Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
03.04.2007 N 115
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2007 р.
за N 566/13833

Про затвердження Положення
про кодифікацію предметів постачання
Збройних Сил України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня
2002 року N 7 ( 7-2002-п ) "Про заходи із створення державної
системи кодифікації продукції" та з метою забезпечення реалізації
Спонсорської угоди між Міністерством оборони України та групою
національних директорів з кодифікації НАТО (АС/135) про приєднання
до системи кодифікації НАТО ( 950_010 ) та підвищення ефективності
системи матеріально-технічного забезпечення, упровадження
автоматизованого обліку матеріальних засобів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про кодифікацію предметів постачання
Збройних Сил України, що додається.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України А.С.Гриценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра
оборони України
03.04.2007 N 115
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2007 р.
за N 566/13833

ПОЛОЖЕННЯ
про кодифікацію предметів постачання
Збройних Сил України

1. Загальні положення
1.1. Положення про кодифікацію предметів постачання Збройних
Сил України (далі - Положення) визначає: мету кодифікації предметів постачання (далі - ПП) та шляхи її
досягнення; порядок забезпечення процесу кодифікації ПП Збройних Сил
України (далі - ЗС України); загальний порядок кодифікації предметів постачання
ЗС України; організацію системи кодифікації ПП; функції суб'єктів системи кодифікації ПП ЗС України (далі -
суб'єкти системи кодифікації ПП); взаємодію Міністерства оборони України (далі - Міністерство
оборони) з іншими центральними органами виконавчої влади,
організаціями та підприємствами промисловості у сфері кодифікації
ПП ЗС України; основні принципи міжнародного співробітництва у сфері
кодифікації.
1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Настанови НАТО
з кодифікації (ACodP-1).
1.3. Дія цього Положення поширюється на всі суб'єкти системи
кодифікації ПП: Центральний орган кодифікації Міністерства оборони України
(далі - ЦОК Міністерства оборони); органи військового управління, які здійснюють закупівлю
продукції для потреб ЗС України; органи забезпечення (логістики) ЗС України; базові організації з кодифікації ПП; представництва замовника; науково-дослідні установи та конструкторські бюро; виробників (постачальників); акредитовані органи з кодифікації.
1.4. Центральним органом кодифікації Міністерства оборони
України є Бюро кодифікації у військовій сфері Збройних Сил України
(далі - БКВС ЗСУ).
1.5. Метою кодифікації ПП є підвищення ефективності
управління номенклатурою ПП на всіх етапах життєвого циклу,
забезпечення необхідних умов для автоматизованого обліку,
поліпшення управління запасами ПП у системі матеріально-технічного
забезпечення (системі логістики) ЗС України, забезпечення
сумісності системи логістики ЗС України з аналогічними системами
збройних сил інших держав, що використовують систему кодифікації
НАТО та використання поштової системи НАТО автоматизованого
електронного обміну даними.
1.6. Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом: застосування єдиної термінології, єдиних правил класифікації
та ідентифікації ПП, призначення кожному ПП унікального коду
відповідно до міжнародних документів з кодифікації та
стандартизації; каталогізації ПП та їх виробників; використання органами забезпечення (логістики) Каталогу
ПП для раціонального скорочення номенклатури ПП за рахунок
виявлення дублювальних один одного, застарілих ПП та
альтернативних джерел постачання; упровадження автоматизованої системи кодифікації, яка
забезпечує формування і ведення Каталогу ПП, оперативність доступу
користувачів до інформації про ПП, сумісність з іншими
інформаційними системами ЗС України та відповідними інформаційними
системами НАТО.
1.7. Кодифікації підлягає вся продукція, що є або може бути
окремим предметом самостійного постачання, крім предметів: необхідних для потреб військових частин, разову закупівлю
яких має право здійснювати безпосередньо командир військової
частини (керівник організації) без подання заявок до органів
забезпечення; призначених для застосування у наукових дослідженнях та
експериментах; що закуповуються в інших державах для використання тільки за
кордоном.
1.8. Першочерговими об'єктами кодифікації є перспективні
ПП та ті, що встановленим порядком приймаються на озброєння
ЗС України.
1.9. Вихідними даними для забезпечення процесу
кодифікації ПП є: інформація про виробника (постачальника) ПП; типові схеми поділу виробу на складові частини, що можуть
бути предметами самостійного постачання, або каталоги деталей та
складальних одиниць ПП; перелік ПП, які надалі будуть постачатись як комплектуючі
вироби, запасні частини, речовини або матеріали для експлуатації
фінального виробу.
1.10. Забезпечення процесу кодифікації ПП проводиться
органами військового управління, які здійснюють закупівлю
продукції для потреб ЗС України, на етапі укладання державного
контракту (договору) на поставку (закупівлю) ПП.
2. Терміни та їх визначення
У цьому Положенні терміни та їх визначення вживаються у
такому значенні: Базова організація з кодифікації ПП - військова частина,
установа, організація ЗС України, однією з функцій якої є
кодифікація ПП у межах закріпленої номенклатури. Виробник (розробник) - суб'єкт підприємницької діяльності,
який виготовляє матеріальну продукцію, що призначається для потреб
оборони та безпеки держави і відповідно до державного контракту
(договору) здійснює поставки продукції ЗС України та володіє
документами, що визначають склад та устрій ПП. Ідентифікація ПП - процес установлення тотожності або
відмінності ПП на основі єдиних правил опису та порівняння
сукупності розпізнавальних ознак та інформації про предмет, що
визначає його унікальні особливості та відрізняє від будь-якого
іншого ПП. Каталог ПП - електронна база даних (витяг з електронної бази
даних на паперових, магнітних або оптичних носіях інформації), що
містить систематизований звід відомостей про ПП, їх
характеристики, виробників (постачальників) та інші дані. Каталог номенклатурний - систематизований перелік ПП та їх
кодове позначення. Каталогізація - діяльність щодо розроблення та ведення
каталогів відповідно до прийнятих правил. Настанова з ідентифікації ПП - нормативний документ, що
встановлює єдині правила опису однотипних ПП, перелік мінімально
необхідних характеристик та їх коди. Настанова з ідентифікації
ПП є аутентичним перекладом відповідного міжнародного нормативного
документа з ідентифікації ПП (IIG). Класифікація ПП - процес розподілення множини ПП на
класифікаційні угруповання за їх подібністю або відмінністю
відповідно до прийнятих методів і ознак класифікації. Код номенклатури - код, наданий конкретному найменуванню
матеріальних засобів за діючим класифікатором продукції. Кодифікація ПП - це діяльність, яка спрямована на
забезпечення класифікації, ідентифікації та надання ПП
номенклатурних номерів з метою досягнення в системі МТЗ
(логістики) принципу "один ПП - один номер", створення бази даних
про ПП та їх виробників (постачальників). Кодове позначення ПП - формалізований запис інформації про ПП
за допомогою цифр, літер або інших символів. Національний номенклатурний номер ПП - кодове позначення ПП,
яке складається з коду за Державним класифікатором України
ДК 020-2004 "Єдиний класифікатор предметів постачання"
( va300609-04 ) (далі - ЄКПП), коду національного бюро кодифікації
(далі - НБК) держави в системі кодифікації НАТО та його
реєстраційного номера. Об'єкт кодифікації - елемент множини (продукція, документи,
види діяльності тощо), що підлягає кодифікації. Орган військового управління, який здійснює закупівлю
продукції для потреб Збройних Сил України, - структурний підрозділ
Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України
(далі - ГШ ЗС України), командування виду ЗС України, який за
напрямком діяльності в порядку, визначеному законодавством
України, та в межах його повноважень здійснює розміщення й оплату
замовлень Міністерства оборони на придбання продукції, виконання
робіт та надання послуг, що забезпечують діяльність ЗС України. Орган забезпечення (логістики) - департамент, головне,
центральне або інше управління та/або служба Міністерства оборони,
ГШ ЗС України, командування виду ЗС України, на якого(у)
покладаються функції МТЗ об'єднань, з'єднань, військових частин,
установ та організацій предметами постачання відповідної
номенклатури. Посилальний номер - це номер основного конструкторського
документа на продукцію (стандарт, технічні умови, креслення тощо)
або код, шифр, індекс, марка, цифрове позначення штрих-коду
EAN/UCC продукції тощо. Постачальник - суб'єкт підприємницької діяльності, який
відповідно до укладеного державного контракту (договору) здійснює
постачання ПП, або орган забезпечення, який є відповідальним за
постачання матеріальної продукції, може надати необхідну і
достатню достовірну інформацію про ПП та має копії примірників
документів, що визначають склад та устрій ПП. Предмет постачання - окремий елемент матеріальної продукції
(готовий виріб, складова частина виробу, комплект, сировина,
речовина або матеріал), який є об'єктом самостійного постачання. Продукція для Збройних Сил України - будь-який виріб, процес
чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи надається для
задоволення потреб ЗС України. Система кодифікації ПП - упорядкована сукупність
організаційної структури, документів, технічних і програмних
засобів та інформаційних технологій з кодифікації ПП. Центральний орган кодифікації Міністерства оборони України -
головна установа у сфері кодифікації, яка забезпечує реалізацію в
Міністерстві оборони та ЗС України єдиної державної політики в
сфері кодифікації, функціонування системи кодифікації
ПП ЗС України та є уповноваженим органом Міністерства оборони щодо
співробітництва з міжнародними організаціями у сфері кодифікації.
3. Забезпечення процесу кодифікації
предметів постачання Збройних Сил України
3.1. Перед укладанням державних контрактів (договорів) на
поставку (закупівлю) ПП відповідний орган військового управління,
який здійснює закупівлю продукції для потреб ЗС України, спільно з
відповідним органом забезпечення (логістики) ЗС України та
виробником (постачальником) визначають складові частини виробу,
які надалі будуть постачатись як комплектуючі вироби, запасні
частини, речовини або матеріали для експлуатації фінального
виробу. За погодженням сторін складається перелік складових частин
виробу, що можуть бути предметами самостійного постачання (далі -
Перелік ПП), із зазначенням їхніх посилальних номерів та
виробників (постачальників) для ідентифікації ПП. Для уникнення дублювання робіт згідно з розділом 4 Положення
у Переліку ПП повинно бути окремо зазначено: які технічні дані й стосовно яких ПП виробник (постачальник)
уже надав до інших НБК (агентств з кодифікації) для їх
кодифікації; яким ПП на момент укладання договору (контракту) на їх
поставку (закупівлю) уже призначено номенклатурні номери НАТО
іншими НБК (агентствами з кодифікації). Перелік ПП є невід'ємною частиною державних контрактів
(договорів) на поставку (закупівлю) ПП. Він повинен бути
погоджений з ЦОК Міністерства оборони. Форма переліку складових
частин виробу наведена в додатку 1 до Положення. Копія Переліку ПП та заявка на кодифікацію надаються до ЦОК
Міністерства оборони для планування робіт з кодифікації та
визначення їх виконавця.
3.2. Для визначення складу ПП використовуються
конструкторські документи (специфікація, відомість специфікації,
креслення, схема тощо), а також специфікація поставки, яка є
додатком до державного контракту (договору) на поставку
(закупівлю).
3.3. Кожний державний контракт (договір) на поставку
(закупівлю) ПП відповідно до Угоди НАТО зі стандартизації
(STANAG 4177) "Єдина система отримання даних" обов'язково повинен
мати пункт про кодифікацію або окремий додаток до державного
контракту (договору), який є його невід'ємною частиною. У пункті про кодифікацію (в окремому додатку) повинні
міститись порядок взаємодії сторін та вимоги до виробника
(постачальника) щодо надання до ЦОК Міністерства оборони
нормативних та інших документів в обсязі, що забезпечить
кодифікацію ПП. Після укладання та оплати договору (контракту) на поставку
(закупівлю) ПП виробник (постачальник) зобов'язаний надавати
інформацію до ЦОК Міністерства оборони про будь-які зміни в
документації стосовно ПП та його виробника (постачальника), що
надаються відповідно до пунктів 3.1, 3.4 Положення. У разі, якщо відомості мають комерційну таємницю, обсяг
відомостей обговорюється окремо та погоджується сторонами, які
укладають державний контракт (договір) на поставку (закупівлю) ПП.
3.4. Забезпечення процесу кодифікації ПП ЗС України
інформацією про виробників (постачальників). 3.4.1. Кожний виробник (постачальник), з яким укладається
державний контракт (договір) на закупівлю (постачання), повинен
надати в установленому порядку в ЦОК Міністерства оборони з
дотриманням вимог розділу 9 цього Положення необхідну інформацію
про себе та продукцію, що ним постачається. За результатами перевірки наданих виробником (постачальником)
документів ЦОК Міністерства оборони виконує роботи відповідно до
пункту 3.4.11.3 Положення та призначає йому код NCAGE, а також у
разі звернення виробника (постачальника) про призначення коду
SCAGE виконує роботи відповідно до пункту 3.4.11.4 Положення.
Структура коду та пояснення щодо призначення, розпізнавання та
використання кодів NCAGE та SCAGE наведені в додатку 2 до
Положення. Інформація про виробника (постачальника) та його код NCAGE
або SCAGE, що зазначається в договорі (контракті) на закупівлю
(постачання) ПП або в паспорті (на раніше поставлені ПП), надалі
після кодифікації вноситься до Каталогу ПП разом з номенклатурним
номером ПП. 3.4.2. Унесення до Каталогу ПП інформації про виробників
(постачальників) здійснюється з метою створення бази даних про
суб'єкти підприємницької діяльності України всіх форм власності,
які є постачальниками ПП ЗС України (далі - База даних про
виробників /постачальників/), а також: забезпечення органів військового управління інформацією про
виробників (постачальників); забезпечення єдиних принципів ідентифікації виробників
(постачальників) та їх обліку в межах інформаційного простору
Збройних Сил України; здійснення спостережень за змінами виробників
(постачальників), які відбуваються під час їх створення,
реорганізації або ліквідації; організація статистичних спостережень; взаємодія на єдиних методологічних засадах з базами даних
Системи кодифікації НАТО; забезпечення в межах законодавства доступності та відкритості
інформації про виробників (постачальників) для зацікавлених
користувачів; забезпечення оперативного переходу до міжнародних систем
класифікації та кодування. 3.4.3. Унесення до Каталогу ПП інформації про виробників
(постачальників), які є виконавцями державного оборонного
замовлення на виготовлення (поставку) ПП для ЗС України, є
обов'язковою. Проведення ідентифікації виробника (постачальника), унесення
до Каталогу ПП інформації про нього та призначення йому коду NCAGE
(далі - Процес ідентифікації виробника /постачальника/) для
Міністерства оборони надалі не є підставою для обов'язкового
укладання з цим виробником (постачальником) державних контрактів
(або будь-яких інших договорів) на постачання продукції для
ЗС України. 3.4.4. База даних про виробників (постачальників) ПП включає
такі види даних: ідентифікаційні - назва виробника (постачальника), код NCAGE,
який призначається виробнику (постачальнику) в обов'язковому
порядку (код SCAGE призначається на бажання виробника
/постачальника/); класифікаційні - дані про види діяльності, територіальну,
відомчу належність, форму власності та організаційно-правову форму
господарювання; довідкові - дані про адресу, телефон, факс, прізвище
керівника тощо; реєстраційні - дані про державну реєстрацію (перереєстрацію),
спосіб створення, реорганізацію, ліквідацію тощо; техніко-економічні - дані, які характеризують предмети
постачання Збройних Сил України. 3.4.5. Унесення до Каталогу ПП інформації про виробників
(постачальників) продукції та призначення коду NCAGE здійснює
ЦОК Міністерства оборони. 3.4.6. Підставою для здійснення Процесу ідентифікації
виробника (постачальника) є заявка виробника (постачальника) за
підписом його керівника, яка оформлюється в одному примірнику за
формою встановленого зразка, що наведена в додатку 3 ( za566-07 )
до Положення. До заявки додатково надаються в одному примірнику перелік
продукції, яку виготовляє (постачає) виробник (постачальник), та
засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа,
копії: статуту виробника (постачальника); свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців. У супровідному листі окремо зазначається бажання суб'єкта
підприємницької діяльності України щодо реєстрації в NAMSA та
призначення коду SCAGE. У цьому випадку додатково оформлюється
заявка виробника (постачальника) за формою АС/135 N 2А (додаток 4
( za566-07 ) до Положення) в одному примірнику, заповненому
англійською мовою. 3.4.7. Процес ідентифікації виробника (постачальника)
здійснюється протягом 10 робочих днів з дня надходження до ЦОК
Міністерства оборони всіх документів, що визначені в пункті 3.4.6
Положення. 3.4.8. Призначення коду SCAGE здійснюється за додаткову
оплату на договірній основі у тримісячний термін після здійснення
передоплати. 3.4.9. Документом, що підтверджує проведення ідентифікації
виробника (постачальника), унесення до Каталогу ПП інформації про
нього та призначення йому коду NCAGE (SCAGE), є Свідоцтво про
ідентифікацію виробника (постачальника) продукції для Збройних Сил
України, підписане начальником ЦОК Міністерства оборони (далі -
Свідоцтво). Форма Свідоцтва наведена в додатку 5 до Положення. 3.4.10. З метою підтвердження даних, які були надані ЦОК
Міністерства оборони для здійснення Процесу ідентифікації
виробника (постачальника), та внесення змін до них (за наявності),
щороку до 1 грудня виробник (постачальник) повинен надіслати до
ЦОК Міністерства оборони всі документи, що визначені в пункті
3.4.6 Положення. 3.4.11. Порядок унесення інформації про виробника
(постачальника) до Каталогу предметів постачання Збройних Сил
України та призначення йому коду NCAGE (SCAGE) 3.4.11.1. Після отримання документів, необхідних для внесення
до Каталогу ПП інформації про виробників (постачальників)
продукції відповідно до пункту 3.4.6 Положення, ЦОК Міністерства
оборони в термін, що не перевищує п'яти робочих днів, перевіряє їх
відповідність, а також правильність заповнення форми АС/135 N 2А
( za566-07 ). 3.4.11.2. У разі невідповідності наданих документів вимогам,
визначеним у пункті 3.4.6 Положення, або неправильного заповнення
форми АС/135 N 2А ( za566-07 ) всі документи повертаються
виробнику (постачальнику) для доопрацювання. 3.4.11.3. У разі відповідності наданих документів з них
формується справа виробника (постачальника), форма якої наведена в
додатку 6 до Положення, а виробнику (постачальнику) призначається
код NCAGE. Справи реєструються в журналі реєстрації справ
виробників (постачальників) та зберігаються у ЦОК Міністерства
оборони. 3.4.11.4. Якщо виробник (постачальник) подав заявку та
заповнив англійською мовою відповідні блоки форми АС/135 N 2А
( za566-07 ) на призначення в NAMSA коду SCAGE і результати
перевірки наданих документів позитивні, ЦОК Міністерства оборони
виконує роботи, зазначені в пункті 3.4.11.3 Положення, та не
пізніше ніж через п'ять робочих днів після отримання заявки
надсилає електронною поштою (факсом) форму АС/135 N 2А до Агенції
НАТО з технічного обслуговування та постачання NAMSA для
призначення коду SCAGE (через секретаря комітету НАТО АС/135). 3.4.11.5. Звичайний термін призначення коду SCAGE у NAMSA
становить 30 робочих днів з дня отримання від ЦОК Міністерства
оборони заявки (форми АС/135 N 2А), після чого NAMSA повідомляє
ЦОК Міністерства оборони призначений виробнику (постачальнику)
код SCAGE або надсилає заповнену форму АС/135 N 2В (додаток 7
( za566-07 ) до Положення). 3.4.11.6. Призначені коди NCAGE (SCAGE) разом з даними, що
містяться у справах виробників (постачальників), уносяться до
Каталогу ПП. 3.4.11.7. Свідоцтво надається виробнику (постачальнику) не
пізніше ніж через три робочих дні після отримання від NAMSA
повідомлення про призначений виробнику (постачальнику) код SCAGE.
4. Загальний порядок кодифікації
предметів постачання Збройних Сил України
4.1. Процес кодифікації ПП складається з етапів: визначення
узгодженої назви, класифікації, ідентифікації, призначення
номенклатурного номера, унесення до Каталогу ПП. 4.1.1. Для визначення назви ПП використовується Перелік
узгоджених назв ПП, який встановлює єдині назви ПП та їх
тлумачення в системі кодифікації НАТО. Перелік узгоджених назв
ПП - міжнародний документ, затверджений Групою національних
директорів з кодифікації НАТО (АС/135). Перелік узгоджених назв ПП містить назви, коди назв,
тлумачення назви та розпізнавальні ознаки кожного ПП, а також
посилання на відповідний номер настанови з ідентифікації
(пункт 4.1.3.3 Положення), згідно з яким здійснюється опис
характеристик ПП. 4.1.2. Класифікація ПП ЗС України здійснюється відповідно до
Угоди НАТО зі стандартизації (STANAG 3150) "Єдина система
класифікації предметів постачання" з використанням ЄКПП
( va300609-04 ). Класифікатор озброєння, військової техніки та
майна Міністерства оборони України ВК001-2000 (далі - ВК)
використовується як довідник. 4.1.3. Ідентифікація ПП здійснюється відповідно до Угоди НАТО
зі стандартизації (STANAG 3151) "Єдина система ідентифікації
предметів постачання" посилальним чи описовим методами або їх
комбінацією. 4.1.3.1. Ідентифікація ПП посилальним методом здійснюється
шляхом використання посилального номера та коду NCAGE (SCAGE)
виробника (постачальника). Через код NCAGE (SCAGE) визначається виробник (постачальник),
який надав посилальний номер для ідентифікації ПП (пункт 3.1
Положення). 4.1.3.2. Ідентифікація ПП описовим методом здійснюється
згідно з настановами з ідентифікації для однотипних ПП на основі
нормативних або інших документів на ПП. 4.1.3.3. Настанови з ідентифікації ПП уключають: назви ПП (витяг з Переліку назв ПП), на які розповсюджується
дія цієї настанови; єдину для даної сукупності предметів постачання анкету
(перелік технічних характеристик, одиниць їхнього виміру та інших
показників, необхідних для опису, оцінки технічного рівня і
порівняння предметів постачання); єдину форму надання відповідей на запитання анкети. 4.1.3.4. Для ідентифікації ПП використовується мінімально
необхідна інформація про конкретний предмет з нормативних
документів (технічні регламенти, стандарти, кодекси усталеної
практики, технічні умови, настанови, інструкції) або інших
документів (формуляри, паспорти, креслення, схеми, таблиці
основних параметрів і (або) характеристик тощо), яких достатньо,
щоб отримати достовірну інформацію про предмет, та які визначають
його унікальні особливості і відрізняють від будь-якого іншого ПП. 4.1.4. Кожному ПП за результатами визначення його назви,
класифікації та ідентифікації призначається тринадцятирозрядний
національний номенклатурний номер, який призначений для
однозначного позначення ПП від його закупівлі до утилізації.
Структура національного номенклатурного номера ПП та приклад його
розпізнавання наведені в додатку 8 до Положення. У процесі класифікації та ідентифікації здійснюється
порівняння ПП з однотипними ПП, які вже внесені до Каталогу ПП, та
приймається рішення про доцільність призначення йому національного
номенклатурного номера (коду номенклатури). 4.1.5. Національний номенклатурний номер разом з іншою
інформацією про ПП, що зазначена в пункті 4.1.3.4 Положення,
уноситься до Каталогу ПП. Взаємозамінні ПП незалежно від того, якими виробниками та
згідно з якими нормативними документами вони виготовляються,
повинні мати один номенклатурний номер. У цьому разі до Каталогу
ПП уносяться лише дані про нових виробників (постачальників) ПП з
кодами NCAGE (SCAGE) та посилальні номери на ПП.
4.2. Порядок кодифікації предметів постачання Збройних Сил
України 4.2.1. До робіт з кодифікації ПП залучаються зазначені в
пункті 1.3 Положення всі суб'єкти системи кодифікації ПП. 4.2.2. Визначення назви, класифікацію та ідентифікацію
ПП здійснюють: перспективних ПП українського виробництва (розробки), що
приймаються на озброєння ЗС України, - виробники спільно з ЦОК
Міністерства оборони або органами забезпечення (базовими
організаціями з кодифікації ПП) у межах закріпленої номенклатури
або акредитовані органи з кодифікації у межах номенклатури ПП, що
зазначені в контракті (договорі); ПП, які закуповуються для потреб ЗС України в державах, що не
є членами системи кодифікації НАТО, - ЦОК Міністерства оборони
спільно з органами забезпечення (базовими організаціями з
кодифікації ПП) у межах закріпленої номенклатури або акредитовані
органи з кодифікації у межах номенклатури ПП, що зазначені в
контракті (договорі); ПП, що використовуються ЗС України, - органи забезпечення або
акредитовані органи з кодифікації у межах номенклатури ПП, що
зазначені в контракті (договорі); застарілих ПП, які не використовуються ЗС України та
підлягають утилізації, - органи забезпечення або за їх дорученням
базові організації з кодифікації ПП або акредитовані органи з
кодифікації у межах номенклатури ПП, що зазначені в контракті
(договорі). 4.2.3. За результатами класифікації та ідентифікації та після
перевірки на відсутність дублювання кожному ПП українського
виробництва (розробки) ЦОК Міністерства оборони централізовано
призначає номенклатурний номер. 4.2.4. Предметам постачання, які закуповуються для потреб ЗС
України за кордоном або виготовляються в Україні за ліцензією,
номенклатурні номери призначаються: органом кодифікації держави, яка виготовила (розробила) цей
предмет, якщо ця держава є членом системи кодифікації НАТО; ЦОК Міністерства оборони, якщо держава, яка виготовила
(розробила) цей предмет, не є членом системи кодифікації НАТО; органом кодифікації держави, яка є членом системи кодифікації
НАТО, на договірній основі.
4.3. Інформаційне забезпечення процесу кодифікації та
розповсюдження даних 4.3.1. Роботи з кодифікації здійснюються з використанням
автоматизованої системи кодифікації ПП (далі - АСК ПП). 4.3.2. АСК ПП складається з персоналу та комплексу засобів
автоматизації процесу кодифікації ПП. Комплекс засобів автоматизації процесу кодифікації ПП
складається з таких компонентів: серверу ЦОК Міністерства оборони; робочих місць фахівців, що здійснюють кодифікацію, об'єднаних
у локальну комп'ютерну мережу ЦОК Міністерства оборони; робочих місць користувачів Каталогу ПП, які об'єднуються у
комп'ютерну мережу через автоматизовану систему управління
Збройними Силами України "Дніпро" або інші виділені канали
зв'язку; загального та спеціального програмного забезпечення АСК ПП. У спеціальне програмне забезпечення АСК ПП закладені
алгоритми проведення всіх етапів робіт з кодифікації, що зазначені
в пункті 4.1 Положення. На центральному сервері ЦОК Міністерства оборони розміщується
актуалізований Каталог ПП. 4.3.3. Каталог ПП є основним вихідним документом системи
кодифікації. Швидкий доступ до Каталогу ПП здійснюється через робочі місця
користувачів незалежно від їхнього місцезнаходження, що значно
зменшує обсяг документообігу на паперових носіях. Каталог ПП може надаватися користувачам, які не мають доступу
до комп'ютерної мережі, у частковому обсязі у вигляді Каталогу
номенклатурного на магнітних чи оптичних носіях інформації або в
друкованому вигляді. 4.3.4. Розповсюдження даних, що стосуються номенклатурних
номерів НАТО, для використання збройними силами держав НАТО
здійснюється відповідно до Угоди НАТО зі стандартизації
(STANAG 4438) "Єдина система розповсюдження даних, що стосуються
номенклатурних номерів НАТО".
5. Організація системи кодифікації
предметів постачання Збройних Сил України
5.1. Міністерство оборони України в межах повноважень через
ЦОК Міністерства оборони реалізовує державну політику в сфері
кодифікації ПП ЗС України і забезпечує: функціонування системи кодифікації ПП ЗС України; взаємодію Міністерства оборони з іншими центральними органами
виконавчої влади, організаціями та підприємствами промисловості у
сфері кодифікації; дотримання основних принципів міжнародного співробітництва у
сфері кодифікації.
5.2. ЦОК Міністерства оборони є органом управління з питань
кодифікації та уповноваженим органом щодо співробітництва з НАТО в
сфері кодифікації й відповідно до своїх повноважень здійснює: загальне організаційне та методичне керівництво
функціонування системи кодифікації ПП ЗС України; розроблення проектів нормативно-правових та нормативних
документів з кодифікації; організацію підготовки та підготовку фахівців з кодифікації; планування, координацію та проведення робіт з кодифікації; призначення номенклатурних номерів ПП; ідентифікацію виробників (постачальників) продукції
для ЗС України.
5.3. Відповідний заступник Міністра оборони України, який
підписує державний контракт (договір) на поставку (закупівлю) ПП,
забезпечує виконання завдань кодифікації цих ПП через органи
військового управління, які здійснюють закупівлю продукції для
потреб ЗС України.
5.4. Організацію, координацію та контроль робіт з кодифікації
ПП у видах Збройних Сил України здійснює заступник командувача
виду Збройних Сил України з логістики.
5.5. Органи військового управління, які здійснюють закупівлю
продукції для потреб Збройних Сил України, до робіт з визначення
назви, класифікації та ідентифікації ПП можуть залучати
акредитовані органи з кодифікації (усіх форм власності). Вибір
акредитованих органів з кодифікації здійснюється шляхом проведення
конкурсів (тендерів) відповідно до вимог чинного законодавства.
5.6. Роботи з визначення назви, класифікації та ідентифікації
ПП (відповідно до пункту 4.2.2 Положення) виконують ЦОК
Міністерства оборони, органи забезпечення (логістики) ЗС України в
межах закріпленої номенклатури ПП або за їх дорученням базові
організації з кодифікації ПП та виробники (постачальники) ПП. Базові організації з кодифікації ПП визначаються за
необхідності органами забезпечення (логістики) ЗС України в межах
закріпленої номенклатури ПП з числа підпорядкованих військових
частин, установ та організацій. Акредитовані органи з кодифікації виконують роботи з
визначення назви, класифікації та ідентифікації ПП у межах
номенклатури ПП, що зазначені в контракті (договорі) про виконання
цих робіт.
5.7. Користувачами системи кодифікації ПП ЗС України є
центральні органи виконавчої влади, суб'єкти системи кодифікації
ПП (пункт 1.3 Положення), об'єднання, з'єднання, військові
частини, установи та організації.
6. Функції суб'єктів системи кодифікації
предметів постачання
6.1. На ЦОК Міністерства оборони покладається вирішення таких
завдань: планування, облік, загальна координація та контроль за
виконанням робіт з кодифікації ПП ЗС України; контроль достовірності отриманої інформації про ПП,
організація розгляду й узгодження розбіжностей, що виникають між
суб'єктами системи кодифікації ПП під час проведення робіт з
кодифікації; призначення ПП національного номенклатурного номера,
управління базою даних, а також ведення Каталогу ПП та ВК
відповідно до пунктів 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5 Положення; збір даних, визначення назви, класифікація, ідентифікація ПП
за закріпленою за ЦОК Міністерства оборони загальною
номенклатурою; отримання інформації від виробників (постачальників),
призначення виробникам (постачальникам) коду NCAGE та виконання
відповідних процедур щодо присвоєння коду (SCAGE) відповідно до
пункту 3.4.1 Положення; розроблення прикладних каталогів озброєння та військової
техніки; періодичне розповсюдження серед користувачів Каталогу ПП; забезпечення установ та організацій промисловості (на їхні
запити) документами з кодифікації, інформацією про ПП, яка внесена
до Каталогу; проведення облікової реєстрації технічних умов на ПП; ведення Базового фонду нормативних документів з кодифікації
та нормативно-правових документів за напрямком діяльності ЦОК
Міністерства оборони; координація робіт з перекладу та переклад настанов з
ідентифікації ПП; організація розроблення проектів нормативно-правових,
нормативних та методичних документів з питань кодифікації ПП; взаємодія з питань кодифікації ПП з НБК держав, що
використовують систему кодифікації НАТО; ведення Переліку назв ПП відповідно до пункту 4.1.1
Положення; організація та проведення нарад і зборів з проблем
кодифікації; підготовка фахівців з кодифікації; навчання та атестація посадових осіб суб'єктів системи
кодифікації ПП, які проводять роботи з ідентифікації та
класифікації ПП; взаємодія та представлення інтересів Міністерства оборони в
міжнародних організаціях у сфері кодифікації; розповсюдження публікацій щодо кодифікації, абонентське
обслуговування установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства оборони і промисловості України.
6.2. На орган військового управління, який здійснює закупівлю
продукції для потреб ЗС України, покладається виконання таких
завдань: уключення до державних контрактів (договорів) вимоги щодо
кодифікації продукції в системі кодифікації НАТО відповідно до
пункту 3.3 Положення; надання ЦОК Міністерства оборони достовірної інформації про
продукцію (згідно з пунктами 3.1, 4.1.3.1, 4.1.3.4 Положення з
обов'язковим зазначенням посилального номера) та пропозицій щодо
внесення змін до Каталогу ПП; визначення спільно з відповідним органом забезпечення
(логістики) ЗС України та виробником (постачальником) складових
частин виробу відповідно до пункту 3.1 Положення та надання копії
узгодженого Переліку ПП до ЦОК Міністерства оборони для
кодифікації; участь у проведенні нарад і зборів з проблем кодифікації.
6.3. На орган забезпечення (логістики) покладається вирішення
таких завдань: визначення базової організації з кодифікації ПП; керівництво та контроль за виконанням визначених етапів робіт
з кодифікації за закріпленою номенклатурою в базових організаціях
з кодифікації ПП; визначення назви, проведення класифікації та ідентифікації ПП
за закріпленою номенклатурою; надання ЦОК Міністерства оборони достовірної інформації про
ПП (згідно з пунктами 3.1, 4.1.3.1, 4.1.3.4 Положення з
обов'язковим зазначенням посилального номера) у межах закріпленої
номенклатури ПП та пропозицій щодо внесення змін до Каталогу ПП; збереження копій документів, необхідних для ідентифікації ПП
за закріпленою номенклатурою; визначення спільно з відповідним органом військового
управління, який здійснює закупівлю продукції для потреб ЗС
України, та виробником (постачальником) складових частин виробу
відповідно до пункту 3.1 Положення та складання переліку складових
частин виробу, що можуть бути предметами самостійного постачання; надання ЦОК Міністерства оборони пропозицій до планів робіт з
кодифікації ПП; розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативних та
методичних документів з кодифікації.
6.4. На базову організацію з кодифікації ПП покладається
вирішення таких завдань: визначення назви, проведення класифікації та ідентифікації ПП
за закріпленою номенклатурою; здійснення перекладу настанов з ідентифікації ПП за
закріпленою номенклатурою; надання ЦОК Міністерства оборони достовірної інформації про
ПП (згідно з пунктом 4.1.3.4 Положення з обов'язковим зазначенням
посилального номера) у межах закріпленої номенклатури ПП та
пропозицій щодо внесення змін до Каталогу ПП; надання пропозицій до планів робіт з кодифікації ПП; розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативних і
методичних документів з кодифікації.
7. Взаємодія Міністерства оборони з іншими
центральними органами виконавчої влади
та промисловістю України
7.1. У сфері кодифікації ПП ЗС України Міністерство оборони
взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади,
організаціями та підприємствами промисловості на договірній
основі.
7.2. Уповноваженим органом Міністерства оборони у сфері
кодифікації є ЦОК Міністерства оборони, який безпосередньо укладає
державні контракти (договори) з відповідними структурними
підрозділами центральних органів виконавчої влади, організаціями
та підприємствами промисловості на здійснення кодифікації ПП.
8. Міжнародне співробітництво у сфері
кодифікації предметів постачання
8.1. Метою міжнародного співробітництва у сфері кодифікації
ПП є підвищення конкурентноздатності вітчизняної продукції на
світовому ринку та забезпечення сумісності системи МТЗ (логістики)
ЗС України з аналогічними системами збройних сил інших держав, що
використовують систему кодифікації НАТО, під час участі у
багатонаціональних операціях.
8.2. Основними завданнями міжнародного співробітництва у
сфері кодифікації ПП є: гармонізація системи кодифікації ПП з міжнародними системами
кодифікації; удосконалення та гармонізація комплексу нормативних
документів з кодифікації на основі міжнародних і регіональних
нормативних документів з кодифікації; розроблення (участь у розробленні) міжнародних нормативних
документів з кодифікації.
8.3. Основними принципами міжнародного співробітництва є: НБК держави виробника кодифікує предмети постачання, що
виготовлені в цій державі, незалежно від того, яка держава буде
кінцевим користувачем; єдина мова постачання, яка підтримує здатність до взаємодії,
виключає дублювання як у самій державі, так і між державами (один
предмет постачання - один номенклатурний номер); взаємне визнання та використання національних номенклатурних
номерів ПП; швидкий доступ до бази даних, запобігання затримці в
кодифікації та оновленні даних; використання загальних понять, зрозумілих усім; кожне НБК є винятково відповідальною організацією перед
іншими державами з питань, які стосуються обміну даних та послуг з
кодифікації.
8.4. Міжнародне співробітництво у сфері кодифікації ПП
здійснюється на двосторонній та багатосторонній основі з НБК
іноземних держав та міжнародними організаціями з кодифікації.
8.5. Міжнародне співробітництво у сфері кодифікації ПП з
міжнародними організаціями з кодифікації включає безпосередню
участь у роботі цих організацій.
8.6. Відповідно до Спонсорської угоди між Міністерством
оборони України та Групою національних директорів з кодифікації
НАТО АС/135 про приєднання до Системи кодифікації НАТО ( 950_010 )
Бюро кодифікації у військовій сфері Збройних Сил України є
уповноваженим органом Міністерства оборони України та діє як
НБК України.
9. Вимоги до збереження інформації,
що становить державну або комерційну таємницю,
та відповідальність сторін, які залучаються
до процесу кодифікації ПП
9.1. Роботи, які виконуються відповідно до пункту 3.4.1
Положення стосовно отримання інформації про виробників
(постачальників) та внесення до Каталогу ПП, виконуються з
додержанням законодавства України про державну таємницю.
9.2. Отримана від виробників (постачальників) ПП інформація,
що може розглядатися як комерційна таємниця, не вноситься до
Каталогу ПП і не передається іншим юридичним чи фізичним особам
без згоди виробників (постачальників) ПП.
9.3. Усі суб'єкти системи кодифікації ПП несуть
відповідальність за розголошення відомостей, які становлять
державну та комерційну таємницю, відповідно до законодавства
України.
9.4. Виробник (постачальник) відповідає за повноту та
правильність оформлення документів, що надаються для забезпечення
процесу кодифікації предметів постачання Збройних Сил України.
10. Фінансування робіт з кодифікації
предметів постачання
10.1. Фінансування робіт з кодифікації ПП ЗС України
здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті
України на утримання Міністерства оборони, за винятком призначення
коду SCAGE, що зазначено в пункті 3.4.8 Положення.
10.2. Фінансування робіт з кодифікації перспективних ПП або
ПП, які закуповуються та використовуються ЗС України, здійснюється
за рахунок коштів, що виділяються на розробку та закупівлю ПП.
10.3. Фінансування робіт з кодифікації застарілих ПП, які не
використовуються ЗС України та підлягають утилізації, - за рахунок
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання
Міністерства оборони.
10.4. Результати робіт з кодифікації ПП є власністю
Міністерства оборони. Роботи з кодифікації ПП в інтересах інших центральних органів
виконавчої влади України проводяться на договірній основі. Роботи, які стосуються обміну даних та послуг з кодифікації в
інтересах інших держав та міжнародних організацій з кодифікації,
здійснюються на двосторонній та багатосторонній договірній основі.
Директор Департаменту
розробок і закупівлі
озброєння та військової
техніки Міністерства
оборони України В.Г.Грек

Додаток 1
до пункту 3.1 Положення
про кодифікацію предметів
постачання Збройних
Сил України

Форма переліку складових частин виробу
та приклад її заповнення
ПЕРЕЛІК
складових частин виробу Газотурбінний
двигун АИ-9В
_____________________________________
(повна та умовна назва виробу)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва | Повна та | Код за | Код за | Посилальний номер |Виробник | |з/п| предмета | умовна | Єдиним | Державним |-----------------------------------------| (код | | | постачання | назва | класифі-| класифіка-| позначення |код складової| основний | NCAGE, | | | | виробу | катором | тором | предмета | частини |конструктор-| SCAGE) | | | |(складової |предметів|ДК 016 (ОКП)| постачання у |виробу, який | ський | | | | | частини | поста- | | конструктор- |використовує |документ на | | | | |виробу), до| чання | | ській | виробник | предмет | | | | |складу якої| ДК 020 | | документації | | постачання | | | | | входить | (ЄКПП) | | | | | | | | | предмет | | | | | | | | | |постачання | | | | | | | |---+-------------+-----------+---------+------------+--------------+-------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-------------+-----------+---------+------------+--------------+-------------+------------+---------| | 1 |Газотурбінний| | 2835 |35.30.12.100| 9В.00.00.000 |0190 000 000 | |Мотор Січ| | |двигун АИ-9В | | | | | | | (SK063) | | | | | | | | | | | |---+-------------+-----------+---------+------------+--------------+-------------+------------+---------| | 2 |Насос- |Газотурбін-| 2915 | | НР-9В |090140104399 | | -"- | | |регулятор |ний двигун | | |6Б3.254.201.ЭТ| | | | | |НР-9В | АИ-9В | | | | | | | |---+-------------+-----------+---------+------------+--------------+-------------+------------+---------| | 3 |Пусковий | -"- | 2915 | | 726В СТУ 726 |090140101099 | | -"- | | |насос 726В | | | | | | | | |---+-------------+-----------+---------+------------+--------------+-------------+------------+---------| | 4 |Кронштейн | Пусковий | 5342 | | 9В.10.00.150 |0191000150 | | -"- | | | | насос 726В| | | | | | | |---+-------------+-----------+---------+------------+--------------+-------------+------------+---------| | 5 |Болт | -"- | 5306 | | 8-54-Кд-ОСТ1 |0831241294 | ОСТ1 | -"- | | | | | | | 31241-86 | | 31241-86 | | |---+-------------+-----------+---------+------------+--------------+-------------+------------+---------| | 6 |Шайба | -"- | 5310 | | 8-Кд-ОСТ1 |0811532208 | ОСТ1 | -"- | | | | | | | 11532-74 | | 11532-74 | | |---+-------------+-----------+---------+------------+--------------+-------------+------------+---------| | 7 |Шайба | -"- | 5310 | | 1,5-8-14- |0834508842 | ОСТ1 | -"- | | | | | | | Хим.Пас. | | 34508-80 | | | | | | | |ОСТ1 34508-80 | | | | |---+-------------+-----------+---------+------------+--------------+-------------+------------+---------| | 8 |Гайка | -"- | 5310 | | 8-Кд-ОСТ1 |0811532208 | ОСТ1 | -"- | | | | | | | 11532-74 | | 11532-74 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
розробок і закупівлі
озброєння та військової
техніки Міністерства
оборони України В.Г.Грек

Додаток 2
до пункту 3.4.1 Положення
про кодифікацію предметів
постачання Збройних
Сил України

СТРУКТУРА КОДІВ NCAGE та SCAGE

Структура коду NCAGE для України: A***J, де * - другий, третій та четвертий знаки, які можуть бути
арабськими цифрами або літерами латинського алфавіту. Структура коду SCAGE: S****, де * - другий, третій, четвертий та п'ятий знаки, які можуть
бути арабськими цифрами або літерами латинського алфавіту.
Пояснення щодо призначення, розпізнавання
та використання кодів NCAGE та SCAGE
1. Коди NCAGE призначаються виробникам (постачальникам)
відповідними НБК держав, де розташовані ці виробники
(постачальники), на підставі заявки встановленої форми (додаток 3
( za566-07 ) до Положення) і для кожної держави мають різні перший
та останній знаки. Українським виробникам (постачальникам) коди
NCAGE призначає ЦОК Міністерства оборони. Коди NCAGE призначаються виробникам (постачальникам) усіх
держав, що використовують Систему кодифікації НАТО (держави НАТО,
держави, які отримують спонсорську допомогу першого та другого
рівнів). Різниця полягає лише в тому, що коди NCAGE держав, які
отримують спонсорську допомогу першого рівня (у тому числі
Україна), до моменту повного приєднання до Системи кодифікації
НАТО не розпізнаються державами НАТО і можуть використовуватись
лише в своїх державах. Держава, яка отримує спонсорську допомогу першого рівня, не
має права розповсюджувати свої дані з кодифікації ПП у Системі
кодифікації НАТО, але може отримувати інформацію від держав НАТО.
На другому рівні спонсорської допомоги здійснюється двосторонній
обмін даними.
2. Коди SCAGE призначаються виробникам (постачальникам)
Агентством НАТО з технічного обслуговування та постачання (NAMSA)
на підставі заявки встановленої форми (додаток 4 ( za566-07 ) до
Положення), наданої через відповідні НБК держав (для України - це
ЦОК Міністерства оборони). Коди SCAGE розпізнаються усіма державами, що використовують
Систему кодифікації НАТО.
3. Після повного приєднання України до Системи кодифікації
НАТО всі раніше отримані українськими виробниками
(постачальниками) коди SCAGE будуть замінені кодами NCAGE України,
які будуть розпізнаватися усіма державами, що використовують
Систему кодифікації НАТО.
Директор Департаменту
розробок і закупівлі
озброєння та військової
техніки Міністерства
оборони України В.Г.Грек

Додаток 3
до пункту 3.4.6 Положення
про кодифікацію предметів
постачання Збройних
Сил України

ФОРМА
заявки виробника (постачальника)
( za566-07 )

Директор Департаменту
розробок і закупівлі
озброєння та військової
техніки Міністерства
оборони України В.Г.Грек

Додаток 4
до пункту 3.4.6 Положення
про кодифікацію предметів
постачання Збройних
Сил України

ФОРМА АС/135 N 2А НАТО
( za566-07 )

Директор Департаменту
розробок і закупівлі
озброєння та військової
техніки Міністерства
оборони України В.Г.Грек

Додаток 5
до пункту 3.4.9 Положення
про кодифікацію предметів
постачання Збройних
Сил України

Форма свідоцтва про ідентифікацію виробника
(постачальника)
СВІДОЦТВО
про ідентифікацію виробника (постачальника)
продукції для Збройних Сил України N ____

Видане ______________________________________________________ __________________________________________________________________
(повне та скорочене найменування виробника
/постачальника/)
_________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код юридичної особи)
яке розташоване за адресою: _________________________________ _________________________________________________________________,
про те, що зазначений суб'єкт підприємницької діяльності України є
виробником (постачальником) продукції для потреб Збройних Сил
України. Виробнику (постачальнику) призначено:
код NCAGE __________________
код SCAGE __________________
"___"_________200__ р.
__________________________ ____________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Примітка. Виробник (постачальник) щороку до 1 грудня
зобов'язується подати (надіслати рекомендованим листом) до Бюро
кодифікації у військовій сфері Збройних Сил України всі документи
про підтвердження відомостей про суб'єкта підприємницької
діяльності України та зміни (за наявністю) до переліку продукції,
яка ним постачається.
Директор Департаменту
розробок і закупівлі
озброєння та військової
техніки Міністерства
оборони України В.Г.Грек

Додаток 6
до пункту 3.4.11.3 Положення
про кодифікацію предметів
постачання Збройних
Сил України

Форма справи виробника (постачальника)
СПРАВА N ___

Справу відкрито ____________________
(число, місяць, рік)
__________________________________________________________________
(повне та скорочене найменування виробника /постачальника/)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Код NCAGE _____________________________________
Код SCAGE _____________________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________
Організаційно-правова форма
за КОПФГ _____________________________________
Місцезнаходження за КОАТУУ _____________________________________
Форма власності за КФВ _____________________________________
Види діяльності за КВЕД
(перший - основний) _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
Керівник _____________________________________
Телефон _____________________________________
Факс _____________________________________
Email _____________________________________
Дата проведення ідентифікації
виробника (постачальника) _____________________________________
Виконавець _____________________________________
(прізвище, ініціали)
Директор Департаменту
розробок і закупівлі
озброєння та військової
техніки Міністерства
оборони України В.Г.Грек

Додаток 7
до пункту 3.4.11.5 Положення
про кодифікацію предметів
постачання Збройних
Сил України

ФОРМА АС/135 N 2В НАТО
( za566-07 )

Директор Департаменту
розробок і закупівлі
озброєння та військової
техніки Міністерства
оборони України В.Г.Грек

Додаток 8
до пункту 4.1.4 Положення
про кодифікацію предметів
постачання Збройних
Сил України

СТРУКТУРА
національного номенклатурного номера
предмета постачання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ---------------- ------ -------------------------------- ----- | | | | | | ---- реєстраційний номер | | ------- код НБК у системі кодифікації НАТО | | | -------- клас | } код за ЄКПП ( va300609-04 ), -------------- група
де 1-2 знаки - вище класифікаційне угруповання, що одержане
внаслідок розподілу первинної множини об'єктів класифікації та
охоплює серію споріднених між собою класів; 1-4 знаки - класифікаційне угруповання, що містить однорідні
предмети постачання, які об'єднуються за такими ознаками схожості: функціональним призначенням предметів постачання; технічними та іншими характеристиками; відношенням їх до предметної області, яка визначається
групою; відношенням ознак між собою, якщо предмети постачаються або
використовуються разом або утворюють відповідне угруповання для
цілей управління поставками; 5-6 знаки - код НБК у системі кодифікації НАТО, яке
призначило номенклатурний номер; 7-13 знаки - реєстраційний номер предмета постачання.
Приклад розпізнавання національного
номенклатурного номера предмета постачання:
1005611234567 - номенклатурний номер ПП, де 1005 - клас "вогнепальна зброя калібром до 30 мм"; 10 - група "озброєння"; 61 - код БКВС ЗСУ в системі кодифікації НАТО; 1234567 - реєстраційний номер ПП у БКВС ЗСУ.
Директор Департаменту
розробок і закупівлі
озброєння та військової
техніки Міністерства
оборони України В.Г.Грек


Публикации документа