Документ z0559-19, действует, текущая редакция — Принятие от 06.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.06.2019. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2019  № 611


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2019 р.
за № 559/33530

Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», з метою ефективного розміщення державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, що додаються.

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
06 травня 2019 року № 611


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2019 р.
за № 559/33530

КРИТЕРІЇ
конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

1. Ці Критерії використовуються під час розміщення державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (далі - підготовка бакалаврів) у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління МОН.

2. Терміни, що використовуються у цих Критеріях, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», у постановах Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», від 20 травня 2013 року № 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

3. Конкурсний відбір виконавців державного замовлення та розміщення державного замовлення на підготовку бакалаврів проводить конкурсна комісія МОН з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (далі - Комісія) за спеціальностями (в окремих випадках - за спеціалізаціями, визначеними наказами МОН) та формами навчання (далі - конкурсні позиції) на підставі цих Критеріїв.

4. У конкурсному відборі виконавців державного замовлення участь беруть заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МОН та своєчасно подали заяву на участь у відборі виконавців державного замовлення з необхідними супровідними документами. Відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти, структурні підрозділи закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти, самостійно не беруть участі у конкурсному відборі як окремий виконавець, але заклад вищої освіти може передати їм частину отриманих у результаті конкурсного відбору місць державного замовлення.

5. Учасники конкурсу вважаються такими, що пройшли конкурсний відбір, конкурсні пропозиції яких відповідають вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу та конкурсній документації, з урахуванням таких критеріїв:

1) наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з відповідних спеціальностей;

2) оголошення прийому вступників на конкурсні пропозиції з відповідної спеціальності (спеціалізації) та форми навчання, оприлюднені в правилах прийому до закладу вищої освіти у встановлені умовами прийому до закладів вищої освіти України строки;

3) подання довідки про діяльність учасника конкурсного відбору, яка містить інформацію, передбачену пунктом 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363.

Подані у конкурсній документації дані перевіряються на достовірність. У разі виявлення недостовірних даних заклад вищої освіти не допускається до участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення.

6. Визначення обсягу державного замовлення проводить Комісія окремо за кожною конкурсною позицією пропорційно конкурсному балу, який визначається як добуток кількісного показника набору бакалаврів на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в попередньому календарному році (разом з відокремленими структурними підрозділами закладу вищої освіти, структурними підрозділами закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) з відповідної спеціальності (спеціалізації) та форми навчання за всіма джерелами фінансування (факт прийому на 01 жовтня попереднього року) (К) (якщо така кількість менше ніж 5, К встановлюється рівним 5) і таких критеріїв:

К1 - критерій привабливості підготовки за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) в закладі вищої освіти (разом з відокремленими структурними підрозділами закладу вищої освіти, структурними підрозділами закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти).

К1 = 1 + питома вага місць державного замовлення для вступників на основі повної загальної середньої освіти усіх форм навчання, яким було надано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення станом на 01 серпня попереднього року, в загальному обсязі державного замовлення за цією спеціальністю (спеціалізацією) для вступників на основі повної загальної середньої освіти усіх форм навчання;

К2 - критерій наступності підготовки у ступеневій системі освіти.

К2 = 1 + питома вага здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які у поточному році завершують навчання у цьому закладі вищої освіти (разом з вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації у структурі закладу вищої освіти, відокремленими структурними підрозділами закладу вищої освіти, структурними підрозділами закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) та інших вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації, вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації у структурі інших закладів вищої освіти, які розташовані в межах регіону (області) розташування цього закладу вищої освіти, з відповідної спеціальності (спеціалізації) усіх форм навчання за всіма джерелами фінансування до загальної кількості таких випускників у всіх закладах України незалежно від форми власності та сфери управління (випуск станом на 01 липня поточного року, дані ЄДЕБО). Для розрахунку такого показника місто Київ та Київська область вважаються одним регіоном;

К3 - критерій оновлення наукового та лабораторного обладнання.

К3 = 1 + питома вага витрат на оновлення наукового та лабораторного обладнання (включаючи балансову вартість обладнання, яке отримано як дарунок, в оренду або лізинг) у кошторисі витрат закладу вищої освіти (без урахування вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації в його структурі) за попередній календарний рік;

К4 - критерій наукової та професійної активності.

К4 = 1,1, якщо не менше 50 відсотків штатних науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти мають рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше п’яти видів і результатів професійної діяльності особи за спеціальністю із зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347);

К4 = 1,0 в інших випадках;

К5 - регіональний критерій.

К5 = 1,1 (для переміщених закладів вищої освіти та закладів вищої освіти, розташованих на території Донецької та Луганської областей (де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації));

К5 = 1,04 (для закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях);

К5 = 1,0 (для закладів вищої освіти, відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладу вищої освіти, які знаходяться в інших населених пунктах, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти, у місті Києві);

К5 = 1,02 в інших випадках;

К6 - критерій наявності вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації у структурі закладу вищої освіти, що здійснюють прийом та випуск фахівців за цією спеціальністю (спеціалізацією).

К6 = 1,1 (за наявності вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації у структурі закладу вищої освіти, що здійснюють прийом та випуск фахівців за цією спеціальністю (спеціалізацією));

К6 = 1,0 в інших випадках;

К7 - критерій акредитованості бакалаврської освітньої програми (спеціальності до запровадження акредитації освітніх програм) у закладі вищої освіти з відповідної спеціальності (спеціалізації). До акредитованих прирівнюється освітня програма (спеціальність), на яку експертна комісія з акредитації надала позитивний висновок станом на дату подання довідки про діяльність учасника конкурсного відбору, але не пізніше ніж 15 червня поточного року.

К7 = 1,1 для акредитованих освітніх програм (спеціальностей);

К7= 1,0 в інших випадках.

7. Розрахункова кількість місць державного замовлення округлюється до одиниць. Якщо округлена кількість місць державного замовлення для певних закладів вищої освіти є більшою, ніж визначені ними пропозиції, обсяг державного замовлення встановлюється в розмірі їх пропозицій.

8. Результати засідання конкурсної комісії розміщуються на офіційному веб-сайті МОН.

Генеральний директор
директорату вищої освіти
і освіти дорослихО. Шароввверх