ви |прийняв|податкової|жавної |(із |підлягають|равлінням)|відділу, |заявнику |коштів, що | | |батькові |справу на| |справу |адмініст- |податко- |зазна- |поверненню|за резуль-|якому | |підлягають | | |заявника |перевірку| |на пе- |рації |вої адмі-|ченням |(надміру |татами |повернуто| |поверненню | | | | | |ревірку| |ністрації|пору- |виплачені |перевірки |справу | | | | | | | | | | |шень) |кошти у | | | | | | | | | | | | | |подвійному| | | | | | | | | | | | | |розмірі) | | | | | |---+---------+---------+-----+-------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+---------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій та соціальної
допомоги
Акт
про проведення перевірки правильності та повноти інформації,
що надається заявниками для призначення житлових
субсидій та соціальної допомоги
"___" ______________ ______ р.
__________________________________________________________________
(назва відділу (управління) субсидій/управління
соціального захисту населення) ______________ району (міста), Державною податковою адміністрацією _____________ міста (району) проведена перевірка правильності та
повноти інформації, наданої на призначення житлових субсидій
(соціальної допомоги) заявником __________________________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові заявника) що прописаний за адресою __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На підставі висновків проведеної перевірки виявлено
(викреслити непотрібне): 1) інформація, що надається заявниками на призначення
житлових субсидій (соціальної допомоги), є повною та достовірною.
Розрахунок розміру субсидії (соціальної допомоги) проведено вірно; 2) особи, прописані на зазначеній житловій площі, надали
неповну/невірну інформацію про доходи. Внаслідок цього були
надмірно виплачені кошти в сумі ____________________ грн. та
протягом періоду з _____________ 199_ р. по _____________199_ р.
(термін отримання завищеного розміру субсидії) включно заявником
не провадилась оплата належної частини житлово-комунальних послуг
у повному обсязі; 3) помилку в розрахунку розміру субсидії (соціальної
допомоги), призначеної у відповідності з заявою від
"___" __________ 199_ р. та у відповідності з довідками про доходи
прописаних на вказаній житловій площі осіб. Внаслідок цієї помилки
розмір щомісячної субсидії (соціальної допомоги) було
завищено/занижено на __________ грн. та заявником
недоплачено/переплачено ___________ грн. за період з ____________
199_ р. по ____________ 199_ р. Відділом (управлінням) субсидій,
управлінням соціального захисту населення встановлено новий розмір
субсидії (соціальної допомоги) з __________ 199_ р. по ____________ 199_ р. в сумі ______________ грн. щомісячно.
(прописом) Переплачену (недоплачену) суму в розмірі _______________________________________________________ грн. слід:
(прописом) а) урахувати у наступному місяці (при призначенні субсидій
(соціальної допомоги) на новий термін); б) стягнути з заявника.
Начальник ВЖС М.П. ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Перевірники: ___________________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
___________________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 8
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій та соціальної
допомоги
Звіт
про результати проведення перевірок
---------------------------------------------------------------------------------- |Місяць | Перевірено |Кількість | Через помилки в |Через недостовірну/ | | | справ |справ, в яких| розрахунку виникли: |неповну інформацію | | | |виявлено | |про доходи виникли: | | | |помилки | | | | | | |---------------------+---------------------| | | | |переплати |недоплати |переплати |недоплати | | |--------------+-------------+----------+----------+----------+----------| | |Всього|у від- |у роз-|в |Кіль-|Сума|Кіль-|Сума|Кіль-|Сума|Кіль-|Сума| | | |сотках |рахун-|інфор-|кість| |кість| |кість| |кість| | | | |до кі- |ку |мації |справ| |справ| |справ| |справ| | | | |лькості| |про | | | | | | | | | | | |справ | |доходи| | | | | | | | | |-------+------+-------+------+------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----| |-------+------+-------+------+------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----| |-------+------+-------+------+------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----| ----------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу
(управління)
субсидій/управління
соціального захисту
населення ______________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 9
до Положення про проведення перевірок
цільового використання бюджетних
асигнувань, передбачених для надання
населенню субсидій та соціальної
допомоги
Звіт про невірну інформацію,
що надана у довідках юридичних осіб
------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Місяць|Кіль-|Суми | Підприємства за їх ознакою, їх кількість та суми коштів, | |(про- |кість|коштів, | на які допущені помилки, у тому числі: | |писом)|під- |на які |-------------------------------------------------------------------------------| | |при- |допущені|державні |товариства з|приватні |акціонерні|громадські |спільні | інші | | |ємств|помилки,|підприєм- |обмеженою |підприєм- |товариства|організації|підприєм- | | | | |ВСЬОГО |ства |відповідаль-|ства | | |ства | | | | | | |ністю | | | | | | | | | |----------+------------+----------+----------+-----------+----------+----------| | | | |кіль-|сума|кіль-| сума |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума |кіль-|сума|кіль-|сума| | | | |кість| |кість| |кість| |кість| |кість| |кість| |кість| | |------+-----+--------+-----+----+-----+------+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----| |------+-----+--------+-----+----+-----+------+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----| |------+-----+--------+-----+----+-----+------+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+----| -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу
(управління)
субсидій/управління
соціального захисту
населення ______________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)вверх